Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ.
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 10-Κυριακή 11
Οχτωβρίου 2020
Εύλαμπίου και Εύλαμπίας μαρτύρων. Θεοφίλου όσίου
Σελήνης Τελ Τέταρτο ! Ανατολή ήλίου 729-Δύσις 6.54
ΑΤΤΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ . (Εως 27β).
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία Άνεμοι έως 5 μπαφόρ (Εως 25β)
Αριθμ. φύλ. 4177
Ετος 144ον
Τιμή 1,50
ΕΠΣΤΟΛΗΤΟΥ ΕΠΧΕΡΗΜΑΤΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΜΦIETΖΟΓΛΟΥΠΡΟΣΤΗΝ ΕΣΤΑ
Μέ αύτούς θά κάνουμε διάλογο;
θα κανο
Έτοποθέτησαν άγαλμα Τούρκου νά ποδοπατεί Έλληνα στήν πλατεία του Άφιόν Καραχισάρ!
ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ νά κάνουμε μέ Τούρ σπάθεια ύποτιμήσεως του ήτημένου . Τήν
Θά πρέπει μόνον νά σημειόσουμε ότι
οί Τούρκοι έκμεταλλεύθηκαν τότε τίς δι - άνωτερότητά μας άπέναντι στούς Τούρκους
κές μας άδυναμίες , διότι έστηρίχθησαν τήν γγωρίζουμε . Δέν χρειάζεται νά τήν διάπό την νεόκοπη τότε σοβιετία τού Λέ - αλαλόύμε . Αύτοί άπ' έναντίας γνωρίζουν
νιν άλλά καί διότι είχαν ήγεσία τόν Μου
σταφα Κεμάλ, τόν όποϊο έμείς δέν έχουμε κανένα λόγο νά όνομάζουμε Ατατούρκ πραγματικό .
( Πατέρα τής Τουρκίας). Άν θέλουν οι
Τουρκοι άς τό πράττουν, σήμερα όμως
φαίνεται πς και αυτοί το αποφευγον. λιτσά τό πρτο που έκανε ηταν νά άποκόΦιλοδοξία του Ερντογάν είναι νά ξεπεράσει τόν Κεμάλ.
Τό άντιαισθητικό αύτό σύμπλεγμα λωτοι "Εληνες . Ούτε Τούρκους κρέμασε
στήν δυτική Μικρά Ασία μοιραίως όδη- ούτε μνημείο τόν έκανε .
γεί στήν άντιπαράθεση μέ τό τι έχουν κάνει ο Ελληνες στούς τόπονς τν μαχν τις
όποίες έκέρδισαν . Θά δουμε ήρωα , νά θυμί - πραγματι πυραμίδα τά κεφάλια των Τούρζειέκείνους πού πολέμησαν. Θά δουμε μνημεία νά τιμουν έκείνους που έπεσαν. Δέν θά
δούμε μνημεία βαρβαρότητος , ούτε προστρατιτη στό έδαφος Το άφιερνω σέ
όλους τούς Έλληνες, πού ύστερα άπό το
σα δέν έχουν μάθει τί θά πε Τουρκος. Το
- άφιερνω άκόμα καί στήν κα Μέρκελ γιά
νά θυμάται ποιοί δίδαξαν στούς Τούρκους
πρτοι τή Γενοκτονία καί ποιοί Τήνέφήρμοσαν στή συνέχεια
κους ,
δέν άρκεί ό πατριωτισμός. Χρειάζεται και όξυδέρκεια . Πρέπει να βλέπουμε
μέ ποιούς έχουμε νά κάνουμε. Και έν προκειμένω τό κακόγουστης αίσθητικής σύμπλεγμα στήν πλατεία του Αφιόν Καραχισάρ είναι παραπάνω άπό εύγλωττο . Τάλέ
ει όλα για αύτούς μέ τούς όποίους κάνουμε
κδιερευνητικές έπαφέφ και μέ τούς ότοίους έτοιμαζόμεθα νά άνοίξουμε διάλογον .
Τήν φωτογραφία του συμπλέγματος μας γνωρίσουμε τήν άσιατική βαρβαρότητα σέ
τήν έστειλε όκ. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου , όλο της τό μεγαλείο. Οί Τουρκοι τό άνήγειτην όποία συνοδεύει μέτήν παρακάτωλιτή,
πλήν εύστοχκη έπιστολή :
πολύκαλά την κατωτερότητά τους . Αγων
ουν να άποδείξουν κάτι . Κάτι πού δέν είναι
Πρόδρομος Εμφιετζόγλου
Στήν έπανάσταση του 1821, όταν δ Θεόδωρος Κολοκοτρνης μπήκε στήν Τριπο
Στό σύμπλεγμα αύτό μπορούμε να άνα ψει τόν πλάτανο δεμένοι στόν όποίο μαρτύρησαν οί πρόγονοί του και άλλοι άδούΑγαπητή Εστία,
Υστερα άπό 100 περίτουχρόνια κοσμεί τήν κεντρική πλατεία τού Αφιόν Καραχισάρ έναμπρούντζινο σύμπλεγμα μοναδικής
αίσθητικής, που άπεικονίζει τόν εύγενή νά άναλύονται στά στρατιωτικά σχολεία.
Τούρκο νικητή και τόν άδύναμο Έλληνα Εκφεύγουν τν όρίων του παρόντος
ραν στόν τόπο τής όμνυμης μάχης . Στήν
όποία νομίζουν ότι νίκησαν . Η τραγματικότης είναι ότι στό Άφιόν Καραχισάρ δ
Ελληνικός Στρατός ήττήθη έξ αίτίας της
προαιωνίου κατάρας της φυλής, του διχα
σμού, άλλά και μίας πληθρας τακτικν και
στρατηγικν σφαλμάτων , τά όποία πρέπει
Ο Γεργιος Καραίσκάκης έκανε
κων στήν πλατεία της Άράχωβας όταν κατενίκησε τόν άλαζόνα Κιουταχή . Ήταν
Συνέχεια στήν σελ.5
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<Παρελάσει στόν
άέρα καί τήν θάλασσα
για τήν 28η Όκτωβρίου
Καλλιστεϊα Δημοκρατίας
άπό την Φέρμελη
ΕΝΤΥΗΩΣΙΑΚΗ έπίδειξη της έτοιμότητος και τής ίσχύος τον Ενόπλων Δυνάμεων προγραμματίζει ή στρατιωτική ήγεσία για την 28η Οκτωβρίου, αφού στρα τιωτική παρέλασις δέν θά πραγματοποιη
θεί, στό πλαίσιο τν μέτρων προλήνεως
τής έξαπλσεως του κορωνοίού.
Η έθνική έπέτειος δέν μπορεί νά πε
ράσει χωρίς νά τιμηθεί"Ετσιγιά τήν ήμέ
ρα έκείνη, την έπέτειο τού (Οχυ καί την
έπέτειο της άπελευθερσεως της Θεσσαλονίκης , ή Αεροπορία καί ό Στόλος μας
θά άναπτυχθουν σέ όλη την Ελλάδα.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ παρατηρήσεις πρίν ύπεισέλθω στήν ση Υπάρχουν διευθύνσεις: Περισσός, Κουμουνούσία των πραγμάτων: Τελικως ο κορωνοϊός κολ
λάειν μόνο στήν Εκκλησία και στίς παρελάσεις:
Στήν μεγάλη συγκέντρωση πού έγινε κατά της παρατηρήσεις . Δέν είναι τά βασικά πολιτικά θέμαΧρυσής Αύγής έξω άπό το Εφετείο καί στήν τα που μέ άπασχόλουν. Η Κυβέρνηση θά πληρ όποία είναι ζήτημα άν φορουσαν μάσκα οι 5.000
άπό τίς 15.000 συγκεντρωθέντες, ούτε γάτα ούτε σεν της ύπέρ της Άριστεράς καί κατά των συντη
ζημιά. ΗΑριστερά είναι άτρωτος. Σέ σημετο που τό ρητικν Πολιτν στόν τρόπο έφαρμογής των μέ
βράδυ της συγκεντρσεως νά έμφανίζεται μετα- τρων κατά τής πανδημίας. Ωστόσο τό ζήτημα πού
μεσονυκτίως σέ τηλεοπτικό σταθμό ό έκπρόσωπος τίεται σήμερα είναι πολύ εύρύτερο. Πολιτικό και
τύπου του ΣΥΡΙΖΑ καί νά ύπερηφανεύεται ότι τό έπικοινωνιακό . Γιά πρτη φορά άπό της άναλήψεκόμμα του δέν ζήτησε άδεια για τήν διεξαγωγή της ως της έξουσίας άπό τήν ΝΔ ή Αριστερά έπέβαλσυγκέντρωσης και ότι κατήργησε στήν πράξη τόν λε τις δύο τελευταίες έβδομάδες τήν άτμόσφαινόμο Χρυσοχοϊδη. Αύτός ήταν ο καημός τους . Οχι ραστήν άντιπαράθεση. Ίόνισε τό δικό της πολιτικό
ή άπειλή γιά τήν δημόσια ύγεία. Πρόκειται για τούς άρωμα στόν δημόσιο χρο και διαμόρφωσε έν τ Ιδιους άνθρπους πού έβαλαν κατά του Προέδρου λει καταλυτικά το πολιτικό κλίμα. Καί μέ τίς κατα Τράμπ γιά τόν κορωνοϊό, άλλά καί για τούς ίδιους λήψεις και μέ τήν δίκη τής Χρυσής Αύγής. Ο ΣΥΡΙάνθρπους πού χάλασαν- τόν κόσμο τήν προη- ΖΑ κυρίως καί δευτερευόντως οί άλλοι είχαν άπεγούμενη έβδομάδα κατά της Υπουργού Παιδεί - Υνωσμένα άνάγκη νά νικήσουν κάπου μετά άπό τό
ας έπειδή έθεσε τάχα σέ διακινδύνευση τήν υγεία μπαράζ διαδοχικν ήττν της τελευταίας διετίας.
των μαθητν μέ τά τμήματα των κ25 . Στά όποια
σημειωτέον τά κρούσματα ήταν μηδενικά
Τρα άν μετά 14 μέρες έπασης έχουμε νέα αυτούς ίδανικό πεδίο έπικράτησης. Συσπείρωνε
έκρηξη τοϋ ίου στήν Αττική λόγω της συμμετοχής ευρύτερα άκροατήρια. Έξαιρετικό σκηνικό θριένός έκάστου στά καλλιστεία δημοκρατίας έξω αμβου . Η πρόσκαιρη άναστάτωση στά σχολεία.
άπό τό Εφετείο νά μήν ζητα τά ρέστα άπό τους ηταν ένα δεύτερο γήπεδο. Προβλέψιμα πεδία
φιλήσυχους και νομοταγείς πολίτες ή Κυβέρνηδουρου, Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά όπως έπισήμανα άπό τήν άρχή, αύτά άποτελουν τίς είσαγωγικές
σει βεβαίως κάποια στιγμή τά έπίχειρα των διακρί(σελ. 9)
Τά πλοία μας θά καταπλεύσουν σέ
δλα τά λιμάνια. Τά μαχητικά μας θά
Συνέχεια στήν σελ.5
Τό κύρος
τής Ενσεως
τής Μύρνας Νικολαίδου
Τό πολιτικό πτμα της ναζιστικής Χρυσής
Αύγης καί τό σκιάχτρο του φασισμού ήταν γι '
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ έχει φθάσει σέ όριακό σημείο. Οι συνεχετς και μάλιστα
άναπάντητες προκλήσεις της Άγκύρας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας , μέ τελευταίο έπαίσχυντο παράδειγμα τό άνοιγμα της παραλίας
της Αμμοχστου, έχουν άναδείξει
την μεγάλη άδυναμία τής ΕΕ νά προστατεύσει τά ίδια της τά μέλη. Ποτέ
άλλοτε μιά τρίτη χρα δέν προσέβαλε τόσο βάναυσα τά κυριαρχικά δι
καιματα ένός κράτους μέλους . Ποτέ άλλοτε δέν παρεβίασε όλα τά ψη φίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ (550 και 789 για τήν Άμμόχωστο) καί της Εύρωβουλης είς βάρος μιας εύρωπαϊκής χρας . Αλλά και
ποτέ μέχρι τρα ή σιωτή- δέν ήταν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 5
. Αν δέν σας ένοχλεί καθόλου ή μυρωδιά της ψαρίλας
άκόμη καί τν σάπιων Ψαριν, ίσως
έχετε μία σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη, ή
όποία προκαλεί στόν
άνθρωπο όσφρητική κάνοσίαω . Έπιστήμονες άπό
τήν Ίσλανδία άνεκάλυψαν ότι ένα γονίδιο (ΤΑAR5) έπηρεάζει καθοριστικά τόν τρόπο που οi
άνθρωποι άντιλαμβάνονται όσες μυρωδιές περιέ
χουν Τήν τριμεθυλαμίνη, μία ούσία πού ύπάρχει καί
στά σάπια ψάρια. Η όσμή Τν ψαριν όπως έδειξαν σχετικά πειράματα είναι άπό τς πιό άναγνωρίσιμες καί δυσάρεστες γιά Τήν συντριπτική πλειονότητα τν άνρπων Εκτός άπό μά μειονότητα
που όχι μόνο Τήν άνέχονται, άλλά - χάρη στή με
Τάλλαξη στό γονίδιο ΤΑAr- μάλλον τους άρέσει
κιόλας. Η άmχθεια άτπέναντι σέ όρισμένες μυρωδιέ
συνδέεται έξελικτικά μέ τήν ίκανότητα τν προγόνων μας νά άναγνωρίζουν δυνητικά έπικίνδυνες
γιά τήν ύγεία τους Τοξικές καιί χαλασμένες τροφέ .
Μαθητές κατά Κεραμέως
μέ πέτρες καί λοστάρια
Θολό το τοπίο.
για τά έλαφρυντικά
ΔΥΣΤΥΧΩΣ τά δύο σοβαρά έπεισόδια πού έσημει
θησαν χθές και σχετίζονται μέ τήν κατάστασηστά
σχολεία καί τά πανεπιστήμια καταδεικνύουν τήν δυ σκολία νά άλλάξουν νοοτροπίες δεκαετιν, και έπί τέλους ή Παιδεία στήν χρα μας νά άνεβεί λίγο ψηλότερα. Οί λιγοστοί πλέον μαθητές πού έπιμένουν να
κάνουν καταλήψεις άλλάχωρίς νά παίρνουν άπουσίες ,
βάσει της άποφάσεως της ύπουργού Νίκης Κεραμέως ,
Συνέχεια στήν σελ.5
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ή μή έλαφρυντικν για τά δεκάδες στελέχη τής Χρυσης Αύγής πού κατεδικάσθησαν για συμμετοχή και όχι για διεύθυνση της έγκληματικής οργανσεως άποδεικνύεται άρκετά περίπλοκη διαδικασία. Η παρέμβασις της Είσαγγελέως έδρας
Άδαμαντίας Oίκονόμου, ή δτοία πρότεινε νά άναγνωρισθούν έλαφρυντικά όχι μόνο σέτρείς πρην βουλευτές
άλλά και σέκαταδικασθέντες πού δέν έμπλέκονται σέ
Συνέχεια στήν σελ. 6
Συνέχεια στήν σελ.4
ELLADΑ
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Η Ελληνική Ναυτιλία, ό Αβέρωφ, ή Άκαδημία
Μετά τό ρύζι Μπάρμπα
Μπένν και τά δημητριακά π φτουν θύματα του άντιρατσιCΚ- | σμού! Τρα κατά πόσον μπο
ΗΕΑ ρi να θεωρηθε φατσιστική νή
φυσιογνωμία ένός συμπαθούς
μαύρου μάγειρα στήνσυσκευα σία τν δημητριακν Cream
Wheatv είναι μυστήριο που δέν
Τόλύει ή κατασκευάστρια έταρεία που δηλνει ότι μπορεί νά
θυμίζεν διακρίσεις Δηλαδή τί θέλουν οί άντιρατσιΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ση έείνη τήν όποία νιθει ό
μαθαίνω, λοιπν . Και πά- καλλιτέχνης όταν βλέπει τό
Εργο του όλοκληρωμένο !
Έμαθα, λοιπόν , ότι πρό
τις συζητήσεις. Αρκί μία λ όλίγων ήμερν είχαμε μία
ά ξη, ένα τηλεφνημα , μία ίδιαιτέρως ένδιαφέρουσα
πληροφορία, γιά νά σηκο - συνάντηση έπιφανν πασεις τήν άγυρα και νά σαλ- ραγόντων τής Ναυτιλίας ( παικτν παγκοσμίου
Συναντ , συζητ και
Κινούμενος έδ και σαράντα-και βάλε- χρόνια
στήν Ακτή Μιαούλη και τά
πέριξ , συζητ και μαθαίνω .
Αν μπορούσα να κμαζένων
τους καφέδες που έχω πιεί προσφέρει . Είναι αύτά τά
θά έίχε πρόβλημα ύδρεύσε
ωsή ΑΤική γιά δεκαετίs!
13:00-15:00
ντα κάτι πού θά κεντρίσει τό
Ο θαυμαστός κόσμος
τής Ναυτιλίας έχει κάθε μέρα ένδιαφέρον θά βρ σέ αύτές
καί κάτι διαφορετικό νά σου
"Δύο απ' όλα!ν
νουτικούς , ναυλωτέ , συνδι καλιστές , εφοδιαστές , έπι
σκευαστές , ναυπηγούs , δέν
κάπs έντ ντάουν, δπως τά
λένε οί θαλασσινοί, itoύ κάνουν τήν ζηλευτή αύτή δρα - πάρεις γιά τήν είδηση, που
στηριότητα έλκυστική .
ο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
eά σού δσει τήν ίκανοποίη
Συνέχεια στήν σελ. 4
στ; Νά έξαφανισθούν oί μαύροι