Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία , πρότο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λoού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
Ιδρυτές . Διευθυντές : Μοnn A . Δούκος ( 1916-1952)
Κστος Μ. Δούκας ( 1952-1970 ), Μixonn K . Δούκος ( 1970-1997) , Κστος Μ . Δούκος (1997-2007
Ιδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α Κασμιρaής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάβρατο 10 Οκτωβρίου 2020
Αρ φύληou: 4245
6 1.00
Δικηγορικός Σύλλογος Σάμου
Βαθιά ικανοποίηση για τη δίκη
της Χρυσής Αυγής
Επιτέλους
κλιμάκιο ΕΟΔΥ στη Σάμο
Ποpακάτω to npoγpομμα nou eronou σντρoεις eεκpντος bως, auς
στν , οε βορος των Αyuπίων φο
κατοτρεγμένων ένοντι tuv onouv
ς Σόμου,
neμπτn 0-10-2020. ono 15:00-21:00 .
στο οόνεο του Δημαροοκού Μεγόρου Το αόο του διοικπτή Νooοκομείο
Με unopοφή του npotopou του
tως 12:00, στο Ηροίσν, στο Μουσείο ρομό στο fcboo ο Διοntής του
Nοmmν κο Nαυτικν Τεηνν Γεvκού Νoοκμείου tpoυ κ. toς
Πapooκεun 09-10-2020. ono 15:00Φ16
σματο noυ εoouν κστογροφί στην ne
Γepμενής nονογςορος και ηonos α Rpne νο tnovooυόμοστε γύpu ond
ενoους έχpε το δικοστήρο τους 15
00-21:00, ο δτηματολητικοί έhεpo, οδικτύου ενmμρνουν τους nonitεc
νουμε τη ΔΜοΡΑΤΙΑ ΜΑR
Ολοκληρθηκαν οι εργασίες
απολύμανσης σε λύκεια
και στο Ηραίον
κοι του Δήμου , στο oότο tου Δοn - το μοροκό tAeγκο (PCRD γα τον κοθε
TEST το tάββατο , 10-10-2020 οι onoiες npoς τον έεyο και την Λnφη δείμο
onoa στrγοοντaι τα κεa τoυ Δήου ΑνατοΜικς Εάμου , μετά tη Aήn εwv | nopoμνι στο νnol 6oο xρεοστεί op - κονωνίος της Σόμου. Μο onμεοου - noλες νελος δοoν , Μp την σwo nooν noAv και ουτοδ
οκό έymt Μyος yια εntpopn του τmν με , ότι η όφη του thμaκοu, έι νο φpo nou τunvovτoν η εφημερίδα δεν κπτκν ον 6ο το κοτοφέρουμε και aν
Κpoκn 11/100 , για tw οντημετon κόνει με το γεγονός ου η taμος ανίcεi rtov ονοκονuθεί ο φρες και ο τnoς 0nouμε ενίauen tουμε την στήρ
στς nεροκές με βεβοουμμένο εonu δtoyωής των δεγμoτεληpν.
ος npoon000με με 0 tα μoο nou και η ανηουνn ρdονοτα ει τί να 690ς tου t0aY, κ . Πονοnτηκ Aρκουμέτρο στε νο διοοφoοουμε τoν
κντές μονόδες του ΕΟΔY γa το νομό
μες oήμερα δεν Λeroupytί κομίa κι τις μπο και uαunουοό nou ουτό nρράvoην α0οοσικά έ ntov ro t00 κούσματο στο νησί οδηγίας των εδαν, Μένουμε οοό .
pίστηe toο τον noopo του Ε0 Kυομάτων onno οpiος το φοτb στη δn μος nepo EΕπερνντο δεκούμε . b nove Aούpε τ
ουνniν διοonopός του coνιο -19,.
στο νmo.
Εnίonς οnonuμάνoες δρόμων, δομν
και κονόχpοστων κpων nρoγμaτono
not στο Hoαoν , το nογωγείo Χρος και ευουνν δεν έχε κανένο νonp
κοι ευθυνων δεν έχει κονένα νόnμο.
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Δύσκολη κατάσταση - Τεράστιες ευθύνες
κάνει ότι μηορεί και ότ δεν μηορί . τόμου , κ . novoος Στντζος
Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Πυθαγορείου ψηλά
στις Προτιμήσεις των ταξιδιωτν
Έξαρση . .
Η δn Χρυσής Αυγής και η στορή κοτοδοκοστική
νοι ακόμη xερotερη Ετo κ .Y. Τ. αντίνα anoμονoε Λnoe εntia ειonoεωv, δημοσεύματο κοι εmonές
κpouς , τουκ ηκnβos onους μα npooντοs
με τον
δυοκολεύον μέρα με τη μέρα , κοι εν στη tua , εn .
Ο oyος ΕΜάνω Aρκοooων με κανonοiοon aνοκοnνει ότ μεγoος
ΥDOA Δομβάνουν με ουνenα εξοpεκές κρτικές ono tους tαξδτες και
νέο ουξnoη των pouσμότων onμενετοι στη χρo
μας 1436 νέο κpούopοτα αναονnκαν την ntμτη.
ενημεροει έγupa τους nonitε . Ουδείς γwωρίδ
τον ακpή ep0μύ ων nepιστουκν Εοι tη yεωγpo
νν συς Μονόδες Εντατιnής Φερonεος με τον ΕO Υ
ο ανοκοννει 91 οενς να νοonλεύοντα δοo
είνο το
του αρoμού των διοunvω μενν ο0θενν ανοδε .
είνo τερoστες κοι ουγpτες Αντί νο οξonon στηερpeρeioρης κοι ο δύο δήμορο δλuνouυν
Αογκό Μουσείο Δελφν, Αρooογκό
Εupono tνωon onouvτος τmν ovonoγή κτο - oν oc , onμεν
μέτρων 1
να φτόοουν tο 2000 την ημέρα
κα των αpιοioγκν κέρων noψ o - Αoοκάorό Μουσεo Mξου , Αgo - στον εγελβομό nόδων ανορnων στα rtvtε μνα η oηoudo κοι ο φo9ος γιo το ρoτερa tνο
nτες τηρντο Τοτάνηογαόλα νοΜο Οhns Aea e οunέvtpωoης Ανυ να ακολουθήσει τς οδηγςς n w n ο Τo
το μέτρα δημόoο υrείος Ehonpopo . Μουσείο naτpoς Αροooγκo Μου. των εδκν κοι νοανοξει τον τουρμόμε ουστηρά Κnμοου τοu roaΥ στη τομο Τη στοn συνο 6εν npoκεπa να ανακονωeoύν νέα μέτρα κοθς non
τα ουμpέροντα των μεγολων tour operoto κα
anopOμένες δομές των ouov ootou Σ. ASoκό Mουο των εφonoτν . Αντί νο εξροφonίoε oiθοοες
noe , η υνομή των εΜmκov Ρoοu oνοoοκομείο ων innotν, Ag - 12-15 μοδυτές σνό τμήμα, n9οτμηo να μορόοε y n τ εντμρωon μενο υsθttnoης του μέτpοu ια υπορεutική κpnon
Το να φοpτνουμε ουνεκως μέτpα τον ηneuoμό
των nohtν . Εφoρμογή ουστηρού noutoΜou
Εων εκουοwν κρrνοντο ως θετκό ano Μουσείο tpoo Δανραγικό Mουσεοτο -oκοn εhκou . Αντίνο ηuνoε το δρομοήογο noou . Av nεpoεί η novtnμο στο νmpοομεία o
μος τους δους τους totn , το
. νν, Μουοεί Βoonκν τόφων Ανν τοφορός τooε με εκατομμύριο to MME γα νο
Evίuon του δημόοου οστήματος υγείος οε
Eνδεκτικό δε ονοφtρει ότι για το 2080 Μουσείο ohuunaν Αγνuν, notm untprnutn: Eτo to A o ο θε uν pηο δυνομκό . ue μto pootooο τοc όpnot σνουτό to ενδeμενο δεύρυνε
το βροβυo -Τrvelar's Chokte Awrd Τoυ Mνd0αι Μούτnου po ppήε m κρa anpoοετοίμοστη και ανonρωτm
του Μεγάλου Μογίστρου , Ρόδος
Βρήκε τη po anpotτομοστη καιονoputn.
δέκτης τω ουνεneκν της noνonμίος
το μεοάντο nou ou τρα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα