Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Οκτωβρίου
Κοδημερινή οικονομική είδική επμερίδα Διακηρύξευν Διμοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7196
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.006
Google:
1.500 θέσειs
εργασίαs
Ζημίες
για την Πλειοψηφία
των επιχειρήσεων
μισθό
- Μεισεις ή μηδενικά κέρδη δήλωσαν στην εφορία
δύο στιs τρειs επιχειρήσειs
πτει από τα στατιστικά
στοιχεία των περυσι
νν δηλσεων φορολογίας εισοδήματος
προσπων
Από την επεξεργασία
των στοιχείων προκύ
πτει ότι 2.097 επιχειρή
σεις με φορολογητέα
κέρδη από 900.000
ευρ και άνω πλήρω.
σαν φόρο 2,8 δισ.
ευρ . Ουσιαστικά , το
0,78% του συνόλου
των επιχειρήσεων πλή .
ρωσε το 65,04% του
συνολικού φόρου ή
1,35 εκατ. ευρ η κάθε
μία (φωτ . ΑΠΕ).
Μόλις μία στις τρεις
επιχειρήσεις δήλωσε
κέρδη στην εφορία το
2018) και είναι αυτές
που κλήθηκαν να πλη.
ρσουν φόρο 4,36 δισ.
ευρ ή 45.279 ευρ η
Σε πλήρη εξέλιξη
είναι το πρόγραμμα
κατάρτισης
Google στο ψηφιακό
μάρκετινγκ για τις
1.500 επιπλέον θέσεις
του Β κύκλου .
Ως μέλη της Εθνικής
Συμμαχίας για τις Ψη
συνέχεια στην 11
νομικν
από τις 268.752 νομικά
πρόσωπα οι 172.461 ,
που αντιστοιχούν σε
ποσοστό 64,17% του
συνόλου ,
δήλωσαν
είτε ζημίες είτε μηδε.
νικά ποσά εισοδηματων .
Ειδικότερα 104.738
νομικά
( 38,97% του συνόλου )
δήλωσαν ζημίες συνο .
Βυθίστηκε
κατά 94,3%
ο τζίρos
στον κλάδο
παροχής
καταλυμάτων | κάθε μία. Οπως pοκύστο β' τρίμηνο
πρόσωrα κέρδη ύψους 13,368
ευρ. Ουσιαστικά, το
0,78% του συνόλου
των επιχειρήσεων πλήρωσε το 65,04% του
συνολικού φόρου ή
1,35 εκατ. ευρ η κάθε
διο. ευρ.
(εισοδήματα λικού ύψους 44,2 δισ .
Από την επεξεργασία
των στοιχείων προκύδήλωσαν μηδενικά ε σοδήματα και 96.291
(35,82% ) δήλωσαν καθαρά
ευρ, 67.723 (25,19% ) πτει ότι 2.097 επχειρή
φορολογητέα
κέρδη από 900.000
ευρ και άνω πλήρωσαν φόρο 2,8 δισ.
Ειδικότερα και σύμ
συνέχεια στην 10
φορολογητέα
Εφάπαξ
επίδομα μέχρι
Σε ελεύθερη πτση
βρέθηκε κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου
του έτους ο τζίρος
στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάπαροχής
- Ποιούs αφορά
καταλυμάτων,
κατά 59% υποχρησε
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9