Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ @
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
16 Όκτωβοίου 2020
Λογίνου έκατοντάρχου και των σύν αυτφ
δύο στρατιωτν μαρτύρων
Νέα Σελήνη Ι Ανατολή ήλίου 7.35,- Δύσις 6.46
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις. Άνεμοι νότιοι έως 5 μπωφόρ . (Εως 27β )
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές.Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. (Εως 26β )
Αριθμ. φύλ.41784
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
<Πολλαπλά πλήγματαωή άπάντησις
έάν ή Τουρκία
ιατα>
κτυπήσει πρτη
Αποφάσεις άρμοδίων κυβερνητικν
όργάνων καί στρατιωτική προετομασία
ΟΛΑ τά ένδεχόμενα άντιδράσεως
στίς έπόμενες κινήσεις της Τουρκί- ζεται κέπίδειξις σημαίας στά σημεία ,
ας έπεξεργάζεται ή Κυβέρνησις. Στόείναι ή άποτροπή δημιουργίας τεΗ Αεροπορία έξ άλλου διατηρεί σέ παράγοντες στά χέρια τν όποίων είναι
έτοιμότητα τά στρατηγικά της όπλα ,
ένω έχει άποδυθεϊ και σέ έναν δρόμο ταχύτητος γιά νά φέρει σέ έτοιμότητα όσο
περισσότερα μέσα μπορεϊ.
ντας ταυτοχρόνως και αυτό πού όνομάή έξουσιοδότησις της έφαρμογής τους
τά όποία ή Τουρκία θέλει νά άμφισβητήσει . Αφ έτέρου τά ύποβρύχια εύρίσκονται άφανή στίς προεπιλεγμένες
τελεσμένων είς βάρος τής χρας μας
και των κυριαρχικν δικαιωμάτων περιοχές άπό τίς όποιες έχουν στοχομας. Γιά τόν λόγο αυτό άρμόδια όργα- ποιήσει τίς τουρκικές δυνάμεις . Καί
να έχουν συνέλθει και έχουν έγκρίνει αυτές πού είναι έν πλ και αύτές πού
σειρά μέτρων άντιδράσεως πού θά άναληφθούν άναλόγως πρός τίς κινήσεις σή τους σέ περίπτωση πού έπιδιξουν
τής τουρκικής πλευράς.
Μέχρι στιγμής οί έξοδοι τν τουρ
κικν έρευνητικν καί πολεμικν ύποβρυχίων μας , όπως δέν κατόρθω πλοίων παρακολουθούνται στενά. Άφ
ένός τά έλληνικά πλοία έπιφανείας ρασμένο Αύγουστο καί Σεπτέμβριο,
περιπολούν και παρακολουθούν κάνοΗ Εστίαν είναι είς θέσιν νά γνωρίζει ότι στά άρμόδια κυβερνητικά γραφεία τό κλίμα είναι κλίμα άποφασιστικότητος, χωρίς βεβαίως τήν πρόθεση νά
στήν άνατολική Θράκη καί στά παράλια άναληφθεϊ άπερίσκεπτη δράσις .
Άν όμως ή Τουρκία ξεπεράσει τά
στραμμένα τά πυροβόλα και τά πυραυλι- δρια . Άν έκδηλσει έπιθετική δράση.
Αν"Ελληνες στρατιωτικοί ή-άκόμη περισσότερο- πολίτες εύρεθούν σέ κίνδυνο, ή άπάντησις θά είναι άκαριαία καί το
λυεπίπεδος. Οί"Ενοπλες Δυνάμεις μας
Ύπάρχουν άκόμη τουρκικές θέσεις
τής Μικράς Άσίας πρός τίς όποίες είναι
έκτιμάται ότι θά κινηθούν πρός ένίσχυκάσυστήματα του Στρατού.
περαιτέρω κλιμάκωση. Οί Τουρκοι δέν
μπορούν νά γνωρίζουν τίς θέσεις των
Τόσημαντικό είναι πς τά διακλαδικάδόγματα έπιχειρήσεων τν Ενόπλων
Δυνάμεων είναι ριμα για έφαρμογή καί
άπό τά πολεμικά μέσα πού μπορούν νά καταφέρουν αύτό άκουσαν μέ ικανοποίησηoί άντα - έχουν τήν δυνατότητα νά καταφέρουν
τοι πολιτικοί παράγοντες της χρας. Οί
σαν να τίς προσδιορίσουν και τόν πεΤά ύποβρύχια τύπου Παπανικολήςν και το ένα
όταν άγωνιωδς τά άναζητούσαν .
πολλαπλά πλήγματα στήν Τουρκία
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σέκαθοδική τροχιά
ή οίκονομία
Άλλο διεύρυνση καί άλλο μετάλλαξη
Η Ρωσσία θέτει
τήν κόχκινη γραμμή
στά 12 μίλια
ΚΑΤΕΡΕΥΣΑΝ τά έσοδα τοϋ Προϋπολογισμου τόν Σεπτέμβριο τά όποία παρουσίασαν πτση 1,9 δισ, εύρ . Η πανδημία διεύρυνε τό πρωτογενές έλλειμ
μα πού διαμορφνεται στά 7 δισ. έναντι
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,568
δισ. εύρ . Συμφνως πρός τό οίκονομι κό έπιτελείο, ή πορεία των έσόδων θεωρείται άναμενόμενη καθς ή Κυβέρνησις προχωρεί διαρκς σέ μέτρα στηρίξεως τν πληττομένων .
οΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ άναγνστες της στήλης γνωρίζετε παράγει συγκεκριμένες φορτίσεις. ΟΥπουργός Πιτίς άπόψεις μου γιά τό φλέρτ τής ΝΔ μέ τήν Κεντρο-ερρακάκης είναι κλευκόςκαι έπιπροσθέτως έπιαριστερά . Θεωρω ότι μέ τόν τρόπο πού γίνεται είναι τυχημένος . Ό ύφυπουργός Λιβάνιος δέν είναι γνω
λάθος . Ωστόσο άκόμη και έγ που θεωρ ότι έχω στός στό εύρύ κοινό καί είναι έργατικός. ΟΥπουρκαλό πολιτικό αίσθητήριο όμολογ ότι δέν κατάφε - γός Θεοδωρικάκος ς Μανιάτης έχει δεξιό άξάν
ρα νά προβλέψω τήν έκταση τν άντιδράσεων πού παρά τό παρελθόν του στήν ΚΝΕ καί στό ΠΑΣΟΚ. Ό
παρατηροϋνται στά κοινωνικά δίκτυα (socialmedia ) Υπουργός Γεραπετρίτης μόλις τρα άρχίζει νά γράγια τόν διορισμό του Θάνου Ντόκου στήν θέση του φει αμίλιαν , είδικς μέ τίς έπαμφοτερίζουσες άπόΣυμβούλου Έθνικής Άσφαλείας του Πρωθυπουρ-Ψεις περί κόκκινης γραμμής στά 6 μίλια.
γου καθς καί για τήν ύπόδειξη της Άννας Διαμαντοπούλου για τήν θέση της Προέδρου τοϋ 0ΟΣΑ
Είδικς μάλιστα όταν το χρίσμα Μητσοτάκη δέν
έπέχει χαρακτήρα διορισμοϋ σε διεθνηοργανιομο ΕΛΙΑΜΕΠ και ή Αννα ς μέλος τν κυβερνήσεων
- όπως έγινε για παράδειγμα κάποτε μέ την τοποθέτηση Παπουτσή στήν Παγκόσμια Τράπεζα- άλλά Σημίτη και Παπανδρέου. Φταίει, δέν φταίει . Τά ποή υποψήφια θά περάσει ύποχρεωτικως την ασα- νάλα καί παράγουν πολιτική φθορά για τήν κυβέρΑνοχή
άορίστου
χρόνου στήν
Τουρκία
Ό Ντόκος και ή Άννα έχουν όμως και πολιτικό ποινικό μητρο και παρελθόν. Ο Σύμβουλος
Έθνικής Άσφαλείας ς κορυφαϊο στέλεχος του
ΒερολίνοΠαρίσι
( σελ. 3)
Ή μείωσις τν έσόδων όφείλεται κυρίως στήν μείωση τής προκαταβολής φόρου είσοδήματος, καθς καί
στήν μεταβολή του άριθμοϋ δόσεων
και τν καταληκτικν ήμερομηνιν
για την πληρωμή του φόρου είσοδήματος καί του ΕΝΦΙΑ,
η υποψήφια θά περάσει ύποχρεωτικς τήν βάσα - λίτικά φορτία πού κουβαλούν και οί δύο είναι μενο της ψηφοφορίας . Και όμως. Στήν πολιτική έρχεται μια μέρα που ο χρόνος συμπυκννεται. Τά λάθη "κεφαλαιοποιούνταιν. Καί οί πολίτες-πού μή νο μίζετε παρατηρούν τίς προηγούμενες άποφάσεις
άσχέτως άν δέν μιλούν-πιστνουν ή χρενουν τίς η ΝΔ πρός τούς πρην Υπουργούς του, το ζήτη ήγεσίες , Φοβάμαι ότι μετά άπό ένα καί πλέον χρόνο μα μου δέν είναι αύτό . Δέν διαφων. Ασφαλς καί
στήν έξουσία ή ΝΔ περνά αποτόμως άπό τό στάδιο είμαι υπέρ τής διεύρυνσης. Διεύρυνση έκανε και ό
τής πίστωσης στό στάδιο της χρέωσης. Καί μάλιστα Κωνσταντινος Καραμανλής το 1978 μέ τήν ένταξη
κατά τρόπο έπδυνο . Γιατί ή έπιλογή τν συγκεκριμένων προσπων σέ σύγκριση μέ τούς άγν- ληΠαπακωνσταντίνου, Άναγνωστόπουλου, Μπίρη
στους (ύπό τήν έννοια ότι δέν έχουν πολιτικό ποινικό μητρο σέ σημιτικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ),
Αποκάλυψη
νηση. Μέ ρωτουν πολλοί φίλοιγιατί διαφων μέ τίς
μετεγγραφές αύτές. Άν καί τό ΠΑΣΟΚ στίς δόξες
του ποτέ δέν ύπηρξε τόσο φιλόξενο όσο σήμερα,
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Άχυρθηκε στά χαοτιάν
Ο Μεγάλος Περίπατος
ΜΕΡΟΣΑ'
ΤΑ ΖΟΜΠΙ> των θησαυροφυλάκων του κόσμου, Βερολίνου, Βρυξελλν , φΦρανκφούρτης, όπου ή
ΕΚΤράπεζα, Μπρέττον Γούντς του
Νιού Χαμσάιρ, όπου ύπεγράφη ή
συμφωνία διανομής των μεταπολεμικν λαφύρων (πολιτικν και οίκονομικν, 'ούλιος 1944) , Νέας 'Ύόρκης και Ούάσινγκτον για τήν κυριολεξία τν θησαυροφυλάκων του
καπιταλιστικού κόσμου, γρυλίζουν ,
μονότονα, πεισματικά καί έπίμονα:
των κεντρων Μητσοτάκη, Κανελλόπουλου , ΜιχάΛεπτομέρειες στήν σελ. 4
στήν ΝΔ. Διεύρυνση έκανε και ο Κωνσταντίνος ΜηΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Τόπρτο lockdown
στήν Κοζάνη
Εύρέθησαν άδημοσίευτα
ίστορικά κείμενα
του Μακιαβέλλι
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνήθως ένα βιβλίο πού δόθηκε δανεικό, είναι
ένα βιβλίο πού χάθηκε. Γιά αύτό και οί δανειστικές βιβλιοθήκες έχουν καθιερσει πολύ αύστηρούς κανόνες. Παρά ταύτα ή βιβλιοθήκη τού
Μήντελσμπρω τής Βρεταννίας είχε άπολέσει ένα
άντίτυπο τής ποιητικής άνθολογίας του Τζέφ
φρυ Φαίημπερ μέ τίτλο