Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Σάββατο 24- Κυριακή 25
Οκτωβρίου 2020
Αρέθα μεγαλομ Σεβαστιανής μάρτυρος
Σελήνη 8 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 743Δύσις 6.35
ΑΓΠΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοί έως 3 μπωφόρ . (Εoς27β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία.Ανεμοι μεταβλητοί Εως 3 μπωφόρ. (Εως 246 )
Αριθμ. φύλ . 41791
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΣΤΕΡΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΑΠΟ ΔΥΟ ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΛΟΩΣΤΟΥΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Αφαιρείται το δικαίωμα ψήφου
για τά μέλη της 17Ν καί της Χρυσής Αύγής
Άναθεωρείται τό ΠΔ 262012-Τρομοκρατία, ναρκωτικά, πορνογραφία,
ύπεξαιρέσεις, ληστείες στερούν τό έκλογικό δικαίωμα
τα θά έπιβάλλεται ποινή στερήσεως δύο έτν (ύπεξαίρεσις λ.χ.)
για άλλα τρία , για άλλα πέντε , γιά
άλλα έπτά και γιά άλλα δέκα (τρομοκρατία , έγκλη ματική όργάνωσις ) . Πρόκείται άναμφιβόλως γι
-ή διάπραξις ύπεξαιρέσεως άπό δη- τολμηρή πολιτική άπόφαση ή
όποία θά έχει ς συνέπεια νά στερηθούν τά δικαιματά τους καταδικασμένα μέλη τρομοκρατικν
-ή συμμετοχή σέ άπόπειρα πραξικοπήματος
ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ τής έκλογικής και ποινικής νομοθεσίας προσανατολίζεται ή Κυβέρνη σις μετά τό πέρας της δίκης της Χρυσής ματος πού θά περιληφθουν στό νέο
Αύγής, στε νά διασφαλίσει ότι
διά της στερήσεως του δικαιματος μα.Όπως πληροφορείται ή (Εστίων
του έκλέγειν-το όποιο έπιτρέπει μεταξύ αύτων θά περιλαμβάνονται:
δάναμορφωμένος ποινικός κδιξ
ΣΥΡΙΖΑ τού 2019-θά άποτρέψει τυχόν κάθοδο καταδικασμένων μελν
έγκληματικής όργανσεως σέ έθνικές έκλογές. Το ένδιαφέρον όμως όργάνωση πού διακινεϊ ναρκωτικά
έπί του συγκεκριμένου είναι ότι δ - ή συμμετοχή σε
άρμόδιος ύφυπουργός Εσωτερικν δργάνωση
Θεόδωρος Λιβάνιος έξετάζει σοβα
ρά, άφορμής δοθείσης, δλα τά κωλύματα άσκήσεως του έκλογικού δικαι-ή διάπραξις λήστείας
-ή άσκησις βίας κατά τά δριζόμενα
στόν Ποινικό Κδικα άδικήματα
άναθεωρημένο Προεδρικό Διάταγή συμμετοχή σέ έγκληματική
δργάνωση
μοσίους λειτουργούς κ.ά.
-ή διάπραξις του άδικήματος πορνογραφίας άνηλίκων .
όργανσεων όπως ή 17Ν άλλά και
Η ποινή στερήσεως άσκή-οργανσεων δπως ή 17Ν άλλά και
έγκληματικν όργανσεων όπς
σεως του έκλογικού δικαιωμα- ή Χρυσή Αύγή. Στήν Κυβέρνη ση
- ή συμμετοχή σέ έγκλη ματική
ΌΠρόεδρος της Βουλής
Κωνσταντίνος Τασούλας
" Όύφυπουργός Εσωτερικν
Θεόδωρος Λιβάνιος
τος δέν θά είναι ένιαία άλλά θά
ποικίλλει. Γιά άλλα άδική μαΣυνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δραματική σύσκεψις
ΠρωθυπουργούΑρχηγν Έπιτελείων
για είσβολή Όρούς
Ρέις στά 6 μίλια
Η γλσσα τν Ρομανί
Ντροπή: Άπούσα
ή Κυβέρνησις
άπό τήν δοξολογία
της 28ης Όκτωβρίου
ΑΥΤΗ τήν έβδομάδα έπισκέπτεται τήν Θράκη κλι- τητα στήν περιοχή , Καθόλου δέν ένθουσιάζονται
μάκιο της άμερικανικής πρεσβείας των Αθηνων για άπό τήν παρακρατική δράση ξένων μυστικν ύπη-τήν έτήσια έπιθερηση άνθρωπίνων δικαιωμάτων ρεσιν χωρν της εύρύτερης περιοχής. Ωστόσο ή
του State Department. Ποτέ δέν κατάλαβα βεβαίως Έλλάς ποτέ δέν ζήτησε τήν έπιείκεια κανενός κατά
πόθεν προκύπτει το δικαίωμα της υπερδυνάμεως τήν άξιολόγηση της μειονοτικής της πολιτικής άλλά
νά αυτοδιορίζεται έπιθεωρητής του σεβασμοϋ των
άνθρωπίνων δικαιωμάτων του πλανήτου καί νά άθω - νικτερα . Εμπλουτίζει καί άνανενει διαρκς τήν
νει ή να καταδικάζει χρες γιά παραβίασή τους πολιτική της στήν Θράκη χωρίς πίεση τρίτων καί μιά
άναλόγως και των στρατηγικν συμφερόντων της , φορά κάθε δεκαπέντε χρόνια (τό έπραξε τό 1990
άλλά έν πάση περιπτσει. Προτιμτερο νά σέ έπιθε- καί τό 2004) κάνει και μεγάλες κινήσεις που άποωρεϊ κράτος παρά μή κυβερνητική όργάνωση τύπου συμπιέζουν τήν όποια κατάσταση έχει διαμορφωHelsinki Watch. Όλοι ξέρουμε τί κρύβεται συνήθως θει και έκτοννουν την ένταση. Το έπραξε τό 1990
πίσω άπό τέτοια σχήματα, όχι άνιδιοτελείς προσεγγίσεις πάντοτε. Το κλιμάκιο των ΗΠΑ θά συναντή- Μουφτήδες και μέ την έκ μέρους του άναγνριση
σει τούς αίρετούς, Περιφερειάρχη, άντιπεριφερει - ότι ή μειονότητα άποτελεϊται άπό τρείς έθνοτικές
άρχες και Δημάρχους , τούς μητροπολίτες καίτούς όμάδες (τουρκογενείς, άθίγγανους, πομάκους ). Το
νόμιμους μουφτήδες , γυναϊκες έκπροσπους τν έπραξε ό Κστας Καραμανλής τό 2004 μέ γενναϊες
Πομάκων καί των Ρομά και τέλος την Πρόεδρο του μεταρρυθμίσεις στήν μειονοτική έκπαίδευση καί σε
τουρκόφωνου μειονοτικού κόμματος Ασάφογλου . ητήματα άσκη σης θρησκευτικν έλευθεριν.
Άνεπισήμως , σέ καφέ, όχι στά γραφεία του μέ βάση
τήν ένημέρωση πού έχουμε .
Ή κατάσταση στήν Θράκη έχει πλέον άλλά - Μπακογιάννη. Η τέως Υπουργός Έξωτερικν ,
ξει βεβαίως . Είναι μιά περιοχή στρατηγική γιά τά έμπειρη ούσα , έπισκέφθηκε τήν περιοχή της Θράάμερικανικά συμφέροντα τόσο γιά την άντιρωσσι-κης προσφάτως ως έπί κεφαλής της Διακομματικής
κή όμπρέλλα του ΝΑΤΟ όσο και γιά τήν διείσδυση Επιτροπής τής Βουλής , περιόδευσε καί στούς τρες
του άμερικανικού σχιστολιθικοϋ άερίου στά Βο
κάνια. Οι ΗΠΑ θέλουν πλέον είρήνη και σταθερόΑΝ ΚΑΙ ή δοξολογία του Αγίου Δημητρίου θά τελεσθεί έν τέλει στήν Θεσσαλονίκη, ή Κυβέρνησις δέν θά έκπροσωπηθεί σέ
αυτήν . Ο κυβερνητικός έκπρόσωπος Στ λιος Πέτσας ανακοιννοντας ότι ό Πρωθυπουργός δέν θά παραστεί στήν δοξολογία
Συνέχεια στήν σελ. 4
ν καί της έφαρμογής της Συνθήκης της Λωζάννης γε ό Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μέ τόν νόμο για τούς
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του (Ορούτς Ρέις ,
μιά άνάσα άπό τό Καστελλόριζο και oί
εύθείες άπειλές της Άγκύρας για έρευνες
άκόμη και δίπλα στήν Κρήτη έχουν σημάνει συναγερμό στό Μέγαρο Μαξίμου.
Συνέχεια στήν σελ.6
Ποιός άντιγράφει
τόν Μουσσολίνι;
του Τίτου Το. Αθανασιάδη
Θά τό πράξει και πάλι τρα ό Κυριάκος Μητσοτάκης μέ τήν άποφασιστική συμβολή της Ντόρας
ΟΓΔΟΝΤΑ χρόνια συμπληρνονται
έφέτος άπό την έλληνική έποποιία
του 1940 πού έσήμανε τήν άρχή του
τέλους τοϋ 'Ίταλου δικτάτορα Μπενίτο Μουσσολίνι καί του φασισμου του.
Η μικρή Ελλάς των 7 έκατομμυρίων
έξευτέλισε, στήν Πίνδο άρχικά καί μετά είκοσι ήμέρες στήν Άλβανία, τόν γίγαντα των 40 έκατομμυρίων λογχν ,
που τέσσερεις μήνες πρίν μετέσχε κατά μικρό έστω ποσοστό-στή συ ντριβή άπό τή ναζιστική Γερμανία , τής
άνίκητης μετά το 1871 και υποτίθεται
πανίσχυρης Γαλλίας. Το 1940 οί ΗΠΑ
ήταν ούδέτερες, ή Σοβιετική "Ενωση
είχε συνάψει Σύμφωνο μή Επίθεσης
μέ τόν Χίτλερ τόν Αϋγουστο του 1939,
και άς καιγόταν ή Εύρπη άπό τούς
ναζί, και ή Άγγλία ήταν άδύναμη νά
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
νομούς, μίλησε μέ τούς κατάλληλους άνθρπους ,
Συνέχεια στήν σελ.4
. Τά fakenews καί στήν άμερικανική πολιτική σκηνή. Ένας
ίδιοκτήτης μπάρ που ένεφανίσθη στήν διαφημιστική έκστρα
τεία του Τζό Μπάιντεν κατη-:
γορντας τόν Τράμπ γιά τό
μαζικό κλείσιμο Τν έστιατορίων λόγω κορωνοίού, είναι στήν πραγματικότητα
πλούσιος έπενδυτής Τεχνολογίας, Ησυγκεκριμένη
διαφήμισις του Τζό Μπάιντεν έχει πλέον άφαιρεθεΐ άπό τό YouTube . Δείχνει Τόν Τζόε Μάλκουν,
πλούσιο κληρονόμο , ναδιαμαρτύρεται ς συνδιοκτήτης τής άλυσίδος μπάρ The Blind Pig (Τό T
φλό γουρούν) Φαίνεται δέν είναι τυφλό, μόνον τό
γουρούνιν του Τίτλου του καταστήματος. . .
Σέσυναγερμό οί ΗΠΑ
για έπιθέσεις έντός Τουρκίας
Εύθύνες τής Άστυνομίας
για την άπόδραση Παππά
ΣΦΟΔΡΗ άντιπαράθεσις έχει ξεσπάσει μεταξύ
Κυβερνήσεως και άντιπολιτεύσεως μέ άφορμή τήν
έξαφάνιση του καταδικασθέντος κόπαρχηγουν τής
Χρυσής Αύγής Χρήστου Παππά και τό φιάσκο τής
Έλληνικής Άστυνομίας. Το 'Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου τονίζει δτι ή παρακολούθησις άτόμων είναι παράνομη , έν ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά κόμματα βάλλουν κατά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και γιά τόν
Συνέχεια στήν σελ. 9
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 6
. Είναι κοινός τόπος σέ πολλούς πολιτισμούς ότι οί
άνθρωποι όσο γερνάνε τείνουν
νά δημιουργούν κλειστούς κύκλους μέλίγους καλούς φίλους
παρά νά έπιδικουν νέες φιλίε. Επίσης τείνουν νά άναζητουν σχέσεις μέ θετικό καί όχι συγκρουσιακό περιεχόμενο . Τελικά παρόμοιες προτιμήσεις έχουν οί γeνετικά στενότεροι συγγενείς μα, οί χιμπατζήδες.
Αύτό διεπίστωσαν Άμερικανοί έπιστήμονες. Έτσι,
φαίνεται πς άλλο ένα χαρακτηριστικό συμπεριφοράς δέν είναι ξεχωριστό για τους άνθρπους
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
"Ένα άπόγευμα, τό 1970
σάν σήμερα,
Στό Βοηθητικόν τού
Σταδίου Καραίσκάκη, δπου
σημαντικό τ κνά τρνε μέ Κυψέλη, που φιλοξενούσε
σαν , δηλαδή νά έξασφαλί- τόσο τό ποδόσφαιρο (τίς
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ήταν σάν σήμερα, 24
Όκτωβρίου του 1970. Μέ
τήν σημερινή μου σύζυγο, περάσαμε τά περισσότε- ζουν τό φαγητό τους στήν όμάδες του Όλυμπτιακού καιί
τότε μνηστή, παρακολουθούσαμε όλες Τις έκδηλσεις βείας μας , κάναμε φιλίες δυτου Στίβου. Λόγω τού ότι
ήμουν φοτητής καί έργαζ- τές δέν ήταν <βεντέτες ούτε
μενος, είχα άφήσει τόν dθλη- είχαν χορηγούφ. Τά κόδοτισμό , άλλά ό Στίβο ήταν πορικόν ήταν τό μόνιμό τους
πάντα ή μεγάλη μος άγάπη , θέμα καί γιά κάποιους ήταν ήταν μία τεράστια άθλητική
13:00-15:00
του Εθνικού) άλλά και έκατοντάδες νέοuς , dθλητές τν
πολλν σωματείων του Πε ραις και τν Άθηνν . Έκ
ρα άπογεύματα τής έφη- κουζίνα του Σταδίου .
Βλέπετε , τότε, τό Στάδιο < Γεργιος Καραίσκάκη , πρίν παραδοθεί άπό
τήν Βουλή σέ ίδιωτική άνο - ήταν καθημερινά , μαζί μας ,
νμη ποδοσφαιρική έταιρεία
νατές . Τότε οί πρωταθληΔύο απ' όλαω
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ
Τήν Κυριακή θά μετακινήσουμε τους δείχτες του ρο
λογίου μία ρα νωρίτερα .
ο Κόστας Γawνουλόπουλος
ο Μάνος Τααγκαράκης
ό Τζιωρτζή, ό Παρρής , δ
Συνέχεια στήν σελ. 6
24-10-2020
9771108"701168