Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
: ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Παρασκευή
Αριθμ. φύλ 41778
Ετος 144ν
Τιμή 1,50ε
100α0ευη μι/.
ακβου αποστόλου, Αβραάμτου δικαίου
Σελήνη 22 ήμερων 1Ανατολή ήλίου728 -Δύσις 6.56
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βόρειοι έως 5 μπφόρ, (Eaς 27β)
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι βορειοδυτικοί έως 6μποφόρ (Εως 25β)
9Οχτωβοίου 2020 Σ 6
ΗΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΑΞΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗΤΟΥΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥΚΩΔΙΚΟΣ
Σέ τροχιά
μετά την διαγραφή Κοντονή
διασπάσεως ΣΥΡΖΑ
Μέάφορμή τήν Χρυσή Αύγή - Σνάρια μεγάλου συναστισμού διακινούν οίκοχύποπτοι άριστεροί τής Κουμουνδούρου
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ένίκησε ς φαίνεται
μετά την καταδίκη του νεοναζιστικούϋ μορφματος ς <εγκληματικής όργάνωσης . λιτεύσεως Εξελίξεωνοί όποίες σέ πρτη
Ωστόσο ή Χρυσή Αύγή άκόμη και έγκλει- φάση μπορεί να όδηγήσουν στήν τέταρτη
στος φαίνεται ότι θά άποτελέσει τόν καταλύτη για εύρύτερες και πιθανόν μή όμα- Τσίπρα (ή πρτη μέ Άλέκο Αλαβάνο, ή δεύλές πολιτικές έξελίξεις στην πατρίδα μας
Η χθεσινή παραίτησις βόμβα του πρην ζάνη-Κωνσταντοπούλου-Βαρουφάκη, τοΥπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑΣταύ
ρου Κοντονή μέ άφορμή τίς διατάξεις το
ποινικού κδικος πού έψήφισε ή Άριστε - φου άνοχής των έπτά Βουλευτν τν άντιρά πέρυσι τό καλοκαίρι λίγο πρίν άπό τήν φρονούντων πρός μια συμφωνία Είρήνης ,
διάλυση τής Βουλής γιά τίς έκλογές και ή Φλιας και Επδυνων Συμβιβασμν μεταπαραπομπή του για διαγραφή μέ τήν κατηγορία της συμπορεύσεως υμέ έχθρικά πρός
τόν ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά συμφέροντων άποτε- μουνδούρου θά δδηγήσει είς τό μέλλον (τό
λεί τήν θρυαλλίδα καταιγιστικν έξελίξεων για τό κόμμα της άξιωματικής Αντιπο
2021) άκόμη και στήν δημιουργία μεγάλου
πολιτικού συναστισμού ίκανου νά άντέξει τό
βάρος ένός έπωδύνου συμβιβασμού μέ την και τήν άμιγς έσοκομματική. Η άποκάλυγείτονα . Πράγμα τό όποίο δέν προκύπτει
πουθενά άπό τό ρεπορτάζ αύτήν την στιγ- ρυθμίσεις του Κδικος έπειδή θά είχε καλύμή παρά μόνο ς φόβος τν Συριζαίων. Επί
σης ς μύχιος πόθος όρισμένων συγκεκριμένων έκσυγχρονιστικν συμφερόντων πού
πολύ θά ήθελαν νά έκμεταλλευτούν τήν συ- Μιχάλη Καλογήρου ( μέ τόν όποίοό Κογκυρία για να έκπαραθυρσουν τόν Κυριά- ντονής είχε κόντρα) , έξέθεσε τόν ίδιο τόν κύκο Μητσοτάκη άπό την πρωθυπουργία . Γ
γονός άπίθανο καθς ό Πρωθυπουργός είναι
κυρίαρχος στό κόμμα καί ίσχυρός στόν λαό .
Ήβροντδης παραίτησις του Σταύρου Κοντονή άπό τήν Κεντρική Επιτροπή μέ δή
λωση στήν έκπομπή του Γιργου Παπαδάκη (Καλημέρα Ελλάδαν στόν Αντέννα
έχει δύο διαστάσεις. Τήν άμιγς πολιτική
Ψις Κοντονή, ότι διαφωνούσε μέ έπί μέρους
διάσπαση τού ΣΥΡΙΖΑ έπί ήγεσίας Άλέξη
τερη ποινική μεταχείριση έξαίτίας αύτν ή
Χρυσή Αύγήν, έξέθεσε τήν νύν άντιπολίτευση και τόν τότε Υπουργό Δικαιοσύνης
τερη μέ Φτη Κουβέλη, ή τρίτη μέ Λαφ ρα μέ την όμάδα τν άντιφρονούντων ) καί
στήν δεύτερη φάση ίσως στήν παροχή ψηρίο Κοντονή πού τις ψήφισε, στόσο ύπενθύμισε σέ δλους και το έξής: ό κδιξ έψηφίσθη και άπό άλλες πτέρυγες τής Βουλής,
είχε την δημοσία συνηγορία του Εύαγγέλου Βενιζέλου , ένω ή ΝΔ άπείχε άπό την
Συνέχεια στήν σελ .3
ξύ'Ελλάδος και Τουρκίας.
Κατά κάποιους εύφάνταστους της Κου αίαε του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αρχίζει διάλογος
στήν σκιά
τής Αμμοχστου
Τί δουλειά είχε ή ΝΔ έχεί;
Αμερικανίδα
ΣΥΖΗΤΗΣΑ διά μακρόν μέ τους δικηγόρους της πολιτικής άγωγής στήν δίκη της <Χρυσης Αύγήςκατά τήν διάρκεια ραδιοφωνικης έκπομπής στήν άρχή
της έβδομάδος τό έπίμαχό νομικό θέμα της έγκλη
ματικής όργανσεως . Πρίν άπό τήν έκδοση της δ άκόμη ένα : τί δουλειά είχε ή ύψηλόβαθμη κομματικαστικής άποφάσεως. Ρτησα πιεστικά τον Θανα - κή άντιπροσωπία της ΝΔ έξω άπό τό Εφετείο; Άλήση Καμπαγιάννη για τό κρίσιμο άποδεικτικό ύλικό.
Τά πραγματικά περιστατικά έπρεπε να κουμπο- καί τό κόμμα νά παρίστανται στήν δικαστική αίθουνουν στόν ποινικό νόμο, δέν άρκούσε ή έπιθυμια σα του Κορυδαλλου όταν άπαγγελλόταν ή άπόφα
της καταδίκης . Τά δικαστήρια δέν δικάζουν ίδέες
ούτε πολιτικά έγκλήματα . Δικάζουν , καταδικάζουν η γιά την 17 Νοέμβρη.; Θυμάται κανείς τόν Κωννη; Αμφιβολίας ότι θά έπραττε το καθήκον της ; Καί
άν τυχόν ό μή γένοιτο ή άπόφαση δέν άρεσε , τί θά
1γινόταν, Είσβολήχιλίάδων στό δικαστήριο,
ΕΝΜΕΣΩ τρωτοφανν προκλήσεων
και άπειλν οί ύπουργοί Εξωτερικν
Ελλάδος-Τουρκίας συνηντήθησαν χθές
στήν Μπρατισλάβα και συνεφνησαν
νά άρχίσουν οί διερευνητικές έπαφές τό
έπόμενο διάστημα Τήν πρτη συνάντηση- σέ ύψηλό έπίπεδο- μετά την κρίση
στήν Ανατολική Μεσόγειο έπισκιάζουν
ή (είσβολήν τν Τούρκων στήν Αμμόχωστο, οί άπειλές τουΕρντογάν γιά τό
Αίγαίο και οί ταράνομεςNavtex άνήμερα
την 28ηΟκτωβρίου, οί χάρτες πούτόλμη σε νά παρουσιάσει ο Τσαβούσογλου στό
φόρουμ τής Μπρατισλάβας μέ τό Καστελλόριζο άλλά και ή δμολογία του Νίκου
Δένδια γιά την γενικότερη στάση τής Ε.
Συνέχεια στήν σελ 4
Λουίζ Γνλούχ
τό Νόμπελ
Λογοτεχνίας
Καί βεβαίως σέ αυτά τά έρωτήματα προστίθεται
θεια: Θυμαται κανείς τήν Ντόρα Μπακογιάννη άλλά
σταντίνο αραμανλή καί τήν ήγετική όμάδα της ΝΔ
ή άθωνουν πράξεις οί όποίες άξιολογούνται ή όχι νάπαρίστανται στήν αίθουσα του δικαστηρίου όταν
ς ποινικά κολάσιμες . Αύτά τούλάχιστον μάς έμα- Ντεγιάννης άπτήγγειλε τήν έτυμηγορία στήν δίκη
θαν οί δάσκαλοί μας στήν Νομική. Από τήν συζήτη- γιά τούς πρωταιτίους της δικτατορίας; Ή άπάντησή μας συνεπέρανα ότι κατά τήν διάρκεια τής πο- ση είναι όχι.
λύχρονης άκροαματικής διαδικασίας προέκυψαν
πράγματι άποδείξεις τινές που ένέπιπταν στό πεδίο έφαρμογής του άρθρου 187 του Ποινικού Κ - τήν διάκριση τν έξουσιν. Δεύτερον, διότι μεταδικα . Κανένα δικαστήριο δέν θά μποροϋσε να τίς πολιτευτικά είναι τό μόνο πολιτικό κόμμα πού συπροσπεράσει. Τούτων δοθέντων λοιπόν τό έρ - γκρούστηκε έμπράκτως μέ τά άκρα και άποτέλεσε
τημα που προκύπτει είναι σαφές και συγκεκριμέ - θυμα τους . Συγκρούστηκε μέ τήν περίφημη φράση
νο : τίνόημα είχε ή έκστρατεία πίεσης της δικαιοσύ - τού Εθνάρχη όταν λέμε ίσόβια, έννοούμε ίσόβιαν.
νης κατά τήν διάρκεια των δεκαπέντε τελευταίων Οι δικτάτορες ήταν οι μόνοι σέ όλόκληρο τόν κόσμο
ήμερν έν όψει της έκδοσης τής άπόφασης; Τίνόη- πουτιμωρήθηκαν μέ φυλακή . Ούτε στήν Πορτογαλία
μα είχαν οί λαϊκές συγκεντρσεις, τάλαϊκά δικαστή - ούτε στίς χρες της Λατινικής Αμερικής συνέβη κάρια, οι δηλσεις τν πολιτικν άρχηγν, των συνδι - τιάνάλογο . Αύτή ή άπόφαση του Καραμανλή άποτέ
καλιστικν σωματείων, τν πάντων όλων; Είχαν χαρακτήρα μή έμπιστοσύνης στήν έλληνική δικαιοσύ(σελ. 7)
Οί ήγεσίες
καί οί λαοί
Πρτον, διότι ή ΝΔ σέβεται τους θεσμούς καί
Γράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
ΜΕΡΟΣ '
Δικαστική άνύρωσι
τής ίσπανικής καραντίνας
τΟ ΠΙΟ ένδιαφέρον ζήτημα πού προκύπτει άπό τίς παραπάνω διατυπωθείσες είσαγωγικές άρχές και που
άπαιτουν περαιτέρω άνάλυση, είναι
οί σχέσεις ήγεσιν καί λαν . Πς συντίθενται , πς συνυπάρχουν , ποιός
είναι ο καθ' έκαστον συλλειτουργι κός μεταξύ τους ρόλος; Από τά βάθη της κοινωνικής άνθρωπολογίας
μας έρχονται οι όρισμοί, αυτοσχέδιο, πλήν αύθεντικοί. Οί λαοί στό πεδίο
και στόν χρο της αύτενέργειας και
αυτονομίας τους , καθοδηγούμενοι
άπό τό ένστικτό τους , είναι σπηλαιόβιοι καί τρωγλοδύτες, δπως το έπιβάλλουν οι άνάγκες της στέγης, λιμναιο ,
έκμεταλλευόμενοι τήν φελιμότητα
Λεπτομέρειες στήν σελ . 5
λεσε τόν λόγο ίδρυσης της Εθνικής Παράταξης,
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τρείς νέες
ρυθμίσεις όφειλν
Θησαυροί του Αγίου
Ορους σέ ψηφιακή
έκθεση
Ανταποκρίνεται άραγε όγραφικός χαρακτήρας
ένός άνθρπου στόν τρόπο μέ τόν όποιο γράφει
συνθήματα μέ μπογιά ή μέ σπραίν σέ έναν τοίχο.
Η έπιστήμη δέν έχει άποφανθεί διότι προφανς
ούδείς ήσχολήθη ποτέ μέ τό ζήτημα Αυτό μέχρις
ότου ένεφανίσθησαν άντικυβερνητικά συνθήματα σε
τοίχους Τής Πυονγνάνγκ Ο Κμ Γιόνγκ Ούν παρήγγειλε ότι οί ύπήκοοί του θά πρέττει νά δσουν
δείγματα γραφής στίς άρχές Τής χρας προκειμένου
νά γίνουν συγκρίσεις και εύρεθούν οί ένοχο! Δέν θά
μπορούσε φυσικά νά ζητήσει άπό όλον τόν πληθυσμό. Όπότε ήρκέσθη στους κατοίκους Τής έπαρχίαςς Ούνσάν, όπου ένεφανίσθησαν τά συνθήματα
άλλά και σέ όσους ταξίδευαν σέ αύτήν κατά τό έτπΙ
μαχο διάστημα.
ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ για τήν έξόφληση τρεχουσν φορολογικν ύποχρεσεων πού έδημιουργήθησαν κατά τό lockdown άλλά και μετά άπό Μάρτιο έως Ιού νο, άναβίωση τν ρυθμίσεων πού έχάθησαν άπό τόν
Μάρτιο έως και τόν Σεπτέμβριο και ρύθμιση 120 δόσε
ων για τήν άποπληρωμή όφειλν πού προέρχονται άπό
δάνεια μέ έγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ένεργοποιεί τό Υπουργείο Οίκονομικν .
ΗΨΗΦΙΑΚΗ διαδραστική έκθεσις κΠέρασμα στό
Φν, ή όποία ταρουσιάζει για πρτη φορά στήν
όπερχιλιετή ίστορία του Αθω ψηφιοποιημένους θησαυρούς άπό Ιερές Μονές του Αγίου Όρους , θά φιλοξενηθεί άπό τίς 16Οκτωβρίου καί γιά έννέα ήμέρες έως τίς 24 Όκτωβρίου, στόν Νέο 'Εκθεσιακό
χρο (έπίπεδο Σκαλκότα) του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνν . Προσβάσιμοι πλέον μέ την βοήθεια της
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ELLADA
ΤΗΣΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τάκενά στήν πολιτική κάποιος τά καλύπτει
.Η Βρεταννία μόνον γιά ρατσισμό δέν έχει κα
τήγορηθεί Φαίνεται όμως ότι αύτό που δέν έπι δεικνύουν οί άνθρωποι έπιδεικνύεται άπό τά κυβερνητικά πληροφοριακά συστήματα. ΠράγμαΤΙ τά online συστήματα στά όποία άπευθύνονται οί πολίτες φαίνεται δέν είναι πολύ πρόθυμα
να δεχθούν τίς φωτογραφίες έγχρμων προσπων . Άν είναι δέ γυναϊκες , άκόμη χειρότερα!
Ανάμεσα στις πολυάριθμες σχετικές καταγγελίεs, μιά γυναίκα ύποστηρίζει ότι ύπεχρεθη νά
ύποβάλλει πέντε φορές τήν φωτογραφία της, μέ
χρις ότου γίνει άποδεκτή γιά νά έκδοθεί τό δι αβατήριό της .
Πρέπει νά το ξέρουμε φέρεια , στήν όποία κwριαότι ψηφοφόροι τής <Χρυσής χούσε άνέκαθεν ή Άριστε - δες ήσαν ή μεγάλη νεανιΑύγήρ ύπήρξαν καί άνθρω-ρά καί στήν δποία ή Χρυ- κή δύναμη τής Περιφέρειας, ρά κριαρχούσε στά κπρο
ποι οί όποίοι ούτε φασί- σή Αύγήν κέρδισε σημαντικό
στε, ούτε ενεοναζί , ούτε μερίδιο ψήφων.
χρυσουγίτεν ήσαν.
στά όποία οί Λαμπράκη- μους στίς παράγκες του
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Περάματος, που ή άριστε13:00-15:00
που ό Μίκης Θεόδωράκης σφυγικάν τής Δραπετσνας,
και δ Μάνος Λοζoς έmισκέ
πτοντάν συχνά τήν Νίκαια
και έδιναν συναυλίε, που οί
που τά κόμματα τής δεξιάς
ίδρωναν νά κερδίσουν μιά
δυό έδρες .
"Δύο απ' όλα
Κατ' άρχάς, μού έξηγούσαν δτι έχε άλλάξει κα τά πολύ ή κοινωνική δια- Λαμπράκηδε, μέ τους ΤΕΠροσωπικά, κείδα κι
Επαθο σέ συζητήσεις μέ κά
ποιους πολιούς φίλους , άπό στρωμάτωση στήν περιοχή . νεκέδες στούς μου , έφτια- ήν άριστερά πού ήξερες Τήν
Τήν Β Πειραις , Μιά περι-Έγ θυμόμουν τά χρόνια ξαν τούς τσιμεντένιους δρό
Πάνε αυτόά, ξέχασε τα
ο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τασαγκαράκης
Συνέχεια στήν σελ. 4
09-10-2020
9' 771108 "701151.