Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΡΓΟΣΕ: Δημοπρατούνται έργα 262 εκατ. έος τον Ιανουάριο
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ 5831 Τετάρτη 14.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Ελληνογερμανική
Ημέρα
για την Οικονομία
Covid19
Handelsblatt για την επένδυση της Microsoft:
>>> ελ.
>>> ελ
Ποιοι κλάδοι δικαιούνται μειωμένο ενοίκιο
τον Οκτβριο
Η Ελλάδα χερδίζει επενδυτές
και τις
Επενδύσεις
Στις 90 αυξήθη καν οι e-Β2B
συναντήσεις οι οποίες θα
λάβουν χρα στο πλαίσιο της
<Ελληνογερμανικής Ημέρας γα
την Οικονομία και τις Επενδύσειςν , της ψηφια ής εκδήλωσης που διοργαννει αύριο το
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήρο, με
νέο κεντρ ό ομιλητή , τον Dr
Volker Teier, Επικεφαλής Εξωτερικού Εμπορίου και Μέλος
της Εκτελεστικής Εππροπής της
Κεντρικής Ένωσης Εμπορικν
και Βιομηχανικν Επιμελητηρίων Γερμανίας ( DΙ HK,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνω
απελούν
Για τις e-B2B επαφές έχουν
εκδηλσει ενδιαφέρον συμμετοχής 196 Έίληνες και Γερμανοί επιχειρη ματίες, εν έως και
αύριο το πρωί εκτιμάται ότι ο
αριθμός τους θα αυξηθεί περαιτέρω .
Ποιες είναι νέες ψιμακές υτηρεσίες ης
Ετερατής Ανταγωνισμύ
w o p
της και των παρεχομένων από
αυτή υπηρεσιν .
Εκσυγχρονισμένες Ψηφιακές
υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ,
δημόσιους
πολίτες, προσφέρει από σήμε
ρα μέσω της ιστοσελίδας της η
Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Τις ανωτέρω συναντήσεις διοργαννει το Εληνογερμανικό
Επιμελητήριο από κοινού με τον
Σύνδεσμο Βιομηχανιν Ελλάδος ( ΣBE) και το Δίχτυο
ΠΡΑΞΗ
Η συμμετοχή στην πλαπφόρμα
των e-Β2Β συναντήσεων είναι
δωρεάν ι οι ενδιαφερόμενο
αφού ολοκληρσουν την εγγρα
φή τους θα έχουν τη δυνατότητα
αρχικς να προγραμματίσουν
και ακολούθως να διεξάγουν τις
Ψηφιακές επαφές τους , μέσω
παρεχόμενης εφαρμογής τηλεδιασέψεων της πλατφόρμας
δικτύωσης.
Σημεινεται ότι , η Ελληνογερ
μανική Ημέρα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις θα
λάβει χρα υπό την αιγίδα της
Κεντρικής Ένωσης Εμπορικν
και Βiομηχανικν ΕπιμελΤτηρίων Γερμανίας (DIΗK) και
της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
φορείς
Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες
της Επιτροπής Ανταγων σμού, που θα παρέχονται στις
επιχειρήσεις , στους πολίτες
στις λοιπές δημόσιες
υπηρεσίες, στοχεύουν, ειδικά
στη δύσκολη αυτή περίοδο της
εσίες Επιτροπής Ανταγωνι- πανδημίας COVID-19, στη
διενέργεια ηλεκτρονικά όλων
των διαδικαστικν θεμάτων
που τους αφορούν ή τους
ηλεκτρονικν συναλλαγν απασχολούν ήκαι τη συλλογή
εγγράφων και πληροφοριν
που σχετίζονται με το έργο
της Αρχής, χωρίς την ανάγκη
σεις , αλλά και τους δημόσιους φυσικής παρουσίας ή / και
φορείς με τους οποίους τηλεφωνικν συνδιαλέξεων .
Περαιτέρω μέσω εφαρμογής
οι συναλλασσόμενοι με την
Η ετιτροπή , όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή της, προσδοκά ότι οι <Ψηφιακές Υπηρκαι.
Σημαντές προλήσεις αναμένεται να αντιμετωτίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδούματα στην μετά -ονD-19 εποχή από μητραπεζοιά
ιδούματα σύμφωνα με την ένθεση της PwC Securing your tomorow,
-The fhuture of finandal. Συγκερμένα η έχθεση προβλέπει
μεταξύ άλλων στην παροχή
ολοκληρωμένων υπηρεσιν
συνεισφέρουν
todayτην ενίσχυση του ρόλου των εναλλοητικν παρόχων μεφολαίων στο
παγιόσμιο χρηματοτιστωτικό σύστημα σε σχέση με την παραδοσιακή τράπεζα και τη βασωή της λειτου ργία παροχής χρηματοδότησης
καικεφαλαίων.
προς τους συναλλασσόμενους
με την επιτροπή πολίτες ,
επαγγελματίες και επιχειρήΤατελευταία 10 χρόνια, η συνολική δανειοδότηση από εναλλοκτιιούς παρόχους κ εφαλαίων ύψους 2,3%, σε σύγκριση με
έχει ξεπεράσει τον ρυθμό ανάπτυξη
δανειστν, με τις μη τράπεζες
να καταγράφουν σωρευτικό
μέσο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης
(CAGR) της δανειοδότησης
συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η επιτροπή στο πλαίσιο
αρμοδιοτήτων
Επίσης θα συμβάλει στην
αύξηση της διαφάνειας, στη
βελτίωση της αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας του
ελεγκτικού έργου της , και τη
βελτίωση της ταχύτητας και
της ποιότητας των εργασιν
CAGR ύψους 0,6% των τραπαραδοσιακν πεζν .
έχουν
δυνατότητα να κλείσουν τηλέσυνάντηση με στελέχη της για
τα θέματα που τους απασχοτης .
επιτροπή
Created by Universal Document Converter