Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφο
τον τοΠο του
να δυοαρεοτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΤΩΡΑ.
ΑΚΟΥΓΕΤΑΤΕΑΝ ΑΝΕΚΙΟΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙEΣ
ται να δουν όμεου , ούτε
ψηφία της
η τonnκή κοινωνία
για το ενδχόμενο ο
πολιtικν
ντων.
Συμβούλιο , εpμέoς
δρίοση με έναv titλο λην 0opς κατδειξnν
ότι για τοουγκεκριμένο
κομείου στην Πρ opτος για τη ουνε.
δεν υπόρχουν ακόμη ό
αση του Δημοτικού
Συμβουλίου , apou
οia tου συνόλου tων
0 Οριλος για την Unesco Πρέθετας
| Με αφορμή το θέμα "Δημιουργία νέου Hοσοχομείου
Απατά στον ΑτΙπεριφερειάρτη Σρ. Ιωάνου
Στη μάνα του Φίσσα Που δικαιόθηκ
| Σηις μπτέρες Που έλαραν μονάτες τους δικούς τους ήρωες
Την Δευτέρα 12 01
κτυβρίου 2020 6ήxon
συνεδρίαση του Δημοτ
κού Συμβουniou με μονο| tον onoio αντέδροσεΠ Μάγδα Φύσσα στον eάvoτο του naδιοu της
|και τη δκοon .
Την ανελrn nepouoία της κατά τηv notuετ και poονιστική
|να μία μπτερα ακpοσματική δοδεκοσία και ης δυναμικές αnoντn .
Ισεις της στις npoxλύσεις
έκδοση ψηφίοματος για το
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ: 6yrg
Αγγίζει τη σφαίρα
του Παρανοϊκού
Δημοκρατία npoς ικανοηοinonη των
στην σημερινή Ελnά - αρpωστημένων τους 1 .
νόμων anοτελεί το δα Δεν θrγονται οι δεοληψν , ζημίωooν
Ρασικό καρακτηριστι . συμφωνίες της npon την χρα με nεpιoσ
κό της Δημοκρατίας γούμενης κυβέρνη -τερα ano 100 διοεκα Να , στον διάλογο αλλά με ανοι .
κτά σχολεία και στη βάση tων δημοκρατικν μας θεσμν ανέφερε
Η με θpησκευτική χουμε
βn npomyούμενο άρ σηκ . ακόμη και αν διt .τομμύρια ευρ . μας.
epo μου στην Τ.Φ . Εi . συραν την Ιστορία , εina .
ναι nonόν φανερό φτον noλiτιομό , τα ιερά
u. όγω της μη εφαρ - και τα όσια της φυλής μασκοφόρο, nou ove .
μογής των νόμων και μος, γιατί το κράτος t - νόxληto, κάνουν xpήση
της εκτετομένης no
ρανομίας και napoβο - nov . Δεν naponέμηo - νέργειες ουτές 0εω
τικότητας , nou κυ . νται ενωηoν της Δ . pοuνται κακούργημα,
ριαρκεί στην χρα
στην Βουλή η υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων , Νίκη Κεριμέ.
ως , αnαντντας οε επiκαipη εpωτη.
καιοσύνης npuθυ - ούτε οι noonς φύσευς
onό το να λtμε όυ t με τα nepoματά τους