Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Οκτωβρίου
Καδημερινή οικονομική eίδική εgημερίδ Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7197
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τιμή : 1.004
Αναδρομικά:
Αρχίζουν
οι πληρωμές
Πακέτο ρυθμίσεων για
την πληρωμή των χρεν
τns Πανδημίαs
στουs
δικοιούνους
Τη δυνατότητα σε
όσους επλήγησαν από εγγύηση του ελληνιτην υγειονομική κρίση
να καταβάλουν τις
οφειλές τους (που δημιουργήθηκαν την πε
ρίοδο της καραντίνας )
προς την εφορία σε
δόσεις παρέχει η κυπτσεις δανείων με
κού Δημοσίου. Αναλυτικοτερα:
Ρύθμιση οφειλν σε
12 ή 24 δόσεις
Οι βεβαιωμένες φορολογικές υποχρεΤην Παρασκευή, 23
Οκτωβρίου αρχίζει η
καταβολή των ανα δρομικν ύψους 1,4
δισ. ευρ για το
11 μηνο (Ιουνίου 2015 | βέρνηση με τροπολο-Μαιου. 2016 ) μαζί με
την καταβολή των κύ.
ριων και των επικουρικν
Νοεμβρίου
1.145551 συνταξιού
συνέχεια στην 11
βρίσκονται σε ρύθμιση
και έχει δοθεί αναστολή λόγω της πα δημίας και παράταση
στην καταβολή τους
μπορούν να ρυθμιστούν από το Μάιο του
2021 είτε σε 12 άτοκες
γία που κατέθεσε. Οι
οφειλές που έχουν
ανασταλεί έως τις 30
συντάξεων Απριλίου 2021 μποσε ρούν να ρυθμιστούν
σε 12 άτοκες ή 24 μη.
νιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Παράλληλα, δόσεις είτε σε 24 δο .
προβλέπεται η επανένταξη σε ρυθμίσεις που
έχασαν οι φορολογού.
μενοι εξαιτίας της παν.δημίας,
προβλέπεται η θέσπιση της δόσης θα πρέπει
νέας ρύθμισης 120 δό.
σεων για την αποπληρωμή οφειλν που
προέρχονται από κατα.
δόσης συνεπάγεται
επιβάρυνση 5%στη
μηνιαία δόση . Το ελάχιστο ποσό της μηνι
αίας δόσης ανέρχεται
σε 30 ευρ . Η ρύθ.
μιση χάνεται στην πε .
ρίπτωση
καθυστερήσει η κατα.
βολή δύο συνεχόμε.
νων μηνιαίων δόσεων.
Με την υπαγωγή στη
ρύθμιση και εφόσον
τηρείται , διαγράφονται τα πρόστιμα εν ο
οφειλέτης μπορεί να
πάρει φορολογική ενημερότητα. Παράλληλα
αναβάλλεται η εκτέλεση των μέτρων
αναγκαστικής
σχεσης . Η αναστολή
δεν ισχύει για κατα.
σχέσεις που έχουν επι βληθεί στα χέρια
συνέχεια στην 10
σεις με επτόκιο 2,5%.
Σύμφωνα με την τρο πολογία η αίτηση υπο .
βάλλεται ηλεκτρονικά.
Εφορία:
Τα τεκμήρια
φούσκωσαν
τα εισοδήματα
των φορολογούμενων
κατάνα πραγματοποιηθεί
έως τις 3ί Μαίου 2021.
Τυχόν καθυστέρηση
στην καταβολή της
Ποιοι χάνουν
το κοινωνικό
τιμολόγιο
τns ΔΕΗ
Έξτρα φόρο για πρό .
σθετα εισοδήματα πεκλήθηκαν να πληρ.
σουν πολλοί φορολογούμενοι το 2019 για
το φορολογικό έτος
2018 , όπως προέκυψε
από σχετικά στοιχεία
της ΑΑΔΕ. Πολλοί φορολογούμενοι πλήρω
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9