Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 17- Κυριακή 18
Όκτωβοίου 2020
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 5 μπωφόρ. (Εως 27β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 4 μπωφόρ (Εως 23β )
Αριθμ. φύλ . 41785
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Ωσηέ του προφήτου. Ανδρέου όσιομ. του έν Κρίσει
Σελήνη 1 ήμέρας 1Ανατολή ήλίου 736-Δύσις 644
ΗΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΠΟΡΑΣΕΙ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΜΑΧΗTΙΚΑΠΟΥΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑΝΣΤΙΣ ΗΠΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ!
Σχέδιο <Άσπίδα>
για ΘράκηΑίγαϊο
συνοριοφύλακες
μέ καί 1.000
20 F-35, πυραύλους
Περιοδεία ίoχυρού έθνικού συμβολισμού του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στήμερα
στόν άκριτικό νομό Έβρου οί κάτοικοι του όποίου φυλάττουν Θερμοπύλες
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ίσχυρού έθνικού συμβολισμού πραγματοποιεϊ άπό χθές βράδυ στόν νομό"Εβρου ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-.
τάκης ό όποϊος πέταξεν χθές τό άπόγευμα μετά
την λήξη τής Συνόδου Κορυφής τν Βρυξελλν
άπ' εύθείας άπό τήν πρωτεύουσα της Ευρπης στά
σύνορα της Εύρπης, στήν έλληνοτουρκική μεθόριο. Εκεί πού ή Frontex μαζί μέ τίς έλληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις και τήν Ελληνική Άστυνομία
δίδουν κάθε μέρα την μάχη κατά της παράνομης
μεταναστεύσεως . Μά τό κυριτερο: Ό'Υπουρ
γός Άμύνης Νίκος Παναγιωτόπουλος, δάρχηγός
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλρος και ο ύφυπουργός Προστασίας του Πολίτου Λευτέρης Οίκονόπού συνοδεύουν στήν έπίσκεψή του αυτή τόν
Πρωθυπουργό (ό Μιχάλης Χρυσοχοίδης άπουσιάζει ύποχρεωτικς λόγω καραντίνας ) έκπονουν
σέσυνεργασία μέ τό ,Υτουργείο Οίκονομικν τό
σχέδιο Ασπίδων γιά τήν Θράκη καί τάνησιά του
Aίγαίου. Σχέδιο τό όποίο ό Πρωθυπουργός που
έκτός άπό τόν"Εβρο θά έπισκεφθεί και τήν Σα
μοθράκη, συζήτησε πρό ήμερν άναλυτικς σέ
τηλεδιάσκεψη πού είχε μέ όλους τούς Βουλευτές
του κυβερνντος κόμματος στούς τρείς νομούς .
Τόσχέδιο αυτό περιλαμβάνει:
- Μέτρα γιά την περαιτέρω άποτροπή της πα
ρανόμου μεταναστεύσεως
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Όνειρεύεται σύνορα
άπό Λιβύη
έως Σομαλία
Όλάκκος καί ή φάβα
Ή πορεία
του Θεόδωρου
Αγγελόπουλου
πρός τήν
κορυφή
ΒΡΗΚΑ έξαιρετικς ένδιαφέρον άπό νομικής άπό- δικαστής κύριος Σαλάτας, ύπεράνω πάσης ύποψεως το τελευταίο σημείωμα του όμότιμου καθηγητή τής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου δειχθεί ή δράση έγκληματικής όργάνωσης πρέπει
Αθηνν Νίκου Άλιβιζάτου γιά τό άδίκημα της έγκλη- νά υπάρχει καί οίκονομικό όφελος σύμφωνα μέ την
ματικής όργάνωσης. Άδίκημα για τό όποιο καταδι- Σύμβαση του Παλέρμο. Η είσαγγελέας Άδαμαντία
κάστηκε συλλήβδην ή ήγετική όμάδα της Χρυσής Οίκονόμου έπίσης διαφνησε άνοικτά. Δέν ήταν
Αύγής. Καί τουτο διότι ό όμότιμος καθηγητής κατέγραψε σέ αυτό μέ τήν άνεση τής όλοκλήρωσης φασης ούτε ή έκδοσή της μέ όμοφωνία. Απαιτήθητης ποινικής διαδικασίας τά σύν καί τά πλήν του νά
ύπάγεται πολιτικό κόμμα στίς διατάξεις του νέου φέρον ή μελέτη του κειμένου της άπόφασης όταν
άρθρου 187 τοϋ Ποινικού Κδικα τό όποιο συνετά - αύτή καθαρογραφει Άκουσα προσεκτικά και τά έπιχθη τό 2001 άπό τόν καθηγητή Μιχάλη Σταθόπου-χειρήματα τον συνηγόρων της Πολιτικής Άγωγής
λοπροκειμένου νά καταστεί δυνατή μέ τά όπλα του
νομικού μας συστήματος ή έξάρθρωση της άόρα-νης δράσης, άλλά δέν τεκμηρινοντο μέ τήν κλαστης έως τότε 17ης Νοέμβρη. Μιάς κλειστής όμάδας σική άποδεικτική διαδικασία. Δηλαδή νά προκύπτει
έξτρεμιστν σε άντίθεση μέ τήν άνοιχτή δομή ένός άπό το άρχετο τηλεφωνικν κλήσεων ή άπό συγκεπολιτικού κόμματος άκόμη και αύτής της Χρυσής
Αύγης. Οδη μόσιος διάλογος που διεξήχθη πρίν άπό
τήν έκδοση της πρόσφατης δικαστικής άπόφασης κός αύτουργός-φυσικός αύτουργός καί ακίνητρον.
και μετά τήν άσκηση των ποινικν διξεων κατά Η υπεράσπιση κινήθηκε έτσι σέ νέες άτραπούς: ή
στελεχν της Χρυσής Αύγης για τό άν ήταν σωστή άπόδειξη της σύ στασης και διεύθυνσης έγκλημανομικς ή ύπαγωγή της στό άδίκημα της έγκλημα- τικής όργάνωσης ή όποία έχει γενικς στόχο μετικής όργάνωσης δέν κατέληξε άλλωστε στήν πρ- τανάστες, μικροπωλητές, άριστερούς, μειονότητες
τη του φάση σέ όμόφωνα συμπεράσματα. Υπήρξαν Κ.Απ γενικς καί άορίστως άρκουσε για τήν τεκμηδιχογνωμίες πού άπέκτησαν και θεσμικό άποτύπω- ρίωση ένοχής υπό τήν προϋπόθεση της διαρκους
μα. Το άρμόδιο δικαστικό συμβούλιο παρέπε μψε χρήσεως βίας . Το σημείωμα που έγραψε ό κύριος
στό άκροατήριο την ύπόθεση μέ αύτό το κατηγο- Αλιβιζάτος στήν Καθημερινήν της προηγούμενης
ρητήριο μέ ψήφους 2-1.
Ψίας , μειοψήφισε μέ τό έπιχείρημα ότι γιά νά άποΤΑ ΣΧΕΔΙΑ του Ταγίπ Ερντογάν γιά
τήν Τουρκία δέν περιορίζονται μόνο στά
σύνορα πού έμφανίζει κατά καιρούς μέ
τούς χάρτες της <Γαλάζιας Πατρίδος
άλλά φθάνουν άπό τήν Λιβύη έως τήν Σομαλία . Μέτολεμικές δηλσεις και έξαγγελίες δ Πρόεδρος τής Τουρκίας άπείλησε άπαντες ότι έχει δικαίωμα να έπεμβαί
νει στρατιωτικά παντού, άπό την μία άκρη
τής Μεσογείου έως τήν άλλη, άλλά και
μέχρι τίς άκτές της Ερυθράς Θαλάσσης .
Ένδεχομένως την έπόμενη φορά θά άναφερθεί στό Τουρκμενιστάν και την Κίνα
δτου μένουν οί τουρκόφωνοι Ούιγούροι.
ΚΚάποιοι μας λένε "μήν έπεκτείνεστε ".
Μά ύπάρχει βία Στήν Λιβύη ύπάρχει
Συνέχεια στήν σελ.3
ΉΕστία
παρουσιάζει τό νέο
λεύκωμα γιά τον
βιομήχανο άπό την
Βλαχόρραπτη Αρκαδίας
λοιπόν άπλή ύπόθεση ούτε το δέσιμον τής άπόκε βάσανος. Θά έχει δέ έξαιρετικό νομικό ένδιασέ έτιμέλεια Δ Τοίτουρα
( σελ. 6)
και διαπίστωσα ότι ναί ύπήρχαν στοιχεία δομημέ
κριμένη μαρτυρία ότι οί δολοφονίες έγιναν κατόπιν συγκεκριμένης έντολής μέ βάση τό σχήμα κήθιΠού όφείλεται
ή θωπεία.
τής Μύρνας Νικολαίδου
ΟΣΟΙ άνέμεναν τήν έπιβολή κυρσεων ή έστω έναν όδικό χάρτη κυρσεων έναντίον της Τουρκίας στήν Σύνοδο Κορυφής που όλοκληρθηκε ,
χθές και πάλι διαψεύσθηκαν . Το Βερολίνο προσπαθεϊ νά τίς άποφύγει μέ
κάθε τρόπο, άκόμη καί άν θέτει σέ κίνδυνο τήν εύρωπαϊκή ένότητα, άκόμη
και άν πλήττει άνεπανόρθωτα τόσο
το κυρος της Ένσεως όσο καί τό δικό του. Διότι ή θρασύτατα προκλητι κή στάση της Άγκυρας δέν προσβάλ
λει βαθιά μόνο την ΕΕ, άλλά και την
ίδια τήν Γερμανία, πού όχι μόνο άσκει
τήν κυλιόμενη προεδρία της Ένσεως, άλλά έχει άναλάβει και τόν διαμεσολαβητικό ρόλο στίς διαπραγματεύσεις, πού ς φαίνεται δέν θά ξεκινήσουν σύντομα . Καί άναρωτιέται
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τήν χρήση
ένός συστήματος φωτει νού
σηματοδότην
( πράσινο, πορτοκαλί καί κόκΣυναγερμός στήν χρα
μέ πάνω άπό 500 κρούσματα
Απαλλάσσουν δημάρχους πού
δικονται άπό την Δικαιοσύνη
κινο) άπεφάσισε
νά χρησιμοποιήσει ή Εύρωπακή Ένωσις για
τίς ζνες κινδύνου άπό κορωΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εύρίσκονται οι ύγειονομικές
άρχές τής χρας καθς τά κρούσματα ξεπέρασαν χθές
για πρτη φορά τά 500. Σύμφωνα μέ τόν Γκίκα Μαγιορκίνη, 227 νέα κρούσματα ένετοπίσθησαν στήν
Αττική και 67 στήν Θεσσαλονίκη. Ό κ. Μαγιορκίνης
άνέφερε ότι είναι εύαίσθητη ή τάσις σταθεροποιήσε
ως στήν Αττική και έκρουσε τον κδωνα του κινδύνου γιά τό τί θά συμβεί δταν θά πέσει ή θερμοκρασία.
Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ πού κατέθεσε την περασμένη
έβδομάδα ό βουλευτής της ΝΔ καί άντιπρό εδρος τής
Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει προκλέσει άρκετές άντιδράσεις καθς αίρει τις πειθαρχικές και ποινικές κυρσεις σέ ύπαλλήλους και αίρετούς της Τ
Συνέχεια στήν σελ. 12
νοϊό, στοχεύοντας στήν καλύτερη έπισκόπηση Τής
πανδημίας σέ όλη τήν ήπειρο . Οι χρες όμως θά
συμμετέχουν σέ έθελοντική βάση. Καί πς θά μπορούσε νά είναι διαφορετικά. Πρέπει νά τηρούνται
τά προσχήματα τούλάχιστον . Οί κύριες έταιρείες
προμηθείας φωτεινν σηματοδοτν είναι γερμανκς και έχουν ευρεθεί στό στόχαστρο καταγγελιν
γιά διαφθορά
πικής Αύτοδιοικήσεως για δαπάνες πού έκαναν ,
τό Ελεγκτικό Συνέδριο τίς έκρινε παράτυπες . Οί δαπάνες αύτές είχαν έγκριθεί κατά τόν άρχικό έλεγχο
Συνέχεια στήν σελ.4
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Συμπάσχει μέ
τήν περιφέρεια
του Λίβερπουλ
ΤίΛωζάννη τί Κοζάνη, ίό ή μιά , ίό καί ή άλλη!
όπου άνεστάΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
δύο σινεμά, παστέλι ούζο και σέ πάρα πολλούς θύμιζε
και παστουρμά.Πολλά κοΝά λοιπόν που έχουμε τό πρτο φθινοπωρι-Πειραιά Γιάνη Κακουλίδη,
νό <λόκ ντάουν, στήν Κο
ζάνη. Άλλά και ή Λωζάννη δέν πάει καλύτερα , άφου Κοζάνην!
και στήν Έλβετία ό ίός σαρνει! Καί, αύτομάτως, έρχε- τραγουδάκι , που τό έγρατα στό μυαλό έκείνο τό τρα
γουδάκι τού Γιργου Κριμι- θεί τίς άναμνήσεις του άπό
ζάκη, σέ στίχους του άξέχα- τόν Στρατό . Δύο καφενεία ,
στου φίλου και γείτονα στόν
λη ή λειτουργία τν πάμπ ,
ή Βουλή τν
Κοινοτήτων Τά
μπάρ στό κτιριακό συγκρότημα του Ούεστμίνστερ θά άπαγορεύεται άπό σήμε
ρα νά πωλούν άλκοόλ σέ μιά άντανάκλαση στούς
αύστηρότερους περιορισμούς που Τίθεντα σέ έφαρ
μογή σέ όλο Τό Ήνωμένο Βασίλειο Υιά τήν άντιμε
Τπιση Τής COVID19 Τό έπιβεβαίωσε ό Πρότήν στρατιωτική τους ζωή
στήν έπαρχία .
που έγινε μεγάλη έπιτυχία ρίτσια, λίγοι γομπροί και τό
τό 1973. Τί Λωζάννη, τί
13:00-15:00
βραδάκι κρύο βαρύ /Ti Λωζάννη, τί Κοζάνη, χιόνια ή αίσθηση, έγινε τίτλος έπιμιά καί χιόνια ή άλληλ.
Το άσμα προκάλεσε
κΔύο απ όλα!,
Έλεγε, λοιπόν, έκείνο τό
θεωρήσεω , λεζάντα σέ φω
Τό τραγούδι , σέ υφος τογραφίεs καί γελοιογραφί
ιτζάζ, άρεσε πολύ , θύμιεπολλά, έμπεριέχε μεγάλη νότητά μας .
δόση πικρό χιούμορ άλλά
Ψεο Γάννης γιά νά άφηγηs και μπήκε στήν καθημεριο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
δρος Τής Βουλής σέρ Λίντσεύ Χόνλ.
17-10-2020
9"771108"701168