Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΞΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
190κτωβρίου 2020
Αριθμ. φύλ . 41786
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Ιωήλ προφήτου . Ούάρου μάρτυρος
ΑΤΤΙΚΗ Τοπικές βροχές και ίσχυροί βόρειοι άνεμοι . Έως 23β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις μέ μέτριους βορείους άνέμους."Εως 22β.
Σελήνη 3 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.38-Δύσις 6.42
HΥΞΗΜΕΝΗ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣΤΗΣ ΝΑΣΤΗΝ ΝΕΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανασχηματισμός
Λιγτεροι τεχνοκράτες, περισσότεροι Βουλευτές
Μητσοτάκη:
ε0οι Βουλευτές
Τό Μαξίου ελαβε τόμήνυμα-Ήπασοκοποίησις προκαλείάντιδράσεις στήν βάση της παρατάξεως
ΣΤΕΝΟΙ συνεργάτες του Πρω - κατάστασις έπιδειννεται λόγω
θυπουργού είσηγουνται μετ' έπι
τάσεως τόν τελευταίο καιρό στόν
κύριο Μητσοτάκη να έπισπεύσει
τίς άποφάσεις του γιά τίς μείζονες άννη Στουρνάρα τό Σάββατο) και
άλλαγές στό κυβερνητικό σχήμα .
, Θεωρούν ότι έναν χρόνο και πλέον από την άνοδο της ΝΔ στήν έξελίξεις, ή εισήγησις πού γίνε
έξουσία ύπάρχει άρίστη είκόνα
τόσο για τήν άπόδοση κορυφαίων στιγμή είναι νά βιαστεί . οι άντιΥπουργν όσο και τήν συνεισφο- δράσεις πού ύπήρξαν άλλως τε άπό
ρά τεχνοκρατν πού ματεκλήθη-τήν άξιοποίη ση τν πασοκογενν
σαν άπό τήν άγορά στήν Κυβέρνη- έκσυγχρονιστν Θάνου Ντόκου
ση για νά προσφέρουν στόν τόπο .
Άλλοι έπέτυχαν και άλλοι άπέτυχαν . Δεδομένου ότι ή οίκονομική έγιναν κεντρικό θέμα άκόμη καί
σε ΜΜΕ πού δέν έκφράζουν συ
της ύφέσεως του κορωνοϊοϋ (σχε
τικές οι δηλσεις του διοικητού
της Τραπέζης της Ελλάδος Ίωπαρενέργειες: στό έσωτερικό της
νήθως ένστάσεις γιά τήν κυβερνη- Κυβερνήσεως, στό έσωτερικό της
κοινοβουλευτικής όμάδος και στήν
βαση τής παρατάξεως. Η συζήτησις πού γίνεται λοιπόνπίσω άπό τίς
κλειστές πόρτες του Μεγάρου Ματική πολιτική.
Στήν κοινοβουλευτική όμάδα της ΝΔ έπίσης ή ύποδοχή των
άποφάσεων αυτν δέν ήταν καλή. Ένπιον αυτν τν δεδομέ - ξιμου άφορά τήν έπίσπευση το
νων οί έπιτελείς του Μαξίμου (πού άνασχηματισμοϋ σέ κάποια φά έως αυτή τήν στιγμή δείχνουν νά
έχουν καλά πολιτικά άνακλαστικά και νά προλαμβάνουν τίς πολιτικές πυρκαϊές πρίν έκδηλωθοϋν ) κοινοβουλευτική όμάδα της ΝΔ.
συμφωνούν ότι ή ύπερβάλλουσα Προκειμένου να γίνει περισσότεάξιοποίησις τεχνοκρατν και ή συστηματική ένταξις τέως στελεχν νίας ή Κυβέρνησις, ή όποία θά ύποτου ΠΑΣΟΚ δημιουργεϊ πολιτικές
αυτό θά έχει ς συνέπεια να βρεθεί ή Κυβέρνησις πίσω άπό τίς
ση άποκλιμακσεως τον έλληνοτουρκικν και την άξιοποίηση μεγάλου άριθμού Βουλευτν άπό την
ται στόν Πρωθυπουργό αυτήν την
ρο(γαλάζιω στά μάτια της κοινωκαι Άννας Διαμαντοπούλου ξεπέρασαν κατά πολύ τίς συνήθεις καί
Ύπουργικό Συμβούλιο (φωτό άρχείου)
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Νέα ρύθμισις γιά
τίς άσφαλιστικές
όφειλές
Ύποστέλλουμε διαρκς σημαϊες
Έξαιρούνται φοιτητές
Ιατρικής καί μηχανικοί
άπό τήν στράτευση στά 18
12μηνη θητεία άπό 1.1.2021
ΜΕΤΑ τήν ρύθμιση των όφειλν της
πανδημίας πρός τήν έφορία, τό οίκονομικό έπιτελείο έτοιμάζεται νά δσει δεύτερη εύκαιρία καί για τίς ρυθμίσεις άσφαλι
στικν όφειλν .
ΕAΝ ΥΠΑΡΧΕΙ έτούτη τήν ρα ξεκάθαρη κυβερνη-σέ πολλαπλά μέτωπαν. Το δόγμα της .άγκωνιας
τική στρατηγική στά έλληνοτουρκικά , αυτή νομί - που σας παρουσίασα τήν προηγούμενη έβδομάζω μπορεί νά συνοψιστεί ς έξης: έγκαταλείπουμε δα . Η στρατηγική αυτή έπικροτεϊται μέχρι στιγμής
πάγιες έλληνικές θέσεις δεκαετιν προκειμένου άπό τόν μισό και πλέον έλληνικό λαό ό όποιος ζητά
να φθάσουμε σέ ένα τραπέζι διαλόγου στό όποιο άπό τήν Κυβέρνηση νά άποφύγει τόν πόλεμο χωρίς
θά συζητήσουμε κατά βάση τήν τουρκική άτζέντα. όμως καί να έξευτελιστεί Ο άλλος μισός (45% σύμ
ούτε τήν μία καί μόνη διαφοράν που λέμε έμείς φωνα μέ τήν Marc) θέλει πιό σκληρή στάση.
ούτε βεβαίως καί τόν ούρανό μέ τά άστρα πού ζητουν οί Τουρκοι.
Στό ίδιο πλαίσιο μέ τίς φορολογικές όφειλές, σχεδιάζεται άπό τόν Όκτβριο έπανένταξις στίς ρυθμίσεις πού χάθηκαν τό διάστημα της πανδημίας του κορωνοίού μεταξύ αυτν και των 120 δόσεων, γιά δσους άσφαλισμένους-όφειλέτες
δέν πλήρωσαν δύο συνεχόμενες δόσεις
και άπλεσαν τήν ρύθμισή τους.Υπενθυμίζεται πς δλες οί δόσεις ρυθμισμέ
νων όφειλν μεταχρονολογήθηκαν μέσα στήν καραντίνα μέ περίοδο χάριτος 3
Θά τήν έβρισκα μιά χαρά αύτή τήν στρατηγική
άν δέν ήταν τόσο προφανής καί τόσο εύανάγνω
στη: Θέλουμε χρόνO. Μάλιστα. Ο άπέναντι όμως
Πάντως κατά βάση τήν τουρκική άτζέντα σέ ποσοστό 50% τούλάχιστον γιατί έμείς έως τρα δέν το ξέρει καί δέν είναι άνόητος νά μας τόν διαθέέχουμε έγείρει ζητήματα. Στόχος αύτής της στρατηγικής είναι νά κερδίσουμε χρόνο γιά νά άλλάξει ότι θά τόν άξιοποιήσουμε ύπέρ μας; Θά ήταν έπίή ήγεσία στίς ΗΠΑ (Μπέρνς-Πάυατ θά άναλάβουν σης σωστή αύτή ή στρατηγική άν σέ κάθε φάση της
ήγετικές θέσεις στό State Department και τό Έθνικό κρίσης ή Ελλάς δέν έγκατέλειπε και μία θέση της.
Συμβούλιο Άσφαλείας των ΗΠΑ) καί για νά έξοπλι- Ένα δικαίωμά της. Ζητάς χρόνο γιά νά μήν άλλάξει
στουμε έντός του 2021: μέ 6 άμερικανικά F-35 πού το status quο καί νά διατηρήσεις τήν θέση σου άμεέχουν τήν δυνατότητα νά πλήξουν όλο τόν τουρκι- τάβλητη .Όχι γιά νά άλλάζει σιωπηρς κατά τήν δικό στόλο, μέ 6 γαλλικά Rafale, μέ 4 φρεγάτες και βε - αρκειά του . Στήν κρίση του καλοκαιριου έγκαταβαίως μέ 70 άναβαθμισμένα F16 viper. Η στρατηγι- λείψαμε όμως τό δικαίωμά μας να κάνουμε έρευκή αυτή συνοδεύεται άπό έπιθετικές διπλωματικές νες έπι τής ύφαλοκρηπίδας μας στά 200 μίλια άπό
κινήσεις Μητσοτάκη που έκνευρίζουν τόν Πρόε - τοΚαστελλόριζο. Άντιθέτως άφήσαμε τούς Τούρδρο Ερντογάν όπως οί έπισκέψεις Δένδια σέ Άρμε - κους νά κάνουν έρευνες 2D καί νά παραβιάσουν
νία"Ίρακινό Κουρδιστάν, άπό την σύναψη του άντι- το κυριαρχικό μας δικαίωμα . Ένισχύοντας έτσι τήν
τουρκικούϋ τόξου μέ τόν άραβικό κόσμο καί βεβαί - θέση του μνημονίου τους μέ τήν Λιβύη, ότι τό Καως άπό τήν διακηρυγμένη θέση ότι κάν οί Τουρκοι στελλόριζο δέν έχει ούτε ΑΟΖ ούτε ύφαλοκρητίδα.
τόπαρατραβήξουν, είμαστε έτοιμοι γιά τσαμπου κά
(σελ. 4)
σει. Αλλά καί άν μας τόν διαθέσει, είμαστε σίγουροι
Μικτά
Δικαστήρια
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Σπυρίδωνος Άλφαντάκη*
το έγραψεν ό Πάτρικ Ντέβλιν , ό μετέπειτα βαρνος Ντέβλιν της Βουλής
τν Λόρδων, ο άπό του διορισμού
του τό 1948 νετερος δικαστής του
άνωτέρου δικαστηρίου του Λονδίνου: ". "Έκαστον όρκωτόν δικαστήριον είναι έν μικρόν κοινοβούλιον.
Ή αίσθησις του όρκωτου δικαστηρίου είναι ή αίσθησις του κοινοβουλίου. Η πρτη έπιδίωξις οίου δήποτε
τυράννου θά ήτο νά υποχρεση τό
κοινοβούλιον νά ύπηρετεϊ έντελς
τήν βούλησίν του καί ή έπομένην'
άνατρέψη ή νά ύποβαθμίση τήν δίκην ένπιον ένόρκων, διότι ούδείς
τύραννος θά ήμποροϋσε ν ' άφήση
είς τάς χετρας δδεκα συμπατριωτν του τήν έλευθερίαν ένός πολίΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Η πανδημία του ορωνοϊού όδήγησε στήν
έπανεμφάνιση κάποιων ξεχασμένων συνηθειν.
Στήν Φλωρεντία άναβίωσαν οί τρύπες κρασιούν
( buchette del vino) . Πρόκειτα γιά μικρά παράθυρα πού χρησίμευαν γιά νά πουλήσουν κρασί στό
χέρι, κατά τήν περίοδο της Άναγεννήσεως . Προορίζοντο νά είναι μία φθηνότερη ύπηρεσία, άμεση πρός
τόν πελάτη, έναλλακτική λύσις καί διακριτικός Τρόπος για τούς έμπόρους νά άποφύγουν τήν καταβολή φόρων . Τρα δέν ίσχύουν αύτοί οίλόγοι. Όμως
κάποιοι χρησιμοποιντας τάλεγόμενα απαράθυρα
κρασιούν σερβίρουν σήμερα φαγητό καί ποτό χωρίς νά έκτίθενται ή νά έκθέτουν τους πελάττες τους
στόν κίνδυνο μεταδόσεως Της άσθενείας.
Τουρκικός χάρτης
μέ σύνορα έως την Σκύρο!
Έπιλογή διχοτομήσεως
στά Κατεχόμενα
ΜΕΤΗΝ EΕ να μεταθέτει τήν άπόφαση γιά τυχόν κυρσεις στήν Τουρκία μετά τά Χριστούγεννα, ό Ταγίπ
Ερντογάν έδωσε έντολή τό ζΟρούτς Ρέις να πλησι άσει έπικίνδυνα τό Καστελλόριζο και ύπέγραψε νόμο
πού περιλαμβάνει χάρτη μέ τό μισό Αίγαίο νά είναι
τουρκικό . Άρχικς , ό ύπουργός Μεταφορν Άντίλ
Καραϊσμαΐνογλου άνήρτησε στόν λογαριασμό του
στό Twitter χάρτη μέ τίς περιοχές τοϋ Αίγαίου πού τά
Ο ΕΡΣΙΝ Τατάρ, ο έκλεκτός του Ρετζέπ Ταγίπ
Έρντογάν , είναι δ νέος ήγέτης τν Τουρκοκυπρίων μέ
51,74% έναντι 48,26% πού συνεκέντρωσε ό Μουσταφα
Άκιντζί. Οι κάλπες στά Κατεχόμενα άπό την Τουρκία
κυπριακά έδάφη έκλεισαν στίς 18.00 τό άπόγευμα και
ή καταμέτρησις όλοκληρθηκε λίγο μετά τις 20.00. Μέ
τόν Τατάρ νά είναι αυτός πού θά έκπροσωπήσει τό καθεστς Ερντογάν στήν κατεχόμενη Κύπρο άλλά και
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Μία έπίπτωσις που είχε ή είσοδος τής Κύπρου
στήν Ευρωπαίκή Ενωσις, ήταν ή άπαγόρευσις τής
καταναλσεως τν άμπελοπουλιν, ένός έκλεκτου
έδέσματος τν έστιατορίων Τής Μεγαλονήσου. Τά
μικρά αυτά πουλιά , όπως καί πολλά δικά πτηνά,
έμπίπτουν στίς κατηγορίες τν προστατευομένων
είδν της Εύρπης. Καί έν λίγους μήνες και, πολλές άστυνομικές έφόδους μετά, ή Κύπρος συμμορφθηκε πρός τήν σχετική όδηγα δέν συμβαίνει τό ίδιο
και μέ άλλες χρες. Δικαστήριο τής νοτίου Γαλλίας πρόκειται νά έκδικάσει ύπόθεση πέντε προσπων πού κατηγορούνται ότι έμπλέκονται στήν διακίνηση 8.500 δικν πτηνν Κατά τό κατηγορητήριο, τά συντηρούσαν στήν κατάψυξη καί τά
πουλούσαν 30 εύρ τήν δωδεκάδα .
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ.5
ELLADF
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Σάν σήμερα, τόν Όκτβριο του 1981
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σάν σήμερα , τό 1981, μιλούσα μέ έναν έκ τν μεγασχηματιζόταν ή πρτη λυτέρων ( κόμη) έπιχειρη- Νέας Δημοκρατία , ή όποία
έλληνική κυβέρνηση ύπό τον
Άνδρέα Γ. Παπανδρέου. Ή
νίκη του ΠΑΣΟΚ ήταν άνα- πληροφορίες άπό μεγάλη έκτιμούσαν καθαρή νίκη του
μενόμενη, άλλά όχι σέ τόσο Πρεσβεία , ότι δέν θά ύπάρξει
Ψγάλη έταση (ύπερέβη τό
48% ) , μέ διαστάσεις θριάμ- πρτη Κυριακή και θά κερβου. Θυμάμα ότι τήν Παρασκευή 16 Όκτωβρίου συνοΩστόσο, στελέχη τής
τόν τρόπο μέ τόν όποίο έγινε ή διαδοχή του Κωσταντίνου Καραμανλή, δηλαματιν τής χρας , δ όποίος
τότε κυβερνούσε μέ πρωθυ13:00-15:00
μου είπε ότι κείχε άσφαλείς πουργό τόν Γεργιο Ράλλη, δή ή έπικράτηση στό δριο
του μετριοπαθούς Γεωργίου Ράλλη έπί του κδεξιούν
Εύαγγέλου Άβέρωφ.
Δύο απ' όλα!ν
ΠΑΣΟΚ μέ ποσοστό μεγα. Κατάπληκτοι έμειναν o άστυνομικοί τής πόλεως
Γκόντεν Μήντοου Τής Λουιζιάνας , όταν είδαν που
είχε κρύψει τό όπλο του ένας 24χρονος που συνε
λήφθη για άσχετο λόγο. Τόμικρού διαμετρήματος
καί μήκους 10 περίπου έκατοστν πιστόλι έεσε
άπό τά όπίσθια τού συλληφθέντος!
αύτοδύνομη κβέρνηση τήν λύτερο του 40% .
Προσωπικά, πίστευαύτι
δίσει εύκολα τό ΠΑΣΟΚ τήν ή Νέα Δημοκρατία έίχε ύποστεί βαθύτατο τραύμα άπό
Η δριακή διαφορά μεταξύ τν μνηστήρων και τότε
ο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
δεύτερη .
Συνέχεια στήν σελ. 4
19-10-2020
9 771108 701113