Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

10

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5554

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΞΕΨΥΧΗΣΕ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ O 9ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡ∆ΑΚΗΣ

Συγκλονισµένο
το πανελλήνιο
Κι άλλες
3 απάτες µε
«τεχνικούς»
ΣΕΛ. 7

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Α.Π. ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ο.Ε.

Μεταπτυχιακό
στη «∆ιοίκηση
Αθλητισµού»
ΣΕΛ. 6

ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΙΑ∆Α,
ΟΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (4 µ.µ.) ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΕΛ. 3

ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο «πορτοκαλί»
η Αχαΐα
391 27
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ

Τρία ακόµη
δροµολόγια
ΑΠΟ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ ΕΩΣ ΚΑΜΙΝΙΑ
ΣΕΛ. 3

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΝΕΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΤΕΣΤ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΚΑΛΛΙΟΝ ΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3

ΣΕ ΠΑΤΡΑ-ΑΙΓΙΟ-ΓΑΒΑΛΟΥ

ΣΕΛ. 4-5, 11

ΣΕΛ. 19-25

Προµηθέας:

Φήµες για «βόµβα»
µε Μπουρούση
ΕΠΣΑ:

Τρίτη στροφή
µε πολλά ντέρµπι

ΕΝΤΑΣΗ, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ

Συναγερµός
για τους Ροµά

Τη ∆ευτέρα
η απόφαση
για τη Χ.Α.
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 10