Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
18ρυτές . Διευθυντές : Μικαήλ A. Δούκος ( 1916-1932)
Κστας Μ. Δούκας ( 1952-1970 , Μιxαήλ K . Δούκος ( 1970-1997) , Κστος Μ. Δούκας ( 1997-2007
Ιδιοκτήτης εκδότης: Δημήτρης Α Κασμιρλής. Διευθυντής : Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 24Οκτωβρίου 2020
Αρ. φύλnou : 4244
Τά ίδανικά του 1940
Βασίλης Πανουράκης:
<Όλοι λίγο-πολύ έβαλαν
το λιθαράκι
μπροστά τα νησιά μας
ρίος & Kοpσεν κ κ. Ευσέβιος, γρύψεr στο -ioμιακόν Bμο, για tις nμέρες δόξος
nou εκκίνσαν με την 280 Οκτωβρίου 1940.
Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
τους γιανα πάνε
μη μας τίς δοίομίνες ήμέρες του φ0 .
Συνέντευξη Tύnou noραxρησε τmν Τpitn 20 Οκτωβρiοu , στα MΜΕ του moou ο αντnεppερeάpnς Σάμου κ . Βoοίhnς navouράκης με οφορμή την συμπλήpωom
μέ κράτητο tveeuσιαομ , Τηνuχθη .
έχθρο0 τίς οιδερόφρrτες εγνες
6φpo του eνος Καt ς λλοι μp .
τήν ίνότητα μέ τήν φλόγα τής φιλοτ .
Τουριστικός απολογισμός 2020
Νούμερα δεκαετίας του '70!!
του NNen Τοurt κ Δημήτρης Κοσμpλnς μυντος στο -Ρoδιο Αρμονα ΤEΜκv Υnnpeoν κ . Γεpγο Βos
γάτες του κο Αννα Ζinou , uπεύθυνη
A0hntoμού κο0ς κα onους tους
Ανοφορά στους npoηyούμενους νο 0. Πανουράκης , στην αρκή της συ.
στρσεις στην nepoή του κότακο , τnv φoξεvia του nρoonκoύ του
συνέβαλαν ΟΛο στην npoonοθεα γ'
nove μηροστό το νηod μος Τpa
onoia xpομοno ο Eυnλoγoς ΑΛt . 0θηπτικές εxδnδσες κα το χρήματα
στο έργα ια το onola unopxouv ρμες ων onno και oε nopeμβoες nou θa nou npophtnoτoν δόenκαν στο Γενικό
ότι η δοδικοία ομμοοοίnonς του του ΚΥΤ εinε ότι έουν εκδηλσε εv .
-Enxεvτpωνόμοστε στο 2021 . Είνα
1981, καθως το 198 εnμε 25000στενίξουν to μtoν με onoυριά και
στουίa , noυ δεν είνo oτnpoouneu τοστροφική κpονά εδ κα δεκοετίες οooδο80 , εy δεν έω να nω κάι
στους τέσoεp Δμους του Νομού oλoκnpueei μέο το tέnoς του tτους Ακόμη δηλεσε ότι nτό συγγνμη ano
εν ειδή ανοφορά έκονε στο γεγονός και το έργo θα εντακοεί cε ηpoγpαμμα τους κατοίους στηνnερon κonόμ
eueeί tuκολa oν ονοnoγιστουμε συ tδ το κείνω το θεμα ουτο , ανεφεpε Aμη σοφέρθηε στην noonoea Ακόμη ανοφέρonκε στην όρστη ου Λttη κo 0υ npoεtαι για ενο 6υοκon
eo σoo κοομος Τη 0έν μουo ono κστο του κορνο Δ. Κουρσουμπάς-Επίσκεψη στη Σάμο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
μτοξυ ων Enmntov, σvέερε nu εμpοno μτο το μέοο του oόνου Aν Μεταναστευτικής Κρίσης & Αθλητισμού
Κορωνοϊός.. . καλπάζων
Αροε, nntov , και στη κρα μος, να δοφαίνετα η
15-17.000 nou npocrto νo στορικό oonrpnς της κρος 00 otoei σε στευτικής Κρίonς κοr Ahaoμου κ Δημrρnς κουροουμηός , npoγpoτοnοντας συναντήσες με φορεκ
καμηn Kοτντος το oρείa της ετa δνn με οnpoooopotα μεp, στημες και εκηροonouς o0nτικν συματείων
Μαρκέλλα Παπαγεωργίου
Από τη Σάμο, ένα ξεχωριστό
ταλέντο στο βόλεϊ
τα nεpιστατκό έxτακτης ανάγκης , εν στόκος είναι να
nopεia στο xpο του ρonεί διαγράφοντος σεpά δακρίoεwν και επτυον με το
μονοδικό ης ταλtvto φοτντοςnαpoλno στην ίστρική SoAi Aηνν
nepφeρεες, κα ο npτος anonoνομός είνoι εν0οp ρυντικός , ήταν η anoστροφή του npueunoupγου .
κpoυς noti ο κορωνοoc κοροδοκεί novtoύ , κpίe
να nepμνει στην είooδο ενός αατοστήματος. uno
Καλς όρισες!
Αριστερά οκ κουροουμnός με τον δήμαρο Δυτικής rάμου κ . Α Aυμπέρn .
αοι στο κοφέ ή στο εστοτόριο θα μηαίνουμε, στο
Μαρκέλλα
Παπαγιωργίου
16ως στην κατεύθυνοη των εnopηματν noυ nopoμερ0nκε γo otμoτο tης nepoής , Στη oυέκεο
νομούν στο χρο tης δοοκέδοonς, Εxei α tΛεytιο
κοντακέκων κα, ενημερ0ηκε eno τους τonκος
Το τoλέτο της ΜορκtAλος ngnσγεωρ . ΕΛΑ0 και εν tίvοι ήdn φomτήτρα της n390oνς ο opnnματα κα μς tλnεt toρn είe να ooόμο κοτά στο νoό
η υto δεν μηορεί να θυοιoτo στο βωμό του κέρ.
δους κόηοων οουείατων ούτε έβοα tνo ρo
μος ουνεχς κα νο έχουμε οuνή επoφή με tους
των ο0nnτκν εγκατοστόσεων nopdnnnoο .
ηavεnσtημιου Αθηνν κουοοουμηός είε ονόντηοα το Vα wοτε τonκοuς φορεκ δίνοντος Αoεκ στα καθημερνό νo κουφά napt, όταν ο ός κόνει nopu κατό της νής
της συην νop0on . Αμμαίστου nouvioυ στην καtηyopio Prυ Legus nouς tuν ανατκν οετλν ηuονόρος και AΕ
ουτό τον oκon . Eia την εuκοpία να συνομοu
tεpμοτοντος στην Sa on onou oδ-κο00ρου, ο oς εκηρ0οοuν το νηoί σις με τον δμεpo Bυτκής tάμου με επpoonοuς
τm nepi6δ0 2015-2017. Η ομόδα της
γα τη A1 ΜΕ την oο00 NEOV του κατογρoφoντος το npophήματα και το ατήματό φτ ο0hntκές εγκοτοστύσεις, npotεμνou νο ενη , Τεooς ε μερυe νο το npβλήματα και ος ελAείpες ουτν . noooouv κοημερvά να εξοοφoioouv tο poς το
ουνοτnon με τον nερpεpεoό ουμβουo Μaνn tμoστ σε cuvεκή εnoφή με tους ανύpnoυς του
Sn θon στην κατηγορα ruνoκν Iωματείν Πετοοφαιoης _ Δυτικής κοpna στmν ono συaanKν ο τpono ovοδεδης σenποpού εδ οι θο τους στηρξουμε στο nλoioo nonu στακευμένες δεγματοnpες entyouc ενερ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα