Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
(1918-1974).
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-19977)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΠΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
12 Όχτωβρίου 2020
Μ4 Πρόβου, Ταράχου καί Ανδρονίκου μαρτ
Σελήνη 25ήμερων ! Ανατολή ήλίου 731-Δύσις 6.51
ΑΤΤΙΚΗ Βροχές άπό τό άπόγευμα. Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχερός καιρός καί μέτριοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 25Β.
Αριθμ. φύλ. 41780
Ετος 144ν
Τιμή 1,50Ε
ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑΤΗΣΠΛΑΓΙΑΣΟΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚΣΙΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΕΣ
Ακυρσατε τά πεδία βολής του Ναυτικού
Κερδίζουν έθνική κυριαρχία οι 'Έλληνες!>
Τό άπαράδεκτο
αίτημα τν Τούρκων στό ΝΑΤΟ
Νά άπεμπολήσουμε τά 12 μλια στήν θάλασσα καί νά μεισουμε τόν έναέριο χρο στά 8
ΣΥΜΦΩΝΩΣ μέ την έτίσημη ίστοσελίδα του Πολεμικού μας Ναυτικού και βά - (θέσις Καράβια) και άλλού. Γιά νά πραγ σει τν διαθεσίμων στοιχείων της Υδρο - ματοποιηθούν άσκήσεις μέ πραγματικά
γραφικής μαςΥπηρεσίας , of Ενοπλές μας
Δυνάμεις δεσμεύουν μέ navtex σέ μόνιμη τό Πολεμικό μας Ναυτικό δεσμεύει συνήβάση έτησίως όρισμένες θαλάσσιες περιοχές της έπικρατείας για την διεξαγω - χωρικά ύδατα άλλά και διεθνή ύδατα κα
γή άσκήσεων άπό άέρος και άπό θαλάσσης. Τά λεγόμενα κπεδία βολής . Oί πε
ριοχές πού δεσμεύονται σέ μόνιμη βάση
είναι στό Αίγαιο Πέλαγος (στήν ΆΆνδρο) , ρές έως και τά 12 μίλια , όπου μονομερς
στό Κρητικό πέλαγος (βορείως της Κρή- Ελλάς μπορεϊ νά έπεκτείνει, όψέποτε
της , στό Μάλεμε ) , νοτιανατολικς της
Κρήτης (μεταξύ Καρπάθου, Κάσου και διεθνές δίκαιο.
Καστελλορίζου) , στό Μυρτο Πέλαγος
Η μονιμότης τν έλληνικν πεδίων
βολής ένοχλεί τούς Τούρκους. Θεωρουν ότι
ή σταθερή έκδοσις navtex μέ τίς όποίες ή
Ελλάς δεσμεύει διεθνή ύδατα για τήν πραγ ματοποίηση τν άσκήσεων του Πολεμικού στό Αίγαίο καί τήν Μεσόγειο . Η άντιπρομας Ναυτικού ή και Διακλαδικν άσκήσε
ων πέραν τν έξι μιλίων γεννν δικαι - αίφνιδιάστηκε άπό την τουρκική πρωτοματα κυριαρχίας της Ελλάδος στίς περιοχές αυτές, στά δρια των 12 μιλίων . Γιάαυτό
και σύμφωνα μέ πληροφορίες της Εστί- ΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ.
ας, κατά τήν έναρξη του δευτέρου γύρου
του διαλόγου τν δήθεν τεχνικν συζητήσεων έντός του ΝΑΤΟ για τήν δημιουρ- εμπράκτως την μονιμότητα τν έλληνικν
γία του μηχανισμού άποτροπής κρίσεων ,
οί Τουρκοι ήγειραν τήν περασμένη Παρασκευή τό θέμα .
πυρά και μέ παρακολούθηση άπό άέρος
Ζητούν άκύρωση των μονίμων πεδίων
βολής των Ελλήνων Ενόπλων Δυνάμεων
θως στίς συγκεκριμένες περιοχές έθνικά
σωπία τού Πολεμικού μας Ναυτικού δέν
κασθς τόβεληνεκές τν βολν μέ πυραυλικάή άλλα συστήματα ξεπερνα κατά πολύ
τά 6 ναυτικά μίλια και φθάνει πολλές φοβουλία ή όποία είχε προφανος τήν κάλυψη
του κάθουν Γενικού Γραμματέως του ΝΑΟι Τουρκοι άμφισβητουν διαρκς
τό κρίνει , τά χωρικά ύδατά της μέ βάση τό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΑΦΜ καί IΒAN
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Θά είναι ή άποχή τονέο <άκρον;
σε 82.000
αίτούντες άσυλο
Αποκαλύπτεται
τό άνάκτορο όπου
έγεννήθη ό Μ. Αλέξανδρος
ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ παρουσία δεκάδων χιλιάδων μεταναστν και προσφύγων στήν
Ελλάδα έπιβεβαίωσε δ άρμόδιος υπουρ
γός Νότης Μηταράκης, δ όποίος άνεκοίνωσε ότι οί αίτουντες άσυλο θά λαμβά
νουν έκτός των άλλων ΑΦΜ και ΙΒAN
Ουπουργός Μεταναστεύσεως άπεκάλυψε ότι στήν Ελλάδα διαβιούν 82.000 άναγνωρισμένοι πρόσφυγες , οί όποίοι μετά τήν άρνηση τν χωρν μελν τής ΕΕ
νά τούς δεχθουν στό έδαφός τους θά πρ πει νά ένσωματωθούν στήν έλληνική.
κοινωνία. Εκτός άπό τό ΑΦΜ καί τρα πεζικό λογαριασμό , πού θά άνοίγουν σε
έλληνικές τράπεζες για νάλαμβάνουν τά
έπιδόματα, άποκτούν και τό ΠΑΑΥΠΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΣΤΙΣ 15 Σεπτεμβρίου 2020, πολύ πρίν άπό τήν έκδο- ύπόλοιποι 6 που άκριβως άνήκουν δέν κατάφερα νά
ση της άπόφασης της δικαιοσύνης για τήν Χρυ- τό έντοπίσω στήν ένδιαφέρουσα έρευνα Τό εύρη
σή Αύγή. και σίγουρα πρίν άπό τήν δημοσίευση μα δέν άναλύθηκε ς πρός αυτό . Ούτε ς πρός το
της δημοσκόπησης της έταιρείας Prorata για την μορφωτικό έπίπεδο των έρωτηθέντων."Ίσως γιατί τό
Εφημερίδα των Συντακτν- άπό τήν όποία προ- άποτέλεσμά του θά προκαλουσε άμηχανία σέ όλο
έκυψε ότι τό 21% των Ελλήνων θέλουν μία σοβα - τόσύστημα. Εάν για παράδειγμα μεταξύ αυτν περή -Χρυσή Αύγήν- είχαμε δημοσιεύσει ένα σημεί - ριλαμβάνονται Ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ
ωμα σέ αυτήν την στήλη. Ότίτλος του ήταν Κρυμ- άκόμη και του ΚΚΕ καθς θέματα όπως τό μεταναμένες σχολάζουσες δυνάμεις . Σέ αύτό άναλύαμε στευτικό και τά έλληνοτουρκικά τέμνουν πλέον οριέξαντλητικς τό λεγόμενο πατριωτικό-άντισυστη- ζόντια τό έκλογικό σμα, ο διάλογος θά έπρεπε νά
μικό ύπόγειο ρεύμα τό όποιο άποτελείται άπό κλα - έκταθεϊ πέρα άπό τήν δεξιά πολυκατοικία. Άβολον .
ικές μάζες έγκλωβισμένες καί διάσπαρτες στίς
βάσεις όλων των κομμάτων δυσφορούσες άπό τήν τηκε λοιπόν τό συγκεκριμένο εύρημα σόκγια τό ποκοινή πορεία ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ πρός τόν συμβιβασμό μέ λιτικό μας σύστημα παρατηρ τίς άντιδράσεις. Δτήν Τουρκία. Λαϊκό ρευμα που όπως γράφαμε έάν ακρίνω μιά άρνηση άποδοχής της πραγματικότη
υπήρχε ένας Παπάγος νά τό έκφράσει θά εχε άνα- τος . Πς είναι δυνατόν μετά άπό έπτά χρόνια καδυθεϊκαί θά έκινειτο στό 20%. Άλλά εύτυχως για το τακραυγής, άποκλεισμού τν άκρων άπό κάθε βήμα
πολιτικό σύστημα, δέν υπάρχειν.
(σελ. 7)
Από τήν περασμένη Παρασκευή πού δημοσιεύΤό ένα άπό
τά έννέα κεφάλια
δημόσιου λόγου, πς μετά άπό έπτά χρόνια κοινω"Ενα άκριβς μήνα μετά, στήν χειρότερη στιγμή νικού στιγματισμού ύπάρχει αυτό; Πρόβλημα . Κατ
γιά νά ίσχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο, τήν έπαύριον ούσίαν ή μέτρηση βρήκε τά ποσοστά αυτου του χτης καταδίκης της Χρυσής Αύγής μέσα σέ κλιμα ρου πού είχε άπλσει τά πλοκάμια του πέρα άπό τήν
γενικής κατακραυγής για τά άκρα καί τίς άκρότητες, Ακροδεξιά έκει πού τά άφησε τό 2013: Στάποσοστά
οί'Ελληνες διακομματικς άπάντησαν σέ ποσοστό πού τόν κατέγραφαν οί μυστικές μετρήσεις μια μέ21% ότι μιά σοβαρή <Χρυσή Αύγή- χωρίς έκνομες ραπρίν άπό τήν δολοφονία του Παύλου Φύσσα . Στό
πράξεις θά ήταν κόμμα χρήσιμο γιά την κοινωνία. Οι 20%. Καί όπως Εχω υποστηρίξει δεκάδες φορές άπό
4 στούς 10 πού έδωσαν αυτήν τήν άπάντηση δήλω- τοτε, το μεζον ήτημα γιά τό πολιτικό μας σύστημα
σαν μάλιστα δεξιοί ψηφοφόροι (τό 1/4 της ΝΔ) . Οι
τής Μαρίας Κορνάρου*
Η ΔΙΚΗ της Χρυσής Αύγής άπετέλεσε σημαντική τομή στήν έλληνική πολιτική ίστορία . Οι διαδηλσεις έξω
άπό το Εφετείο, όπαδικου καί οίονεί έκβιαστικού πρός τήν έδρα χα
ρακτήρα , πλαισίωσαν τό γεγονός των
ήμερων . Τον ήμερων μίας πανδημίας
ή όποία έχει έπιβάλει τήν άλλαγή του
τρόπου πού άντικρύζουμε τήν καθημερινότητα. Σαφς οί συναθροίσεις
χιλιάδων άνθρπων δέν περνουν πιά
άπαρατήρητες, όχι μόνο γιατί έπιδεικνύουν τήν δύναμη τν άριθμων που
ύποστηρίζουν μία ίδεολογία, άλλά και
γιατί προκαλουν τήν πολιτική προλήψεως της έξαπλσεως του κορω
vοϊου πού έχει υίοθετήσει ή Κυβέρνησις, Ένω πλήθος πολιτν διαδήλωναν γιά την καταδίκη της Χρυσής
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Ένα μικρό στρογγυλό παραδοσιακό ψωμάκι έφερε στά πρόθυρα διπλωματικού έπεισοδίου
Βρεταννία και 1νδία, μέ πεδίο άντιπαραθέσεως τά
social media . Ο Βρεταννός ίστορικός Εντουαρντ
Άντερσον άπεκάλεσε τά ντλι, μιά άρχαία Ινδική μαγαρική παρασκενή, βαρετάν . Καί σάν νά
μήν εφτανε αύτό, ή έκτίμησίς του αυτή έγινε ς
άπάντησις σέ ίνδικό μέσο καί μέ άνάρτηση στό
Twitter. Γιά τήν άκρίβεια άπαντντας στήν ερτηση κποιό είναι τό πιάτο πού δέν θά καταλάβετε ποτέ γιατί άγαπουν τόσο πολύ οι άνθρω
ποι;ν έκείνος έγραψεστό Twitter: αΤά ντλι είναι
τό πό βαρετό πράγμα στόν κόσμο. ΟΙ Ινδοί ε
άπάντηση βομβάρδισαν τό διαδίκτυο μέ άναρτήσεις στις όποίες ύπερασπίζοντο μέ θέρμη την
iνδική συνταγή. Πολλοί άπό αύτους ίσχυρίζοντο
μάλιστα πς τό ίντλι ήταν ό λόγο που ή νότια
"νδία παρέμεινε ένωμένη!
Έρχεται έξδικος έπίλυσις
φορολογικν διαφορν
Η Εορτή της Σημαίας
τής Απελευθερσεως
ΤΟΝ ΝΟΕMΒΡΙΟ θα ξεκινήσει νά λειτουργεί ή
Επιτροπή Εξωδίκου Επιλύσεως Φορολογικν Δια
φορν πού έχει στόχο τήν ταχεία έπίλυση τν διαφορν αύτν, την άποσυμφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης και την τόνωση τν φορολογικν έσόδων .
Ή αίτησις άπό κάθε φορολογούμενο θά ύποβάλλεται
ήλεκτρονικς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα
μπορεί νά άφορα μόνο σέ ύποθέσεις πού έκκρεμούν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
Έλευθέριος .Σιαδάς
σελ. 4
ELLADFΑ
φ Περίπου 20.000 άνθρωποι έχουw άσφαλισθεϊ
έναντι τν ζημιν πού μπορεί νά τους προκαλέσουν Εξωγήινοι . Ποιές μπορεί νά εναι αυτές;
Διαβάζουμε δειγματοληπτικά στά σχετικά συμβόλαια: κΑν έζωγήινοι είσβάλλουν και σας καταστρέψουν τό σπίτι οί ζημιές θά άποκατασταθούν Εάν βλάψουν άνθρπους που δέν κατοικούν
στό σπίτι όπως πχ τους γείτονε, τότε ή κάλυΨς πρτων βοηθειν και ατρικν πληρωμν θ
έπεκταθεί στά άτομα αύτά Τέλος έάν κάποιος.
έξωγήινος σας μολύνει μέ μιά μεταδοτική άσθένεια
καί κατόπιν μολύνετε άλλους, δέν θά ίσχύσει καμμία κάλυψηγιά τιχόν σωματικές βλάβες ή ύλικέ
ζημίs που προκύπτουν άπό αυτή τήν μεταδοτική άσθένεια Το έκπληκτικό είναι πς άμερικανκή άσφαλιστική έταιρεία έχει κατοβάλειάποζημισεις γιά ζημις προκληθείσες άπό έξωγήνους σέ
δύο άσφαλισμένους τη .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Στήν Αμμόχωστο, έχείνα τά μαυρα χρόνια
Ο Σπανός μάς έχει ύποΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
κάλλο κόσμο Τής Λευκωσί αs, νοκιάσαμε ένα αύποκίνη
το καί άρχίσαμε ένα ταξίδι ,
Φθινόπωρο του 78. Μέτότε τής Βραδυνήρ, Μέ τόν Ο
τόν φίλο και συνάδελφοΡά Ράγηναp έχουμε συμφωνήσει δείξει που πρέπει νά πάμε,
γκναρ Γράντ Στενέ, έναν μέ τό πρακτορείο LP.F του
έμπειρο ρεπόρτερ άπό τό Οσλο για μιά σειρά ρεπορΧάσβικ της βόρειας Νοp- τάζ άπό την Κύπρο . Είμα
βηγίας, βρισκόμαστε στήν
καφετέρια του ξενοδοεχίου ταυτότητα συνεργάτη του δημοσιογράφου μας λέει .
Kennedy τής Λεικωσίας.
13:00-15:00
μας έχει δσει και κάποια
όνόματα . θά περάσε- πού έπρεπε νά είναι σύντοτε εύκολα , δέν ύπάρχει θέμα, έπιτρέπουν σέ ξένους υκτερεύσουμε σέ κατεχόμενο
μο, καθς δέν θέλαμε νά διακ έγ έpοδιασμένος μέ μιά
"Δύο απ' όλα!,
Πρακτορείου και έχουμε Πράγματι , oί διατυτσεις όδηγός, κατάπινε τά χιλιό
στό τούρκικο φυλάκιο ύποτυπδεις, περάσαμε στόν
ο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσα γκαράκης
μετρα μέ μεγάλη εύκολία.
Πίνουμε καφέ μέ τόν Γιάν άποφασίσει νά μπούμε στά
νη Σπανό, τόν άνταποκριτή Κατχόμενου
Συνέχεια στηήν σελ.4