Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Οκτωβρίου
(Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ .: 7198
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Μήνυμα
τns AAΔΕ
Σδούκου: Έργα ύψουs
1,5 δισ. ξεκλειδνει
το Εξοικονομ-Αυτονομν
σε 200.000
ιδιοκτήτεs
ακινήτων για
διορθσειs
των δηλσεων
COVID
Επενδύσεις ύψους 1,5
δισ. ευρ το επόμενο
δωδεκάμηνο κινητο ποιεί
στικό κλάδο.
Η κυρία Σδούκου υπο
γράμμισε ότι το τα προγράμματα ενεργειακής
το πρόγραμμα
Εξοικονομ-Αυτο- εξοικονόμησης όπως το
νομν , επεσήμανε η γε .
Ενέργειας και Ορυκτν
Πρτων Υλν Αλεξάνδρα Σδούκου μιλντας
χθες στη Λάρισα , σε εκδήλωση nou διοργά.
νωσε το
Επιμελητήριο
πόλης , σε συνεργασία
με το ΤΕE Κεντρικής
Εξοικονομ-Αυτο.
αποσκοπούν
στην αντιμετπιση της
ενεργειακής φτχειας,
στην αύξηση των επενδύσεων και της απασχό .
λησης καθς και στην
επίτευξη των στόχων
nου έχει θέσει η Ε για
μείωση των εκπομπν
αερίων του θερμοκη
πίου κατά τουλάχιστον
55% έως το 2030. Για να
επιτευχθεί ο στόχος ,
προαπαιτούμενο είναι
να μειωθούν -σε επί
πεδο ΕΕ. οι ρύποι από
τα κτίρια σε ποσοστό
60% και η ενεργειακή
κατανάλωση κατά 149%.
.Περιγράφοντας
βασικές αρχές του
"Εξοικονομ-Αυτονομν , η κυρία Σδούτόνισε
γραμματέας
Μήνυμα στην ηλε
κτρονική τους θυρίδα
στο Taxisnet θα λά.
βουν περίπου 200.000
ιδιοκτήτες ακινήτων
από την εφορία , με το
oποίο θα καλούνται και Δυτικής Θεσσαλίας .
να διορθσουν λάθη
συνέχεια στην 11
Εμπορικό
Τόνισε ακόμη ότι για
κάθε 1 εκατομμύριο
ευρ που επενδύεται
ενέργειας,
γούνται 25-40 νέες θέσεις εργασίας , κάτι που
σημαίνει ότι το πρό γραμμα θα τονσει την
απασχόληση στην πραγ.
ματική οικονομία και
ίδίως τον ευρύτερο οικοδομικό - κατασκευα διεύρυνση των εισοδη.
ματικν κτιρίων καθς
και την αυξηση των noσοστν επιδότησης και
την napοχή εππλέον
χρηματοδότησης για
την αντιμετπιση της
ύφεσης λόγω κορονοίού , αλλά και για την
ενίσχυση της Δίκαιης ως προϋπόθεση για έν.
τις Μετάβασης των λιγνιτικν περιοχν .
Όπως εξήγησε ακρι.
βς επειίδή προσφέ .
ποσοστά επιδοτήσεων ,
δεν μπορούμε να " σκορπάμε" αφειδς τα χρή.
ματα. Για τον λόγο αυτό
έχουμε θέσει αυστηρές
προδιαγραφές , όπως
πχ. την αναβάθμιση
του στητιού κατά τρεις
ενεργειακές κλάσεις
εξοικονόμηση
δημιουρΕπίδομα 53M ευρ:
Νέεs πληρωμές
για την αποzημίωση
ειδικού σΚοΠού
ταξη στο πρόγραμμα..
Αναφερόμενη τέλος
ειδικότερα στις πολυκα.
τοικίες , εισήμανε ότι
συνέχεια στην 10
ρουμε αρκετά υψηλά
Ξεκίνησε
Επίδομα 534ευρ:
Πληρνονται.
στην εβδομάδα 6.555
εργαζόμενοι μονομε
ρν υπεύθυνων δηλ
σεων σύμφωνα με
απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνι.
κν Υποθέσεων Γιάννη
Βρούτση .
Ειδικότερα εγκρίθηκε
η μεταφορά πίστωσης
και ολοκλ ηρνεται
σε τέσσεριs φάσειs
η πληρωμή
δφους 57233επο των αναδρομικν σε
αφορούν σε μονομε
ρείς υπεύθυνες δηλ.
σεις των εργαζομένων
με δικαίωμα υποχρεωτ
κής επαναπρόσληψης
συνέχεια στην 2
1 εκ. συνταξιούχουs
Σελίδα 9