Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

15oC, 15:00

21oC, 21:00

16oC - Υγρασία 44%-90% - Άνεμοι: BΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:57 - Δύση ηλίου: 18:51

€0.80

Åëëçíï-áëâáíéêü ðñüêñéìá ôùí åëëçíï-ôïõñêéêþí äéáöïñþí

Δεν πρέπει να προκάλεσε εντύπωση,
τουλάχιστον
στους επαΐοντες, το ξαφνικό ταξίδι του Ν. Δένδια στα Τίρανα εν τω μέσω της σοβούσας κρίσης στις σχέσεις με την Τουρκία. Το επίδικο
της χάραξης των θαλασσίων ζωνών, από την αιγιαλίτιδα στην ΑΟΖ, είναι θέμα που αιωρείται εδώ και τουλάχιστον 11 χρόνια από τις ελληνοαλβανικές στις ελληνοτουρκικές καλένδες. Η ελληνική πρωτοβουλία για την προσφυγή στη Χάγη ώστε να αποφανθεί σχετικά το εκεί
ειδικό διεθνές δικαστήριο για την ελληνοαλβανική διαφορά, έχει και θαλασσινό άρωμα Αιγαίου. Η αρχιτέκτονας της ματαιωθείσας τότε
(2009) ελληνοαλβανικής συμφωνίας, υπΕξ της κυβέρνησης Καραμανλή, Ντ. Μπακογιάννη, έχει στο enimerosi.com και επανειλλημένα αποδώσει εκείνο το ναυάγιο στις τουρκικές πιέσεις. 3»

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5223

ΡΗΓΜΑΤΩΘΗΚΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΑ ΚΟΥΡΤΕΛΑΤΣΑ

Ìéá ôñýðá óôï íåñü!
Ïëçìåñßò ôï ÷ôßæáíå,
ôï âñÜäõ ãêñåìéæüôáí
Ìå ôïí Þëéï ôá ìðÜæù
ìå ôïí Þëéï ôá âãÜæù
ôé Ý÷ïõí ôá Ýñìá êáé
øïöÜíå;

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ειδοποιήθηκε
από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος αντίκρισε έκπληκτος τη ζημιά
στο παραλιακό τείχος το μεσημέρι
της Τρίτης 20 Οκτωβρίου.
Σελίδα 3»

ÍÝï ñåêüñ ìå
667 êñïýóìáôá
êáé 8 íÝïõò
èáíÜôïõò. Äýï
êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá »

Óôç ×Üãç ÅëëÜäá
êáé Áëâáíßá ãéá
ôéò èáëÜóóéåò æþíåò

6(5)»

4

Ç áíôßäñáóç
ÑïõìðÜôç ãéá
ôç «óêüíç ðïõ
óçêþèçêå» óôï
Íïóïêïìåßï »
10&11

Ðáñáßôçóç - âüìâá ôïõ
ðñïÝäñïõ ôïõ Ïëýìðïõ,
ÄçìïóèÝíç ÓöÞêá



Τελευταία νέα από την εφημερίδα