Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τρίτη
20Όκτωβρίου 2020
Άρτεμίου μεγαλομ Γερασίμου όσ . του έν Κεφαλληνία
Σελήνη 4 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7:39-Δύσις 6.40
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι έως 6 μπωφόρ . (Εως 22β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νεφσεις. Ανεμοι έως 5 μπωφόρ. (Εως 20β.)
Αριθμ. φύλ . 41787
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
οιΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣΤΗΣ ΣΤΟΧΟΠΟΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΤΕΛΕΩΣ ΣΤΗΝΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣΑΥΗΣ ΑΛΑΜΑΝΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γιά αυτές γιατί δέν είπατε λέξη;
τις άναστολές
Πρην Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ έπιχειρηματίες, πανεπιστημιακο,
δήμαρχο, μοναχοί μέβαρειές ποινές κατεδικάσθησαν μέ άναστολή καί άφέθησαν έλεύθεροι !
δικαστές, νομικοί,
Η ΧΘΕΣΙΝΗ άγόρευσις τής είσαγγελέ - άπό την διάπραξη του άδική ματος είναι
ως στήν δίκη της Χρυσής Αύγήςν Άδαμαντίας Οίκονόμου μέ βάση τήν όποία άναστολής σέ άδίκημα πού έπιφέρει τόσο
προτείνεται νά έχει άναστέλλουσα δύνα- ύψηλή ποινή χωρίς ίδιαίτερη άναγνριση
μη ή άπόφασις του Τριμελούς Έφετεί- έλαφρυντικν .
ου Κακουργημάτων Αθηνν γιά τά μέλη
τής έγκληματικής όργανσεως Χρυσή
Αύγήν ξεσήκωσε θύελλα πολιτικν άντι
δράσεων. Είδικς έκ μέρους τής πολιτικής
άγωγής ή όποία έπεφύλαξε στήν είσαγ- αΧρυσή Αύγήν είναι έγκληματική όργάνωγελική λειτουργό τόν χαρακτηρισμό του
κσυνηγόρου ύπερασπίσεως τής έγκληματικής όργανσεω. Η Βστίαν δέν πρόκειται νά σχολιάσει τήν άποψη τής κατηγορούσης άρχής ή όποία κατά τό Σύνταγ- όμως ή είσαγγελεύς Άδαμαντία Οίκονόμα άπολαύει λειτουργικής και προσωπικής
άνεξαρτησίας. Ούτε θά ύπεισέλθει στήν άλλη γνμη άπό την κρατούσα σέ μιά πο
ούσία της ύποθέσεως . Εάν δηλαδή δ σύν- νική-και όχι πολιτική δίκη, έπ ' άκροατηνομος βίος πού άνατρέχει στόν χρόνο πρίν ρίο τούλάχιστον- όφείλουμε, νομίζουμε,
νά κάνουμε μερικές γενικές έπισημάνσεις
γιά δύο έπί μέρους θέματα .
Ή πρτη είναι ότι ο βίος των είσαγ- στήριο τό όποιο και θά άποφασίσει άνεξαρ γελικν λειτουργν στις ήμέρες μας εχει τήτος , Πράγμα άπολύτως σωστό . Αλλά άν
παύσει νά είναι άνέφελος , Γίνονται στόχοι
βομβιστικν έπιθέσεων (Ισίδωρος Ντογιάκος) , γίνονται στόχοι διαρρήξεων και μηνύσεων έμπλεκομένων (Ελένη Τουλουπάκη), εισαγγελέως τήν όποία τό δικαστήριο ύπογίνονται στόχοι δημοσίων παρεμβάσεων
(Ελένη Λιόγκα), γίνονται στόχοι πρωτοσέλιδων δημοσιευμάτων (Ηλίας Ζαγοραϊος) ,
στόχοι έκφοβισμού (Εύτέρπη Γκουτζα - α
μάνη-Ξένη Δημητρίου ). Τά παραδείγματα
είναι έλάχιστα και ένδεικτικά . Υπάρχουν
άπειρα. Γενικς τό είσαγγελικό λειτούργημα είναι άκρως έπικίνδυνο και άνθυγιει- την έδρα. Νά άποκτήσουμε λαϊκά δικαστή νόστίς ήμέρες μας, τόσο στήν Ελλάδα όσο
καί διεθνς.
Τρα μέ άφορμή την άγόρευση Οίκονομου στό δικαστήριο διαβάζουμε δτι ή πρότασις τής είσαγγελίας δέν δεσμεύει τό δικατέτοιος, στε νά δικαιολογεί τήν παροχή
Τό Δικαστήριο θά άποφασίσει και θά
σεβασθούν άπαντες τήν γνμη του .Όπως
την σεβάσθηκαν όταν άπεφάνθη ότι ή
το αυτονόητο στόν Κδικα Ποινικής Δικονομίας χρωματίζεται ς παραμερισμός τής
μένει νά άκούει νά άγορεύει ρες έπί ρν
ς σύμβουλό του , το έρτημα πού προκύση μέ πολιτικό μανδύα . Παγία άποψίς μας
είναι δ σεβασμός στήν άνεξαρτησία τής δικαιοσύνης.
πτει είναι σαφές και ξεκάθαρο: τίτην χρειαζόμεθα τότε την κατηγορούσα άρχή, δταν
την κρεμάμε στά μανταλάκια κάθε φορά
πού διαφωνουμε μαζί της; Νάτήν καταργήσουμε τότε. Νά καταργήσουμε γιατί όχικαί
Μέ άφορμή την έπίθεση πού δέχεται
μου ή όποία έχει στοχοποιηθεί έπειδή έχει
ριακαί δικαιοσύνη σοβιέτ γιά νά έκδίδουμε
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συλλογική άμυνα
ζητεΐ άπό ΕΕ
ή Ελλάς
Μαθήματα πατριδογνωσίας
Σέ έκδοση 5ετούς όμολόγου
προχωρείό ΟΔΔΗX
AΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ προσεκτικά τήν άναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας τά τέσσερα τελευ- νήσει μέ την διαπίστωσή του : αύτή ή όμιλία πού
ταϊα χρόνια, μετά τό πραξικότη μα, που καταλήγου- περιέχει άναφορές στά Βαρσια, στά έλληνικά νημε ότι έστιάζει ;
Όποιος διαβάσει άποσπάσματά της θά συμφωΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΙΣ τής τουρκικής έπιθετικότητος και οί άπειλές ότι θά σταλεί γεωτρύπανο στό Καστελλόριζο έάν έντοπι
σθούν κοιτάσματα φυσικού άερίου, προεκάλεσε τήν άντίδραση τής Ελλάδος . Τό
Υπουργείο Έξωτερικν άνέλαβε διπλω
ματική πρωτοβουλία, και μέ έπιστολές σέ
ΕΕ, ΗΠΑ, ΟHΕ και άλλους όργανισμος
καταδεικνύει τίς προκλητικές ένέργειες
της Άγκύρας. Μέ έντολή του ύπουργο
Νίκου Δένδια έστάλη έπιστολή πρός τόν
"Υπατο Αρμοστή της ΕΕ για τήν Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορρέλλ, στήν
όποία τονίζεται το θεμελιδες δικαίωμα της Ελλάδος νά κάνει έπίκληση του
άρθρου 42.7 τής Συνθήκης τής ΕΕ (ρήτρα
ΝΕΑ έξοδο στίς άγορές μέ έκδοση δμολόγου πενταετούς διαρκείας σχεδιάζει ό
ΟΔΔΗΧ και τό οίκονομικό έπιτελείο την
προσεχή έβδομάδα . Στόχος είναι νά ένισχυθούν τά ταμειακά διαθέσιμα τής χρας, σέ μιά έποχή πού οί δροι είναι εύνοϊκοί για δανεισμό και οί δαπάνες είναι
ηύξημένες .
σιά (τήν κυριαρχία των όποίων άμφισβητεϊ έμμέΠρωτον, στήν άποκοπή του Κυπριακου Ελλην - οωςη γειτων άκομη και μέ τούς χθεσινούς χάρσμού άπό τον Έλλαδικό καθς στήν ένότητά του
αυτός άποτελεί έφιάλτη γι' αύτήν.
τες έρευνας και διάσωσης) , στόν τρόπο έπίλυσης
των έλληνοτουρκικν διαφορν (πρίνάκόμη υπογραφεί τό 1982 ή Σύμβαση γιά τό Δίκαιο της Θα Δεύτερον , στήν ύφαρπαγή του Ελλαδικού καί λασσας) θά μπορούσε πράγματι νά είχε έκφωνηθεί
Κυπριακού ύποθαλάσσιου όρυκτού πλούτου καί μά- και σήμερα! Πρόκειται γιά μάθημα πατριδογνωσίλιστα μέ συνοπτικές διαδικασίες μέσω πολυμερν ας . Γι' αύτό και άναδη μοσιεύουμε όρισμένα άποσυνδιασκέψεων.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
σπάσματά της.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ξεκίνησε τήν έπιΤρίτον, στήν άμφισβήτηση της έλληνικής κυριαρχίας έπί των νήσων του Αίγαίου καθς ό ήγεμονι- σκόπηση τν έθνικν θεμάτων άπό τό Κυπριακό:
σμός καί ο νεοοθωμανισμός πού τήν διακατέχει την
έχει βάλει στόν πειρασμό νά άπλσει τά πόδια της
στό Αρχιπέλαγος.
Πτυχίον ΠΑΣΟΚ
καί Βραβείον
Τσοχατζοπούλου
. . Καίθ ' άρχίσω άπό τό δράμα της Κύπρου, πού
ντροπιάζει τήν έποχή μας . Ή εύθύνη για τήν δημιουργία του προβλήματος αύτου βαρύνει τήν Τουρ
Συνέχεια στήν σελ.3
Τέταρτον , στήν δημιουργία συνθηκν αύτοδιά-κία, όπως τήν βαρύνει καί ή εύθύνη για τήν παράταθεσης καί αυτονομίας στήν Ελληνική Θράκη.
ση του δράματος αύτου.
Οι συνομιλίες πού κατ' έπανάληψιν έγένοντ ,
δέν άπέδωσαν άποτελέσματα , για τόν λόγο ότι ή
Δέν είναι καινούργια ή πολιτική αυτή της γείτονος. Καινούργια είναι ή παρόξυνσή της. Τό ότι δέν
είναι καινούργια άποδεικνύεται άπό όμιλία πού έξε- Τουρκική πλευρά, παρά τίς ύποσχέσεις της , δέν
φνησε ό Κωνσταντινος Καραμανλής ς Πρωθυ- θέλησε ή δέν κατέστη ίκανή νά προσδιορίσει καπουργός τό 1980 και έπανέφερε στήν δημοσιότητα ο έξαιρετικός συνάδελφος Νκος Παπαδη μητρί- αλλα τον τελευταϊο καιρό άπειλεϊ νά έποικίσει τά
ου στό libre.gr πρό όλίγων ήμερν.
του Παύλου Τιμοθέου
ΠΕΝΝΙΕΣ
Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ τής κ.Άννας Διαμαντοπούλου για τή θέσιν στόν διεθνή
όργανισμόν άποτελεϊ ταπεινωτική
ήττα για τήν σύγχρονη, μεταμνημονι ακή Ελλάδα. Ή χρα δέν έχει μάθει
τίποτε καί ούτε δύναται νά κάνει ένα
νέο ξεκίνημα . Καταφεύγει στήν ίματιοθήκη πεπαλαιωμένων στελεχν πού
όδήγησαν τήν χραν στό χείλος της
καταστροφής, άπό το όποιο καί δέν
έχει άπομακρυγθεί
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
τα τρόπο σαφή τίς θέσεις της. Καί όχι μόνον αύτό,
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τίσσερα έκατομμύρια χιλιόμετρα δικτύων καί τη
λεπικοινωνιακν γραμμν ύπάρχουν κάτω άπό Τό
Λονδίνο. Πολλά άπό αύτά κατεσκευάσθησαν κρυφά άπό τήν Τεχυδρομική Υπηρεσία, τήν British
Telecom καί τό Υπουργείο Αμύνης. Αύτά τά μυστηριδη συστήματα τούννελ τής έποχής του Ψ
χρού Πολέμου και οί ύπόγειοι θάλαμοι, που είναι
έκατοντάδες, προκαλούν έντονο ένδιαφέρον έδ καί
δεκαετές . Όμως, μέχρι πρόσφατα οί άρχές δν είχαν
άποκαλύψει τίποτε γιά αυτές Τις σήραγγε, πολλς
άπό Τις όποίες άνήκουν στό Υπουργείο Άμύνης καιί
δέν άνεγνωρίσθησαν ποτέ δημοσίως Τελευταία έγικγνωστή ήμυστική σήραγγα του Διευθυντού του
Ταχυδρομείου , κάτω άπό τήν καρδιά τν κυβερνητικν κτιρίων , στό 57 Whitehal Χτίστηκε για
νά προστατεύσει τά μηχανήματα καί τις έπικοινωνίες άπό Τήν άπειλή τν πυρηνικν βομβν στόν
Ψυχρό Πόλεμο, έν τό καταφύγιο καταλήγει στό
ύπόγειο τού Παλαιού Πολεμικού Γραφείου, που κά
ποτε χρησιμοποιούσεό Ουίνστων Τσρτσιλλ
Φάρ Ούέστ
ό Άγιος Παντελεήμων
Και άλλοι μισθοφόροι
στέλλονται στό Αζερμπαϊτζάν
Δέν είναι άλλωστε τυχαίον πς ή
χρα έκπροσωπείται στόν ίδιον διεθνή όργανισμόν άπό ύπέργηρον
συνταξιούχον πανεπιστημιακόν της
άλλοδαπης. Αύτές είναι οί δυνάμεις
ΕΙΚΟΝΕΣ πού παραπέμπουν σέ ταινία της Άγριας
Δύσεως έκτυλίχθηκαν χθές τό μεσημέρι σέ ένα άπό
τά πλέον πολυσύχναστα μέρη τής Αθήνας , στόν Άγιο
Παντελεήμονα. Από τήν άνταλλαγή πυροβολισμν
μέσα άπό τά αυτοκίνητα όμάδων Ρομά και άλλοδαπν
παρ' όλίγον νά θρηνήσουμε θύματα ."Ένας πολίτης πού
έπέβαινε σέ μοτοσυκλέττα έτραυματίσθη άπό σφαίρα .
τέσσερεις άνδρες της ΔΙΑΣ έπίσης έτραυματίσθησαν
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ άπό 1.000 νέοι μαχητές άπό την Συρία έστάλησαν τίς τελευταίες ήμέρες στό μέτωπο του
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, όπως μεταδίδει τό ρωσσικό
είδησεογραφικό πρακτορείο Ria Novosti έπικαλούμενο δική του τηγή, ή όποία προσέθεσε ότι κέτοιμάζεται και ή άποστολή άλλης μιάς όμάδος μέσα στίς έπόμενες μέρες. Ένωρίτεραό Σύρος Πρόεδρος είχε έπιβεβαισει τήν άποστολή μισθοφόρων.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.4
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Γνωρίζατε ότι ύπάρχει καί τοξική άρρενωπότης; Αυτό ύποστηρίζουν στόν Καναδά , 100 άγορια , μαθητέ Λυκείου, πού άπεφάσισαν νά φορέσουν
φούστα στό σχολείο, ς ένδειξη διαμαρτυρίας κκατά του σεξισμού καί της τοξικής άρενωπότητορ .
Υποτίθεται ότι διεμαρτύροντο κατά τν ένδυματολογικν κανόνων! Μόνον αύτό άραγε
Ασυνόδευτη τρομοχρατία καί άδρανής Εύρπτη
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ή άγρια δολοφονία ναστν , άπέναντι στίς δι-συνεχεία πέρασαν στήν δη- Έρντογάν νά στέλνει όποιον
έκείνος έγκρίνει στήν Εύρπη, έπιτρέπει στήν γειτον κή μας χρα νά έχει μετατρέ
ψε (μέ τήν εύλογία Τής Γερ
ζει τά μάτια της μέ τά ίδια μανίας) τήν Ελλάδα σέ χρο
ύποδοχής (καί παραμονή)
άνθρπων τν όποίων τήν
του Γάλλου καθηγητου μοκρατική Ευρπη ς cίδιαθέσεις όποιουδή ποτε φανατικού φιλοξενούμενου .
13:00-15:00
κές περιπτσεις . Νά μέ συμπαθάτε, άλλά νομίζω ότι ή
Εύρπη συνεχίζει νά <βγάΦ Φορντας στολές Τύπου Ιron Man μέ ένσωματωμένους προωθητήρες ναύτες του Πολεμικού
Ναυτικού τής Βρεταννίας άσκήθηκαν έπιχειρντας
ρεσάλτο σέ κέχθρικά πλοϊα ! Η στολή είναι άπό
άνθρακονήματα καί διαθέτει στροβιλοκινητήρες Τής
βρεταννικής Start up έταιρείας τεχνολογίας Gravity
Indiustries. Αύτός πού τήν φορά άπονηνεται άπό
ένα σκάφος καί μετά άπό σύντομη πτήση άγγίζει
τά πόδια Του σ' ένα άλλο.
άπό τόν 18χρονο φανατικό ίσλαμιστή στό Παρίσι,
έν μέση όδφ, έρχεται νά μάς
θυμίσει πόσο άπροστάτευ- στυγερός δολοφόνος του
τοι είμαστε-οί πολίτες τν
εύρωπαϊκν χωρν και δή
έκείνες οί όποίες φιλοξενούν μεγάλο άριθμό μεταΔιάβασα σέ ρεπορτάζ και στό διαδίκτυο , ότι
Δύο απ' όλαο
της τά χέριω.
καθηγητού ήταν ένα άπό
τά κάσυνόδευτα άνήλικαν ,
τά όποία πέρασαν άπό τήν γάν νά έθιάζειμέ όπλο τούς ταυτότητα και-κυρίως-τό
Τουρκία στήν Έλλάδα και έν
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγιαράκης
Έπιτρέπει στόν Ερντομετανάστες , έπιτρέπει στόν
Συνέχεια στήν σελ. 4
20-10-2020