Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Οκτωβρίου
(Κάδημερινή οικονομική eιδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοτραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7191
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τιμή : 1.004
Εργάνη:
Στιs 38.529
Εξοικονομ:
οι νέες θέσεις
εργασίαs
το Σεπτέμβριο
Επιδότηση 90%
χωρίs όριο εισοδήματοs
για τιs Πολυκατοικίες
φωνα με το προσχέδιο
του οδηγού εφαρμοσμάτων πολυκατοικίας γής του rρογράμματος
που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο
των μεμονωμένων κα. Περιβάλλοντος και
τοικιν και των κοινό - Ενέργειας , καθιερ
χρηστων χρων τους νονται δύο ειδν αιτή .
σεις για τη συμμετοχή
των πολυκατοικιν:
1. Αίτηση Πολυκατο Ισχυρό κίνητρο στους
ιδιοκτήτες διαμερι.
Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης
στον ιδιωτικό τομέα
καταγράφεται το Σε πτέμβριο, σύμφωνα
Εργάνη,
για την ενεργειακή
αναβάθμιση συνολικά
με την
καθς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλή Ψεων-αποχωρήσεων
κατά 38.529 θέσεις
εργασίας .
Σύμφωνα με τα στοι
συνέχεια στην 11
δίνει το "Εξοικονομ.
Αυτονομν .
Το ποσοστό επιχορ γησης κυμαίνεται από
60% έως 60%, ανεξαρ .
τήτως , εισοδηματικού
κριτηρίου , σε αντίθεση
με ό,τι συμβαίνει στις
περιπτσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα
κίας Τύπου Α
Αφορά αίτηση πολυ
κατοικίας που υποβάλ
λεται
εκπρόσωπό της και
συνδέεται με επιμέ.
ρους αιτήσεις μεμονωμονοκατοικιν και με μένων διαμερισμάτων ,
περιλαμβάνουν
τις κοινόχρηστες και μη
κοινόχρηστες παρεμ
Αφορά αίτηση πολυ κατοικίας πoυ υποβάλλεται
ρεμβάσεις στα διαμε.
ρίσματα.
'Το ύψος της επιδότη.
Συντάξεις και
αναδρομικά:
Νωρίτερα
οι Πιστσειs
εκπρόσωπό της και πε .
ριλάμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις
εξοικονόμησης - αυτο- επιχορήγησης είναι
Για αυτές τις δύο κα .
τηγορίες , το ποσοστό
μονωμένων διαμερι
σμάτων
πολυκατοικίες, οι αιτήσεις στην πλατφόρμα βάσεις αναβάθμισης νομησης ενέργειας ανεξάρτητο από το ειθα ξεκινήσουν να υποβάλλονται από τις 11
Ιανουαρίου του 2021.
Πιο αναλυτικά, σύμ.
κοινόχρηστων
χρων πολυκατοικίας ,
χωρίς , δηλαδή να συμ
χρηστες Παρεμβάσεις) περιλαμβάνονται πα .
2. Αίτηση Πολυκατοι κίας Τύπου Β ( Κοινό σόδημα των ιδιοκτη.
διαμερισμάτων που
αυτν.
συνέχεια στην 10
Νωρίτερα οι ιστσεις για συντάξεις και
αναδρομικά . Ξεκινάει
την Παρασκευή 23
Οκτωβρίου
ρωμή των συντάξεων
Νοεμβρίου μαζί με τα
αναδρομικά και σύμ.
φωνα με την εισήγηση
του ΕΦΚΑ που θα συζητηθεί σήμερα στο
διοικητικό του συμβούλιο θα ολοκληρω.
Οκτωβρίου.
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή
Ανοιξε
το myBusinessSup port,
Πότε χαρίζεται
έωs το 40%
του κρατικού δάνειου
πληστις
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9