Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
| Διευθυντής ( 1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
270χτωβρίου 2020
Νέστορος μάρτυρος
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία Άνεμοι μεταβλητοί άσθενείς (Εως 24β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι μεταβλητοί άσθενείς. (Εως 21β )
Αριθμ, φύλ . 41793
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Σελήνη 11 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.46-Δύσις 5.32
ΕΤΣΙΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΒΙΒΛΙΟΓΛΩΣΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΕΠΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Τά Ελληνόπουλα
ότι τό '40 κουφτήκαμε στά ύπόγεια
διδάσκονται
οτι το
Και τρέξαμε στίς τράπεζες!Τίκαταγγέλλει ό δάσκαλος Δημήτρης Νατοιός στήν <Εστία
ΜΑΣ έμελλε νά τό ζήσουμε και αύτό! Αφού μάθαμε ότι δ Καποδίστριας ήταν κδικτάτορας
(Χατζής ). Άφού ένημερωθήκαμε δτι ό Κολοκοτρνης ήταν . .γκέυ (Τατσόπουλος) Αφού μας
είπαν δτι ή έπανάστασις του 1821 έγινε άπό κά
ποιους <περιθωριακούς (Κωστής) Τρα έφθασε και ή σειρά του 1940 80 χρόνια μετά τό ήρωικό
ξέσπασμα του έλληνικού λαού κατά τν Ιταλν
στά βουνά τής Άλβανίας έφθασε ή ρα νά μάθου με, άκριβέστερα τά νέα έλληνόπουλα νά μάθουν ,
δτι τόν Οκτβριο έκείνης της χρονιάς δέν τρέξα
με στά βουνά γιά να κυνηγήσουμε τόν κατακτητή.
Όχι! Δέν νικήσαμε τούς Τταλούς"Οχι! Τόν Οκτβριο έκείνο τρέξαμε νά κρυφτούμε στά υπόγεια
και να πάρουμε τά λεφτά άπό τις τράπεζες! Αύτό
γράφουν τάσχολικά βιβλία Γλσσης τής Ε Δημοτικού . Αύτό τούλάχιστον μας καταγγέλλει ένας
δάσκαλος άπό τό Κιλκίς, άναγνστης της (Εστίας, ό Δημήτρης Νατσιός, προσκομίζων και τά σχε
τικά πειστήρια. ΟΕλλην Δάσκαλος ήταν πάντα θεματοφύλαξ έθνικν άξιν . Και πάντοτε στεκόταν
στό ύψος τν περιστάσεων . Σήμερα άποδεικνύεται
για μία άκόμη φορά . Μάς γράφει ό κύριος Νατσιός:
M Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο
Είμαι δάσκαλος τής ΕΔημοτικού. Στήν σελία
44 του α τεύχους του βιβλίου Γλσσας , περιέχεται
κείμενο-έπίκαιρο για τήν έπέτειο. Όπότε ό πρωθυπουργός της χρας, μπορεϊνά άναγνσει τό κείμενο
πού διδάσκονται τά Ελληνόπουλα, "γιά νά νισουν
περήφανα για τόν ήρωισμό της γενιάς του 40, γιά
τήν πατρίδα μας"Όπως τονίζει ο κύριος Νατσιός,
-λttον ου ίe pν01 μαμ , teφύάθa ond ένα μεγoλο μro0
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
πού άντιστάθηκαν
έχουν όνοματεπνυμο
Όνέος όλοκληρωτισμός
Λινουν οί πάγου
μέ την Ρωσσία
Η ΑΠΟΦΑΣΗ του Προέδρου Μακρόν νά όρθσει το άνάστημα
του καί νά έπιτεθεϊ στόν Πρόεδρο Ερντογάν ό όποϊος καταφέρθηκε προσωπικς έναντίον του μέ άπαξιωτικούς χαρα
κτηρισμούς (χρειάζεσαι ψυχίατρο!>) είναι και σωστή καί
λάθος. Είναι σωστή, διότι ό δυτικός πολιτισμός δέν άνέχεται
ούτε δικαιολογεί τήν άφαίρεση
της άνθρπινης ζωής όταν κάποιος διαφωνει άκό- Δύσκολα πεδία για λογική , νηφαλιότητα καί αυτομη και μέ μία άκραία προσέγγιση σέ θέματα σεβα- συγκράτηση. Καθόλου σοφή έπιλογή , θάπροσέθε-.
σμου συμβόλων έτέρου θρησκευτικού δόγματος . τα, άν λάβουμε ύπ' όψνότι ή Εύρπη γέμει, άπό
Στήν Δύση οί τυχόν προσβολές λύονται μέ βάση κοιμμενους πυρήνες φανατικν τζιχαντιστν , οί
τόν νομικό μας πολιτισμό μέ την συνδρομή της δι - όποιοι έκμεταλλεύτηκαν άριστα τήν γαλλική ούδεκαιοσύνης. Όχι μέ τά κουμπούρια και τά χατζάρια τεροθρησκεία, την γερμανική άνοχή, τόν βρετανόπως συνέβη στήν περίπτωση του άτυχου Γάλλου νικό φιλελευθερισμό γιά νά άπλσουν τά πλοκάμια
καθηγητή ό όποιος δολοφονήθηκε άπό μουσουλ- τους σέ όλη τήν ήπειρο . Καθόλου σοφή έπιλογή ,
μάνο Τσετσένο γονέα . Είναι όμως καί λάθος ή άπό-έπίσης, γιατί δέν διαχωρίζεται τό μετριοπαθές ίσλάμ
φαση Μακρόν, διότι μέ τά θεολογικά σύμβολα δέν άπό τό φανατικό και έμπαθές .
παίζουμε. Κυρίως δέν παίζειν ό άρχηγός ένός κρά
τους και μάλιστα ποίου, αυτού πού είναι παγκοσμίως γνωστό ς ή γενέτειρα του διαφωτισμού καί των
άνθρωπίνων δικαιωμάτων . Στά θεολογικά τά σύμ- πης ένισχύει τήν ήγεσία του όσο πλησιάζει όχροβολα καθρεφτίζεται καμμιά φορά ή υπαρξή μας, σέ
όποιο δόγμα και άν πιστεύουμε: χριστιανικό , ίσλα- λία . Του προσφέρειν διακύβευμα. Του έπιτρέπει νά
μικό , βουδιστικό , όποιο άλλο . Ή χρήση τους για νά
άπαντηθείή προσβολή άπό τόν
Πρόεδρο ίσλαμικού κράτους
στήν πραγματικότητα όδηγεϊ
τήν άντιπαράθεση άκριβς στό
έπίπεδο πού έκεινος έπιθυμει
Ούτε παραγγελία νά τό έκανε ό
Έρντογάν στόν Μακρόν: Φεύγουμε άπό τήν στενή γεωπολιτική προσέγγιση των πραγμάτων και έκτεινόμεθα στούς
ούρανούς καί στήν μεταφυσική .
Θίπρτοι όμηροι πού
δηγήθησαν στό άπόσπασμα
Γράφει ό Ελευθέριος Γ Σκιαδάς
ΔΕΚΑΔΕΣ ήσαν οί "Ελληνες και Ελληνίδες πού έκτελέσθηκαν άπό τούς αίμοσταγείς Γερμανούς είς άντίποινα πράξεων τν όμάδων έθνικής άντιστάσε
ως ή άκόμη και σέ περιπτσεις τού έπιθυμούσαν να δημιουργήσουν κλίμα
φόβου στόν πληθυσμό. Μέ κάθε εύκαιρία συνελάμβαναν όμήρους , τούς δπο ους κρατούσαν φυλακισμένους στίς φυλακές Άβέρωφήστό Χαϊδάρι, όπου είχαν
Συνέχεια στήν σελ.4
(σελ. 3 )
28η Οκτωβρίου 1940
Έτσι ξεκινήσαμε
Γράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
ΑΚΡΙΒΩΣ 80 χρόνια πρίν. Βαρέσανε οί
καμπάνες στά χωριά μας , Αναφέρομαι κυρίως στά χωριά και τή συλλογική δράση τν κοινωνιν μας έκει.
Στήν όρεινή Όλυμπία μέ πρωτεύουσα
καίπνευματικό κέντρο τήν Ανδρίτσαινα. Έννοείται , χρησιμοποι τό σχήμα
λόγου: τό μέρος άντί του όλου. "Ό,τι
συνέβαινε στόν τόπο μου , συνέβαινε
σέ όλη τήν Έλλάδα. Όταν χάραζε λοιπόν , σέ κάθε σπίτι έγίνετο ένα έγερτήριο πού δέν είχε ματαγίνει . Ούτε
όταν πήγαιναν στό χωράφι για όργωμα και σπαρτό, ή όταν πήγαιναν για
θερισμό ή γιά βόσκηση των γιδοπροβάτων τους. Έκείνα τά χαράματα όλοι
στό πόδι . Από τά μωρά νά κλαϊνε για
τό ξάφνιασμα στήν κούνια, μέχρι τούς
ΠΕΝΝΙΕΣ
Βεβαίως , ναί! Ίσχύει: ή έπίθεση που έξαπολύει ό Μακρόν στό όνομα της Χριστιανικής ΕύρΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
νος των έπόμενων Προεδρικν έκλογν στήν ΓαλΣυνέχεια στήν σελ. 3
. Γιά μίαν άκόμη φορά, Τόν Υύρο του Διαδικτύου
κάνουν οι είκόνες μιας άκτιβίστριας τν FEMEΝ
που γυμνθηκε μπροστά στόν Πρόεδρο τής
οίκρανίας, κατά τήν άφιξή του σέ έκλογικό Τμήμα
γιά νά ψηφίσει σέ περιφερειακές έκλογέ Ο Βολο
ντίμιρ Ζελένσκυ πλησίαζε συνοδευόμενος άπό τήν
σύζυγό του Τήν είσοδο του έκλογικού Τμήματος,
όταν ή νεαρή γυναίκα σήκωσε τό όρεμά της, ένω
δέν φορούσε έσρουχο ι εχε βαμμένο άπό μέσα
πράσινο τό σμα Της, έν στήν φόδρα του φορέματος άνέγραφε τήν λέξη Zexist. Ή όργάνωσις
είπε ότι ή διαμαρτυρία είχε στόχο νά καταγγείλει
σεξιστικά σχόλια του Ούκρανου Προέδρου, άν καί
δέν διεικρίνισε σέ ποιά άκριβς άνεφέρετο. Ίσως ό
ίδιος νά τά θυμάται.
Πάνω άπό 7 δισ.
Βάν Γκόγκ άξίας
18 έχατομμυρίων δολλαρίων
έλλειμμα στό 9μηνο
ΒΟΥΤΙΑ ύψους 5,5 δισ. εύρ καταγράφουν τά έσοδα τού προϋπολογισμού στό διάστημα Ιανουαρίου-Σε
πτεμβρίου συμφνως πρός τά δριστικά στοιχεία πού
δημοσιοποίησε τό Γενικό λογιστήριο του Κράτους .
Τόν Σεπτέμβριο ή άπόκλισις ήταν 2,2 δισ. εύρ στά
έσοδα λόγω τής ύγειονομικής κρίσεως άλλά και την
ύπέρβαση δαπανν λόγω κυρίως τν πληρωμν του
ΠΔΕ. Τάστοιχεία συνολικς δείχνουν τήν καθίζηση
ΜΕΤΑΞΥ 14 και 18 έκατομμυρίων δολλαρίων έκτιμάται ή
άξία του έργου Ποτήρι μέ άγριολούλουδα του Βίνσεντ βάν
Γκόγκ, πού θά δημοπρατηθεί
αύριο άπό τόν οίκο Sothe by's,
στήν Νέα Ύόρκη . ΉΗ δημοπρασία θά πραγματοποιηθεί
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τά ποτάμια Τής Ασίας γίνονται μαύρα Καί γ'
αύτό φταίνε τά πολύχρωμα ρούχα πού φοράμε Ή
βαφή τν ύφασμάτων είναι μία άπό Τις πιό υπογόνες ούσίες Της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας.
Καταστρέφει Τό περιβάλλον καί θέτει σέκίνδυνο τήν
ύγεία τν άνθρπων . Τό φαινόμενο παρατηρείται
στό Μπαγκλαντές πού είναι ό δεύτερος μεγαλύτερος κόμβος παραγωγής ένδυμάτων στόν κόσμο με
τά τήν Κίνα έχοντας έξαγάγει ρούχα άξίας 34 δισεκατομμιρίων δολλαφίων τό 2019. Καί τάρούχα
που κατασκευάζονται, βάφονται ..
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνο
Οί παλιές φωτογραφίες τν παρελάσεων .
Πάει και ή παρέλαση! που μάθαμε άλλις , που ξυΧάσαμε τό Πάσχα , κάναμε πνούσαμε άπό τά άγρια χαΔεκαπενταύγουστο μετά ράματα γιά νά φορέσουμε νές μας, που περίμεναν μέ τά
φόβου Θεού και αύριο δέν
θά καμαρσουμε τά παιδιά καί τά έγγόνια μας στήν πουκάμισο και νά τρέξου- αύτές οί μέρες είναι ίδιαίτε
παρέλαση! Θά μού πούν δρισμένοι κκαί πς κάνεις έτσι;
Σιγά τά ά Αμ' δέν είνα
έτσι , άγαπητοί . Γιά έμάς,
σκεπάρνια όταν περνούσαΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ση, δέν είναι τόσο εύκολο νά
με μπροστά άπό τους γο - στερηθούμε τήν χαρά αύτν
τν ήμερν. Γιά έμας , πού
σημαιάκια τους άνά χείρας περιμέναμε σήμερα νά δούμε
τήν έγγονή μας παραστάτριδα τής σημαίας άλλά θά
ρες . Γιά έμας , που άργότερα μείνουμε μέ την χαρά , δέν
είναι τά πράγματα τόσο
13:00-15:00
τό μπλέ πανταλόνι και τό
λευκό , φρεσκοσιδερωμένο , γιά νά μάς χειροκροτήσουν,
Ή Εστίαν αύριο
Δύο απ' όλα!,
όλα!ν
Ή Εστίαν, όπως και οί ύπόλοιπες άπογευματινές έφημερίδες, δέν θά κυκλοφορήσει
αύριο Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020, λόγω
της άργίας της 28ης Όκτωβρίου. Ή Εστίαν
θά κυκλοφορήσει κανονικς τήν Πέμπτη 29
Όκτωβρίου 2020.
με στήν αύλή του σχολεί
ου, τά πράγματα δέν είναι
τόσο άπλά . Γιά έμαάς, που
καμαρναμε σάν γύφτικα
καμαρναμε τά δικά μας τά
παιδιά στίς παρελάσεις και
δακρύζαμε άπό τήν συγκίνηο Κστας Πανουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
εύκολα
Συνόχεια στήν σελ. 4
27-10-2020
9'771108 "701120