Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 13.10.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-ApΦύλλου: 6640
Ευκαιρία για εκσυγχρονισμό οι καταστροφές
Κυβερνητική σύσκεψη για τις αποζημισεις στην Καρδίτσα
Πός η πανδημία αύξησε την προσφορά εκ μέρους της εστίασης
Την εποχή που η εστίαση-στη φυσική της μορφή- περνά <μαύρες | Προχωρούν σιδηροδρομι
μέρες>, οι παραγγελίες φαγητού ως μια λύση ευχολίας εκτοκά έργα προϋπολογισμού
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε κ. Χρήστος Βίνης αναφέρ
θηκε στα 24 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας της ΕΡΓΟΣE
Α.Ε η οποία όπως είπε έχει
εκτελέσει έργο συνολικής
αξίας 6,1 δισ. σε 518 συμβάτην κοινωνική αποστασιοποίηση και όποιες αλλαγές επέφερε
στην καθη μερινότητα το 2020, η αγορά του delivery , ωστόσο ,
σύμφωνα με συγκλίνου σες εκτιμήσεις έφθασε στο 1,5 δισ. ευρ .
ΒEIVER
Προς το παρόν τα 2/3 αυτής της δραστηριότητας εκτελείται μέσω τηλεφωνικν παραγγελιν , με 500 εκατ.
ευρ να περνούνν μέσα από το ψηφιακό κανάλι και
τις εξειδικευμένες πλατφόρμες (σύμφωνα με εκτιμή
σεις του Εργαστηρίου Ηλεχτρονικού Εμπορίου του
ΟΠΑ- ΕLTRUN) ωστόσο, η τάση ενισχύεται γεωμετρικά.
σεις.
Αυξε η γηιακή πατφόρμα
γα τα επδόματα
ορεινόν και μειονεχιχήν περιοχόν
Η πορεία της εταιρείας όπως
τόνισε, καταγράφει μία επιτυχή πορεία έργων, καθς όπως
εξήγησε προχωράει η δημοπράτηση έργων με τη
κασία των μειοδοτικν διαγω
νισμν προϋπολογισμού 630
εκ. αλλά και στη δημοπράτηση
έργων με τη διαδικασία του
ανταγωνιστικού διαλόγου
προϋπολογισμού 3,3 δισ.
διαδιΤΕΛ.
Οι αναπτυξιακοί στόχοι που
έχει θέσει η ΕΡΓΟΣΕ σύμφωνα με τον κ. Βίνη , είναι μεταξύ
άλλων η ενίσχυση της διατροπικότητας με έμφαση στην
εμπορική μεταφορά , με συνδέσεις σε λιμάνια και αεροδρόμια , η ολοκλήρωση του κορμού
του σιδηροδρομικού δικτύου
της χρας (άξονας ΠΑΘΕ,
αλλά και η ολοκλήρωση της
ανάπτυξης του προαστιακού
σιδηροδρομικού δικτύου.
Νοέμβρη ο ενιίος πομποδέκτης
στα διόδια εθνικν οδν
Έως τις 30 Οκτωβρίου, θα παραμε ίνει ανοιητή η ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων για τη χορήγηση βοηθήματος σε
οικογένειες ορεινν και μειονεΜτικν περιοχν για το
Από την Τετάρτη 4 Νοεμ - δρόμους : Αττική Οδό, Νέα
Οδό , Κεντρική Οδό , ΑυτοΑιγαίου,
Γέφυρα,
Ολυμπία Οδό και Μoρέαν.
βρίου τίθεται σε πλήρη λει τουργία η διαλειτουργικότκινητόδρομο
ηλεκτρονικν Εγνατία Οδό,
διοδίων σε όλους τους αυτοινητόδρομους της Ελλάδας
όπως δήλωσε στο
ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας καλοκαιριού γίνονται τεχνι .
Υποδομν Γιόργος Καρα
γιάννης.
2020.
Η οικονομική αυτή ενίσχυση καταβάλλεται σε ιδιαίτερα
οικονομικά ευάλωτες οικογένειες που κατοικούν μόνιμα
σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με πολ χαμηλά
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρ ετησίως, εφόσοντο
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρ και σε 300 ευρ ετησίως ,
εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιΑΠΕΉδη από τις αρχές του
Αξίζει δε να σημειωθεί , όπως
με ιδιαίτερη έμφαση ανέφερε ,
ότι όλα τα έργα του Ανταγωνι
στικού Διαλόγου συνδέουν τα
μεγάλα λιμάνι της χρας με το
σιδηροδρομικό δίκτυο,
συντελντας στο όραμα του
Υπουργείου Υποδομν &
Μεταφορν για τη δημιουργία
ενός μεγάλου εμπορικού κόμ
βου στη χρα μας .
κές δοκιμές και έχουν ξεπεραστεί όλες οι μικρές τεχν
κές δυσκολίες.
Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης
θα μπορεί να χρησιμοποιεί
έναν και μοναδι1κό πομποδέχτη κατά τη διέλευσή του
από όλους τους αυτοκινητοκαι του ποσού των 4.700 ευρ.
Created by Universal Document Converter