Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

16oC, 15:00

21oC, 21:00

16oC - Υγρασία 64%-88% - Άνεμοι: Δ-BΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:56 - Δύση ηλίου: 18:53

€0.80

Ìå ôé ìáò øåêÜæïõí, ôÝëïò ðÜíôùí;

Δεν είναι διαφορετική εκδοχή της συνωμοσιολογίας. Η διαμόρφωση όμως ενός περιοριστικού, συχνά αυταρχικού, μοντέλου για
την καθημερινότητα, ευκαιρίας δοθείσης, δεν αμφισβητείται. Αποτελεί μάλιστα και τεκμήριο θεωρητικών παρατηρήσεων από παγκόσμιας
φήμης επιστήμονες, όπως ο Γιουβάλ Νοά Χαράρι στα 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου στο δικό της, Από το ντεσεβό στο ντρόουν. Κοινός τόπος η διαχείριση των big data που συγκεντρώνονται διαρκώς και χρησιμοποιούνται (και) με την επίκληση της υγειονομικής εγρήγορσης. Είναι βέβαιο ότι η μέθοδος θα παραμείνει, την ώρα που η δημοκρατική ανθρωπότητα, χρονικά καθυστερημένη και υπολειπόμενη, θα συζητά για τη θεσμική απάντηση στο φαινόμενο. 3»

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5222

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΞΥΡΑΦΑΚΙ ΚΑΝΕΙ, ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ, Η ΚΕΡΚΥΡΑ

ÐÝíôå êñïýóìáôá áêüìá, ÷èåò
• Óå êáñáíôßíá ìßá
ðôÝñõãá ôùí
Öõëáêþí, ìåôÜ áðü
2 èåôéêÜ êñïýóìáôá
• Äýï 15ìåñá
«ëïõêÝôá»
óôç ÆÜêõíèï
44 ðñüóôéìá
óôçí ÊÝñêõñá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από την Παρασκευή
(16/10) μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες της Δευτέρας (19/10) διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ζάκυνθο - Πρόστιμο και
σε επιχείρηση στη Λευκάδα.
Σελίδες 3,7&8»

ÊáôáãñÜöåé ôá
É.×. ôùí ìïíßìùí
êáôïßêùí
ôçò ðáëéÜò ðüëçò
ï ÄÞìïò »

Óôçí Áëâáíßá ï Íßêïò ÄÝíäéáò
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σήμερα στην Αλβανία, όπου θα συναντηθεί με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στο στιγμιότυπο, σε παλαιότερη συνάντησή του με τον εκτελούντα χρέη υπέξ στη
γείτονα, Γ. Τσάκαι.

Ôçí ÔåôÜñôç ç Ýêäïóç áðüöáóçò ãéá ôïí ÍåêôÜñéï
ÅíÞñãçóå ÷ùñßò äüëï, ëÝåé ç åéóáããåëéêÞ ðñüôáóç »
4

9

ÐñåìéÝñá ìå áñêåôÜ ãêïë
êáé ÷ùñßò åêðëÞîåéò óôá
ôïðéêÜ ðñùôáèëÞìáôá »
15



Τελευταία νέα από την εφημερίδα