Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τετάρτη
14Όκτωβρίου 2020
Αριθμ. φύλ . 4178
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Ναζαρίου και Γερβασίου μαρτ Κοσμα του ποιητου
AΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μπωφόρ. (Εως 25β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι νότιοι έως 4 μπωφόρ. (Εως 24β.)
Σελήνη 27ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 7.33,-Δύσις 649
Το ξίφος καί ο Σταυρός
τού Παύλου Μελά
ή παρακαταθήκη του "Έθνους
"Έργο Άλκιβιάδη Στεφανή τό Μουσείο μέ τά χειμήλιά του
πού έγκαινιάσθηκε χθές βράδυ στήν oίκία του στήν Κηφισιά
Ε Τόσπαθί του
" Τό νεσεσέρ του
" Οσταυρός του
' Ηβέρα του
"Hiστορική οίκία του Παύλου Μελα
Λεπτομέρειες στήν σελ 8
66 Τρα πού όκ. Ντόκος έγινε
σύμβουλος Έθνικής Άσφαλείας
έχει τήν ίδια άποψη για την
συνεκμετάλλευση του Αίγαίου;
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ή προθυμία τιμωρείται
Τό άρχείο του Ιωνος
Δραγούμη σε έχθεση
ΚΑΙ ΤΩΡΑ πού ο Ερντογάν άπειλεί να παραβιάσει ντα; Απέπλευσε μέ προορισμό ;"Ελυσε τούς κάβους
τόν σκληρό πυρήνα της έθνικής μας κυριαρχίας , γιά Ελλάδα , ή φρούδες έλπίδες καί αύτό ; Καθηγη
τί είσηγούνται άραγε οί κύριοι καθηγητές, διεθνο-τά 'Ήρακλείδη! Έσείς πού μας μαλνατε γιατί ύπολόγοι καί λοιποί άναλυτές του ρεαλισμού που το στηρίζουμε την έπέκταση τν χωρικν μας ύδάτων
τελευταίο διάστημα σκίζουν έβδομαδιαίως έναλ- στά 12 μίλια μέ το έπιχείρημα ότι θά γίνει το Aίγαιο
λάξ τά ίμάτιά τους διατυπνοντας τήν άποψη , ότι κλειστή έλληνική λίμνην και θά παρεμποδίζει ή
ή Ελλάς πρέπει νά σκύψει, νά προσκυνήσει και να Ελλάς τήν διεθνή ναυσιπλοϊα , πλή ττοντας συμδικαισει τίς θέσεις της Τουρκίας; Κύριε καθηγη-φέροντα τρίτων χωρν , πού είστε παρακαλ; Άνατά, κύριε Ροζάκη, έσείς ό κήρυ κας κατά των μαξιμαλισμν , βγείτε άπό τήν κρυψνα σας παρακαλ. Δευρο έξων. Έσείς πού μόλις τό περασμέ- ματν, τρα που ό Σουλτάνος άμφισβητεί δικαίωνο Σάββατο στά Νέα μας έξηγούσατε γιατί ή μά μας πού πηγάζει άπό τό Διεθνές Δίκαιο τής Θα
Έλλάς πρέπει να έγκαταλείψει τήν πάγια πολιτι -λάσσης; Κύριε Τσούκαλη , Πρόεδρε του ΕΛΙΑΜΕΠ!
κή της μέσης γραμμής στήν όριοθέτηση της ΑΟΖ,
έσεις πού παλαιότερα μας λέγατε ότι το Καστελ-για νά μας πείτε πάλι ότι φταίει και ή Ελλάς για
λόριζο κείται μακράν και ότι είναι κάπομονωμένο, τήν άποτυχία του διαλόγου καί των διερευνητικν
τί είσηγείστε τρα πού ό Σουλτάνος γυροφέρνει έντολν ; Τρα που ό Τουρκος Πρόεδρος έξευτέέξω άπό αύτό; Το ίδιο; Καθηγητά Καιρίδη! Έσεις λισε τήν Άμερική καί τήν Εύρπη σέ έπίπεδο Συνόπου τόσο καιρό μας καθησυχάζατε ότι δέν τρέχει δου Κορυφής, άθετντας τήν ύπόσχεσή του γιά διτίποτε γιατί το Ορούτς Ρέις βρισκόταν σέ διεθνή άλογο , θά τό έπιχειρήσετε; Νά σας δ!
ύδατα, σέ μή όριοθετημένη περιοχή καί κατά συνέπεια δέν παραβιάζει τά κυριαρχικά μας δικαιματα,
τίλέτε τρα πού ή Τουρκία έξέδωσε navtex 6,5 μίλια με τωρα Και οι δυο σας-ο δεύτερος μόλις τό Σάβάπό τήν Άκτή του Καστελλορίζου, παραβιάζοντας βατο-έπιχειρηματολογεϊτε καιρό ύπέρ των δικαιτόν σκληρό πυρήνα τηής κυριαρχίας μας; Ολα καλά, ωμάτων της Τουρκίας στήν συνεκμετάλλευση στό
όλα άνθηρά; Καί οι άγαπημένες σας ΗΠΑ τν όποί - Αίγαίο σύμφωνα μέ τά όριζόμενα στό Διεθνές Δι ων είμαστε κατά δήλωσή σας ή καβάντζαν, που
είναι άπό χθές; Τό Άιζενχάουερ φάνηκε στόν όρίζοΗΠΑ καί Γερμανία
καταδικάζουν
την Αγκυρα
φορά! Είστε o και κλέγεις". Τά ξαναλέγεις αυτά
κύριε καθηγητά , υίέ ένδόξου οίκογένειας διπλωΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ μηνύματα στήν
Τουρκία έστειλαν χθές Γερμανία και
ΗΠΑ, οι όποιες δέν κρύβουν την έντονη ένόχλησή τους για τήν άπόφαση του
Έρντογάν νά στείλει τό (Ορούτς Ρέιφ
σέ άπόσταση άναπνοής άπό τό Καστελ
λόριζο πρίν κάν άρχίσουν οί διευρευνη
τικές έπαφές τν δύο χωρν. Ο ύπουρ
γός Εξωτερικν Χάικο Μάας κατά την
συνάντηση πού είχε χθές μέ τόν Πρωθυπουργό δήλωσε ότικατανοεί τήν ένόχληση και τόν έκνευρισμό της Ελλάδος Και
δτι δέν είναι πρτη φορά πού ή Τουρκία
μέτίς προκλήσεις της άλλάζει όσα είχαν
συμφωνηθεϊ. Εκτός άπό τό έρευνητικό
σκάφος ό κ. Μάας δμίλησε και για τήν
(σελ. 7)
Θά δσετε μακροσκελή συνέντευξη στό iefimerida
Ό άναθεωρητισμός
το alter ego τής
Χρυσής Αύγής
Καθηγητές, κύριοι Ντόκε και Τσιτσελίκη! Τί λέτου Ανδρέα Σταλίδη*
<ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ τόσο άθα τά γεγονότα που όδηγούν στήν Χρυσή Αύγή.
"Ένα φαινόμενο πού θέλω να έπισημάνω είναι ότι άπό τή Μεταπολίτευση καί πέρα ύπήρξε ένα τεράστιο κενόσ αύτό που θά άποκαλούσαμε τοπο, έλληνικότητα, πατρίδα, έθνος, μέ
άποτέλεσμα νά ένοχοποιηθούν οί ϊδιες οι έννοιες και να δυσφημηστουν
ς άπάδουσες πρός τήν τάση μας για
τόν έξευρωπαϊσμό καί τήν παγκοσμιοποίηση. Αυτό το κενό άνάμεσα στ
άλλα ήρθε νά καλύψει ή Χρυσή Αύγή.
καιο. Ό Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης πού έγραφε
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ. 3
Μέ άπαιχτο έργο στήν Έλλάδα
σηκνει αύλαία τό Εθνικό
Στήν Τουρκία
μεταφέρεται ή Pitsos
Ρύθμισις χρεν
έως καί 240 δόσεις
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
ΟΡΙΣΤΙΚΗ φαίνεται ότι είναι ή άπόφασις της διοικήσεως του γερμανικού όμίλου Bosch γιά λουκέτο μετά
άπό 155 χρόνια λειτουργίας στό έργοστάσιο της Ρitsos
και ή μεταφορά της παραγωγής στήν Τουρκία άπό τά
τέλη του τρέχοντος έτους. Η άπόφασις τν Γερμανν
ήταν γνωστή σέ έργαζομένους και έπιχειρηματικό κόσμο καθς είχε δρομολογηθεί άπό τό 2017. Άρχικς
έπρογραμματίζετο τό έργοστάσιο νά κλείσει τό 2018
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ έξωδικαστικής ρυθμίσεως τν
χρεν πρός τό Δημόσιο σέ έως και 240 δόσεις ή πτ
χευση μέρευστοποίηση της περιουσίας προβλέπει γιά
τούς όφειλέτες ό νέος πτωχευτικός κδιξ, πού κατετέ
θη στήν Βουλή. Βασικός κανόνας για τήν έξωδικαστική ρύθμιση πού θά πρέπει νά τηρείται προκειμένου
νάύπάρξει συμφωνία καινάμήν όδηγηθεί δ όφειλέτης
σέπτχευση (κατά συνέπεια και άναγκαστική πόληση
Όταν άπαξινεις τόν Ρήγα, τόν Κολοκοτρνη καί τόν Καραϊσκάκη, ποιός θά έρθει νά καλύψει τό κενό αύτ ;
Συνέχεια στήν σελ 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 2
. Πολλές έφαρμογές τν τρισδιάστατων έκτυπωτν έχουμε δεί τά τελευταία χρόνια. Όμως και
διροφο σπίτι που νά βγαίνει άπό έκτυπωτή πού
χρησιμοποιεί μπετόν , άντί γιά μελάνι, δέν θά Τό
φανταζόμασταν! Τό φαντάσθηκε όμως ό Γιργος
Στάικος, ίδιοκτήτης κατασκευαστικής έταιρείας στό
Μπέκουμ Τής Γερμανία , καί κατάφερε νά συντον
σει μία ύπερ-ομάδα, νά κάμψει όλες Τις άντιστάσεις της γερμανικής κυβερνήσεως καιί νά είναι πλέ
ον έτοιμος νά πατήσει τό print στε ν' άρχίσει
νά τυπνεται ή πολυτελής μεζονέττα Το έπόμενο
βήμα θά είναι ή ένεργειακή αύτονομία του χρου .
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLADR
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Νά συνάψουμε συμμαχίες μέ άξιόπιστους έταίρους
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δέν μπορεί κανείς νά ξ
ρει <μέχρι που θά τό φθάσει ρούν τήν Τουρκία άπαραίδΕρντογάν. Βεβαίως, δσο ή
Ενωμένην Εύρπη καθεύδει, ό παντουρανιστής και
αίθεροβάμων έπίδοξος πατισάχ θά συνεχίζει τό παιγνίδι του μεγαλείου .
πανόρθωτα! Βεβαίωs , τό θΕμα μας δέν είναι τρα ή Γερτητη για τήν έξυπηρέτη- μανία , άλλά ή τουρκική άδι σεις έκείνων οί όποϊοι θεω νά κατασιγάσει τις άντιδράσεις τής άντι πολιτεύσεως,
άπό τήν όποία είχε έσχάτως
ση τν δικν τους συμφερό-αλλαξία. Αύτόν τόν καιρό ό στριμωχθεί . Μέχρι και ό
δήμαρχος τής Κωνσταντιτόσο δ αίμοβόρος γείτονας λειτουργία τόν μηχανισμό νουπόλεως άνταποκρίθηκε στό ακάλεσμα τού προ13:00-15:00
. Είκοσι σκύλους έκπαιδεύει ή άστυνομία του Λβάνου για νά έντοπίζουν φορείς του κορωνοϊού
στο άεροδρόμιο της Βηρυτού. Ή προεργασία έχει
γίνει άπό ένα γαλλο-λιβανέζικο έρευνη τικό κέντρο
πού έχει διαπιστσει ότι μυρίζοντας τόν άνθρπινο ίδρωτα οί έκπαιδευμένοι σκύλοι έντοπίζουν
τόν κορωνοϊό μέ 100% έπιτυχία Μετά τό άεροδρόμιο τής Βηρυτού θά άκολουθήσουν και άλλα.
ντων (κυρίως ή Γερμανία) , Έρντογάν έχοντας θέσει σέ
Δύο αΠ' όλα!>
θά άποθρασύνεται. Δέν είναι
του έμποτισμού τής πελαάξιόπιστος συνομιλητής ή τείαφ του μέ τάνάματα του έδρου και τάχθηκε άναφανδόν ύπέρ τού Άζερμπαίτζάν
Όσο έμείς θά δεχόμαστε κυρία Μέρκελ , δ Έρντογάν παντουρκισμού και παντους θέσφατο τίς διαβεβαι- τήν έχει πλέον έκθέσει άνεο Κστας Γawουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
ρανισμού , έχει κατορθσει
Συνόχεια στήν σελ . 4
14-10-2020
9771108 "701137