Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
21 Οκτωβοίου 2020
Ίλαρίωνος όσ , Χριστοδούλου του έν Πάτμω
Σελήνης 5 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 740-Δύσις 6.39
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις και τοπικές βροχές Ανεμοι έως 6 μπωφόρ . (Εως 21β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ . (Εως 21β.)
Αριθμ. φύλ . 41788
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙΔΙΚΑΣΤΕΣ Σ ΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
Πρός μεγάλες άνατροπές
στό πόθεν έσχες τν δικαστν
των δικαστν
Προβληματισμός για τήν κατάργηση τής βάσεως δεδομένων pothen.gr - Ύπό άναθερησιν
τήν άξιολόγηση
τό αυστηρό πλαίσιο ποινν-Τίσχεδιάζεται για
-Ελεγχο νομμότητος συμβάσεων
PIΖΙΚΕΣ άλλαγές στόν τρόπο άπονομής
τής Δικαιοσύνης προκειμένου νά έπιταχυν-Ε
θούν οί διαδικασίες έκδόσεως δικαστικν
άποφάσεων άλλά και νά άπαλλαγοϋν οί δι καστές άπό τήν μέγγενη πιέσεων κυοφορούνται στό τρίγωνο Μαξίμου-Αντιπροεδρία Κυβερνήσεως- Υπουργείο Δικαιοσύνης"Όπως πληροφορείται ή Εστία, οί δι
εργασίες μεταξύ της Ηρδου Αττικού όπου
ή έδρα του γραφείου Πρωθυπουργοϋ, της πληροφορίες τής <Εστίας γίνεται νομοπα
όδού Ζαλοκστα όπουή έδρα το Άντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Παναγιτη Πικραμμένου και της Λεωφόρου Μεσογείων
όπου τό γραφείο του Υπουργου Δικαιοσύνης Κστα Τσιάρα, είναι έντονες έσχάτως.
Είδικς μετά τίς συναντήσεις πού ύπήρξαν έπίκουρων δικαστν στόν Άρειο Πάγο οί
προσφάτως μέ τά Προεδρεία τν Ανωτάτων
Δικαστηρίων καί τν 'Ενσεων Δικαστν
κατά την διάρκεια τν όποίων διασαφηνίσθηκαν δσα έξήγγειλε ό Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης γιά τόν διορισμό πρωτοδίκων άποφάσεων στά Εφετεία και
των έπίκουρων δικαστν και τήν άξιολό- τόν Άρειο Πάγο.
γηση καθς και άλλα θέματα . Σύμφωνα μέ
Για τό νέο θεσμικό πλαίσιο διορισμού φάσεις γιά τόν τρόπο ύποβολής του πόθεν
πεζικούς λογαριασμούς τν έλεγχομένων
έσχες τν δικαστν άκόμη δέν ύπάρχουν . προσπων.
Υπάρχουν δμως καταγεγεγραμμένες διαδποίοι θά είναι πρωτοδίκες .
Στίς έσωτερικές συζητήσεις πού διεξάγονται κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες είσηγουνται στόν Πρωθυπουργό την
κατάργηση της δεύτερης βάσεως πόθεν
έσχες ς άχρείαστης καί περιττής καθς
και τήν ύποβολή δηλσεων περιοδικς. Σέ
κάθε περίπτωση μόνον όταν διαπιστνεται
Για την άξιολόγηση των δικαστν ή πιστσεις και όπως είναι είς θέσιν νά γνωρίζει ή Εστίων έντονος προβληματισμός.
Διαπιστσεις ότι ό νόμος Παπαγγελόπουλου είναι ύπέρμετρα αύστηρός και γρα
φειοκρατικός . Διαπιστσεις ότι είναι λάθος νά συντηρεί τό Δημόσιο δύο βάσεις δεΕλεγκτικό Συνέδριο προκειμένου νά άπορ- δομένων γιά τό πόθεν έσχες καθς τά ίδια
δποία θά λαμβάνει ύπ' όψιν τήν άντοχή τν
Τήν δημιουργία είδικου τμήματος στό
ρασκευαστική έργασία γιά:
ροφνται μέ διαδικασίες έξπρές τά χρή-σχεδόν στοιχεία γιά είσοδήματα. άκίνητα μεταβολή στήν περιουσιακή κατάσταση
ματα άπό τό Ταμείο Άναπτύξεως . Επίσης ύπάρχουν στίς πλατφόρμες τής ΑΔΑΕ, ένω
συγχωνεύσεις σέ έπαρχιακά δικαστήρια . μέ βάση τόνέο νομικό πλαίσιο ή ύπηρεσία
θανς και άλλων έπαγγελματικν όμάδων. Όσον άφορά τό πρτο, κυβερνητικές άπο- αυτή έχει άμεση πρόσβαση και στούς τραΤήν ριζική μεταβολή τοϋ τρόπου ύποβολής του πόθεν έσχες τν δικαστν, πιτου έλεγχομένου . Πέραν αύτν θεωρείται
ύπέρμετρα αύστηρό τό νομικό πλαίσιο
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μήνυμα στόν
Έρντογάν ή συμφωνία
Δένδια-Ράμα
Άγράμματοι καί σχλάβοι!
Η Δωροθέα Μερχούρη
ύποδύεται την
Μαντ Μαυρογένους
'Η έκπαίδευση στόσο τόσο ς μορφωτικό σύ- στημα όσο και ς άξιακός πυλνας της κοινωνίας
Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ Ελλάδος και Άλβανίας να έπιλύσουν το θέμα των θαλασσίων
ζωνν στό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στέλλει σαφές μήνυμα στήν Τουρ
κία πού άρνείται νά έπιλύσει άντίστοιχα θέματα βάσει τοϋ διεθνούς δικαίου. Όμως αύτό πού προκαλεί έντύπωση
είναι δτι γιά πρτη φορά ή άλβανική κυβέρνησις λαμβάνει μία έξαιρετικά σημαντική άπόφαση άγνοντας τίς πιέσεις τής Τουρκίας , άφουμέχρι πρό τινος
άντίστοιχες άποφάσεις έπρεπε να είχαν
την έγκριση τής Άγκύρας. Η συμφωνία
πού έπετεύχθη κατά την χθεσινή συνάντηση του ύπουργού Εξωτερικν Νίκου
Δένδια μέ τόν ΠρωθυπουργόΕντι Ράμα
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ τό βράδυ δειπνήσαμε σε ένα ταβερνάκι της Καλλιθέας μαζί μέ τόν έπιχειρηματία Πρόοδρομο Εμφιετζόγλου, τόν όμότιμο καθηγητή της μας έχει πλήρως διαβρωθεί. Από την βάση έως την
Παντείου Χρήστο Γιανναρά , τόν τ. Πρόεδρο της κορυφή . Τήν ήμέρα πού συναντηθήκαμε μέ τόν καΑκαδημίας Αθηνν Άντνη Κουνάδη και άλλους
έκλεκτούς φίλους άπό τόν χρο του Πολιτισμού,
της Ιατρικής , του Επιχειρείν. Πρτη φορά βρέθη-πού δημοσιευόταν τό άρθρο του Όμότιμου Καθηγηκα μέ αυτή την όμήγυρη. Άκουσα τόν κύριο Έμφι - του, δημοσίευε ένα άλλο άρθρο, τακτικού καθηγητή
ετζόγλου νά έπαναλαμβάνει καττά την διάρκεια της
βραδιάς πολλές φορές μία ραία έλληνική λέξη: ματολογούσε σοβαρά ύπέρ της παράδοσης νήσων
Ανάτασην, <Πρέπει νά άρχίσει ή άνάταση έλεγε
και ξαναέλεγε σχεδιάζοντας μια πρωτοβουλία πού ς ΕΛλαδος, κοινως της δορυφοριοποίησής της
θά άνακοινσει σύντομα. Συμφωνήσαμε όλοι μέ τήν
διαπίστωσή του . Άλλά πρίν φθάσουμε στήν άνάταση
πρέπει να ύπερβουμε μία άλλη έλληνική λέξη που
σφραγίζει τούς καιρούς μας: τήν παρακμή. Σέ αύτή
την λέξη ήταν άφιερωμένο άλλως τε τό τελευταιο
ένδιαφέρον άρθρο τοϋ καθηγητή Γιανναρα στήν
Καθημερινή> τής περασμένης Κυριακής . Άλλά
ή ύπέρβαση δέν είναι άπλς ζήτημα έπιθυμίας ή
έκφραση εύχης. Είναι πρωτίστως θέμα άναγνρι- νά σου πεί πς δέν μπορεις νά την νικήσεις . Γιάνά
σης της πραγματικότητας, θέμα σχεδιασμού, θέμα
συγκρότησης κοινωνικου κινήματος γιά τήν άνατροπή της και έπειτα όλα τά άλλα. Στήν πραγματικότητα όλα είναι θέμα Παιδείας. Άπό έκπαιδεύσεως
άρξασθε γιά τήν άνατροπή. Γιά τέτοιο κίνημα όμιλω , άπό το καλοκαίρι μέ τήν Τουρκία και δέν παύω νά
μήν πάει ο νους σας στήν πολιτική.
θηγητή Γιανναρά ή έφημερίδα πού φιλοξενετί τά
άρθρα του στήν άμέσως έπομένη σελίδα άπό αυτήν
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ό όποιος έπιχειρηκαί βραχονησίδων καί ύπέρ της φινλανδοποίησης
( σελ 7)
έναντι της Τουρκίας!
Τήν ίδια μέρα, σε άλλη σελίδα στήν ήλεκτρονική της έκδοση της ίδίας έφημερίδας, δημοσιευόταν
άρθρο τέως πολιτικου άρχηγούό όποτος μας καλουσε νάχαρακτηρίζουμε τά Κατεχόμενατουρκοο
κυπριακή διοίκηση. Δέν χρειάζεται νά πάς μακριά
για νά συναντήσεις τήν παρακμή λοιπόν . Γράφεις
για αύτήν και νά την ! Πετιέται στήν έπόμενη σελίδα γιά νά σου βγάλει την γλσσα κοροϊδευτικά. Γιά
Πόλεμος λέξεων,
πόλεμος φθοράς.
Καί μετά τί;
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Κωνσταντίνου Δ. Πυλαρινού*
Αποκαθίσταται ό Πύργος
του Φονιά στην Σαμοθράκη
σου πει πς είσαι μόνος.
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ και στά τουρκοκυπριακά, χάρη στήν άκηδία του
Όργανισμοϋ τν 'Ήνωμένων Έθνν
καί των μεγάλων δυνάμεων, ή κατάσταση στήν περιοχή μας όλο και περισσότερο περιπλέκεται, καί τουτο,
γιατί στίς διαφορές μας μέ τήν Τουρκία έχουν προστεθεί άφ' ένός ή μανιακή φιλοδοξία του Προέδρου Έρντογάν να έπανασυστήσειν τήν όθωμα ' νική αυτοκρατορία καί άφ' έτέρου ή
φανατισμένα άρνητική του στάση
για τήν παρουσία του Κεμάλ Άτατούρκς του πρτουν στήν ίστορία
του Νεωτέρου Τουρκικού Κράτους.
Θύματα μέχρι στιγμης αυτου του
Παρατηρ την άντίδραση της έλληνικής διανόησης σέ όλη αύτή τήν περιπέτεια πού ζουμε
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Βουτιά στόν τζίρο
καταλυμάτων καί έστιάσεως
Άνοικτή σύγκρουσις
Ποοέδρου καί Είσαγγελέως
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ είναι οί παρενέργειες της πανδημίας
του κορωνοϊού στόν τζίρο τν έπιχειρήσεων πού δρα
στηριοποιούνται στόν κλάδο τν καταλυμάτων και της
έστιάσεως πού έχουνύποστεί μεγάλη ζημία. Μόνον τόν
περασμένο Αύγουστο έχασαν σχεδόν τό 50% τν έσοδων τους 58,5% και 33,6 % άντιστοίχως, ένω γιά τό σύνολο τν έπιχειρήσεων, τό β τρίμηνο, γιά τό όποιο ύπάρ
χουν στοιχεία, καταγράφονται άπλειες 2,6 δισ. εύρ.
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΣΦΟΔΡΗ άντιπαράθεσις έχει ξεσπάσει μεταξύ της
είσαγγελέως και της προέδρου του δικαστηρίου στήν
δίκη τής Χρυσης Αύγής μετά τήν πρόταση της πρτης
νά δοθεί άναστολή σέ όλους τούς καταδικασθέντες έπι
καλούμενη τά κλευκν ποινικά μητρα και τό γεγονός
ότι δέν έχουν παραβιάσει μέχρι τρα τούς περιοριστικούς δρους . Ή πρόεδρος Μαρία Λεπενιτη άμφισβή.
τησε εύθέως τήν είσαγγελέα Άδαμαντία Οίκονόμου
Στά άκρα έφθασε ένας ήλικιωμένος στήν Γερμανία
προκειμένου νά προστατευθεί άπό άτομα που θεωρούσε ότι παραβίαζαν τους κανόνες προστασίας καί
θά μπορούσαν νά του μεταδσουν τόν κορωνοϊό.
Ο ήλικίας 71 έτν άνδρας Ψέκαζε μέ σπραίυ πιπεριού όσους ένοιωθε ότι τόν πλησίαζαν ύπέρ Τό δε
ον, πρτα μά όμάδα άτόμων που έκαναν Τζόκινγκ
καί στήν συνέχεια δύο ποδηλάτες ήλικίας 49 καί 51
έτν! Νά σημειωθεί ότι τό σπραίυ πιπεριού προκαλεί πολύ έπδυνα συμπτματα σέ όποιον τό
δεχθε και σέ πολλές χρες άπαγορεύεται ή χρήσις
του Ή Είσαγγελία τού Ααχεν άπήγγειλε κατηγορίς κατά του 71χρονου για πρόκληση έπικίνδυνης
σωματικής βλάβης καί παρακλυση τής κυκλοφορία, έν ή άστυνομία άναζητεϊ τά άλλα θύματα
του συνταξιούχου Γερμανού.
. Επιστήμονες μέτρησαν τήν πιό σύντομη διάρκεια του χρόνου, σημείνοντας έτσι ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στήν μέτρηση τν μικρν χρονικν διαστημάτων Πρόκειται Υιά τόν χρόνο που χρειάζεται ένα σωματίδιο τού φωτός (φωτόνιο) γιά νά
διασχίσει ένα μόριο ύδρογόνου καί ίσούται μέ περίπου 247zeptoseconds. Αύτό είναι τό μικρότε
ρο χρονικό διάστημα πού έχει μετρηθεί μέχρι σήμερα πάνω στήν Γή. Ένα zeptosecond είναι τό ένα
Τρισεκατομμυριοστό τού ένος δισεκατομμυριοστού
του ένός δευτερολέπτουή 1021 δευτερόλεπτα ή
ό άριθμός 0 άκολουθούμενος μετά τήν ύποδιαστολή άπό 20 μηδενικά καί τ .
Συνέχεια στήν σελ 3
Συνέχεια στήν σελ.4
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τό ψωμί-Ψωμάκι, ό Ταγίπκαί τά καρβέλια
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ζΟταν έχεις τέτοιους φί- Μαχτσελί, άκραίος στίς άπό
λους , Τί τούς θέλεις τούς
έχθρους λέει ό λαός . Ή λα κή αύτή παροιμία μου ήλθε
στό μυαλό όταν, χθέ , είδα τήν άκστρατεία του κρεμαστήν τηλεόραση ένα ρεπορ
. τάζ άπό τήν Τουρκία .
Ψεις του καί έπικίνδυνος όταν
τίς δημοσιοποιεί, σκαρφί- τηλεόραση- ς συγκυβερνήστηκε καί έθεσε σέ έφαρμογή
τητας και χωροφύλακα μέ κρεμάσει έξω γιά τους φττό καμουτσίκιν, βγήκε στήν χούς . Δέν κοιμάται κανείς
όσο ό γείτονάς του πεινάειν.
13:00-15:00
της έχει ακάρτ μπλάν στά
κανάλια- και έκανε τήν άκόλουθη κωμικοτραγική δήΚαί, έν ριπή όφθαλμού, ό
<παλαιάς κοπή πολιτικός
του ρουσφετιού, του μπε
κΔύο απόλα
σμένου Ψωμιοϋ).
Τήν περασμένη Παρα- λωση: <Κάθε πλούσιο τένο ζαχτά και του πάς μή διΣέ αυτό ό σύμμαχος (!) σκευή , λοιπόν, δ Μπαχτσε τής πατρίδας πρέπει νά πάκαι συγκυβερνήτης τού Ταγίπ-σουλτάν, ό Ντεβλέτ θυμίζει έποχές αύταρχικό-νά άγοράσει ψωμί καί νά τό
κός μας έξοβελιστέο, έβγαλε στίς γειτονιές τής Πόλης
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
λί, του όποίου ή ίδεολογία
ι στόν πλησιέστερο φούρνο,
Συνέχεια στήν σελ, 4
21-10-2020
|9' 771108 701137