Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Ετήσες
κάρτες για
Βασιλίτσα
Σκιαθίτικος
νάμος
Για τα
Ελευθέρια
της Δεσκάτης
Ε 27,
ΧΡΟΝΙΚΑ
napooun 9.10.20 20
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ τΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡEΒΕΝΩΝ
Συνάντηση Κεραμέως
με εκπαιδευτικούς ΟΛΜΕ .
Σάββατο 7 Νοεμβρίου οι εκλογές
Πonna επίκoρα εκπαιδευτικά θέματα συζητήθηκαν εκενς
κατά τη συνάντηση της γεσίας του Υπουργείου Παι δείας και θρn
σκευμάτων με εκπροσnους τις Ομοσηονδίος Λετουργν Μέσης
Εκπαίδευσης .
Εκ μέρους του ΥΠΑΙΟ συμμετείχον η Υouργός Νίκn Κεραμέως
η Yφunoupγός Σοφία Ζωκαράκη η Γενκή Γραμματέος Σίσου Γίκα.
εν από την ΟΛΜΕ ο Πρόεδρος θεόδωρος Τοούκηος , ο Αντπρό.
εδρος θεόδωρος Μαλaγόρης ο Είδικός Γραμματέος Ανδρέος Πα .
Πoδaντωνάκης, ο Οργανωτικός Γραμματέσς Νίκος Παnaxρήστος.
καθς και τα μέλη του ΔΣ Ιωάννης Σαμοϊnης και Δημήτρης Ακτύ
Το κλίμα ήταν γενικά καλo και συζητήθηκαν εκτενς nonna εn
καιρα εκηαιδευτικά θέματα, όηως οι συνθήκες Πετουργίας των
σχολείων κατά τη διάρκεια της naνδημίος , οι nροonήψεις και οι
διορισμοί , τα oλyoμε hn τμήματα και οι εννάμηνες οδειες ανα .
τροφής σε νεοδιόριστους.
Εκτενς συζητήθηκε το θέμα των εκnογν ανόδεξης αιρετν
μελν των υπηρεσιακν συμβουλίων και anoτέλεσε το μόνο σn
μείο έντοσης μεταξύ των δύο μερν .
Η unouργός Παιδείος, Νίn Κepαμέως , ανακοίνωσε στι οι εκnογές
θα διεξακθούν το Σάββαπο 7 Νοεμβρίου 2020 με το nnεκτpονικό
σύστημα Ζευς . (Πιστεύουμε μια σημαντική ρύθμισηστα της εκπαf
δευσης μια κοινής nογικής απoφoη) .
Από το υπυργείο υnογραμμίστηκε ότι με το σύστημα αυτό διε
ξήχθησoν και οι nρόσφατες nρυτανικές εκλογές σε εξ ηανεπιστη .
μακά ιδρύματα της χρας με αnό λυτη επτυκία και διαφάνεια .
na να μην ξενάμε . 15 Οκτω βρίου 1904.
Στούροs Χρ . Καρογκούνns M.D.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
17 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ιατρού Ν. Μαρνα βά 1-Δοs άροφες.
(Εμπορικό Ελιμείο)
Τh: 51 100 Γρεβενά
Τnd.. 24525 02144
Εnείγοντa 6944 286795
ΣΙΗΡΚΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑIE ΟΣ 20
τη.: 2620 28964 -206 20 25214