Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρικής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' 1974)"
Αp φύλλου 6880-12.21
0,50 ε
Συμβολική απεργιακή
συγκέντρωση
15 Οκτωβρίου Ημέρα Λευκού Μπα στουνιού
Σούπερ Λιγκ 2
Ένοπλες
Δυνάμεις
Κρεμμύδας: Δεν είναι
γιορτή , αλλά ημέρα
αναφοράς για όσα
έγιναν και πρέπει
ακόμα να γίνουν
της ΑΔΕΔΥ
στο Νοσοκομείο
Δράμας
Παράταση μιας
εβδομάδας
στην πρεμιέρα
|Του πρωταθλήματος
Γράφει ο
Ιωάννης Μ.Aαλανίδης
Ξεκίνησε από χθες η δια νομή πετρελαίου θέρμανσης
Με 0,77 άνοιξε το πετρέλαιο
θέρμανσης εν είναι γεμάτες
οι περισσότερες δεξαμενές
Θέτουν ζητή μα τα πανδημίας , υποχρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ και άλλα
Λύσεις από τον πρωθυπου ργό
ζητάει ο Σύνδεσμος Ιδιωτν
Εργαστηριακν Ιατρν Ν. Δράμας
Στην επιδότηση φυσικό αέριο και υγραέριο
χωρίς όμως τελικές αποφάσεις ακόμα
Δηλνουν διατεθειμένοι να προσφύγουν στο Συνήγορο του Πολίτη
κν μέτρων είναι καταχρη στική . Τα μέτρα αυτά οδη
οριζόντιες περικοπές των
δεδουλευμένων αμοβν
μας κυρίως λόγω ανυπα .
ξίας σύγχρονων και αυτόμα των μηχανισμν ελέγχου
από τον ΕΟΠΥ , Θεωρούμε
ότι αποτελούν μια πρακτική
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ΑΔΙΑ
ΝΟΗΤΗ εν μέσω Πανδημίας
ΠΙΣΤΟΛΗ προς τον πρω
θυπουργό κ . Μητσοτάκη,
- απέστειλε ο Σύνδεσμος
ιδωτν Εργαστηριακν Ιατρν
N. Δράμας, επισημαίνοντας ότι
πρόκεπαι για το μόνο κλάδο
που δεν έχει λάβει καμία ετιδό
τηση από το κράτος , ούτε ελή .
φθησαν μέτρα οικονομικής
ελάφρυνσης των ιατρείων τους
εν μέσω πανδημίας Covd-19 .
Όπως επισημαίνεται μάλιστα
σε άλλο σημείο της επιστολής ,
τα μέτρα που έχουν παρθε , τους οδηγούν σε άδικες και
ορζόντιες περικοπές των δεδουλευμένων αμοβν τους λήνιου Ιατρικού μας Συλλόγου (nΣ ) ότι δέθηκε αν
κυρίως λόγω ανυπαρξίας σύγχρονων και αυτόματων ξηση 13 εκατομμυρίων ευρ για υπηρεσίες διάγνωσης
μηχανισμν ελέγχου από τον ΕΟΠΥ.
Αναλυτικότερα , η επιστολή του Συνδέσμου ιδιωτν τουτρέχοντος έτους προκλήθηκε ένα φορτίο περικοπής
Εργαστηριακν Ιατρν Ν. Δράμας προς τον πρωθυ - 112 εκατ. ευρ . Όπως αντλαμβάνεστε αυτή την οικοπουργό αναφέρεται παρακάτω
[Αξότιμε κύριε Πρωθυπουργέ της χρας , κ . Κυρά κο κν ατρν να την καλύουν μέσω του clawback , το
Μητσοτάκη
Αναγκαζόμαστε να προσφύγουμε στο πρωθυπουργικό τους τζίρου . Αυτό το ποσό κρίνεται ως δυσβάσταχτο γ
σας γραφείο για να σας ενημερσουμε για την απελπιστική κατπάσταση στην οπαία βρισκόμαστε ως κλάδος γαστηρίων σε μια οικονομκή περίοδο που ο ιατρικός κόεργαστηριακν ιατρν εδ και αρκετά χρόνα . Είμαστε σμος καλείται να συμβάλει στην αντιμετπιση της
ίσως ο μοναδικός κλάδος στον διωτικό τομέα που δεν υγειονομικής κρίσης , αλλά καινα αντεπεξέλθει στις αμέ
έχει λάβει καμία επιδότηση από το κράτος , ούτε ελήφθη- τρητες υποχρεσες που προκύπτουν καθημερνά ( μοσαν μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης των ατρείων μας ριακά τεστ covD-19, test αντίγονου για COΜID-19
εν μέσω πανδημίας COVιD-19
Μάλιστα κύρε Πρωθυπουργέ αντί αυτού καλούμαστε εργαστηρίων και άλλες πρόσθετες δαπάνες) .
ως εργαστηριακός κλάδος Υγείας για ακόμη μια χφονά Για όλους τους παραπάνω σοβαρούς λόγους που συννα επιστρέψουμε στα ταμεία του κράτους πάνω από το δέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα του εργαστηριακού
50% των εσοδημάτων μας και των δεδουλευμένων μας , ιατρικού κόσμου , παίρνουμε το θάρρος να απευθύνουμε
λόγω παρακρατήσεων των δαπανν μας από τον προς το Υπουργείο Υγείας ορισμένα καίρια για εμάς
ΕΟΠΥ με τη μορφή claw back (αυτόματης επστροφής ερωτήματα:
φόρου) και rebate, συνυπολογίζοντας και τις αντίστοες
φορολογικές μας υποχρεσεις,
Ως εκ τούτου , εν μέσω υγειονομκής πανδημίας και φορέων αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ενωση για ποιο
ανάλογης οικονομικής δυστραγίας όλων των ελεύθερων λόγοο ΕΟΠΥY συνεχάζε να υπο-χρηματοδοτείται;
επαγγελματιν , αντιλαμβάνε στε ότι η εφαρμογή τέ
τοων ληστρικν - ( επιτρέψτέ μας αυτό τον
ακραίο όρο ) οικονομιΤου Θανόση Πολυμένη
PΧΙΣΕ από χθες
Πέμπτη 15 Οκτωσε άδικες και
η διανομή πετρελαίου
θέρμανσης προς τους
κατανολωτές. Όπως ή5η
γράφαμε σε σχετικό ρe .
πορτάζ την περασμένη
εβδομά δα και με δηλ σεις που είχε κάνει στον
Πρωινό Τύπο- ο αντι πρόεδρος του Σωμα
τείου Πρατηριούχων
Υγρν Καυσίμων Ν . Δράμας κ . Γρηγο- τους Νομούς : Γρεβενν , Εβρου , Ευρυριάδη, ήδη η πλειοψηρφία των καταναλω - τανας, Ιωαννίνων , Καστοράς , Κοζάνης.
τν έχει γεμίσει τις δεξαμενές του από Σερρν , Φλρινας .
τον περασμένο Μάιο.
Όπως είναι γνωστό , λόγω της πανδη- (ΟΒΕ συνιστά στους καταναλωτές να
μίας και της καραντίνας του περασμένου κάνουν έρευνα αγοράς και να επιλέξουν
Μαρτίου , η κυβέρνηση είχε δσα παρά ταση στη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης , από 1 έως και 31 Μαϊου . Και εν με την παράδοση του πετρελαίου , μπ οιτμές ήταν αρκετά χαμηλές, οι καταναλωτές επωφελήθηκαν καιγέμισαν τις δε - Καταναλωτή στο τηλ. 1520.
ξαμενές τους.
Όπως σωστά είχε δηλσει στον Επίδομα και στο φυσικό
Πρωινό Τύπο- ο κ Γρηγοριάδης , η καιστο υγραέριο
πρτη Τμή βρίσκεται ήδη στα 0,77 λεπτά Στο μεταξύ , όπως δημοσεύεται στα
ανά λπρο και κυμαίνεται μέχρι και 0,85
λεπτά , ανάλογα με τς περιοχς , εν τις
επόμενες ημέρες θα διαφανεί κατά πόσο υπάρχουν σκέψεις για την αλλαγή και δη αγορά του πετρελαίου θα δσει μα κά , εύρυνση του επιδάματος θέρμανσης.
ποια θηση στα πρατήρια υγρν καυσίμων . Ως προς αυτό το ζήτημα, κ.
Γρηγοριάδης είχε δηλσει ότι , ουσιαστικά , η περίοδος για τα πρατήρα αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα επειδή εππράπηκε η αγορά σε εξαιρεΔεκεμβρίου.
Συγκριτικά πάντως , να σημεισουμε Έτσι , το οκονομικό εππελείο ωθεπαι σε
ότι πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ανασχεδιασμό της παροχής επιδόματος
ξεκνήσει με 1,087 ευρ το λπρο .
Υπενθυμίζουμε εδ για άλλη μια φορά , τερους που το έχουν ανάγκη
ότι όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης ,
η Δράμα βρίσκεται στη Ζνη Α μα με
Επίσης , μετά λύπης ενημερωθήκαμε μέσω του Πανελγια το 2020 σε σχέση με το 2019, εν κατά τη δάρκεα
Η Ομοσπονδία Βενναπωλν Ελλάδος
νομική υπέρβαση θα κληθούν οι μονάδες εργαστηριατη συμφερότερη τιμή , εν αν διαπστ.
σουν ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα
οποίο θα φτάσει στα επίπεδα του 28% επί του ετήσιου
ρούν να καταφεύγουν στην Προστασία
τη λεπουργία ειδικά των μικρότερων διαγνωστικν ερ μέτρα ατομκής προστασίας για τους εργαζόμενους των
μέσα ενημέρωσης , ο υnouργός Οικονομικν Χρήστος Σταίκούρας , δήλωσε ότι
Απίατων αλλαγν αυτπν , είνα η παρα
τεταμένη καλοκαιρία και το γεγονός ότι
οι δεξαμενές των νακοκυριν είναι ήδη
γεμάτες από την προηγούμενη άνοξη ,
1. Την ρα που το Υπουργείο Υγείας , εν μέσω Πανδημίας , έχα λάβει τεράστια roo από δωρεές ιδωτικν
τικά χαμηλές ιμές μέχρι και τον Μάιο.
| σελ.4n|
προκεμένου αυτό να ωφελήσει περισσό
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΠΡΩΝΟΣ
Καθημερνές: 10:00-1300 και 18:00-2000 (ετός ετόρτης)
Eαββατοκόρακα κλοστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
E 6985 643 791 / 2521 104962
ta Πλυντήριο Καλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙ0 ΧΑΛΙΩΝ
25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα