Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

15oC, 15:00

22oC, 21:00

15oC - Υγρασία 51%-95% - Άνεμοι: Δ-BΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:58 - Δύση ηλίου: 18:50

€0.80

Ç äïêéìáóßá

Σοφή η δικαστική εκκαθάριση της υπόθεσης με τον Μητροπολίτη. Μια καταδικαστική απόφαση θα συνδεόταν με
τις πεποιθήσεις και το φρόνημα των πιστών, ξεστρατίζοντας τα πράγματα. Άλλωστε η εισαγγελική παρέμβαση, τότε που έγινε, είχε επιδράσει στην συνολική απόδοση της καραντίνας. Στο πλαίσιο των επιδιώξεων την Άνοιξη και με τα αποτελέσματα που
προκάλεσε. Τα θετικά σχόλια για το ελληνικό παράδειγμα κλπ. Τώρα (και) η ελληνική κοινωνία είναι εμπειρότερη απέναντι στο υγειονομικό πρόβλημα. Κανείς δεν ισχυρίζεται πλέον ότι τα νερά είναι αχαρτογράφητα. Αν και όλα τα σημάδια κατατείνουν στην εκτίμηση πως
τώρα είναι τα σπουδαία. 3»

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5224

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ

Õðïóôçñßîôå ôïí Ôýðï!

ÌåôÜ ôï ÊÉÍÁËË &
ôï ÊÊÅ, áíáêïßíùóç
ÂáñïõöÜêç êáé
åðåñþôçóç
ÊåãêÝñïãëïõ
ΑΘΗΝΑ. Με αφορμή τις συναντήσεις με την κυβέρνηση και τα κόμματα της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Αθηναϊκών Εφημερίδων και
του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, το θέμα της υποστήριξης του Τύπου βρίσκεται
στην επικαιρότητα. Το ένα μετά το
άλλο τα κόμματα ανακοινώνουν τις
θέσεις τους και καταθέτουν ερωτήσεις και προτάσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Από την ενδιαφέρουσα συζήτηση αναδύεται και η αναγκαιότητα ευρείας προσπάθειας
για την απελευθέρωση πόρων που
δεσμεύονται από τους κολοσσούς
του διαδικτύου, αφαιρώντας τους από τη δημοσιογραφία και τα ασφαλιστικά Ταμεία ενώ χάνονται ως έσοδο και για τα δημόσια οικονομικά.
Σελίδα 8»

ÁÈÙÏÓ Ï ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇÓ, ÌÅ ÁÍÁÓÔÏËÇ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä. ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ & Ï ÔÅËÅÔÁÑ×ÇÓ TOY ÄÇÌÏÕ. Αθώο έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο, τον Κερκύρας Νεκτάριο, τόσο για το κήρυγμά του ανήμερα του Ευαγγελισμού, όσο και για
την παρουσία περισσότερων ατόμων εντός Ιερού Ναού κατά τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων. Σελίδα 5(6)»

Êëåßíïõí ç ìéá ìåôÜ ôçí Üëëç ïé åõñùðáúêÝò ðüëåéò 4»

Óôçñßæù ôïí ôïðéêü Ôýðï, óôçñßæù ôçí åëëçíéêÞ ðåñéöÝñåéá
ÁÈÇÍÁ (ÓÇÐÅ). Ïé ðñïôåñáéüôçôåò ðïõ ðñïâÜëåé ï
Óýíäåóìïò çìåñÞóéùí ðåñéöåñåéáêþí åöçìåñßäùí åíüøåé ðéèáíÞò íïìïèåôéêÞò ðñùôïâïõëßáò.
- ÐáñÜôáóç åð’ áüñéóôïí ôùí êáôá÷ùñßóåùí ôïõ Äçìïóßïõ
- Åîáßñåóç ôïõ ðåñéöåñåéáêïý Ôýðïõ áðü ôçí
õðï÷ñÝùóç êáôáâïëÞò ôçò åéóöïñÜò 2% õðÝñ
ÅÄÏÅÁÐ
- Ðñüãñáììá ìáêñÜò ðíïÞò ãéá ôçí åíßó÷õóç

ôùí ðåñéöåñåéáêþí åöçìåñßäùí
- ¸íáñîç èåóìéêïý äéáëüãïõ ãéá íÝï, åíéáßï, óýã÷ñïíï Ìçôñþï åðé÷åéñÞóåùí
Ôýðïõ
Ç õðïóôÞñéîç ôïõ ðåñéöåñåéáêïý Ôýðïõ óõíéóôÜ ìÝôñï äçìïêñáôéêÞò ëåéôïõñãßáò êáé óõãêáôáëÝãåôáé óôéò ðñïóðÜèåéåò õðÝñâáóçò ôïõ áíïñèïëïãéêïý, åëëçíéêïý õäñïêåöáëéóìïý. Ï Óýíäåóìïò ÇìåñÞóéùí Ðåñéöåñåéáêþí ÅöçìåΣελίδα 3»
ñßäùí ðñïâÜëëåé Üìåóåò ðñïôåñáéüôçôåò



Τελευταία νέα από την εφημερίδα