Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
: ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
30κτωβοίου 2020
Αριθμ. φύλ. 41790
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Πακβου άποστόλου του άδελφοθέου
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ . (Εως 26β. .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 3 μπωφόρ . (Εως 24β )
Σελήνης Πρτο Τέταρτο ! Άνατολή ήλίου 7.42-Δύσις 6.36
ΒΑΡΕΙΕΣΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΕΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ, ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ, ΠΑΠΠΑ. ΛΑΓΟ.ΓΕΡΜΕΝΗ
Η Δύσις τής Χρυσής Αύγής
Στήν φυλακή δήγετικός πυρήνας της μέ άπόφαση του Τρμελούς Έφετείου Κακουργημάτων
Η ΕΛΛΗNΙΚΗ Δικαιοσύνη όμίλησε. γές μετά την καθαρογραφή και την δηΚαι ή τελική έτυμηγορία της για τήν μοσίευση της δικαστικής άποφάσεως ή
Χρυσή Αύγήν είναι ή άναμενομένη μετά τις άπαγγελίες ένοχής είς βάρος στελεχν της. Στήν φυλακή όδηγούνται με
τά την άνακοίνωση τής άποφάσεως 28
άπό τούς 50 κατηγορουμένους τής πολυκρότου ύποθέσεως ή όποία ταλάνισε τόν δημόσιο βίο έπί πεντέμιση χρό-ή υπόθεσις κλείνει . Καί πολιτικά συμπενια . Λήγει έτσι και ή νομική έκκρεμό ράσματα και άλλα συμπεράσματα . Πολιτης πού είχε μείνει μετά την πολιτική
καταδίκη τής Χρυσής Αύγής στίς τελευταϊες έθνικές έκλογές καθς τό μεγάλο
τμήμα τν περιστασιακν ψηφοφόρων
της έπέστρεψε στά πολιτικά κόμματα του
λεγομένου δημοκρατικου τόξου . Κυρίως στήν ΝΔ. Η αύλαία θά πέσει όρι - τρόικα πού άποτελούσε λογικά πολιτιστικς όταν ή Πολιτεία νομοθετήσει
και τόν άποκλεισμό αυτού του κόμματος προσδιορίζοντο ς κέθνικιστική άκροή τν διαδόχων του άπό τις έθνικές έκλοτισμού κατά τίς τελευταϊες έκλογές) συρίαρχα κέντρα και συνέπεσε μέ τόν δι - νεχίζει νά έλλοχεύει, καλό είναι τά κυορισμό τεχνοκράτη τραπεζίτη στήν θέ - ρίαρχα κόμματα νά κάνουν άναδρομικά
και χωρίς τό άγχος της τολιτικής άντιπού έλαβε έπανειλημμένως όπως έδειξαν παραθέσεως μέ τήν Χρυσή Αύγήν τήν
σωστή άνάγνωση της περιστασιακής
άνόδου αυτου του μορφματος, το όποιο
πράγματι στήν έσωτερική του λειτουργία
άντέγραφε φασιστικά κόμματα.Εξωτερικά όμως προσπαθούσε να τό άποκρύΨει.Όσο σημαντικό όμως είναι νά διαβάσει κανείς τά αίτια της άνόδουαυτού
του κόμματος πού κηρύχθηκε κέγκληματική όργάνωσην μέ δικαστική άπόφυση,
άλλο τόσο σημαντικό είναι νά διαβάσει
σωστά και τά αίτια της πτσες του. Τής
στήν άπαξίωση της πολιτικής άπό τά κυ
όποία δρίζει ότι τό συγκεκριμένο σχήμα
κήταν έγκληματική όργάνωση μέ πολιτικό μανδύω
ση του Πρωθυπουργού τό 2011. Ηψήφος
Ωστόσο τό πολιτικό σύστημα πρέπει
να έξαγάγει τά σωστά συμπεράσματα
άπό την μείζονα αυτή έξέλιξη τρα πού
ποιοτικές δημοσκοπήσεις ήταν κατά βάση άντιπολιτική και όχι ύπέρ του φασισμού ή του ναζισμού .
τικά συμπεράσματα διότι ή άνοδος τής
άκροδεξιάς στήν Ελλάδα στήν περίοδο
τν μνημονίων δέν όφείλεται στόν ναζ
στικό χαρακτήρα της, όπως πολλοί θε
ωρούν. Ούτε κάν στά έθνικά θέματα και
την έκχρηση έθνικής κυριαρχίας στήν
Έάν ή ψήφος όλων όσοι τής έδωσαν
9,36% είχε τόσο δομικά χαρακτηριστικά
και τέτοιο έξτρεμιστικό πολιτικό βάθος,
οί ψηφοφόροι της δέν θά τήν έγκατέλειπαν για τά μεγάλα δημοκρατικά κόμματα καί κυρίως γιά τήν ΝΔ. Θά έμεναν συσπειρωμένοι στίς τάξεις της . Οί φασίστες παραμένουν φασίστες, είναι άφοσιωμένοι, δέν έγκαταλείπουν τά σχήματα Δυσεως τής Χρυσής Αύγής . ΗΆριστεπού τούς προσελκύουν . Έπειδή ό κίν
ρά έπέμενε ότι δήγετικός πυρήνας αυτού
του κόμματος ήταν έπικίνδυνος για την
κό βούτυρο στό ψωμίκάποιων πού αυτοΜχαλολιάκος καί Κασιδιάρης, όταν είχαν είσελθει δυνος τής μαύρης άντιπολιτικής ψή φου
στήν Βουλή
Συνέχεια στήν σελ.3
δεξιν. Η άνοδός της όφείλετο κυρίως
(ταρά την άνασυγκρότηση του δικομμτου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Απαγόρευσις
κυκλοφορίας
μέχοι 5ης πρωινής
Έλληνική νίκη στήν Βόρειο Ήπειρο
Λουκέτο στήν Αίγλη
Ζαππείου
ΠΗΓΕ περισσότερο καλά άπό όσο φάνηκε δημοσίως σέ έναν χρόνο έκλεισε έκκρεμότητες μισου αίνα
ή έπίσκεψη Δένδια στήν Άλβανία . Κατ' άρχάς έπει - στήν έξωτερική μας πολιτική. Στά άσημαν Τίρανα
δή ή συμφωνία μέ τους γείτονες για τήν παραπομπή σφραγίστηκε στήν πραγματικότητα ή έμπιστοσύνη
της όποιας διαφοράς μας για ΑΟΖ, ύφαλοκρητιδα, μέ-του διεθνο Uς παράγοντα στό πρόσωπό του μέ ό,τι
ση γραμμή έγινε μεταξύ του"Ελληνα Υπουργου των
Έξωτερικν μέ τόν Άλβανό Πρωθυπουργό. Δέν συνηθίζεται στήν διπλωματική πρακτική νά άνακοινωνο-Πηγε καλά γιατί θά πάμε στήν Χάγη μέ τήν Άλβανία
νται συμφωνίες αυτου του βεληνεκούς μεταξ Πρω- γιά ΑΟΖύφαλοκρητίδα-μέση γραμμή άφου έχου με
θυπουργν και 'Υπουργν Έξωτερικν . Ανακοινω- προηγουμένως έπεκτείνει τά χωρικά μας ύδατα στά
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ μέ κύριους άποδέκτες
τούς νέους της χρας , τούς όποίους κά
λεσε νά γίνουν κοί πραγματικοί πρωταγω νιστές τής έποχής μας, άπηύθυνε χθές ό
Πρωθυπουργός. Ανακοιννοντας δύονέα
μέτρα -άπαγόρευση κυκλοφορίας μετά
τά μεσάνυκτα και χρήση μάσκας παντού
στίς περιοχές πού είναι σέ πορτοκαλύ
συναγερμό , ό Κυριάκος Μητσοτάκης
ζήτησε άπό τούς"Ελληνες νά παραμείνουν μιά κένωμένη όμάδων και ένας-ένας
καί όλοι μαζί κνά κάνουν την διαφοράν .
Μέτήν πλειονότητα τν κρουσμάτων νά
είναι κάτωτν 30 έτν , δό Πρωθυπουργός
είπε ότι ήλθε ή ρα νά μιλήσει καί νά
δράσει ή νεολαία μας). Μίλησε στούς νέ
ους, όπως όμιλεί στά ίδια του τά παιδιά
δτως είπε στό διάγγελμα, και άνεφέρθη
ότό πρόβλη μα τν συγκεντρσεων στά
αυτό μπορεί να σημαίνει γιά το έσωτερικό.
Τρα , γιατί πήγε καλά ή έπίσκεψη; Άς τό δούμε.
θυπουργν και Υπουργν Εξωτερικν . Άνακοιν
νονται μεταξύ Πρωθυπουργν . Ή άπόφαση Ράυα ό
όποιος ύποφέρει άπό κρίση μεγαλείου και κόμπλεξ νούς ο ποιοι θά έπεκτείνουν καί αυτοί 'Ή πρός όρι
κατωτερότητος έναντι της Έλλάδος (άπό τόν και - οθέτηση περιοχή που άπομένει μετά ταυτα είναι μι ρόπου έπαιζε μπάσκετ κόντρα στόν Αρη του Γκάλη) κρή. Και άν τυχόν ύπάρχει ύποθαλάσσιος όρυκτός
νά δεχθεί νά διαπραγματευτεϊ καί νά συνομύλήσει μέ πλούτος, οί δύο χρες έχουν τρόπο για να συμφω
τόν Νίκο Δένδια , προϋποθέτει μεγάλο βαθμό έμπι- νήσουν τήν άπό κοινού έκμετάλλευσή τουκατά τά
στοσύνης . Όσο καχύποπτοι είμαστε έμεις μέ τους πρότυπα της συμφωνίας μέ την Αίγυπτο (άρθρο
Άλβανούς άλλο τόσο καχύποπτοι είναι και αύτοί μαζί 2) . Πηγε καλά έπίσης ή έπίσκεψη έπειδή ή συμφωμας. Τόγεγονός ότι μία άπό τίς ρίζες του Δένδια πλήν νία Δένδια-Ράμα χαιρετίστηκε άπό τήν άξιωματική
Παξν-Κερκύρας έχει ς άπόληξή της τήν Χειμάρρα άντιπολίτευση της Άλβανίας. Το να τά χαιρετίσει ή
της Βορείου Ήπείρου και μία άπό τίς ρίζες του Ράμα άντιπολίτευση στά Τίρανα συμφωνία του Ράμα μέ
τό Αργυρόκαστρο, ίσως βοήθησε. Περισσότερο όμως τήν Έλλάδα ήταν πιό δύσκολο και άπό την έπίτευβοήθησαν στήν προσέγγιση οί διεθνείς συνιστσες ξητης ίδιας της συμφωνίας. Ίσοδυναμεί μέ βραβειο
του καπιταλισμού , καί αυτό δείχνει που όφείλει τήν Νόμπελ! Ούδείς θυμάται στήν γείτονα πότε ήταν ή
άνθεκτικότητά του καί τίς έπιτυχίες του μέ Ίταλία , τελευταία φορά που συμφνησαν μεταξύ τους για
Άλβανία, Αίγυπτο ό,Ελλην 'Υπουργός Εξωτερικν.
12 μίλια στό Ίόνιο. Συμφωνημένα καί μέ τους Άλβα(σελ 3)
Αποκάλυψη Τρα
Γράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
Μέρος Β'
ΚΑΙ σάν νά μήν έφθαναν όλα αυτά ,
τά ουτως ή άλλως "βιβλικά φαινόμε
να , καταφθάνει καί ό πόλεμος έκ
Τουρκίας. Υβριδικός , μέ άκαλαίσθητα
σχήματα , χρματα και όνόματα , Oug
Reis, Barbaros και Yavuz (Σκληρός ), οί
δύο πρτοι άδελφοί πειρατές έκ Λέσβου και αύτόμολοι έξισλαμισθέντες
του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπους
(1520-66). Ρητορικός , προκλητικός
άρπακτικός, όπως πάντα ό πειρατικός
πόλεμος καί ό λόγος του τωρινού, τοϋ
σύγχρονου και <μουσαντένιου , το
<Σουλτάνου.Έρντογάν. Τάκέρευνητικάν αύτά τέρατα (άληθινές όρκες)
άλωνίζουν και ταυτόχρονα μαγαρίζουν τίς θάλασσές μας, του Εύαγόρα, του Τεύκρου καί του Κίμωνα . Τις
Συνέχεια στήν σελ . 3
Δραματική έκχλησις
άπό τά θέατρα: Άντέχουμε
μέχρι τίς 15 Νοεμβρίου
κάποιο θέμα οί πολιτικές δύνάμεις της. Όταν έγ Ας μήν ύποτιμάται ότι ό κύριος Δένδιας πέτυχε νεη πρτη συνάντηση Δένδια-Ράμα στήν Άθήνα ό
έκει που άπέτυχαν οί προκάτοχοί του και ότι μέσα
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
Μέ άπόφαση Μακρόν
κλείνουν τζαμιά στό Παρίσι
ΠΕΝΝΙΕΣ
τό έπίδομα θερμάνσες
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. και δεύτερου τζαμιού, έξω άπό τό
Παρίσι, διετάχθη, έπειτα άπό την δολοφονία του κα
θηγητού Ιστορίας Σαμυέλ Πατύ άπό Τσετσένο τζιχαντιστή . Τό Μεγάλο Τζαμί του Παντίν είχε άνεβάσει βίντεο , μέ τό όποίο έξαπέλυε μίσος έναντίον του .
Έκδήλωσις τιμής για τόν δολοφονηθέντα, στήν Σορ
βόννη, δπου δ Γάλλος Πρόεδρος του άπένειμε τό πα
ράσημο τής Λεγενος τής Τιμής μετά θάνατον .
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ΑΚΟΜΗ και τά 700 εύρ θά φθάνει τό άντατο ποΠΕΡΙΕΡΓΑ
σήμερα μέ τό νέο σύστημα πού θέτει σέ έφαρμογή τό
Ύπουργείο Οίκονομικν. Κάθε περιοχή θά έχει και
ένα συντελεστή κλιματολογικής ίδιαιτερότητος άπό
τόν όποίο θά προκύπτει τό έπίδομα τν δικαιούχων.
Θάκαλύπτονται και άλλα είδη καυσίμων, ότως τό φυ
σικό άέριο, τό ύγραέριο και τά καυσόξυλα .
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τό βαρύ .. πιροβολικό του, Τόν πρην Πρόε
δρο τν ΗΠΑ Μπαράκ Όμπάμα, έπιστράτευσε δύο
έβδομάδες πρίν άπό Τις κρίσιμες έκλογές Της 3ης Noεμβρίου τό έτπιτελείο τού Τζό Μπάιντεν. Στήν πρτη έμφάνισή του στήν προεκλογική έκστρατεία Τού
Δημοκρατικού προεδρικου ύποψηφίου ό Όμπάμα
άπευθύνθηκε μ ντουντούκα στό πλήθος στούς
δρόμους Της μεγαλύτερης πόλεως της κρίσιμης πολιτείας τής Πενσυλβάνια, Μάλλονδύσκολα τά βλέ
πουν στό έπιτελείο του Μπάιντεν καί άς έχουν όλες
Τίς-άνακοινσιμες-δημοσκοπήσεις ύπέρ του .
Λεπτομέρειες στήν σελ2
ELLADA
ΤΗΣ ΗΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ή Έλένη Βλάχου στήν Βουλή τής Μεταπολιτεύσεως..
. Δύσκολοι καιροί γιά τόν τουρισμό καιί συνακολούθως γιά τά καταλύματα καιί τόν άκόμη νέο θ σμό του AirBnB. Σ μιά προσπάθεια να συγκρατήσει ό,τι συγκρατείται ή έν λόγω έταιρεία ένοικιάσεως καί προσφοράς ύπηρεσιν προσωρινής
διαμονής άνεκοίνωσε ότι προσέλαβε τόν πρην
σχεδιαστή τής Apple Τζνν "Ύβ και τήν έταιρεία
του για Τόν σχεδιασμό νέων προϊόντων καί ύπηρεσιν . Ο ίδιος ήταν στενός συνεργάτης του συνιδρυτού τής Apple Inc Στήβ Τζόμπς στό δημιουργικό Τμήμα Της έταιρείας και βοήθησε στήν διάσωση τής Αpple στήν δεκαετία Του 1990. Αύτό φαίνεται είδαν οί υπεύθυνοι του ΑirBnB.
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Aς άφήσουμε γιά λί- σιαλίστε στά τν διεθνν
γο όσα συμβαίνουν σήμε- σχέσεων και τής διπλωμαρα στήν πολιτική . Άλλες τίας καί κείδήμονες περί τά
στήλες θά άσχοληθούν και
μέ τά τής Χρυσής Αύγής
και μέ τά τού Ορούτς Ρέ1φ και μέ τά του Κορωνο- γυρίσω λίγο πίσω, μέ
Τουν . Γεμίσαμε, έξ άλλου, άφορμή μιά συνέντευξη
κείδήμονες περί τά δικαστικά καί τά νομικά , κσπετν έκδόσεων <Περίπλου .
Η Καθημερινήν έχει ήδη
πωληθεί στόν Γιργο Κοσκωτά , έκείνος είναι πλέον
ύπόδικος και ή έφημερίδα
έχει περάσει στόν ΆριστείΗ δη Άλαφούζο , μέ τήν Έλέ
νη Βλάχου νά γράφει μόνο
τό χρονογράφη μά της . Aς
νήν τής όποίας έθήτευσα
και διδάχθηκα .
13:00-15:00
Ή συνέντευξη έχει δοθεί
στόν έκλεκτό συνάδελφο και
διακεκριμένο συγγραφέα καί
Έπιτρέψτε μου νά σάς ποιητή Γιργο Δουατζή
γιά τά Νέαω του Χρίστου
Λαμπράκη , τό 1990 καί τήν
τής άλησμόνη της Έλένης ποστάρισεν στό διαδίκτυο
Βλάχου στήν Καθημερι-δέλεκτός Διονύσης Βίτσος,
έπιδημιολογικά και τά τν
διεθνν συνωμοσιν.
"Δύο απ' όλαν
ο Κστας Παννουλόηουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνόχεια στήν σελ. 4
23-10-2020 ο