Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

13oC, 15:00

21oC, 21:00

16oC - Υγρασία 64%-92% - Άνεμοι: Δ-B 0-2μπ. Ανατολή ηλίου: 08:00 - Δύση ηλίου: 18:47

€0.80

ÐïëéôéêÝò áìáñôßåò

Τι συμβαίνει όταν προσθέτω αλάτι σε ένα κομμάτι σοκολάτα; Επέρχεται ένα νέο γευστικό αποτέλεσμα,
που διαφέρει τόσο από τη γεύση της σκέτης σοκολάτας (ή του σκέτου αλατιού), όσο και από τη διαδοχική κατανάλωση πρώτα σκέτου του ενός και μετά του άλλου. Το νέο γευστικό αποτέλεσμα δεν είναι άθροισμα των επιμέρους γνωρισμάτων.
Μοιάζει περισσότερο με πολλαπλασιασμό. Τα γνωρίσματα του ενός μέρους δεν μπαίνουν απλώς στο ίδιο καλάθι με τα γνωρίσματα του άλλου,
κάτι που θα ήταν μια σκέτη πρόσθεση, αλλά επιδρούν πάνω στα γνωρίσματα του άλλου, όπως και του άλλου στα γνωρίσματα του πρώτου, προκαλώντας έτσι τη γέννηση ενός νέου υπερκείμενου γνωρίσματος, που δεν περιεχόταν σε κανένα από τα αρχικά μέρη! 3»

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5226

ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΛΘΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ

Ðáñáäüèçêå ðñéí ôçí þñá ôïõ!
Êé ýóôåñá ó÷åäéÜóôçêå
åðé÷åßñçóç óýëëçøçò
ãéá ôïí êáôáäéêáóìÝíï
Êåñêõñáßï ×ñõóáõãßôç

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αστυνομικές πηγές
κάνουν λόγο για σύλληψη και όχι
για αυτόβουλη παράδοση. Και
τούτο παρά την προσέλευσή του
στο αστυνομικό Τμήμα το απόγευμα! Εκεί όμως δεν είχαν φτάσει η
καταδικαστική απόφαση και τα
άλλα έγγραφα, τα απαραίτητα για
την κράτησή του.
Σελίδα 4»

ÅÔÏÉÌÏ ÔÏ ÍÁÕÓÉÈÏÅÉÏ ÊÁÉ ÌÅ ÔÏÕÁËÅÔÅÓ ËÏÕÎ! Μεταμορφωμένο προς το καλύτερο το κλειστό γυμναστήριο στον
χώρο των Γενικών Λυκείων, το οποίο πλέον θα χρησιμοποιείται από τα αθλητικά σωματεία με τέλος χρήσης. 8»

Åêäçëþóåéò ìíÞìçò ãéá ôï Ïëïêáýôùìá
êáé ôïõò åêôåëåóèÝíôåò ôïõ ËáæáñÝôïõ 11»

Áêüìá ðÝíôå
êñïýóìáôá »
3

ÓêÜöïò
ìå ìåôáíÜóôåò
óôçí Áëýðá »
8

Ìðïñïýí ôç íßêç ÁÅË êáé ÁÏÊÊ,
äýóêïëç Ýîïäïò ãéá ôïí ÏÖÁÌ 17»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα