Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
1ΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο τοι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΤΟΥΡΚΙΑ ΑΝΤΑΣΙΩΝΕΤAR
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΤΟΝΙΣΕ ΟΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τουρκία φοντο - Δημοκρατίος Νίκο Ανα σινεται αυτο - στοσιάδη και τον nρόe , τm Npuη onως anotuno .
| κρατορικές πρa δρο tης Αγύητου A. Gηκε στη συνάντησή μος
Η θέση μος σχετικό με
γραφζοντας ουθαίρε - στην Τριμερή Σύνοδο με - σn μηορεί να npotλθε
τους χόρτες , notε uno
γρόφοντας άκυρα μνη- και Αγύπτου.
ταξύ Κυηροu . Εόδος μόνο αnό τους Νβυουε
δίτως την nopouoία ξ .
μονια
ψηφίζοντος νόμους για τη η συμπεριφορά κατό.
νων στην εnικράτειο
- του . τόνισε στη συνέ .
Ευμφωνήσαμε ότι ουζοντar , τονσε ο ηpωθu - θνές Δίκαιο και unονοτοοτάκης στις δηλσεις σοφάnεια να την onoία τολάντευτη στήρξη της
του , στην κονή συν και ο 3 xρες εργαζόμο . ΕΛλάδος στα δίκαια της
ντευξη Τύnou με τον στε σκληρ , ουνέooε ο κύnpoυ .
Τα 103 χρόνια από την απελευθέρωσή της! |αμομά την Ιαρκού Σιλήφο Ιρί αις μυ t λουοκορείο
Γιόρτασε χθες η Πρέβεζα
ος N n ΛΔ σετικά με το θέμα
|μείου στο νομό μας κάντι γνω
Στηρίζω τον τοπικό Τύπο,
στηρίζω την ελληνική Περιφέρεια
Σύγχυση..
Σύγχυση φαίνετι να εmκρατεί
στο ΣΥΡΙΖΑ μετά tιs τελευταίες
Η υnοστήριξη
τρο δημοκρατικής
Β ΣΥΡΙΖΑ
γκαταλέγετα στις
λογικού , ελληνικού
δημοσκοήσεις nou είδαν το φως
στη δημοσιότητα