Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

17oC, 15:00

24oC, 21:00

19oC - Υγρασία 42%-67% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:44 - Δύση ηλίου: 19:09

€0.80

¼ðïõ Ý÷åé êñÜôïò êáé åîïõóßá ç ¢íïéîç*

Στο φόντο της δικαστικής καταδίκης της εγκληματικής Χ.Α., σε media και social ξετυλίχθηκε το γαϊτανάκι που εκτείνεται από τη θέση "είμαστε όλοι αντιφασίστες" έως τον αντίποδα "τώρα που βρήκαμε φτυάρι και παπά ας θάψουμε όλο το χωριό". Υπάρχουν στιγμές που αποκαλούνται ιστορικές. Τομές που επηρεάζουν τα πάντα από 'κει και πέρα. Επιβεβαιώνονται
στη συνέχεια από την αλλαγή των ηθών. Έτσι που να μπορεί να μιλήσει κανείς για μια νέα περίοδο. 3»

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5215

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 30 ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Çëßá... ñß÷ôï!
«Æåóôáßíïõí» ìç÷áíÝò
ïé ìðïõëíôüæåò óå üëåò
ôéò ÐåñéöÝñåéåò, ìåôÜ
ôçí åíôïëÞ ×áôæçäÜêç
ðñïò ôïõò ÓõíôïíéóôÝò
ôùí ÁðïêåíôñùìÝíùí
ÄéïéêÞóåùí



Åêêßíçóç óôï Corfu Old Town Trail ôï ÓÜââáôï

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εργολαβία κατεδάφισης
αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλόπαραλίες και δασικές περιοχές της
Κέρκυρας, προκηρύχθηκε την Τρίτη
6 Οκτωβρίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δημοσιεύθηκε αναλυτικά στο φύλλο της 7/7/2020 της
Καθ. Ενημέρωσης.
Πρόκειται για την εκτέλεση 30 τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης,
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την
Κτηματική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας, με προϋπολογισμό 300.000€.
Σελίδα 4»

Äßêç ×.Á.: Íá ìçí
áíáãíùñéóôïýí
åëáöñõíôéêÜ, æÞôçóå
3»
ç ÅéóáããåëÝáò

"ÐïíïêÝöáëïé"
Õäñáßïõ ãéá ÄÅÕÁÊ
êáé Óùìáôåßï
ÅñãáæïìÝíùí
6»

Την ευκαιρία ν' απολαύσουν το υπέροχο αστικό τοπίο (urban) του Ιστορικού Κέντρου της Κέρκυρας θα έχουν όλοι όσοι συμμετάσχουν στο αθλητικό event Corfu Old Town Trail 2020, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 17:00

"ÁðáóöÜëéóå" ï ÊïíôïíÞò åíáíôßïí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ
ÂñÝèçêå ôï… ÷áìÝíï óêáëïðÜôé ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ 7»

Áíáâáèìßæåôáé åíåñãåéáêÜ
ôï ÅÁÊ ÊÝñêõñáò
20»

5»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα