Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέα Μαρίνα στον Άγιο Ιοάνη Σιθωνίας
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ.5834 Σάββατο 17.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Με τις συντάξεις
Νοεμβρίου τα αναδρομικά 1,4 δι .
2η θέση μεταξύ των ελληνικν ιδρυμάτων
Μχαηλίδου
>>> ελ.
>>> ελ
Μεταξύ των καλύτερων
πανεπιστημίων στον κόσμο το ΑΠΘ
Αυξάνονται οι θέσεις
Τις ημερομηνίες καταβολής των
αναδρομικν ανακοίνωσε το
υπουργείο Εργασίας . Η καταβολή θα γίνει στις ίδιες ημερομηνίες που θα παταβληθούν οι
κύριες χαι επιχουρικές συντά ξεις. Επίσης θα πραγματοποιηθ
εί σε διακοπό χωδικό στε ο
κάθε συνταξιούχος να έχει
λεπτομερή ενημέρωση για το
ύψος των αναδρομικν ποσν
που δικαιούται . Ειδικότερα , οι
συντάξεις και τα αναδρομιά
ποσά θα καταβληθούν με βάση
τον ΑΜΚΑ στις ακόλουθες ημερομηνίες:
Ουτιρυμα κατάηοως 0ΑΕΔ. Geope
Στις 23 Οντωβρίου 2020 , ημέρα
Παρασκευή θα καταβληθούν οι
κύριες και επιχουρικές συντάξεις των μισθωτν ( δηλαδή των
συνταξιούχων που προέρχονται
από το τ. ΚA-ΕΤΑM , τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το
ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5 ,9.
Στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα
Δευτέρα θα καταβληθούν οι
χύριες και επιχουρικές συντάξεις των μισθωτν (δηλαδή των
συνταξιούχων που προέργονται
από το τ. ΚΑ-ΕΤΑM , τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το
ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2468
Στις 27 Οχτωβοίου 2020, ημέρα
Τρίτη θα καταβληθούν οι κύρες
και επικουρικές συντάξεις των
μη-μισθωτν ( δηλαδή
συνταξιούχων που προέρχονται
από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
OΑΕAΝέο πρόγραμμα για
300 άνεργους έος 30 ετν
καττατο μισθό ( με πλήρεις
ασφαλιστικές
καθς και αναλογία δρων
εορτν
Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ,
και ρα 13:00, ξεκινούν οι
αιτήσεις εργοδοτάν για το
νέο <Ειδικό πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους αδείας. Απαραίτητη προυπόθνέους , ηλικίας 18-30
επιχειρήσεις του ιδιωτικού ,
δημοσίου
τομέα, που ασκούν τατικά
οικονομική δραστηριότητα διάρκεια ενός τοιμήνου, ποιν
στις Περιφέρειες Στερεάς
Ελλάδας , Βορείου Αιγαίου ,
Θεσσαλίας και Ανατολικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Μακεδονίας και Θράκης,
στο πλαίσι
σεων ανάσχεσης της ανεργίας
και προθησης της απασχόλ - πόρους
ησης μέσω της επιδότησης της
εργασίας.
Στόχος είναι η ενίσχυση της
πρόσβασης των νέων στην
αγορά εργασίας μέσω της
απόκτησης επαγγελματικής Θράκης και ενδιαφέρονται
εμπειρίας και η αντιμετπιση
της διαρροής επιστη μονικού
εργατικού δυναμικού . Το
πρόγραμμα διαρκεί
και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει σε
3.000 ωφελουμένους μηνιαία
αποζημίωση ίση με τον νόμιμο
ειστφορές) ,
επιδόματος
εση για την ένταξη εργοδότη
στο πρόραμμα, είναι να μην
έχει προβεί σε μείωση του
προσωπικού του κατά τη
κοινωνικού
Ξενίνησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίσυ 2020και όρα 0:00, η υπο
βολή ηλεντρονικν αιτήσεων συμμετοχής στον Β κύκλο του δω
εάν εξ ατοστάσεας Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης
<Ενίσχυση Ψηφιακν Δεξιοτήτων-Ψηφιακό Μάρκετινγω Digital
Marketing), για 1.500 επιπλέον νέους ανέργους
από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης
Στις 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα
Πέμπη
και επικουρικές συντάξεις του
Δημοσίου , του τ. ΝΑT, τ.ETAT,
τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 1αι ΔΕΗΛΕΗΟ προυπολογισμός του προτων νέων δρά - γράμματος είναι 20.000.000
ευρ και θα καλυφθεί από
καταβληθούν κύριες
ΟΑΕΔ.
εργοδότες που δραστηριοποι
ούνται στις Περιφέρειες Στερεάς
Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας
Ως μέλη της Βθνικής Συμμαχίας τος στην αγορά εργασίας , την
για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και
την Απασχόληση, ο ΟΑΕΔ και η
Google Ελλάδας συνεργάζονται της ψηφιακής οικονομίας
για την αποτελεσματική αντι μετάπιση του ψηφιακού χάσμα
0,39%.
επαγγελματική αποκατάσταση
των ανέργων και την ενίσχυση
Ελλάδας ,
Βορείου
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονι
κή αίτηση μέσω της ιστομήνες σελίδας του ΟΑΕΔ.
Created by Universal Document Converter