Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Π εµπ τ η 2 2 Οκτωβριου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3699 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]
ÓÕËËÏÃÏÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÐÑÙÔÏÂÁÈÌÉÁÓ

Ïìüöùíç áðüöáóç ôïõ ÄÓ ãéá
áðüóõñóç üëùí ôùí õðïøçöéïôÞôùí
ãéá ôï ÐÕÓÐÅ Êáñäßôóáò
-Áðü ôçí çëåêôñïíéêÞ øçöïöïñßá
ãéá ôá õðçñåóéáêÜ óõìâïýëéá

ÓÅ Ë . 9

ÐáñÝäùóå åêðñüóùðïò
ôçò ÃÓÅÅ óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï Êáñäßôóáò

Ñïý÷á, êëéíïóêåðÜóìáôá
êáé ìÜóêåò ãéá ôïõò ðëçãÝíôåò
ôïõ N. Êáñäßôóáò

ÅêñçêôéêÞ Üíïäïò
865 íÝá êñïýóìáôá
Lockdown óôçí Êá óôï ñéÜ -Óå å ðß ðå äï 3 Âïéù ôß á,
Èåó óá ëï íß êç, ËÜ ñé óá, ÓÝñ ñåò, ÃéÜí íå íá
ÓÅ Ë . 5
Óôï ðëåõñü
ôùí ðëçììõñïðáèþí ôçò
Êáñäßôóáò ï ÄÞìïò ÐåíôÝëçò
-Óôçí Êáñäßôóá âñÝèçêå ç ÄÞìáñ÷ïò
ê. Ä. Êå÷áãéÜ ìåôáöÝñïíôáò âïÞèåéá ãéá ôï
Êïéíùíéêü Ðáíôïðùëåßï

ÓõíÜíôçóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ
ÁñãéèÝáò ÁíäñÝá Óôåñãßïõ
ìå ôïí Õöõð. ÅèíéêÞò
¢ìõíáò ê. ÓôåöáíÞ

Ç Ãà ôïõ ÕÐÅÍ, êá ÁëåîÜíäñá
Óäïýêïõ, óôá ãñáöåßá ôçò ÅÄÁ
ÈÅÓÓ óôç Èåóóáëßá

Ó ÅË . 7

¸öèáóå ç þñá
ôùí áíáäñïìéêþí

Ó Å Ë. 9

ÓÅ Ë . 6

Ó ÅË . 6

Ó ÅË . 7

ÐñïóöïñÝò óôá
êñåïðùëåßá ÊáñÝëáò
ãéá ÔåôÜñôç 21/10
êáé ÐÝìðôç 22/10/2020
Ìïó÷αñάκé øá÷íü.............................6,99 € ôï êéëü
×ïéñéíü øá÷íü...................................3,99 € ôï êéëü
×ïéñéíή ðáíóÝôá................................3,89 € ôï êéëü
Ìðñéæόëåò ëáéìïύ ç êόíôñá.............. 3,69 € ôï êéëü
Ìðïí öιëέ ìόó÷ïõ.............................9,29 € ôï êéëü
Êόôóé ÷ïéñéíό.................................... 2,69 € ôï êéëü
Óðάëá ÷ïéñéíή ìå ëίãï êόêêáëï......... 2,89 € ôï êéëü
Óíίôóåë ÷ïéñéíό................................. 3,99 € ôï êéëü
Ìðñéæόëåò ìόó÷ïõ............................ 6,99 € ôï êéëü
Êéìάò áíÜìåéêôïò.............................. 4,99 € ôï êéëü
Ëïõêάíéêï ÷ùñéάôéêï........................ 2,99 € ôï êéëü
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονοZός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ

‘’40 ÷ñüíéá ïéêïäïìïýìå ó÷Ýóåéò...’’

ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

Κολοκοτρώνη 21 & Κοραή

τηλ: 24410-26572/3, 6932244945, 6936527198, 6936527196

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα