Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
PΙPPFAEP
ΓΕΝΙΓΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12623
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.K. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Το lockdown τσάκισεν τα έσοδα νοικοκυριν τα οποία μειθηκαν 11.8%
αΧάθηκεν εισόδημα 3,9 δισ. στο 20 3μηνο
Κορονοϊός: Οι τελευταίες
γραμμές άμυνας
Ανεβαίνει
το πολιτικό
Δύο νία μέτρα για την αντιμετπιση του κορωνοίού ανακοί .
νωσι στο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός, καθς τα κρού .
σματα αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς,
θερμόμετρο
σε ισχύ τίθεται η νυχτερηνή απαγόρευση κυκλοφορίας στις
περιοχές που βρίσκονται σε επορτοαλίο και εκόκκινο συ.
ναγερμό.
Στο ακόκκινο βρίσκεται η Κοζάνη , η Καστοριά , εν στο
πορτοκαλί βρίσκονται η Απική, η Αχαΐα, η Ζάκυνθος , το
Ηράκλειο , η Θήρα , τα ωάννινα, η Καρδίτσα, η Κέα , η Κύθνος, η Λίσβος, η Μύκονος, η Πέλλα, η Σάμος και τα Τρίκαλα.
Επίσης , σε επορτοκαλί συναγερμό , βρίσκονται και η θεσσαλονίκη , η Βοιωτία , η Λάρισα και οι Σέρρες
- του Χρ Σταϊχούρα ανεβά
ξει το πολιτικό θερμόμετρο.
Χθες στις 6 μ.μ. ξεχίνησε στη
Βουλή η τουήμερη διαδικασία.
της πρότασης μομφής, Η πρόταση
μομφής για να γίνει αποδεχτή θα
πρέπει να συγκεντρσει 151 θε.
τικές νήφους , αντιθέτως ατοp
ραματικές ήταν οι επιπτσεις της πανδημίας για τα οικονο μικά δεδομένα των νοικοκυριν. Βουτιάν έκαναν το δεύτε
ρο τρίμηνο του 2020 , με την κορύφωση της κρίσης και την επιβολή lockdown, τόσο το εισόδημα όσο και οι δαπάνες των νοικοκυρν , χάνοντας 3,87 δισ. και 4,1 δισ . αντίστοια .
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χα.
Μείωση 10% στους μισθούς
έφερε η πανδημία
ταθέτουμε πρόταση μομφής ενα ντίον του υπουνγού που εισηγεί
ται αυτόν το νόμο έκτρωμα . Τον
νόμο της πτχευσης , της χρεοχο πίας ακόμη και φιοικν προ .
πων αι νοκοκυρι.
Οντοκκός Οιχονομχν , επι
Ειδικότερα , κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το διαθέσιμο ει.
σόδημα του τομέα των νοικοκυριν και των μη κερδοσκοπικν
Μεισεις 10% στους μισθούς καταγράφ η ετήσια έκθεση
2020 του νστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ
Ομέσος μηνιαίος μισθός υποχρησε στα 802 ευρ από 885
ευρ, δηλαδή μειθηκε περίπου 10%. Το κύριο βάρος της
συμπίεσης των μισθν το επωμίστηκαν οι χαμηλά αμειβόιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειθηκε κατά 11,8%
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους,
από 32,83 δισ. σε 28,96 δισ .
Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριν και των μη
κερδοσκοπικν ιδρυμάτων (ΜKIEN) που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειθηκε κατά 12,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο
μενοι
Αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός Των εργαζομένων με καθα .
ρές αποδοχές χαμηλότερες από 200 ευρ καθς από το 1%
εκτινάχθηκεπάνω από το 12% στο σύνολο των μισθωτν.
Η μεγαλύτερη μείωση σημειθηκε στα άτομα που είχαν κ θαρές αποδοχές μεταξύ 400 και 600 ευρ, αφού το ποσοστό
η κατάργηση της πρτης
χατοιχίας υπάρχει από το 2019 με
του προηγούμενου έτους , από 32,5 δισ. σε 28,4 δι .
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικουπογραφή Τσίτp "Επίχυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγιναν χιλιάδες πλε .
κυριν ήταν 1,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριτους έπεσι στο 12,3% από 16,3%.
ση με 0,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2019.
Δημοπρασία 6μηνων εντόκων
για 625 εκα
Ευρωζνη: Χαμηλά
η επιχειρηματική δραστηριότητα
Ενισχύσεις για μικρές
επιχειρήσεις της Αττικής
Την Τρίτη 27 Οκτυβρίον 2020 θα διενεργηθεί Δημο
πρασία Εντόκον Γραματίων διάρκειας 26 εβδομά.
δων του Ελληνικού Δημοσίου , σε άνλη μορφή, ποσού
625 εκατομμυρίων ευρ λήξεως 4 Μαϊου 2021.1Παράλ
ληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομιχν παρέχει τη δυνατότητα σε qυοικά πρόσυπα (ιδιτες ) να
προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους
νοιξε χθες η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων
ΑAια την ενίσχυση Μικρν χαι πλύ Μιxρν Επι χειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία , στο πρό .
γραμμα της Περιφέρειας Αττιχής μέσω της χορήγησης
200 εκατ . Η ενίσχυση κυμαίνεται από 5.000-50.000 ευρ και η περίοδος υποβολής των ατήσεων στην διεύ θυνση: ependyscis.gr/mis έχει καταληκτική ημερομηνία
τις 20 Νοεμβρίου .
ε χαμηλό τεσσάρων μηνν υποχρησε τον Οκτ
βριο η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρω
ζνη, καθός τα αυξημένα περιοριστικά μέτρα έπληξαν
τον τομέα των υπηρεσιν. Σύμφωνα με τα προχαταρχτι .
κά στοιχεία της HS Markit, ο σύνθετος δείχτης PMI
μειθηκε στις 49,4 μονάδες τον Οκτβριο από τις 50,4
μονάδες τν Σεπτέμβρο.