Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Οκτωβρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική cgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν)
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7186
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δεύτερη ευκαιρία
για τis ρυθμίσειs χρεν
στην Εφορία
Αναδρομικά
συνταξιούχων
Καταβολή με us
συνάξεις Νοεμβρίου
από τον Οκτβριο στη
ρύθμισή τους και οι δόσεις που δεν κατεβλήθησαν , προστίθενται στο
τέλος της περιόδου.
3. Φυσικά και νομικά
πρόσωπα που επλήγησαν
από την πανδημία και
των οποίων οι οφειλές
πάγωσαν την περίοδο
Μαρτίου-loυνίου 2020,
μπορούν να εντάξουν
αυτές τις αρρύθμιστες
οφειλές τους σε νέα
ρύθμιση 12 άτοκων ή 24
έντοκων δόσεων , με την
πρτη να καταβάλλεται
από τον Μάιο του 2021.
Τα συγκεκριμένα χρέη
παραμένουν παγωμένα
έως τις 30 Απριλίου
2021.
Αναλυτικά η δήλωση
του Χρ. Σταϊκούρα
Από τον περασμένο
Μάρτιο, η πανδημία του
κορωνοιού έχει θέσει σε
δοκιμασία , τις αντοχές
νοικοκυριν και επιχειρήσεων . Η Κυβέρνηση
ανταποκρίθηκε με ταχύτητα , μεθοδικότητα και
Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων
ενεργοποιεί το υπουρ.
γείο Οικονομικν , όπως
ανακοίνωσε ο Χρήστος
Σταϊκούρας .
Το πλαίσιο έχει τρία
σκέλη και φέρνει 120 δόσεις για οφειλές από δά στην Εορία
Από τις 22 (ή 23 )
Οκτωβρίου μέχρι 29
Οκτωβρίου στις ημεδήλαδή
Ταμεία
ρομηνίες
πληρωμής των κύριων και επικουρικν
συντάξεων του Νοεμ
βρίου θα πληρωθούν
στους δικαιούχους
συνταξιούχους
αναδρομικά 11 μηνν
από αντισυνταγματι
κές περικοπές. Το
συνέχειαα στην 11
εγγύηση
δημοσίου, ειδική μεταχείριση των χρεν του
Ιockdownη που μένουν
ακόμη παγωμένα και
δεύτερη ευκαιρία σε
οφειλέτες οι οποίοι τους
τελευταίους μήνες έχα
σαν τις ρυθμίσεις στις
οποίες είχαν ενταχθεί.
Συγκεκριμένα:
1. Οφειλές προς τη φο ρολογική διοίκηση που
προέρχονται από δάνεια
με εγγύηση του ελληνι .
κού δημοσίου ρυθμίζονται σε 120 δόσεις.
2.Όσοι έχασαν από την
1η Νοεμβρίου 2019 τρέ
χουσα ρύθμιση ή ρύθ
μιση του εξωδικαστικού
μηχανισμού μπορούν να
επανέλθουν
Εφορία
αποτελεσματικότητα
στην ανάγκη στήριξης
της κοινωνίας , εφαρμόζοντας ένα συνεκτικό,
αλλά ταυτόχρονα δυνα μικό σχέδιο αντιμετπισης των επιπτσεων της
υγειονομικής κρίσης.
Σχέδιο το οποίο , μεταξύ άλλων,
εξαρχής , και εν συνεχεία παρέτεινε , τη δυνα τότητα
πληρωμν φορολογικν
υποχρεσε ων ,
και δόσεων ρυθμισμένων οφειλν , στε πολίτες που πλήττονται από
τις οικονομικές συνέ πειες της κρίσης να πάρουν "ανάσα" για μεγάλο
χρονικό διάστημα και να
βοηθηθούν , έτσι στε
να σταθούν ξανά στα
πόδια τους.
Το Υπουργείο Οικονομικν , έχοντας βαθιά
επίγνωση των δυσκολιν που προκάλεσε και
εξακολουθεί να προκα.
λεί η πανδημία του κορωνοϊού
πραγματική οικονομία ,
ΟΑΕΔ:
Μέχρι Πότε
μπορείτε να
υποβάλετε
αίτηση
έδωσε
αναστολής
για το ειδικό
εποχικό
κανονικά
συνέχεια στην 10
Επίδομα θέρμανσηs: Κ
βοήθημα
Έως τη Δευτέρα, 30
Νοεμβρίου στις 2 μ.μ.
μπορούν οι ενδιαφε
ρόμενοι να υποβά λουν αίτηση για τη
χορήγηση του ειδικού
εποχικού βοηθήματος
συνέχεια στην 2
μέχρι τέλοs του 2020
οι γεωγραφικές
ζνεs και τα ποσά
Σελίδα 9