Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 1876
Πέμπτη
15Όκτωβρίου 2020
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία.Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 5 μπωφόρ. (Εως 26β )
ΘΕΣΣΑΛΟNΝΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι μεταβλητοί έως 3 μπωφόρ. (Εως 25β.)
Αριθμ. φύλ. 41783
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Λουκιανου πρεσβυτέρου Αντιοχείας
Σελήνη 28ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.34-Δύσις 647
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜΕΣΩΣ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ
Θά άναγνωρίσει αύριο δΑρειος Πάγος
οισει αύριο ο Α
<Τουρκική "Ένωση Ξάνθης;
Τήν Παρασκευή έκδικάζεται ή άναίρεσις τν συλλόγων τής μειονότητος
μετά τις άπορρυττικές άποφάσεις τν Έφετείων
Σταύρου Κοντονή μέ τίς όποίες έτροποιΤΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ non paper έξι σημεί - νηάπό τούς στρατούς και τίς άσκήσεις. Για
ων πού διένειμε χθές ή τουρκική προ εδρία τίύπογραμμίζουμε τό σημείο αύτό άπό τό
για νά κατη γορήσει την χρα μας ότι τάχα δυναμιτίζει μέ ένέργειές της τίς σχέσεις μεταξύ τν δύο κρατν, έξαπέλυε μεταξύ άλλων έπίθεση στήν Ελλάδα καί τς
ΗΠΑ για την διεξαγωγή κοινν στρατιω τικν άσκήσεων στήν Θράκη. Ανεφέρετο Κυριάκος Μητσοτάκης θά έτοιμάζει τίς βαστις πρόσφατες άσκήσεις μέτάνκς νέας τεχνολογίας ύπό τό βλέμμα του άρχηγού ΓΕΣ
Χαράλαμπου Λαλούση . Η γείτων ήνωχλή- καστήριο τής χρας θά συνεδριάζει γιά νά
θη σφόδρα γιατί σύμφωνα μέ τίς άπόψεις άποφασίσει έάν θά κάνει δεκτή την άναιτης, στήν Θράκη κδιαβιοϊ τουρκική μειο νότητων και δήθεν αίσθάνεται άπειλούμε- τήν ατοαποκαλούμενη Τουρκική" Ενωση
Εάνθης). Πρόκειται γιά τήν δεύτερη φορά
πού ή Όλομέλεια συνεδριάζει γιά τό θέμα ήθη τό άρθρο 758 του Κδικος Ποινικής
αυτό. Τήν πρτη άπέρριψε τήν άναίρεση
μέ συνέπεια τά μέλη τοϋ συλλόγου νά καταθέσουν προσφυγή στό Διεθνές Δικαστή- τικής έπανεξετάσεως. Άκόμη και έπανάριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπου και έδικαιθησαν λόγω τν κενν πού ύπήρχαν
τότε στήν έλληνική νομοθεσία. Τό Δικαστήριο άξιολόγησε άν έκπληρούται τό δικαίωμα στήν άσκηση του συνεταιρίζεσθαι
και ήγνόησε ζητήματα δη μοσίας τάξεως
και έθνικής άσφαλείας , πού έθεσε ύπ' όψιν
του ή 'Ελληνική Δημοκρατία. Μετά τήν ψήφιση του νόμου 4491/2017 έπί Υπουργίας
Δικονομίας, έκαθιερθη νέος τύπος αίτήσεων άναγνωρίσεως σωματείων ή διοικηnon paper τής Τουρκικής Προεδρίς; Δι ότι αύριο, συμφνως πρός πληροφορίες,
θά πραγματοποιηθεί μία ίδιαιτέρως κρίσιμη συνεδρίασις της Όλομελείας τοϋ Άρείου Πάγου. Τήν ρα πού δ Πρωθυπουργός
ληψις διαδικασίας ένπιον τν άρμοδίων
έλληνικν δικαστηρίων όταν έχει έκδοθεί άπόφασις του Εύρωπαϊκού Δικαστηρίου Άνθρωπίνων Δικαιωμάτων . Εν πλήρει
συμφωνία μέ τό Σύνταγμα και το Διεθνές
Δίκαιο οι άνωτέρω διατάξεις προβλέπουν
ότι τό παραδεκτό της αίτήσεως έπαναλήψεως της διαδικασίας καθορίζεται βάσει τν
Συνέχεια στήν σελ. 3
λίτσες του γιά τόν"Εβρο (θά μεταβεΐ έκει
τό Σάββατο) , τό Άντατο Άκυρωτικό Δ ρεση και θά άναγνωρίσει μέ τό αυτό όνομα
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Προκλητικς
ύπέρ της Άγκύρας
ή Γερμανία
Οι άγκωνιές του Κυριάκου
Ήτουρκική παρουσία
καί ό ρόλος στά Σκόπια
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ νά γνωρίσεις καλά τόν χαρακτηρα του Τό σπουδαιότερο πού μπορεί νά άνακαλύψει κανεί
Κυριάκου Μητσοτάκη καί νά παρατηρήσεις πς όμως παρακολουθντας τούς ποδοσφαιρικούς καί
άντιδρα όταν πρέπει νά λάβει άποφάσεις ύπό πίεση, μπασκετικούς άγνες του Μητσοτάκη είναι πς
δέν έχεις νά κάνεις πολλά. Άρκεί να τόν πετύχεις μπορεί άνετα να γίνει βρμικος άν ό άντίπαλος
σέ ένα γήπεδο μπάσκετή σέ ένα γή πεδο 5x5 , συνή- γίνει βρμικος. Χωρίς τόν παραμικρό δισταγμό . Θά
θως του Κολλεγίου όπου άθλεϊται τακτικά άκόμη και τήν ρίξει την άγκωνιά του κάτω άπό την ρακέττα άν
ς Πρωθυπουργός μαζί μέ τούς φίλους του. Κάθισε
σέ μιά γωνιά και κοίτα. Άλλοι πού τόν έχουν συνα- πάρει τό ριμπάουντ κατά τρόπο άντικανονικό. Θά
ντήσει να κάνει όλομόναχος δύσκολες και άπαιτη- σπρξει βίαια αυτόν πού θά τολμήσει νά του τρατικές διαδρομές μέ τό ποδήλατό του (mountain bike) βήξει την φανέλλα για νά άποτρέψει τό τέτ-α-τέτ
στίς άνηφόρες του Τατοϊου πρός Κατσιμίδι, ύποστηρίζουν ότι έκει θά καταλάβεις άκόμη περισσότε- κάνει μάλιστα. Η γενική είκόνα είναι πάντως αύτή.
ρα. Παρατηρντας τό πείσμα του. Δέ συμφων. Ή Όποιος τόν προκαλέσει πιστεύοντας ότι οί καλοί
άγωνιστική του συμπεριφορά μπροστά σέ μια μπασκέτα ή σέ μιά έστία ποδοσφαίρου άπέναντι σέ συμπαϊκτες καί άντιπάλους σέ όμαδικά σπόρ όδηγεί σέ δυνατή άγκωνιά.
άσφαλέστερα συμπεράσματα. Όσοι τόν έχουν δεϊ
λοιπόν άπό κοντά συμφωνουν ότι ο Πρωθυπουργός
είναι άτομιστής όταν πρόκειται νά κερδίσει έκεινος ραπολιτικά; Νά σας πο . Αποτελοϋν είδος μηνύματην δόξα καί έκβιάζει τήν πάσα προκειμένου νά σκοράρει αυτός. Ζητά άποδοχή. Είναι έργάτης καί διακρίνεται στίς μεταβιβάσεις όταν ή όμάδα του ύπολείπεται . Τότε γίνεται συλλογικός. Τζαρτζάρεται γενικς , καί του άρέσει νάπαίρνεν καμμιά φορά και δράσει. Φοβάμαι πς οί γείτονές μας δέν κάνουν
κανένα σφύριγμα . Ήγούμενος μιάς χρας πού δυ - σωστούς υπολογισμούς.Όπως έχωγράψει καί άλλη
σκολεύεται πολύ νά κερδίσει καλές διαιτησίες άπό φορά, ο Κυριάκος δέν είναι Μητσοτάκης. Απέχει
τόν διεθνή παράγοντα, δέ λέει όχι άν κάποιος κάνει πολυ άπό τον πατέρα του Κωνσταντίνο, ό όποτος
τά κστραβά μάτια- σέ τυχόν μικροπαράβασή του.
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
ΗΔΗ άπό τίς άρχές της δεκαετίας του
1990 μέ τήν διάλυση της Γιουγκοσλαβίας είχε γίνει είσαγωγή στήν πολιτική
όρολογία του όρου "μουσουλμανικού
τόξου στά Βαλκάνιαν, όρολογία ή όποία
στή συνέχεια έγινε στρατηγικό βάθος,
γαλάζια πατρίδα, νεοθωμανισμός κο.κ.
ο άντίπαλος έπιχειρήσει νά λάβει θέση καί νά του
Η ΝΕΑ έξοδος του (Ορούτς Ρέις, οί
άπειλές τοϋ Ερντογάν σέ Ελλάδα και Κύπρο, οί προκλητικές δηλσεις και συμπεριφορές κορυφαίων Τούρκων ύπουργν
ένπιον Εύρωπαίων δμολόγων τους όχι
μόνο δέν πτοούν τήν γερμανική κυβέρνηση πού έπιμένει στόν διάλογο τν κανονιοφόρων, άλλά καθιστά σαφές δτι δέν
Συνέχεια στήν σελ. 3
του μέ τόν τερματοφύλακα. Καμμιά φορά τό παραΣυνέχεια στήν σελ. 5
του τρόποι θά τόν άποτρέψουν άπό τό να άντιδράσει στό τέλος του άγνα παίρνειν ς ένθύμιο μιά
Ή κέλληνική
Νυρεμβέργην
Τί μέ έπιασε καί τά γράφω τρα όλα αύτά τά πατος στήν άπέναντι πλευρά πού ποντάρει στήν έκτίμηση, ότι ό Πρωθυπουργός θά καθίσει έκν άκων
στό τραπέζι του διαλόγου ύπό τήν άπειλή ένός θερμου έπεισοδίου στό Καστελλόριζο. Χωρίς νά άντιτου Α. Π. Δημόπουλου
ΠΡΙΝ μιλή σουμε γιά την ύποτιθέμενη έλληνική , καλό είναι νά θυμηθουμε τί χαρακτήρισε τήν πραγματική δίκη της Νυρεμβέργης. Νά
τό πουμε σχηματικά; Λοιπόν , ή Νυρεμβέργη ήταν νομικά προβληματική-άλλά έξωνομικά δικαιωμένη . Καί
αύτό πού την έκανε νομικά προβληματική είναι ότι ύπήρξε ex post facto .
Μέ άλλα λόγια τιμρησε ποινικά τούς
ήγέτες τοϋ ναζισμού για όσα διέπραξαν στόν πόλεμο (ς νόμιμη κυβέρνηση της Γερμανίας ) , χωρίς όμως να
είναι σαφές ποιόν ποινικό νόμο παραβίασαν και έπομένως κατά παράβαση της θεμελιδους ποινικής άρχής
nullum crimen, nulla poena sine lege καί
μάλιστα sine lege praevia, scripta, certa
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Η συμπαθής άλεπουδίτσα έκανε τήν έμφάνισή της στό δημοτικό στάδιο τής Μυτιλήνης. Έκείνη τήν ρα άθλητές έκαναν προπόνηση καί τήν
άντίκρισαν νά κατευθύνεται πρός Τις κερκίδες. Σάν
νά μήν Τρέχει τίποτε, τό ττράποδο .. άραξε στις
κερκίδες καί άρχισε άπλά να παρακολουθεί τούς
άθλούμενους. Σύμφωνα μέ τοπικά μέσα , ή συγκ
κριμένη άλεπού δέν είναι άγνωστη στόν κόσμο, καθς Τό Τελευταϊο διάστημα έχει έντοπισθεί στό λιμάνι Της Μυτιλήνης , σέ φανάρια, στό άμαξοστάσιο
τν ΚΤΕΛκαι σέ άλλα σημεία, καί είναι έντελ φιλική πρός όλους .
Στήν φάση τν άναστολν
είσέρχεται ή δίκη τής Χ.Α.
Ξεκίνησαν οί παρεμβάσεις
καλλιτεχνν στήν Αθήνα
ΜΕ την άνακοίνωση τν τελικν ποινν γιά τούς δεκάδες καταδικασθέντες πού έμπλέκονται στήν έγκληματική όργάνωση της Χρυσής Αύγής, δίκη είσέρχεται άπό σήμερα στό πιό δύσκολο μέρος, αύτό τν
άναστολν. Δέν άποκλείεται άρκετά στελέχη της
Χ.Α. που δέν άνήκουν στήν ήγετική δμάδα , ούτε
είχαν έμπλοκή στίς δολοφονίες, τελικς νά μήν περάσουν τήν πύλη τής φυλακής. Επίσης οί συνήγοροι
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Πρωτοποριακά ρομπότ που θά μπορούν νά έπιθεωρούν άγροκτήματα καί νά προτείνουν στούς ίδι οκτήτες τους Τήν πλέον ένδεδειγμένη μορφή καλλιέργειας γιά αυτά παρουσιάζει ή Google . Στήν
πραγματικότητα τό πρόγραμμα προωθείται άπό
τήν μητρική της Google, έταιρεία Aphabet. Τά
ρομπόταύτά θά μπορούν νά διασχίζουν τά άγροκτήματα χωρίς νά καταστρέρουν Τις ύπάρχουσες
σέ αυτά καλλιέργεες Όέπί κεφαλής του προγράμ
ματος Ελλιοτ Γκράντέδήλωσε ότι στόχος είναι νά
άξιοποιηθούν νέα μέσα στε νά μετασχηματισθεί
ότρόπος μέ τόν όποιο θά παράγεται ή τροφή τν
άνθρπων στό μέλλον.
Συνέχεια στήν σελ.4
Λεπτομέρειες στήν σελ 7
ELLADR
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Περί Ναυτιλίας καί πάλι όλόγος
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Έπειδή πρό ήμερν ματίς τού χρου . Ασφαλς τάκη, ίδρυτή τού περιοδικού θηγητή τής Βιομηχανικής
Πειραις (σημερινού Πανεπιγεφιμένες προσωπικότητες. εδραμάτισε άποφασιστικό στημίου Πειραι) Ελευθέριο
Γεωργαντόπουλο, προερχόμενο άπό τό Λιμενικό Σμα .
Άλλά ύπήρξαν και έφοπλιστές-λόγιοι και συγγραφς, ότπως ό Άνδρέα Λαμός
δ Ίωάννης Χατζηπατέρας.
ΚΝαυτικά Χρονικάν, πού δ άναφερόμενος στό θέμα τής και δέν άναφερόμουν σέ συΈλληνικής Εμπορικής Ναυ
τιλίας έξέφρασα Τήν άποψη
13:00-15:00
Αύτές Τις ήμέρες ό πλανήτης Άρης εύθυγραμμί
ζεται μέ τήν Γή καί τόν "Ηλιο και θά είναι έτσι τό
λαμπρότερο διαστημικό σμα, όρατό κάθε βράδυ
πρός τήν νοτιοανατολική θέση Τής ούρανίου σφαίρας Το άπόγειο της άπολύτου εύθυγραμμίσεως θά
είναι αύριο τό βράδυ, όπότε όΗλιος θά εύρίσκεται
μεταξύ τν δύο πλανητν Όμως ή ήμέρα κατά
Τήν όποία ή άπόστασις μεταξύ Γής καί Άρεως ήταν
ή μικρότερη δυνατή, ήταν ή περασμένη Πέμπτη . Τό
φαινόμενο αύτό σημεινεται κάθε 26 μήνε .
Άλλά μέ τό θέμα <Ναυτιλία ρόλο στήν έξλιξη τής Ναυότι κάποια στιγμή θά έπρε- δέν έχουν άσχοληθεί μόνον τιλίας μας και τόν Εύστάθιο
πε νά ύπάρχει στήν Ακαδη- έπιχειρηματίε. "Εχουν άσχο- Μπάτη, ίδρυτή του περιοδιμία Άθηνν και μία <έδραω ληθε ίστορικοί, δημοσιογρά- κού Αργν, που και αύτό
φοι (άναφέρω δύο σπουδαί- συνέδραμε την Ναυτιλία
μας σέ δύσκολους καιρούς.)
Θυμάμαι μέ άγάπη τόν καΔύο αn' όλα!ν
οΚστας Παwουλόπουλος
Γιαννουλόπουλος
γιά τήν Ναυτιλία μας, κάποιιοι φίλοι μέ ρτησαν άν
είχα στό μυαλό μου έπιχειρη- τήν ζωή, τόν Δημήτριο Κωτοu, που έχουν φύγει άπό
Συνέχεια στήν σελ. 4
ο Μάνος Ισαγκαράκης
15-10-2020
9771108701144