Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
130χτωβρίου 2020
Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδρου καί Αγαθονίκης μαρτ .
Σελήνη 26 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.82-Δύσις 650
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βροχές Ανεμοι έως 7 μπωφόρ . (Εως 24β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές . Ανεμοι έως 7 μπωφόρ. (Εως 23β.)
Άριθμ . φύλ .41781
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΜΕΙΖΩΝ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
Πρός ίστορικό δίλημμα:
Τετελεσμένα ή Σύρραξις;
Βάναυση προσβολή του κληρού πυρήνος τής έθνικής κυριαρχίας ή παρουσία
του Όρούτς Ρές 6,5 μίλια άπό τό Καστελλόριζο-Αμφισβητούν ύφαλοκρηπίδα-12 μίλια
Η ΕΛΛΑΣ και ή Κύπρος άκολου-νέα τουρκική είσβολή στήν Αμμόθούν βίους παραλλήλους. Έχουν χωστο Επρεπενά είχαμε έπιμείνει
κοινή μοίρα. Ό Ερντογαν μας τό κατέστησε συφές μέ τίς νέες προκλή- έπιβολή κυρσεων στήν πρόσφατη
σεις του. Χθές ήταν τά Βαρσια , σήμερα τό Καστελλόριζο . Ή γιά νά θέτουμε τά τράγματα στήν σωστή διάστασή τους ή μάχη είναι ένιαία ,
και στήν Κύπρο και στήν Ελλάδα.
Δέν διαχωρίζονται τά μέτωπα αύτά! δεδομένα . Κάτι πού προκύπτει άπό
Δέν διασπνται! Αύτό μας διδάσκει
και ή χθεσινή αίφνιδιαστική έξο- Υπουργείου Εξωτερικν πού δμιδος του Ορούτς Ρέις μέ κατεύθυνση λεί περί μείζονος άπειλής γιά την
τό Καστελλόριζο, 24ωρα μετά τήν Είρήνην .
Νά θυμίσουμε δτι ένω τό κές διεκδικήσεις λογικήν . Ιδού
Ορούτς Ρέις είχε άποσυρθεί άπό
την έλληνική ύφαλοκρη πίδα, τουρκικά έρευνητικά παρέμεναν στήν κές θάλασσες . Οί Τουρκοι άποκλεί κυπριακή ΑΟΖ καί έμείς έπροσποιούμεθα ότι ή Κύπρος είναι κάλλη λόριζο φθάνοντας αυτήν τήν φορά
χρα . Νά σημεισουμε ότι κάποιοι άφελεϊς έπίστευαν ότι θά έπι-σ
κρατήσει ήρεμία μέχρι τόν Δεκέμ- άκτές μας θά κάνει έρευνες αύτήν
βριο. Τόσο που άρχισαν να έπα - την φορά το Ορούτς Ρέις. Μόνεμφανίζονται στήν έπικαιρότη-λις ένα μίλι πέρα άπό τά δρια . Καί
τα και έκείνοι οί όποίοι βλέπουν
στήν έλληνική άμυντική προσπάθεια κέθνικισμόν καιστίς τουρκι
τρα! Τρα βλέπουμε τό τουρκικό
έρευνητικό νά έφορμα στίς έλληνισέκοινό μέτωπο μέ την Κύπρο στήν
ουν μέ Navtex και πάλι τό ΚαστελΣύνοδο Κορυφής άντί νά τρέχουμε
τρα.Επρεπε να έχουμε κρατήσει
- ζωντανό τό Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χρου Ελλάδος-Κύπρου.
Φευ! Τρα είμεθα μπροστά σέ νέα
στά δρια τν χωρικν ύδάτων του
συμπλέγματος. Επτά μίλια άπό τίς
την άνακοίνωση του έλληνικού
τουτο ένω κάποιοι περιμένουν άκόμη τίς κυρσεις τής ΕΕ
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Τά διαχρονικα
μηνύματα της
Απελευθερσεως
τν Αθηνν
Aς είμεθα είλικρινείς
άπέναντι στήν Ίστορία
Πεδίο δόξης λαμπρόν
του Χρήστου Λυμπέρη *
ΔΙΑΒΑΖΩ ότι ή άριστερίζουσα προερχόμενη άπό τήν Προτείνεται νά ένταχθει ή ίστόρηση της δράσης τής
ΔΗΜΑΡ ήγεσία του "νστιτούτου Έκπαιδευτικής Πο - Χρυσής Αύγής σέ είδικό κεφάλαιο σχολικου βιβλί λιτικής, ένός δημοσίου όργανισμου ό όποϊος έχει ουμέ τίτλο Κράτος καί Θεσμοί Επίτης άρχής δέν
ρόλο συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας στήν διαφωνουμε . Ο ναζισμός πρέπει νά είναι άποσυνάδιαμόρφωση τν σχολικν προγραμμάτων πρωτο-γωγος καί ή νεολαία πρέπει νά άπομακρυνθεί έγκαίβάθμιας καί δευτεροβάθμιας έκπαίδευσης, άπεφά- ρως άπό τίς σειρήνες του. Ναί, αυτό είναι πράγματι
σισε να έντάξει στά σχολικά βιβλία ίστορίας είδικό θέμα δημοκρατίας . Δένείναι όμως τό μοναδικό θέκεφάλαιο γιά τήν Χρυσή Αύγήν. Μέ άναλυτική άνα - μα δημοκρατίας . Υπάρχει και άλλο.
φορά στήνίδρυση, τήν πορεία της, το καταστατικό
της, τίς συλλήψεις τον μελν της, τήν καταδίκη της έμβρη ή όποία σημειωτέον καταδικάστηκε καίαύτή
κ.λπ. Δέν γνωρίζω άν για τήν διαρροή στίς κυρια- όπως ή Χρυσή Αύγή μέ έπίκληση του άρθρου 187
κάτικες έφημερίδες ή ήγεσία του ΙΕΠ ύπό τόν κύριο Γιάννη Άντωνίου ένημέρωσε τήν Υπουργό Παι - είναι ή μία άλλο τόσο έγκληματική όργάνωση είναι
δείας Νίκη Κεραμέως, ούτε είναι αύτό το θέμα μου . μέ βάση τήν έτυμηγορία της έλληνικής δικαιοσύΠρόκειται για ζήτημα έσωτερικής λειτουργίας της νης και ή άλλη . Καί ή 17 Νοέμβρη δέν σκότωσε δύο ,
Κυβέρνησης.
ΣΤΗΝ Άνατολική Μεσόγειο έχει συσσωρευθεί σέ κρίσιμο σημείο γεωπολιτικός θυμός, τόν όποϊον οί ΗΠΑ, ή ΕΕ
καί ΝAΤΟ έπιχειρουν νά έκτονσουν.
Γινόμεθα μάρτυρες ένός σκληρου
εύρωτουρκικού παζαριού μέ συμμετοχή καί τν ΗΠΑ , στόν όποιο άνταλ
λάσσονται ύποσχέσεις μέ προσφορές
καίγίνονται άντιφατικές πολιτικές δηλσεις έκ μέρους της Άγκυρας, προκειμένου νά φέρει πλησιέστερα πρός
αυτήν τήν θέση της ΕΕ . Η ίστορία των
έλληνοτουρκικν σχέσεων τά τελευταια έξηνταπέντε χρόνια καταγράφει
ς μόνιμο γεννήτορα των έντάσεωνκρίσεων τήν Άγκυρα, μέ κίνητρο τήν
άμφισβήτηση της έλληνικής κυριαρχί
ας καίνομίμων κυριαρχικν δικαιωμά
των στήν θάλασσα καί τόν άέρα . Έδω
και κάποια χρόνια ή Τουρκία έκτελεϊ
στρατιωτικές έπιχειρήσεις σέ βάρος
γειτονικν της κρατν (Συρία , Ίράκ),
έχει στρατιωτική έμπλοκή στήν Λιβύη
έκτελεί γεωτρήσεις έντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Γενικά ξεδιπλνεται άνενόχλητος σχεδόν ό τουρκικός έπεκτατισμός μέ παράνομα τετελεσμένα πού
άπειλουντήν είρήνη στήν Άνατολική
Θέμα δημοκρατίας είναι και ή δράση της 17 Νοτου Ποινικού Κδικα. Όσο έγκληματική όργάνωση
ούτε το όπλοστάσιό της ήταν σουγιάδες και μαχαί ρια. Η ταν ρουκέτες και βόμβες . Η 17 Νοέμβρη σκότωσε άπό το 1975 έως το 2002 23Ελληνες και ξέΤο μόνο πού έπισημαίνω για ένημέρωσή σας
είναι ότι ή Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως άκύρωσε τά προηγούμενα συριζόπληκτα προγράμμα- νους άξιωματούχους χωρίς κανείς νάγνωρίζει μέχρι
ατα σπουδν του ΙΕΠ που συνετάχθησαν ύπό τήν την σύλληψή τους ποιά ήταν τά μέλη της. Ή 17 ΝοΠροεδρία Κουζέλη μέ τήν συνδρομή του διάσημου έμβρη δέν δροϋσε στό φς , μέ παρεμβάσεις στήν
καθηγητή Λιάκου , ύπερασπιζόμενη τό δόγμα ότι Βουλή ή μέ άνοιχτές όμιλίες γιά νά γνωρίζουμε άπό
ή ίστορία πρέπει να δη μιουργεί αέθνική συνείδη- την πρωτη στιγμή τά πρόσωπα της ήγεσίας της,
σην. Σέ άντίθεση μέ τό δόγμα τοϋ τέως Προέδρου όπως άντιστοίχως συμβαίνει σήμερα μέ την Χρυσή
του ΙΕΠ κυρίου Κουζέλη, ο όποιος ύποστηρίζει παγίως τό έπιχείρημα ότι ή ίστορία πρέπει νά δημιουρ-ρεάζει τά δημόσια πράγματα μέ αίματοβαμμένες
γειακοινωνική συνείδησην. Το ζήτημα είναι άλλο:
Λεπτομέρειες στήν σελ3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Αύγή. Δρουσε στό σκότος και διεκδικουσε νά έπηΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ό Andy Jennings μπήκε στό βιβλίο τν Pe
κόρ Γκίννεςς , άφού αύτό που κατάφερε ήταν άναπάντεχο. Ό23χρονος μηχανικός Εβαλε σέ έναν κά
δο άπορριμμάτων μηχανή, μίζα, σέλα ποδηλάτου
καί τροχούς άπό ένα σκούτερ καί έπιασε στόν τροχόδρομο τού άεροδρομίου του -Ελιγκτον στό Γυόρκ Τής Αγγλίας 64 χλμ/ρα! Η προσπάθειά του
έγινε πρός Τιμή του κολλη του του Ben Elis πού
έφυγε άπό την ζωή τόν περασμένο Τούνιο. Ηταν
μια καταπληκτική μέρα . Είμαι πολύ χαρούμενος
Ήταν λίγο δύσκολα στήν άρχή, γιατί φύσαγε πολύ στόν άεροδιάδρομο, είχε άναταράξεις, πήγανα δεξιά καί άριστερά Ήταν πολύ ραίο νά κοιτάω πίσω και νά βλέπω τους θεατές νά μέ χειροκροτούν. ΟBen θα ήταν περήφανος μέ τό κατόρθωμά μουν είπε ό 28χρονος.
Συνέχεια στήν σελ. 8
Απερρίφθη τό αίτημα Λαγού
για έξαίρεση τής έδρας
<Παράνομον
τό τουρκολιβυκό μνημόνιο
ELLRDA
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στήν δίκη της Χρυσής Αύγής πού έπέφεραν καθυστέρηση στήν άνακοίνωση των ποινν ,
δρομολόγησε ή έμφάνισις του εύρωβουλευτοϋ και
καταδικασθέντος Γιάννη Λαγού στό δικαστήριο . Η
μή άναγνρισις κανενός έλαφρυντικού για τήν ήγετική όμάδα τής έγκληματικής όργανσεως πυροδότησε το κλίμα μέσα στήν αίθουσα του δικαστηρίου,
μέ τόν κ . Λαγό νά ζητεί την έξαίρεση τν δικαστν
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ έξέλιξη είχε ή έπίδοσις των διαπι στευτηρίων έπτά Εύρωπαίων τρεσβευτν και του έπί
κεφαλής τής άποστολής της ΕΕ στόν Πρωθυπουργό
της Λιβύης Φαγέζ άλ Σάρρατζ, Οί έπτά διπλωμάτες ,
συνοδευόμενοι άπό τούς πρέσβεις τής Ίταλίας, της
Πολωνίας καί τόν έπιτετραμμένο τής Ούγγαρίας, έν πιον της ήγεσίας της Λιβύης, δήλωσαν ξεκάθαρα ότι ή
συμφωνία πού είχε συνάψει μέ τον Τούρκο Πρόεδρο
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Συνέχεια στήν σελ . 3
13:00-15:00
αΔύο απ' όλα!ν
Μέχρι τρα τό είχαμε δεί μόνον σέ ταινίες έπιστημονικής φαντασίας. Όμως οί κάτοικοι της πόλεως Φοίνιξ τν ΗΠΑ θά είναι οί πρτοι πού θά
μπορούν νά καλέσουν ένα ταξί χωρίς όδηγό . Τά
προηγμένης τεχνολογίας όχήματα χωρίς τό ΤΙμόνι πέρασαν μέ έπιτυχία Τς δοκιμές μιας όμάδος
πελατν τής Waymo, ύπηρεσίας της Google για
τάρομπότ, πρίν οι έξελίξεις παγσουνν έξ αίτία
τής πανδημίας του κορωνοίού. Τά ταξίχωρίς όδηγό θά είναι άρχικά διαθέσιμα μόνο γιά τους φίλους
και τις οίκογένειες τν έργαζομένων της Waymο,
καί σύντομα θά είναι διαθέσιμα γιά όλους τους
χρήστες τς έφαρμογής . Οί ύπηρεσίες Τίθενται σέ
κίνηση δύο χρόνια νωρίτερα άτπό Τό άρχικό πλάνο
τής Google για τά έντυπωσιακά ταξί χωρίς όδηγό. Αρχικά, τά ταξί θά μπορούν νά κινηθούν μόνο σέμία άκτίνα 130 Τετραγωνικν χιλιομέτρων
στήν πόλη Φοίνιξ καί τά προάστια Τσάντλερ, Τ
μπε και Μέσα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ό Θείος μέ το Opel Olympia τής δεκαετίας του 60
ο Κστας Γανουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
ούτε άπό τούς ήττημένους
κείμενο πού ψάρεψα στό
σάιτ Τύπος Πειραι του
παλαιού καλού συναδέλΔείτε τρα ένα όμορφο τέχνης. <Πρίν πενήντα χρό- έποχής. Δρόμους χαραγμέ
νια, δ έξ άγχιστείας θείος συμπυκννει τό τρίπτυχο δόγνους και άσφαλτοστρωμέ τήν ίστορία τού μακελειού
νους άπό τούς έργολάβους
που προηγήθηκε λίγα χρόνια πρίν.
μα τής άσφαλούς μετακίνη-Τής Εποχής . Αύτούς δέν θά
MΗΜΟΣΥΝΟΝ
σης στήν τότε Έθνική Όδό.
ύπογράφει ό δρ Άλέξανδρος Ο θείος μέ τό τρεμουλοτί- τούς γνρισα προσωπικά ,
φου Παντελή Ξανθίδη. Το
τούς χαροκτηρίσω άφού δέν
και άπό 'κεί , κάποιοι θά
μονο "Opel Olympia" τής άλλά χαρακτηρίζονται άπό έπαιρναν τίς έργολαβίς και
oί έργολάβοι, όπως έλεγε
τά αύτοκίνητα-σκοτστρες άκόμα δέν έχει καθαρογρα- χαριτολογντας κάποιος
Συνέχεια στήν σελ. 4
Έπί τή 70η έπετείω τού θανάτου
του άειμνήστου Διευθυντού τής Εστίας
Αρδαβάνης , iατρός όγκολόγ0ς-διευθυντής στό νοσοκομείο <Αγιος Σάββαφ, που
δεκαετίας του ,60, ένα άπό
τήν Ίστορία τής έποχής που
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ
είναι--προφανς- καί λογο - σέ δρόμους-σκοτστρες τής φεί-ούτε άπό τους νικητές
έτελέσθη μνημόσυνον
και έψάλη τρισάγιον έπί του τάφου του .
13-10-2020
19' 771108
701120
PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ