Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Οκτωβρίου
Καδημερινή οικονομική eίδική εgημερίδ Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7195
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τιμή : 1.006
Επίδομα
ουσε Αυξάνονται οι μισθοί
των εργαζομένων
- αναλυτικά τα Ποσά ανάλογα τον μισθό
- Τis επόμενεs ημέρεs
οι ανακοινσειs
-0ι δικαιούχοι και
τα κριτήρια
Μεινονται οι ασφα.
λιστικές εισφορές από
την Πρωτοχρονιά του
2021 με αrοτέλεσμα οι
εργαζόμενοι να δουν τοί κερδίζουν:
αυξήσεις στους μι.
σθούς τους. Τα αναλυτικά ποσά και
κερδίζουν στους μι σθούς τους οι εργαζόμενοι παρουσιάζει το
Dikaioogittka News
Αυξήσεις αποδοχν
για τους μισθωτούς
του ιδιωτικού τομέα
από την 1η Ιανουαρίου
2021 φέρνει η μείωση
3% συνολικά των εισφορν σε συνδυασμό
με την κατάργηση της
εισφοράς
γύης . Σέ αθροιστικό
όφελος εργαζόμενουεργοδότ , Που ξεκινά
από τα 20 ευρ το
μήνα για τον καττατο
ευρ το μήνα για μι
κτούς μισθούς της
τάξης των 2.000 ευρ.
Ειδικότερα οι μισθω 50.
Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να
σεις για την καταβολή του επιδόματος
το οποίο θα διατεθεί
για πρτη
φέτος όχι μόνο σε
όσους χρησιμοποιούν
πετρέλαιο θέρμανσης
αλλά και σε όσους
συνέχεια στην 11
ΜΙΣΘΟΙΑΥΞΗΣΗ
8 ευρ το μήνα κι
112 ευρ το χρόνο
καττατο
ανακοιν
10 ευρ το μήνα και
140 ευρ το χρόνο
για μικτούς μισθούς
της τάξης των 800
12 ευρ το μήνα και
168 ευρ το χρόνο για μικτούς μισθούς
της τάξης των 1.000 322 ευρ το χρόνοτης τάξης των 1.500
ρεσιν , αποκεντρωμένων διοικήσεων , ΟΤΑ
Α' και Β' βαθμού και
προσπων
αυτν , νομικν προ σπων δημοσίου δ καίου και
προσπων ιδιωτικού
δικαίου εντός Γενικής
Κυβέρνησης, μεινον.
ται κατά τρεις (3 ) πo
σοστιαίες μονάδες ως
συνέχεια στην 10
23 ευρ το μήνα και
ΟΠΕΚΕΠΕ:
νομικν
για μικτούς μισθούς
της τάξης των 2.000
κλείδωσε
αλληλεγ14 ευρ το μήνα και
196 ευρ το χρόνογια μικτούς μισθούς
της τάξης των 1.200
η πληρωμή
για αγροτικές
επιδοτήσε1s και
προκαταβολή
τns βασικής
ενίσχυσηs
νομικν
Είδικότερα από την
1η Ιανουαρίου 2021 οι
ασφαλιστικές εισφο18 ευρ το μήνα και ρές των μισθωτν ερ γαζομένων σε φορείς
για μικτούς μισθούς εκτός δημόσιων υm .
252 ευρ το χρόνοκαι φτάνει μέχρι τα 60
Νέο κύμα ακρίβειαs
εν μέσω πανδημίαs
Έρχονται
ανατιμήσειs
έωs και 10% σε
προϊόντα
Λίγες ημέρες θα περιμένουν ακόμη οι πε 600.000
δικαιούχοι του ΟΠΕγια να δουν
στους λογαριασμούς
τους τα χρήματα από
τις αγροτικές επιδοτήσεις και την προκατα
συνέχεια στην 2
ρίπου
Σελίδα 9