Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12613
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ανοίγει ο δεύτερος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων
Νέα ένεσην ρευστότητας 2,5 δισ.
αΤρέχουν οι δηλσεις
για αναστολές συμβάσεων
Σεπτεμβρίου
αΓέφυραν:
138.590 αιτήσεις
για επιδότηση
Από σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 24
Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις που πλήπονται θα μπορούν να
υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη Τς δη .
λσεις αναστολν συμβάσεων εργοσίας τον Σεπτέμβρο
προκειμένου να λάβουν οι εργαζόμενοι την αποζημίωση
των 534 ευρ .
Στην περίπτωση αναστολής εργαζόμενου για περισσότερα
του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα , η επιχείρηση- εργοδότης υποβάλει τόσες δηλσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.
δανείου
παντντας σε επίκαι Qη ερτηση, ο υπουρ.
γός Οικονομικν , , ανέρα που νομοθέτησε η κυβeρνηση τον περασμένο Ιούλιο και
αφορά τη στήριξη , με κρατική
επιδότηση , της μηνιαίας δόσης
δανείου σε ποσοστό έως 90
και για χρονικό διάστημα 9 μη
νν , αντικατέστησε το προη
γούμενο πλαίσιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το οποίο χαρα .
κτήρισε αποτυχημένο .
Μέσα σε 65 ημέρες λειτουργίας του , έχουν υποβληθεί
138.590 αιτήσεις. Στο αντίστοι χο πρόγραμμα της προηγού
μενης Κυβέρνησης , μέσα σε
13 μήνες , υποβλήθηκαν περί
που 7.000 αιτήσεις . Συγκρίνο ντας τα δύο προγράμματα , δια πιστνεται ότι στο πρόγαμμα
Τέφυρoν ποβλήθηκαν 19 φορές περισσότερες αιτήσεις, στο
1/6 του χρόνου, σχολίασε.
Τη Δευτέρα ανοίγει και ο δεύτερος κύκλος του Ταμείου Εγγυο ΣΕΛ 3
δοσιας και θα δοθούν 2,5 δισ δάνεια.
Το 75% έως 90% των νέων δανείων απευθύνεται κατ' από λυτη προτεραιότητα , σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
Προθεσμία μέχρι σήμερα, έχουν λάβει όλοι .
χρηματοπιστωΞεκίνησε χθες ο διεθνής διαγωνισμός για την διωτικοπο .
ηση Των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά , του μεγαλύτερου ναυ πηγείου της χρας αλλά και ολόκληρης της περιοχήής της
ανατολικής Μεσογείου. Πρόκεται για το δεύτερο περιουσ.
ακό στοιχείο υπό ειδική διαχείριση μετά την ΕΛΒO, αρμοδ
ότητας του υπουργείου Οικονομικν , που βαίνει προς α .
οποίηση.
Όπως αναφέρεται σε σχετκή ανακοίνωση του υπουργεί .
ου Οικονομικν , κη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μ
πρφθυπουργό Των Κυράκο Μητσοτάκη , σταθερά προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό της tργο, εξυγιαίνει και επα .
ναδραστηριοποιεί σημαντικές επιχειρήσες με χρόνια προ βλήματα , με στόχο την επίτυξη υψηλής και διατηρήσιμης
ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας .
Τικοί οργανισμοί της χρας, για να εκδηλσουν το ενδιαφέρον
τους να συμμετάσχουν στο δεύτερο κύκλο.
Η κρατική εγγύηση των 780 εκατ. θα επιμεριστεί κατά 700 εκατ .
ευρ για μικρομεσαίες , μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
εν στα 80 εκατ. θα περιοριστεί η συμμετοχή των μεγάλων επι χειρήσεων.
Δεδομένου ότι το ύψος των δανείων που εγκρίθηκαν και χορη.
γήθηκαν στον α' κύκλο λειτουργίας του Ταμείου ξεπέρασε τα 3,5
δισ . , το συνολικό ύψος των δανείων και των δύο κύκλων που
θα λάβουν οι επιχειρήσεις έως το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσει τα 6δισ.
ΚΑνάσα στην ανορά
αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο
Βιομηχανία: Πτση 3.8%
της παρανωνής Αυγούστου
ΣτΟ-2% ο ΔΙΚ Τον Σεπτέμβριο
1 κανάσαν πήρε η αγορά του αντοκινήτου τον Σε
Vπτέμβριο, καθχννλοφόρησαν για πρτη φορά
14.764 αυτοκίνητα ( καινούργια ή μεταχειρισμένα εξω
τεριχού ) έναντι 14.338 που κυκλοφόρησαν τον αντίστο
χο μήνα του 2019 , παρουσιάζοντας αυξηση 39% Το 9μη
νο εφέτος κυκλοφόοησαν για πρτη qορά 126.413 αυτο
κίνητα (καινούργια ή μεταχειρσμένα εξωτερχού ) , πα ρουσιάζοντας μείωση 26,7%.
Τε φάση αποπληθορισμού βρίσκεται η ελλη .
, νική οικονομία , όπως καταδειχνύουν τα στο
χεία Σεπτεμβρίου . Από τη σύγκριση του Γεν κού ΔΤΚ ου μηνός Σεπτεμβρίου 2020 με τον αντίστου χο Δείχτη του Σεπτεμβρίου 2019 προέκυψε μείωση 2%
έναντι μείωσης 0,1% που σημειθηκε κατά την αντί στοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.
ΟΓνκός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγογής Λυγού.
στου , σε σύγκριση με τον Αυγούστο 2019 , παρουσίασε μείωση 3,3%.0 δείχτης του κλάδου της βιομηχανίaς ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελ λό σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, εν ο
δείχτης του κλάδου κατασκενής μηχανοκίνητων οχημά.
των , ρυμουλκούμενων κι ημιρυμουλκούμενων σημείω σε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση .