Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κορωνοϊός: Διευρύνονται τα περιορστικά σε Ιοάννινα και Κοζάνη
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5828 Παρασκευή 09.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Τράπεζα Πειραις:
Χρηματοδότηση των
αστικν συγκοινωνιν για την προ
μήθεια λεωφορείων
ΟΑΕΔ:
Ετησίως 6.487 θάνατοι
>>> Τελ.
>>> Τελ.
Χλιάδες πρόοροι θάνατο
Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής
άσκησης ανέργων
Ο Όμλος της Τράπεζας Πειοαις, ενισχοντας την προσπάθ
εια βελτίωσης του έργου των
αστικν συγκοινωνιν στις
ουνθήκες που έχει δημιουργήσει
η πανδημία Covid-19 , παρέχει
Xαηματοδότηση για την προμήθ
εια αστικν λεωφορείων στις
Περιμέρειες Αττικής , και Θεσσαλονίκης
Ειδικότερα , η Τράπεξα Πειοαις χαι η Πειραις Leasing
είναι ο αποκλειστικός χρηματοδότης, αφενός για την ποομήθεια 200 αστικν Λεωρορείων
από το ΚΤΕΛ Αττιχής , Κορίνθ
ου, Θήβας και Εύβοιας και αφετέρου για την εκμίσθωση 180
Κεωφορείων στην Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του
Οργανισμού Αστικν Συγκοινονιν Αθήνας (ΟΑΣΑ) με την
παραλαβή των λεωφορείων , το
ΚΤΕΛ Ατικής θα αναλάβει την
εκτέλεση 29γραμμν που
βρίσκονται σε περιαστικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
απελευθερνοντας από
γραμμές αυτές λεωφορεία του
ΟΑΣΑ, τα οποία θα ενισχύσουν
το έργο του Οργανισμού στο
κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα,
το ΚΤΕΛ Αττικής θα υπεχμισθσει 31 επιπλέον γραμμές στα
γετονικά ΚΤΕA Κορίνθου
Θηβν και Ευβοίας.
Στη Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος
Πειραις χσηματοδοτεί τον ανάδοχο του διαγωνισμού του
Οργανισμού Αστικν Συγκοινωνιν Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ ) για
την προμήθεια 180 αστικν λεωφορείων , τα οποία θα εκμσθσει ο ΟΑΣΘ για χρονικό
διάστημα 30 μηνν , με ο
δικαίωμα προαίρεσης για εξαγορά των ογημάτων μετά το πέρας
της μίσθωσης
Με τον τρόπο αυτό, σημεινεται
στη σχετική ανακοίνωση , ο Όμλος της Τράπεζας Πειραις υποστηρίζει και ενισχύει το συγκοι
νωνιακό έργο των δύο Περιφερειν προκειμένου αυτό να
βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί
στε να εξυπηρετεί με ασφάλεια
τους πολίτες στη δύσκολη
συγκυρία που διανίουμε.
καθαρισμού στους Δήμους
Δενγμετοληρτικοί δεγοι στις ενάλοτες
δωμές κάθε δυο εβδομάδες
Συνεδρίασε σήμερα η Επτροτή
Eυπαθν που σκοπό έχει ρίου και Προστασίας Κατα
την προστασία από τον κορωνοϊό Coνid-19 των φιλοξε - Ανάπτυξης
νουμένων
Φροντίδας Ηλικιωμένων πουλίδης χαι
και λουτές γλειστές δομές Γραμματέας Εσωτερικν
φιλοξενίας ευπαθν ομά δων του πληθυσμού.
νειας , Αγγελος Μπίνης , ο
Προστασίας Γενικός Γραμματέας Εμποναλωτή του Υπουργείου
Επενκαι
Μονάδες δύσεων , Παναγιτης Σταμ
ο Γενικός
κα Οογάνωσης του Υπουο
γείου Εσωτερικν , Μιχαήλ
Σταυριανουδάκης. Οπεριο
ρισμός των χρουσμάτων σε
Τροπολογία , με οκτ άρθρα , που ουθμίζουν θέματα των
ΟΤΑ και δίνουν τη δυνατότητα στους Δήμους να προσλά
βουν επιπλέον υπαλλήλους καθαρισμού , καθς και να
ρυθμίσουν τα μιοθματα στα χυλικεία των σχολείων που
έχουν υποστεί ζημίες από την πανδημία , κατατέθηκε στο
νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικν για την τοοποποίηση του Κδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Στη συνεδρίαση που ποοήδρευσε η Υφυπουργός κλειστές Μονάδες ΦρονΕογασίας και Κοινωνικν τίδας Ηλικιωμένων,
Υποθέσεων Δόμνα Μιχα - συστηματικοί και ταχτικοί
ηλίδου ,
Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιργος Σταμάτης , ο Ποόεδρος χά θέματα που απασχόλτου Εθνικού Οργανισμού ησαν
Δημόσιας Υγείας , Πανα - Σημεινουμε ότι σήμερα ο
γιτης Αρκουμανέας,
Αντιστράτηγος ΠΣ
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας , Βασίλης στές μονάδες που διαβιούν
Παπαγεωογίου, ο Διοικητής ηλικιωμένοι
της Εθνικής Αοχής Διαφά
Στο άρθρο 1 προβλέπεται ότι
μέχρι τρεις Φορείς Διαχείρισης
Στερεν Αποβλήτων (ΦΟΑΣΑ) ενός , Δήμοι όμορο, να υπάρχει
θα μπορούν να λειτουργούν , χρος υγειονομικής ταφής
πλέον , σε κάθε Περιφέρεια. Με
την τροπολογία τίθενται συγκεκρυμένες προϋποθέσεις όπως η
τιχού Συμβουλίου , σε κάθε
ΦΟΑΣΑ να μετέχουν πέραν του
έλεγχοι καθς
αυστηρή τήρηση των που
τοκόλλων ήταν από τα βασισυμμετείχαν
εντός των διοικητικν ορίων
που καλύπτουν οι Δήμοι που
μετέχουν στον ΦΟΔΣΑ. Κάθε
Δήμος θα μπορεί να μετέχει σε
έναν ΦΟΑΣΑ
επιτροπή .
μεγαλύτερος
ελέγχων σε δομές από τον
ΕΟΔΥ διενεργείται σε νλειαριθμός απόφαση να έχει ληφθεί με
απόλυτη πλειοψηφία του Δημοε.α.
Created by Universal Document Converter