Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
PΙPPFAEP
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12618
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.K . 104 38 ΑΘΗΝΑ
Επιχειρήσεις: Βουτιάν 25.19% στον τζίρο στο β' Τρίμηνο 2020
ομόλογα για 800 δισ.
για το Ταμείο Ανάκαμψης
Μπάντεν:
Πλήρης υποστήριξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχιδιάζει την πληση ομολόγων
μέσω δημοπρασιν για τη χρηματοδότηση του Ταμείου
Ανάκαμψης με την Κομισιόν να προσβλέπει στην άντληση
800 δισ . εuρ μίσω της έκδοσης χρέους.
οι αγορές περίμεναν εδ και αρκετές εβδομάδες Τις λεππο
μέρειες για τα εργαλεία που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει
η Κομισόν .
Οι δημοπρασίες , όπου οιτράπεζες λειτουργούν ως ανάδοχοι για λογαριασμό του εκδότη, αγοράζουν ομόλογα και τα
μεταπωλούν στους επενδυτές , χρησιμοποιούνται αποκλει στικά από ης κυβερνήσεις όταν θύλουν να χρηματοδοτη
θούν από Τι αγορές με εκδόσεις χρέους, Ο Ευρωπαϊκός Μη.
χανισμός Σταθερότητας αποτελείτον μοναδικό υπερ εθνικό
οργανισμό που εκδίδε χρέος μίσω δημοπρασιν .
της Ελλάδος έναντι
Τουρκίας
-Σε αντίθεση με τον πρόεδρο
Τραμπ, ο ΤTο θα αντιδράσει
στην τουρκική συμπεριφορά
που παραβιάζει το Διεθνές Δί .
καιο ή τις συμμαχικές δεσμεύ.
σεις της στο ΝAΤΟ, όπως ο.
τουρκικές παραβιάσεις του ελ .
ληνικού εναέριου χύρουν , ση .
μεινεται στο χείμενο με τις
θέσεις για τα ελληνικά ζητήμα τα που εξέδωσε η προεκλογική
εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν.
Σύμφωνα, με τις θέσεις ο Τζο
Μπάιντεν
πλειες 19,8 δισ. καταγράφηκαν , λόγω πανδημίας και
Τlockdown , στον τζίρο των επιχειρήσεων το β ' Τρίμηνο εφ .
τος σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.
Εν , ειδικά για τις επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικν βιβλίων , για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιν τον Αύγουστο
Στα 183,6 δισ. το ΑΕΠ Το 2019
Στα 183,606 δισ . εuρ ανήλθε το ΑΕΠ πέρυσι, σημεινοντας
άνοδο 1,9% σε σχίση με το 2018, σύμφωνα με τη 2η εκτίμη
ση των ετήσιων εθνικν λογαριασμν (προσωρινά στο .
χεία ) από την ΕΑΣΤΑΤ.
Με βάση αυτά τα στοιχεία:
- Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 1,7% (η κατανά .
λωση των νοικοκυριν αυξήθηκε 1,9% , εν εκείνη των μη
κερδοσκοπικν ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυ
ριά μειθηκε 0,3% και της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθη
κε 1,2% ).
Οιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου
κεφαλαίου ) μειθηκαν 4,6%.
. Οι εξαγωγές αγαθν και υπηρεσιν αυξήθηκαν 4,8% , εν
οι εισαγωγές αγαθν και υπηρεσιν αυξήθηκαν 3%% .
.θα συνεργαστεί με τον στε
νό σύμμαχύ μας στην Ελλάδα
για την προθηση της σταθε
ρότητας στην ανατολική Μ .
εφέτος μειθηκε κατά 4,3 δισ. σε σύγκριση με τοναντίστοιχο
μήνα πέρυσι .
Για το σύνολο των επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιν το β' τρί.
μηνο ανήλθε σε 58.987.931 χιλ . σημεινοντας μείωση 25,1% σε
σχέση με το β ' τρίμηνο 2019. Οι επιχειρήσεις του τομέα Δρα στηριότητες υπηρεσιν παροχής καταλύματος και υπηρεσι ν εστίασηςν και του τομέα Τέχνες , διασκέδαση και Ψυχαγω γίaν παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασι ν κατά 78,8% και 53,2% αντίστοιχα . Τη μικρότερη μείωση πα.Θα αντιδράσει στην τουρχική
συμπεριφοά που παραβιάζει
το Διεθνές Δίχαιο ή τις συμ
μαχικές δεσμεύσεις της στο
ΝΑΤΟ.
ρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια διοίκηση και
άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλισην (0,5% ) και του το
μέα αΓεωργία, δασοκομία και αλιείαν (3,4% ) .
.θα εργαστεί για να δσει
λύση στο Κυπριακό .
Πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα
7.12 δισ.
Ευρωζνη:
Αποπληθωρισμός-0.3%
KΝαι στις ιδιωτικοποιήσεις
ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ και ΔΕΔΔΗΕ
Την περοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, το ταμει .
ακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίχησης παρου .
σίασε έλλειμμα 12.360 εκατ , έναντι ελλείμματος 1.243
εκατ . την αντίστοιχη περίοδο 2019. Τα έσοδα προύπολογισμού διαμορφθηκαν σε 30.312 εκατ από 35.279
εκατ . πέουσι. Οι δαπάνες, διαμοφθηκαν σε 41332
εκατ. , από 37.879 εκατ. Το πρωτογενές ταμειακό έλλειμΓια δεύτερο συνεχύμενο μήνα υποχρησε ο ετήσιος
πληθωρισμός στην περιοχή της ευρωζνης κατρα .
κυλντας σε χαμηλό τεσσάρων ετν το Σεπτέμβριο. Ο
πληθωρισμός στις 19 χρες του ευρ σε μηνιαία βάση
αυξήθηκε (+ 0,1% ) υστόσο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο
του 2019 μειθηκε στο -0,3% μετά από ετήσια πτση
0.26 τον Αύγουστο .
Α εχτή με 158 ναι και 140όχ ένε από την ολο Αμέλεια η τροπολογία που εισάγει ρυθμίσεις για τις
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της ΑΑΡΚΟ, της ΔΕΠΑ
Υποδομν και του ΔΕΔΛΗΕ. Ο Κ.Χατζηδάκης είχε δη λσει ότι οι ιδιoτικοποιήσεις αποτελούν διαχηρυμέ
νη πολιτική της ΝΔ και οι τροπολογίες περιλαμβάνουν
τεχνικές λεπτομέρειες για να προχωρήσουν οι διαγωνι
σμοί .
μα διαμορφνεται σε 7,12 δ .