Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

22oC, 21:00

20oC - Υγρασία 72%-90% - Άνεμοι: ΝΑ 5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:50 - Δύση ηλίου: 19:00

€0.80

Ìéêñü ÷ùñéü áëëÜ êüìâïò

Η Κέρκυρα οφείλει στη γεωγραφική της θέση το πρώιμο πέρασμα στη βιομηχανική περίοδο, τότε στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Ένα σταυροδρόμι ήταν στην εμπορική γραμμή Τεργέστη, Κέρκυρα, Πάτρα, Σύρα. Πριν εξακτινωθεί αυτή σε Πόλη, Σμύρνη, Λαττάκεια και Αλεξάνδρεια ως επί το πλείστον. Και δεν επρόκειτο για την πρώτη φορά που η γεωγραφική θέση την έφερνε στο προσκήνιο της ιστορικής «στιγμής». Οι ανάλογες περιπτώσεις χάνονται στον χρόνο βαθιά. Στους ομηρικούς καιρούς κι ακόμα παρά πίσω. Τώρα οι προκλήσεις έρχονται από δυο πλευρές τόσο από τα σύγχρονους εμπορικούς δρόμους Ανατολής - Δύσης όσο και από τη διέλευση των ενεργειακών δικτύων. 3»

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5219

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΑΡ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Ï ðñþôïò áãùãüò óôç ãåéôïíéÜ

Èá ìåôáöÝñåé öõóéêü
áÝñéï áðü ôá
åëëçíïôïõñêéêÜ óýíïñá
ìÝ÷ñé ôç Íüôéá Éôáëßá
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΓΕΝΕΥΗ. Μετά από σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια από την έναρξη
της κατασκευής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο αγωγός
Trans Adriatic έχει ολοκληρωθεί. Ο
αγωγός TAP θα μεταφέρει φυσικό
αέριο από τα ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι τον τερματικό σταθμό στη
Νότια Ιταλία.
Σελίδα 6»

ÄéáêïðÞ ñåýìáôïò
ôçí ÐáñáóêåõÞ 3»

¸ôóé èá õðåñáóðéóôþ
ôïí ÍåêôÜñéï
ΚΕΡΚΥΡΑ. Εκδικάζονται την προσεχή Δευτέρα, 19/10/2020 οι δικογραφίες κατά του Μητροπολίτη Νεκτάριου για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ο συνήγορος του Μητροπολίτη, Γιάννης Κοντός, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, περιγράφει την υπερασπιστική γραμμή του. 11»

¸ùò 30% ôïõ 2019, ç öåôéíÞ êßíçóç áðü ôï áåñïäñüìéï
Êáôáëýìáôá: Êáëü áëëÜ ëßãï, ôï ðñüãñáììá åíßó÷õóçò

Åíäå÷üìåíï
åðéóôñïöÞò ôùí
öéëÜèëùí óôá
åëëçíéêÜ ãÞðåäá

Ðõñ êáé ìáíßá
ìå ôïí Êïñïìðüêç,
ï Èéíáëéáêüò



Τελευταία νέα από την εφημερίδα