Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Οκτωβρίου
Καδημερινή ικονομική eιδική cρημερίδα Διακηρύξευν-Δημοιρωστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7202
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.004
Μειωμένα
ενοίκια
Δεύτερη
ευκαιρία
σε 200.000
"Εξοικονομ"
- εκινά η αντίστροφη μέτρηση
- Ποιοι μπορούν να ενταχθούν ,
τα Ποσοστά επιδότησns
ιδιοκτήτεs
ακινήτων
Το ενδιαφέρον, της
αγοράς είναι τεράστιο
αφού με τον τύπο ερ γασιν που επιδοτού .
ται , το νέο πρόγραμμα
αναμένεται να δσει
μεγάλη
θηση σε τρεις διαφο
ρετικούς κλάδους επχειρήσεων . Πρόκειται
για τον κλάδο των κα
τασκευν και των δο μικν υλικν , τον
κλάδο της ενέργειας
και των ΑΠΕ αλλά και
τον κλάδο της πληροφορικής.
Παράλλη λα οι επιτε.
λείς του υπουργείου
Είναι το πρόγραμμα
με τον πιο έντονο ανα
πτυξιακό προσανατολι
σμό καθότι αναμένεται
να διοχετεύσει στην
ελληνική αγορά περισ.
Ηλεκτρονικό
νυμα στέλνει από σή.
μερα η ΑΑΔΕ σε
περίπου 200.000 ιδιο κτήτες ακινήτων που ευρ μόνο μέσα στους
σότερα από 10 δισ.
ευρ έως το 2030 και
τουλάχιστον 850 εκατ.
οικονομική
συμπλήρωσαν
σωστά τη δήλωση
συνέχεια στην 11
επόμενους μήνες . Το
νέο πρόγραμμα ενεργειακής ανάβάθμισης
κατοικιν το "Εξοικο- Αυτονομ"
ενεργειακής αναβάθ μισης κατοικιν , λόγω
της μεγάλης επέκταπροηγούμενα
γράμματα ,πλέον επιεργασιν
κάνει πρε μιέρα σε 35
ημέρες από σήμερα
και πρόκειται να αποτελέσει ένα από τα με .
γαλύτερα στηρίγματα Περιβάλλοντος αναμέ .
στην ελληνική οικονομία , στην προσπάθεια συμμετοχή σε σχέση
ανάκαμψης από την
κρίση πανδημίας .
ΔΕΗ: Πότε
αρχίζει και για
Πόσο ισχύει
δότηση
σης των εισοδηματι - παρέχεται ακόμα και
για ιδιοκτήτες κατο κιν με ετήσιο εισό
δημα έως και 120.000
κν κριτηρίων στο
"Εξοικονομ-Αυτονομ . Αντί για 50.000
ευρ noυ ήταν αν
τατο το ετήσιο εισοδη.
ματικό
το νυχτερινό
οικιακό
νουν πολύ μεγαλύτερη
ευρ .
με τα προηγούμενα
τιμολόγιο για
τη χειμερινή
περίοδο
προγράμματα
Όπως αναφέρουν
συνέχεια στην 10
Αναδρομικά:
2020-2021
Αυτή είναι
η αίτηση Που Πρέπει
να υποβάλουν
οι συνταξιούχοι
Που πήραν κουρεμένα
Από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απρι.
λίου 2021 θα ισχύ σει
το Νυχτερινό Οικιακό
Τιμολόγιο για τη χει
μερινή περίοδο 2020συνέχεια στην 2
Σελίδα 9