Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΞΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 187 6
Πέμπτη
122 0κτωβρίου 2020
Αβερκίου ίσαποστόλου έπισκ. Ιεραπόλεως
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μπωφόρ . (Εως 24β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μπωφόρ. (Εως 22β)
Αριθμ. φύλ . 41789
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Σελήνη 6 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.41-Δύσις 6.38
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΛΑΤΙΝΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΙΜΑΤΟΣ
<Ντάουνινγκ Στρήν μέύπερεξουσίες
Μαξίμου μέ έπί
πλέον αύξήσεις
1,7 έκ.
<Προσωρινς άνεκτές λόγω άντισυνταγματικότητος κατά τό Συμβούλιο Επικρατείας
οί θέσεις άορίστου χρόνου τής Προεδρίας Κυβερνήσεως-Τίθά γίνει μέ τήν ΕΥΠ
ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ έτσι λειτουργοϋν. γιά τό έπιτελικό κράτος μέ τό όποίο συΜέ τόν σεβασμό τής διακρίσεως τν
έξουσιν . Το Προεδρικό Διάταγμα γιά άποτελούμενη άπό 440 ύπαλλήλους, 100
τόν νέο 'Οργανισμό συστάσεως της Προ - μετακλητούς και 340 μονίμους.Ώστόσο ή γιά τήν άπουσία άναφοράς τής ΕΥΠ στήν άλφαβήτου.)
εδρίας της Κυβερνήσεως κατ' έφαρμο-ζωή είναι γεμάτη έκπλήξεις . Το Ε' τμήμα Προεδρία της Κυβερνήσεως παρά τόν νόγήν του νόμου Γεραπετρίτη για τό έπιτελικό κράτος (ν.4622/19) έστάλη άπό τόν
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόν μετοχή τν Χρήστου Ντουχάνη (μέλους ) άορίστου χρόνου σέ θέσεις πού δέν καλύΥπουργό Εσωτερικν Τάκη Θεοδωρικά
κο και τόν άναπληρωτή Υπουργό Οίκο- σθηκε δύο μεγάλες συνεδριάσεις γιά νά
νομικν Θεόδωρο Σκυλακάκη στό ΣτΕ
άρχές φθινοπρου πρός έπεξεργασίαν πλήθος παρατηρήσεων, συνταγματικν,
και τίποτε δέν προμήνυε ότι θά ευρισκε όρθογραφικν και άλλων . Μέ συνέπεια
άντιστάσεις. Πρόκειται στήν πραγματικότητα γιά έφαρμογή του νέου νόμου ποβληθεί στό ΣτΕ γιά νέο έλεγχ !
Από τό πρακτικό της γνωμοδοτήσεως γραφία του διατάγματος όσο καί στήν λατινική άπαρίθμηση τν άρθρων (μέ άντικα( 1,7 έκατομμύρια εύρ) γιά τά έτη 20212024 , ή παρατήρησίς του, ότι δέν νοείται
ή (Εστίαν , έγείρονται σοβαρά ζητήματα τάστασή τους άπό γράμματα του έλληνικού έποπτεία τοϋ κράτους στόν Τύπο και στά
ΜΜΕ όπως όριζε τό διάταγμα ( αύτή είναι
νιστάται κκαι νοτόμος δημόσια ύπηρεσίαν πού έχει στήν διάθεσή της στό σύνολό του
Δεδομένου του όγκου τν νομικν ρμοδιότης του δοξασθέντος άπό την ΝΔ
συνεδριάζον δύο φορές ύπό την Προεδρία του Παναγιτη Εύστρατίου και συμμο 4622/19, άπό την δηκτική άναφορά στην κειμένων πού έπεξεργάζεται ό συγγραάντισυνταγματική πρόσληψη ύπαλλήλων φεύς του διατάγματος και έμπνευστής
του έπιτελικού κράτους, δέον να χαραπτονται άπό το άρθρο 103 του Συντάγμα-κτηρισθούν αύστηρές δρισμένες διορτος, άπό την δηκτική έπίσης άναφορά στήν θσεις πού περιλαμβάνονται στό πρακτιΕθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως) και ή έπισή μανσις πς δημιουργείται
νομικό ζήτη μα άπό τήν παράλειψη ύπαγωγής τής ΕΥΠ στόν Πρωθυπουργό , άποτελούν σοβαρότατα ζητήματα . Άκόμη και
άν είναι γνωστόν είς τούς παροικοϋντες
- Δημήτρη Πυργάκη (παρέδρου) χρειάέπιστρέψει τό Διάταγμα στό Μαξίμου μέ αύξηση της έτησίας δαπάνης μισθοδοσίας
για τούς 440 ύπαλλήλους κατά 1,7 έκατομμύρια εύρ (άρα μεγάλες αύξήσεις σέ καιρούς λιτού βίου) έως καί τήν άπαίτηση για
άλλαγές καί διορθσεις τόσο στήν όρθο- ρ
κό, είτε νομοτεχνικοϋ είτε ορθογραφι- τήνΊερουσαλήμ ότι γιά την ΕΥΠ συκου χαρακτήρος. Οι έπιση μάνσεις δμως την
της γνωμοδοτήσεως γιά τό ύψος της έπί
πλέον δαπάνης πού δημιουργείται είς βάρος του Προϋπολογισμοϋ σέ έτησία βάση
νιστάται νέος όργανισμός μέ άλλο Προεδρικό Διάταγμα .
νά πρέπει μετά τίς διορθσεις να έπανυΣυνέχεια στήν σελ . 4
του Μανλη Κοττάκη
Βλέπει θερμό
έπεισόδιο στό Αίγαϊο
ό Στόλτενμπεργκ
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Θερμομέτρησις Λαβρφ
Τον Ελλήνων οί κοινότητες
στόν Γαλαξία του 2021
ΚΥΡΙΟ μέλημα του ΝΑΤΟ είναι έάν
ύπάρξει θερμό έπεισόδιο στό Αίγαϊο νά
μήν τό άφήσει νά ξεφύγει και μήν έπιτρέψει σε Ελλάδα και Τουρκία νά όδηγηθούν σέ έπικίνδυνες καταστάσεις. Αύτό
τό μήνυμα έστειλε χθές δ ΓΓ του ΝΑΤΟ
Γένς Στόλτενμπεργκ, ό όποίος για πρτη
φορά όμιλεί περί σοβαροϋ κινδύνου στήν
Ανατολική Μεσόγειο άποφεύγοντας
όμως έπιμελς νά δείξειν ποιός εύθύνε
ται για την κλιμακούμενη κρίση , Πρέ
πει νά έλαχιστοποιήσουμε τόν κίνδυνο
ένός περιστατικού ή ένός άτυχή ματος
και , άν συμβούν , να φροντίσουμε να μήν
ξεφύγουν έκτός έλέγχου , όδηγντας σέ
πολύ έπικίνδυνες καταστάσεις είπε χα
ρακτηριστικά ο έπί κεφαλής του ΝΑΤΟ
στήν συνέντευξη Τύπου μέ άφορμή τήν
ΠΕΡΑΣΑΝ δύο χρόνια και τρείς μήνες άπό τόν Ιού- θα ρεαλιστές . Η Ρωσσία είναι μία βαθιά συντηρηλιο του 2018, άπό τότε που ή Αήνα άποφάσισε νά τική δύναμη. Κάθε της κίνηση στήν σκακιέρα της
άπελάσει δύο Ρσσους διπλωμάτες έξ αίτίας της περιοχής είναι ζυγισμένη και υπολογισμένη, δέν γ ζωηρής δράσης τους στήν Βόρειο Έλλάδα . Ήταν
Ιούλιος τοϋ 2018. Πρέπει νά πέρασαν παραπάνω κά μας θέματα έχει παρέμβει δύο φορές μέ άναάπό τρία χρόνια έπίσης άπό τήν τελευταία έπίσκε- κοινσεις της πρεσβείας υπέρ τν έλληνικν καί
ψη του Ρσσου 'Υπουργου Έξωτερικν Σεργκέι έναντίον τν τουρκικν θέσεων : Μόλις πρόσφατα
Λαβρφ στήν έλληνική πρωτεύουσα . Ό δέ Πρωθυ-ό πρέσβης Άντρέι Μάσλωβ ύποστήριξε τό δικαίωπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έπικοιννη σε μέ μά μας νά έπεκτείνουμε τά χωρικά ύδατα στά 12 μιτόν Πρόεδρο Πούτιν στήν καρδιά της έλληνοτουρ-λια ένω μήνες νωρίτερα τάχθηκε ύπέρ της άποψης,
κικής κρίσης το περασμένο καλοκαίρι, καθυστερη- ότι τά νησιά μας έχουν ύφαλοκρηπίδα και AΟΖ. Καί
μένα, ένα όλόκληρο χρόνο μετά τήν άνοδό του στήν τόπράττει αυτό όταν οι σχέσεις της Ρωσσίας μέ την
έξουσία. Ό έπί κεφαλης της ρωσσικής διπλωματίας Τουρκία και είδικτερα οί σχέσεις Πούτιν- Ερντοφθάνει στήν Αθήνα στίς άρχές της άλλης έβδομά- γάν βρίσκονται, παρά τίς διακυμάνσεις, στό ύψηδας λοιπόν, του Αγίου Δημητρίου, του άπελευθερω - λό δυνατό έπίπεδο.Αν καί κάποτε Ρωσσία-Τουρκία
του της Θεσσαλονίκης μας (κατάπάσα πιθανότητα) , ήταν άνταγωνιστικές δυνάμεις και ένεπλάκησαν
καί το έρτημα που σχηματίζεται στά χείλη όλων έπανειλημμένως σέ μεταξύ τους συρράξεις (19ος
είναι το έξης: Γιατί τρα; Πρός τί ή έπίσκεψη; Για - αίνας), μετά τό 2004 οί σχέσεις άναπτύχθηκαν ρατί τό ρωσσικό Υπουργείο Έξωτερικν ύπενθυμίζει Υδαία χωρίς νά έμποδίζονται άπό τήν τότε προσέγ(μέ tweet ) μέ άφορμή την έπέτειο γιά τήν μάχη του
Ναυαρίνου τήν καταλυτική συμμετοχή του στήν καταστροφή του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου και συ- κοδομήθηκαν άπό τουρκικές κατασκευαστικές
νακόλουθα την συμμετοχή του μαζί μέ τήν Άγγλία έταιρείες, τό έμπόριο καί ό τουρισμός στήν Μαύρη
στήν άνακήρυξη της έθνικής μας άνεξαρτησίας;
νεται ποτέ τυχαία . Στήν φάση που διανύουν τά έθνι( σελ. 7)
Τίκ-τάκ, τίχτάκ,
τίχ-τάκ
γιση Ρωσσίας-Έλλάδος για τούς άγωγούς.
του Α. Π Δημόπουλου *
Συνέχεια στήν σελ.3
Τάπλέον κεντρικά κτίρια της νέας Μόσχας άνοιΕAΝ έγραφε κανείς μιά ίστορία των
έλληνοτουρκικν κρίσεων μετά τό
1974 , μάλλον θά έπρεπε νά τίς χωρίσει σε δύο περιόδους μέ όρόσημο
τά μέσα της δεκαετίας του '90. Καί
νά πει ότι στήν πρτη περίοδο καί
στίς μεμονωμένες κρίσεις της (Χόρα, Σισμίκ) ή Έλλάδα έπέτυχε νά
ύποστηρίξει το άμυντικό της δόγμα ,
έν στήν δεύτερη περίοδο καί τίς
κρίσεις της (Ιμια , SS-300) άπέτυχε.
Ήζωή καί τό έργο
του Αχιλλέως Κύρου
Θάλασσα άναπτύχθηκαν ραγδαίως, οί δυνάμεις του
Γιατί ή ρωσσική πρεσβεία στίς άντιπάραθέσεις ΝΑΤΟ ήταν άνεπιθύμητες στήν Μαύρη Θάλασσα για
της μέ τήν Άμερικανική έπικαλεϊται έσχάτως τά φιλορωσσικά αίσθήματα του έλληνικού λαού;Ας είμεένα διάστημα μέ κοινή άπόφαση Μόσχας -Αγκυρας.
Του Ελευθερίου Γ Σκιαδά
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
200.000 γιά λάθη
στίς έχπτσεις έκμισθωτν
Άνεξέλεγκτος ό κορωνοϊός
στήν βόρειο Έλλάδα
Γιατί το άμυντικό δόγμα της
Έλλάδας μετά το 1974 ήταν ένα δόγμα άποτροπής. Η Έλλάδα δέν διανοήθηκε, όταν ίσως τό μπορούσε (καί
όπως θά ήθελε σίγουρα ό γράφων),
νά γίνει Ίσραήλ , να άντιμετωπίσει
δηλαδή τήν Τουρκία ς έναν έχθρό,
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ 200.000 φορολογούμενοι θά λάβουν ραβασάκια άπό την Άνεξάρτητη Άρχή Δημοσίων Εσόδων στό taxisnet, στε νά άποκαταστήσουν τά λάθη
και τίς παραλείψεις πού έχουν προκύψει άπό τήν έπεξεργασία τν δηλσεων Covid και να έπωφεληθούν
τής έκπτσεως φόρου, άπό έκμισθσεις άκινήτων. Η
άποστολή τν μηνυμάτων πρός τούς έν λόγω φορολογουμένους θά ξεκινήσει την Δευτέρα 26Όκτωβρίο .
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
MΕΤΑ τήν Κοζάνη, και ή Καστοριά μπαίνει σε
lockdown, άφου τάκρούσματα έχουν έκτοξευθεί στήν
συγκεκριμένη περιοχή . Μετά τόνέο άρνητικό ρεκόρ
μέ τά 865 κρούσματα, ό ύφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαραδαλιάς σέ έκτακτη συνέντευξη
Τύπου είπε ότι ή κατάστασις είναι έξαιρετικά κρίσιμη και δέν άποκλείεται νά έπιβληθουν άκόμη πιό
αύστηρά μέτρα έάν έπιβεβαιωθούν οί προβλέψεις
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Καί έν οί Πακιστανοί προσπαθούν νά έγκαταλείψουν τήν πατρίδα τους καί να έλθουν στήν
Εύρπη, κάποιοι άλλοι όμως κυριολεκτικς σκοτνονται γιά μιά βίζα γιά τό Πακιστάν . Δεκαπέντε Άργανοί ποδοπατήθηκαν προσπαθντας νά
μπούν στό προξενείο του Πακιστάν στο Τζαλαλαμπάντ για νά ύποβάλουν αίτημα γιά βίζα Άλλοι
δέκα τραυματίσθηκαν . Άν καί ή Καμπούλ κατηγορεί τό Ίσλαμαμπάντ ότι στηρίζει τους Ταλιμπάν
κάτι που τό Πακιστάν άρνειται, περισσότεροι άπό
δύο έκατομμύρια Αφγανοίζουν πρόσφυγες στό Πακιστάν καί τά ταξίδια τν Αφγανν στήν άλλη
πλευρά τν συνόρων είναι συχνά
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ.3
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Aς κρατήσουν οίχοροί, άλλά κοντά στόν πολίτη
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
. Ένα ρομποτικό σκάφος τής ΝASA, Τό OsirisRex, κατάφερε γιά πρτη φορά νά άγγίξει γιά λί
γο έναν άστεροειδή, τον Μπενού, σέ άπόσταση 321
έκατομμυρίων χιλιομέτρων άπό τόν πλανήτη μας,
και νά συλλέξει ένα πρτο δείγμα άπό τήν έπιφάνειά του, τό όποιο θά έπιστραφείστήν Γή γιά μελέ
τη ΤΟ Σεπτέμβριο του 2023. Άν οι πιστήμονες τής
NASA βεβαιωθούν ότι αύτή ή πρτη άπόπειρα
ύπήρξε όντως έπιτιχής και συνέλεξε έπαρκή ποσότητα δείγματος, Τότε θά δσουν έντολή στό σκάφος να άρχίσει τό ταξίδι έπιστροφής του στή Γή
Τόν Μάρτιο του 2021.
Aς άφήσουμε για λίγο
τά <έλληνοτουρκικάν. Έξ
άλλου ή στήλη μας όφείλει
να άσχολείται μέ περισσότερα θέματα. Μήν μού πείτε λούμεθα περισσότερο μέ τά
ότι έχω άδικο. Τά ΜΜΕ
έχουν κλειδσειν (γιά νά
χρησιμοποιήσω την προσφιλή έκφραση τν δημοσι- είναι κορωνοϊός. Ευπνάμε ζει στό τέλος της . Άλλά δέν
ολόγων και τν πολιτικν ) καί κοιμόμαστε μέ τήν είκόδύο-τό πολύ τρία-θέματα και μάς βομβαρδίζουν
μέ αύτά. Νά μέ συμπαθάτε, ύπάρχει τό πρόβλημα, άλλά
άλλά νομίζω ότι έμείς άσχο- τά μεγαλύτερα προβλήμα- μεγάλα προβλήματα , ήτοι
να του Χαρδαλιά μασκοφό- δίκη του Ζάκ Άς τά άφήσουμε, λοιπόν, όλα αύτά καιί
άς άσχοληθούμε μέ τά άλλα,
ρου καί τιμωρού. Φυσικά και
13:00-15:00
μέ τήν καθημερινότητά μας,
μέ τήν όποία ούδείς έκ τν
δίκη τής Χρυσής Αύγής, ή προαναφερθέντων μάς κάνει
όποία-έπί τέλους-πλησιά- Τήν τιμή νά άσχοληθεί. Κυβερνντες καί μή πολιτικοί,
τα λύνονται μόνο μέ νηφαΔύο απ όλα!
καμματα του Έρντογάν λιότητα . Τρίτο θέμα είναι ή
άπό ό,τι δ τουρκικός Τύπος.
Τό δεύτερο προσφιλές θέμα
ο Κστας Πaννουλάπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
θά μείνουμε έτσι, έρχεται ή
Συνέχεια στήν σελ. 3
22-10-2020 .
9'771108
701144