Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
-ΧΡΟΝΙΑ)
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
1δρυτές . Διευθυντές : Μοκonn A . Δούκος (1916-1952)
Κστος Μ. Δούκος ( 1952-1970 , Μιxαnλ K . Δούκας ( 1970-1997 ) , Κστος Μ. Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης - εκδότης : Δημήτρης Α. Κασμιpλής . Διευθυντής : Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020
Αρ. φυλλoυ : 4246
Ε 100
Στο επίπεδο 3 η Σάμος
Τα μέτρα Που ισχύουν
Κλιμάκιο ΕΟΔΥ στη Σάμο
650 αρνητικά τεστ, αλλά .
ενημερνονται για το μέτρο nou ισκουν ανο nεpon , βόσε του εmδημιολο
θοpομός εrinεoou νουνου 0ε κουε 461 τεστ για κοονο, ορεκά κο συνοnκό oε 650 στα οnoio npotpη διά μέοω δpεάν δεηματonmmεκν ελέγnων to κμάκo tou Ε08Y nouβρέθηκο στη Ιάμο
νη ή μεούμενη τόση εnoημonoγκν
μεγεθν όnως ο αριομός κpουομάτων
rnpoτrτoος του ουστήματος υγείος
νες ή κλίνες ΜΕΟ κα tuv noetικν
χοpατηριστικν της tnsnuonoyκnς
της ουοέυoης των κρουσμάτων με
των εnοφν τους Η εφoρμογή των
υγειονομκής
aνeι 4 εninδo npοληικν μέτρων και της nοληκής noοστοoος Ο xαρεης
paoκή ενότητα της κρος, Εnire δo 1
κούς και επιδημολογικούς δείτες Νο
ΥΠΕΣ 572.012,79 Ε
στους 4 Δήμους του Νομού Σάμου
κλμάoο στο νnof μoc Το ono εpτη .
Φοκν κοι Δονεiων με τoν ttno Kεντρικo Aυτοτελεiς nopor uων Δuων, nοo το fnοομείο 8ο0toc tομου o
το δόστημα , εν εμφανίστηκον και εpωτήσεις και anoptς nou του τθn
Οους τους Δήμους της Χρος
noitsc nου npoonnθαν οκοoθελς φλοξενούμενων. Ttho ο ΕΟΔΥ σε
στο δημαρωσκό μένορο Ανατοnκής ουεργοoία με τον ΕλΛηνικό Ερυθpό κοι ntpiξ του κT στο Βαθύ , δεν υπnρε
Σομου κο0ς κα στο κτήρο της τουpo EEE δενεμoν έντυηo ενmμε άμεon κmτoinon εtyou ehου του κοτά τς μερες napopoής τους στο
κpoύσματα στους διομένοντες εντος ομάτων κα εnnntov συμφωνήθηε
μερα ΤοEάppατο , 1ο oτωβpioυ, το Αρνπτικά τεστ, αλλά
κλμάοο βpeε στο κορpoo στο onuc μό0με στη ουνέεo το κμάκο ιοτi Moooκομείου Σάμου noυ 0a npoyatonomsi έτo στε να
χpο tου noprve κέντρου Υγείος του ΕOBY έφτοσε στο νηoί εφοδοσμ . uε το κλμoο tου EΟΔΥ ουναντet ουνεκτμήoουμε t nεpaπερω κονές
Αρνητικά τεστ, ολλ6.
νο με 1.600 τεστ άμεσης ανiνευσης η διοίnoη του Nooοομείου , κοτά την
μος ενέργειες Μένουμε οoόδοξο,
| μετοηmtικν thtyων ανόοευσης του κορωνοίού Anό το crotελέoμa npotn μέpα όφnς του κλμοκυ στο μένουμε οοφολεί . ανέφεpε στην
του ανυγoνου του 5A8S-Coν-2 -BAPID ts δoσtνουμε ότ uδε μp
ΤEST. Η ιοδικασία ξεκητoε στις 10.00 συμμετοή των noπν nopa υς δα .
τεστ coνD19 στους κατοίκους της
ν ρρ oυ μτστακν|Αλέξανδρος Λυμπέρης:
ο Ο Δήμος έχει μέλλον
της Χρος cnotεhουν toδο του
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΟ
οναγκν του nponehoyouoύ τουε του nooκού μ σrten eνot
δωτκού δικαίου οpίστου χρόνου
<Χάδιαν..
γκν και Βonuv Yεvν δαηονν nou μετοφέρθεκε ono 11-2011 σ oφορμή napouσίοoης τoυ Enεpnooκou Eεδίου για εο 2020 του νεοούστατου Δήμου Δυτικής Σάμου
τους κο κατο npotεροιοεηto 6onavuv ΑοK γα toν κηθοοο.ά σχκή τιν 0 όμαρος κ Ait ανδρος Anέpης , nορακpnoΜ συνέντευξ Τunou dnou avoφέρiηκε oεόλες tις nρο
μοθοδοοος του npooού τους μονοδων ρς oρμοδτπτς τουe ondς noυ έουν γναυμέρι oήμερα, nou, napo tς δυοκος έoυν επτκδεί oημαντικές αλθαγς
κο0ς trιης κoι noυων 6onονων ou tnionς oι δondνες μο0οδοoίος τoυ |
του npotδρου οuτάνου της Τουρος Ταγίn Εpντο
0ε μος tως τηv tκδοgη eυτν. εφo .
τmonς nonπν και ο 6σnάvεε μιο0οδο .
oίος του μονμου κο με αto εργοoί .
κων στο0μν και των κλρων 0hnonς rpoounxού tuν ttως Νομαροοκον
συ ό00 είομε . Η Τοupκίa onμεpa είνoι μια χρα nou
ο εφαpμογή των ν.2880/2001 κo
ν.3105/2003, καθς επίonς και ο δon
νες μοθοδοσίος των κατατροοόμενων
Δήμους ατό τmv 1-12011 συμφωνα
με τς διστόξεις του v3852/2010, ο
κα ωάννα Πατρνη Ano apστερό ο σντopαρχοr κ Μίκος Βακάκης, iωavνς Βαnoaμίδης
τορίο . onμενει οpoο ο Μανλης Κωστδος στην
Βανδαλίζουν, ήδη ,
ένα έργο πνοής για τη Σάμο!
nou vupίτερo, δόerε στο κτήρο του Δήμου , στον Ενύτητες Καpnοβάοου και Μαραθoκoμπου στον νέο
κρο των συνεδpόoεων του Δημοτικού Συμβουn . ήμο Δυτικής Σύμου aά υπnpxov 2 κρtnτεp noυ
με νο οn
- Δεν εiχαμε ούτε unoλογιστές στο ξεκίνημο Αρμενία οσκεί βa Εμες δεν μηορούμε να μην κάνου
ρεας Βορείου Αηγοίου και tης ομάδος Τοrmain του Στέφoνου νημένου , δέετο
όnως διαπιστνουμε, βανδαλισμους ano opoμένου
φορτωσοι npoονοί μας kaι δεν σταματόμε και 00
npoono0ούμε να κήνουμε το κοnκov μος εκεί nou
nptnt , δήλωo Eν τω μετοξύ , το un . ΕEωτερκν
eρonς στον νεοούστστο Δημο Δυτικής tάμου . ο
του tpyou Ano το nρόγρομμα Φλόδημος , με
cnμaτοδοττημένων nεζοropκν διο
δρομν τηκ κaρος μος 0. με συνολκό
στο δύοκoλo ξεκίημο Λεmουpγίος του Δήμου οφού, 2150.000 ευp unnptε ενακκη to ttonhouού nρεnti, δnna0 tv tω μετοξύ , το υn . Εξωτερκν
unoboatές στο ξrημα . Τονισε την noδύτμη Δήμου με 3 μκρό φορτηγό με ανατροnn , με onopβοrθεa των ωτων ono ουτό το δάστημα εv ριμματοφόρο tπμ , ανατρεnoμενο 5,5-7 toνων
μοτικού ΣυμβουΠίου κοι των Επτρonuν nou ένουν
oκ aνεαυστήρα. ρόoeρο ηντno rw τ10 ρaό ήnepoς , Τnpouutvυν των αολογv n ανοn
onμeτοδόηonς tων δοδρομν τον
Οτβριο τoυ 2019, με tηv tono0έτm
κοθεστς nρv την έκpηξη του B naoopoυ nont .
ano το Δημοτικό Ευμβούλο ενω n Οκovομ Εmi μαανάα για τον δονομέα του Δμου κά . Σε αυτό
σημερνά όδιo . noυ anonaμβάνει ο Ερντογάν onό
aopo0ε Νέo κανοσμοί yο ύρευon opδευon uφnouoyo toυτερκν κ 0666ωρ0 poνο γe η
κονόχpnστους χρους , βρεφονηocύς στοθμούς στρξή του .
μονοηστν
κAοστά nou φ0tu η ουτς ή όλωΚ υηντουοα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα