Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Στηρίζω τον τοπικό Τύπο ,
στηρίζω την ελληνική
περιφέρεια > σελ.5
Αντί παρέλασης
μηχανοκίνητη Πορεία
στη Σπάρτη σελ.8
| Λάστιχα, μπουκάλια
έως και κάδο έκρυβεν
ο βυθός στο Γύθειο ελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 |Ετος 25-| Αριθμός 5980 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax : 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr.
Προσμονή για την
α0ικία της Ευρπηςν
Δωρεάν σπίτια
σε ευάλωτα
νοικοκυριά
από τον ΟΑΕΔ
Οι δικαιούχι
και η διαδικασία
Δωρεάν σηίτια σε Πολίτες με
έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες , Που στερούνται κατοικίας, Προσφέρει
6ΟΑΕΔ Η ρύθμιση για τη δω .
ρεάν Παροχρηση σπιτιού
περιλαμβάνεται σε νομοσχέ διο του Υnoυργείου Εργασίας
με τίτλο Μέτρα ενίσχυσης
των εργαζομένων και ευάλω των κοινωνικν ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την
ενίσχυση των ανέργων . , Το
εν λόγω νομοσχέδιο Βρίσκεται σε διαΒούλευση η onoia
θα ολοκληρωθεί στις 29
Οκτωβρίου 2020.
Ολοκληρνονται τα προαπατούμενα για την Προκήρυξη του έργου
Αναλυτικά , το Αρθρο 47 περί
Σε σταθερή τροχιά προς υλο - συνάντησης εργασίας , nou μηχανικού της ΕΦΑΛΑΚ , Κωnoinon Βαίνει το έργο ανάδειξης Πραγματοποήθηκε τη Δευτέρα σταντίνα Ντουβή .
της -Οικίας της Ευρης , nou 12/10, μεταξύ των εκπροσφιλοδοξεί να εντάξει ένα εξαι - nων του φορέα Φλοι των Ψn- το 1δρυμα Σταύρος Νιάρχος και για την έκδοση της οικοδομικής
ρετικού ενδιαφέροντος εύρημα φιδωτν της Σπάρτης. , Κστα η όλη διαδικασία για την χρημα- άδειας , Προκειμένου να γίνει η
στο nολιτιστικό απόθεμα της Φούρκα και Αναστασίας Κανελ -τοδότηση του κινήθηκε από τον Προκήρυξη για την κατασκευή
Σπάρτης . Η Πορεία των εργα - λοηούλου , με την Προϊσταμένη πρόεδρο των Φίλων των Ψn- του μουσείου , μιας και όλες οι
σιν του νέου μουσείου, Πou της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λαθα ανεγερθεί στη συμβολή των κωνίας (ΕΦΑΛΑΚ) , Ευαγγελία υπουργό κ Γιάννη Βαρθι - δικασίες έχουν σχεδόν ολοκληοδν Κ . Πολοιολόγου και Διο - Πάντου και την επιβλέπουσα τσιτη.
σκούρων , anοτέλεσε το θέμα των εργασιν του μουσείου ,
αναλυτικά η Πορεία της αδειοδότησης του έργου και τα προΤο έργο χρηματοδοτείται από βλεπόμενα χρονοδιαγράμματα
"Εξαιρετικν Περιπτσεων
nαραχρησης αδιάθετων και
κενν κατοικιν αnό τον
ΟΑΕΔ nροβλέπει τα εξής
-Οι κατοικίες nou naραμ νουν κενές και αδιάθετες .
μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας κλήρωσης κατο φιδωτν της Σπάρτης , πρην υπόλοιπες Προβλεπόμενες δια
ρωθεί.
κιν σε οικισμούς του κατασκευαστικού ηρογράμματος
του 1. Οργανισμού Εργατικν
Κατοικιν [t. OEK ) δύναται να
nαραχωρούνται κατά κυριό Στη συνάντηση συζητήθηκαν
ουνέχεια σελ 9
Ιστιοφόρο με 40 μετανάστες
ανοιχτά του Ταινάρου
τητα και άνευ ανταλλάγματος
με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού
Επιχείρηση του Λιμενικού για τη μεταφορά τους στο ύθειο
Απασχόλησης του Εργατικού
Δυναμικού (OAΕΔ) κατόπιν
Συνολικά σαράντα αλλοδαποί ,
οι onoioι στη συντριπτική ΠλειΜάλιστα , οι επιβαίνοντες στο
ιστιοφόρο έχρηζαν όμεσης συνδρομής και διάσωσης , καθςκάτω από αδιευκρίνιστες
σύμφωνης γνμης του
οψηφία τους είναι nαράτυποι
ΥΠουργού Εργασίας και Κοινωνικν ΥΠoθέσεων , σε noμετανάστες, εντοπστηκαν τις
Βραδινές ρες του Σαββάτου
17/10 σε σκάφος nou έπλεε στη
συνθήκες- το πλωτό μέσο naλίτες με έντονες κοινωνικές
και οικονομικές ανάγκες nou
ρουσίαζε εισροή υδάτων , με
κίνδυνο βύθισης
θαλάσσια περιοχή δυτικά τυ
στερούνται κατοικίας
ακρωτηρίου Ταινάρου.
συνέχεια σελ 9
ουνέχεια σε 7
Β1lakonikOs.gr
Πρτος εχθρός
η nαρακμή
του Χρήστου Γαννορ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα