Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

23oC, 21:00

18oC - Υγρασία 58%-85% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:45 - Δύση ηλίου: 19:07

€0.80

Ðåñß êáôáðéåóôéêÞò åðéóôÞìçò

Το παρελθόν ούτε πεθαίνει, ούτε δεσμεύει. Ενσαρκώνεται! Όσα πέρασαν επηρεάζουν κρίσιμα, πρώτα ό, τι είμαστε και δευτερευόντως μόνο- και ό, τι αισθανόμαστε ή σκεφτόμαστε. Το παρελθόν είναι μόνο επιφανειακά διαμέρισμα των συνειδητών μας σκέψεών και των συνειδητών μας διαθέσεων, κυρίως είναι οργανικό μέρος μας, ωστόσο, χωρίς τη συνείδηση, οι άνθρωποι παραμένουμε απελπιστικά υποκειμενικοί.
Η επιστήμη, ερχόμενη εκ των θεμελίων της να μας απαλλάξει από την υποκειμενικότητά μας, η οποία συχνά οδηγεί σε λανθασμένες βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις, οφείλει να είναι ανακουφιστική. 3»

Σάββατο10 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5216

ΣΤΟ "ΚΙΤΡΙΝΟ" Η ΚΕΡΚΥΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

ÌÝôñéáò åðéêéíäõíüôçôáò
Ìðáßíïíôáò óôç óåëßäá covid19.gov.gr, ï êÜèå ðïëßôçò Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá äåé áíáëõôéêÜ
ôá ìÝôñá ðïõ éó÷ýïõí
óå êÜèå ÐåñéöåñåéáêÞ
Åíüôçôá.



Áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞìáôá óôéò åñãáôéêÝò êáôïéêßåò

ΑΘΗΝΑ. Τον νέο χάρτη της ελληνικής κυβέρνησης για την Υγειονομική
Ασφάλεια και Προστασία από τον κορωνοϊό έδωσε στη δημοσιότητα ο Νίκος Χαρδαλιάς. Ο χάρτης θα επικαιροποιείται κάθε 14 μέρες ή και συχνότερα, όταν αυτό επιβάλλουν οι συνθήκες. Πρόκειται για ένα πλαίσιο κατηγοριοποιημένων και στοχευμένων τοπικών μέτρων για την ασφαλή και ομαλή συνέχιση της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής για όλη την Ελλάδα.
Σελίδα 4»

Óõíåñãáóßá ÄÞìïõ
Ê. ÊÝñêõñáò
ìå ôï "×áìüãåëï
11»
ôïõ ðáéäéïý"

Τα ευρήματα που εντοπίζονται στο εργοτάξιο των Εργατικών Κατοικιών είναι λίθινα τέχνεργα μέσης
παλαιολιθικής περιόδου (100.000-30.000 π.Χ.) κυρίως, λιγότερα της ανώτερης νεολιθικής και φτάνουν
ως την εποχή του Χαλκού (1300 π.Χ.). Εντοπίστηκαν σε όλη την έκταση του εργοταξίου (88 στρ.). Η Εφορεία παρακολουθεί τις εκσκαφές από το 2008 με αρχαιολόγο που έχει προσληφθεί στο πλαίσιο του
έργου. Ανάλογα ευρήματα είχαν εντοπιστεί προ 20ετίας στο απέναντι οικόπεδο στη θέση 'λίμνη' στην
acqualand. Η έρευνα ολοκληρώνεται άμεσα (10 ημέρες), εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Óôï ðëåõñü
ôïõ Êáëëßíéêïõ
×ñéóôüäïõëïõ
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΛΕΟΠΑΣ 9»

Êáé åßðå:
"ÅãÝñèçôé ñå!"
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΣ 4»

Áðü ôçí ÊÝñêõñá îåêéíÜåé
ï Óðýñïò Ãéáííéþôçò
ôïí íÝï «áãþíá»

19»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα