Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 2474
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΕΥΖΑΝΤHC
ΕΒΔΟ M ΑΔΙ Ι Α ΕΦ Η Μ Ε ΡΙ Σ ΤΩ Ν ΑΠΑΝ ΤΑ Χ 0 Υ Φ Λ Ω ΡΙ Ν ΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2890
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: [email protected]
ΕΝΙΣXΥΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΟ
ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ Μ ΑΚΕΔ ΟΝΙΑΣ
Σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα opengov.gr
( http:/www.opengov.gr/minenv/?p = 11 202 ) τέθηκε το Σχέδιο
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (masterplan) των λιγνιτικν
περιοχν της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, οι
βασικές αρχές του οποίου παρουσιάστηκαν τον Σεπτέμβριο.
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το τελικό
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ
Υ 10 εκ.ε
10 εκ . ευρ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020
για την ενίσχυση μικρν και πολύ μικρν επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επλήγησαν από τον C0VID-19
των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό του 50% θα συμπερι- masterplan -Που θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο-θα
κρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια λαμβάνονται ενδεικτικά οι αγορές εμπορευμάτων, πρτων αποτελεσει τη βαση για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δυτικής Μακεδονίας δίνεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υλν και υλικν , ενοικίων , παροχν σε εργαζόμενους και δια - Δίκαιης Μετάβασης 2021-2027 (που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του νέου
Επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης για τις μικρές και πολύ μ Ενίσχυση Μικρν και Πολύ Μικρν Επιχειρήσεων που επλήγ- φόρων λειτουργικν εξόδων.
ησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονίαν που
0 προσδιορισμός των ΚΑΔ των ενισχυόμενων επιχειρήσεων , | ΕΣΙΑ) στο οποίο θα εξειδικεύονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις
υπέγραψε 0 Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεργιος καθς και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται για την αναπτυξη νεων οραστηριοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές .
Παράλληλα, προετοιμάζεται σχέδιο νόμου με στόχο την
Κασαπίδης, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ ευρ.
Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παραστην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Η δράση θα έχει γρήγορη υλοποίηση, καθς οι ανάγκες των ταχεια υλοποίηση του masterplan που θα συμπεριλαμβάνει, με
σχεθεί δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην επιχειρήσεων είναι μεγάλες και άμεσες και για το λόγο αυτό ταξυ αλλων , διατάξεις που θα διασφαλίζουν την ουσιαστική εμαγορα θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετπιση το χρονικό διάστημα υποβολής των προτάσεων ορίστηκε από Πλοκή των τοπικν κοινωνιν . θα παρουσιάζονται επίσης τα
κίνητρα που θα θεσπίσει η χρα μετά την έγκριση από τις
των επιπτσεων της νόσου Covid-19 και τη διασφάλιση της 02/10/2020 έως και 26/10/2020 ρα 15:00.
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
Η δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρή-Σύστημα Κρατικν Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) .
σεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και
καλύπτει Κεφάλαιο Κνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχεί- AΝΕM ΑΜΚΕ) (τηλ. 2310-480000), [email protected],
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδικότερα, η πρόταση που τελεί υπό επεξεργασία προκειμέΠληροφορίες: Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ- νου να τεθεί προς έγκριση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα ( ε
θνικά και ευρωπαϊκά) προβλέπει τα εξής:
. Για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλρινας και
ρησης του έτους 2019, με επιχορήγηση ποσού από 5.000 Ε www.kepa-anem.gr (επιλογή "Στειλε τοερωτημα σου") και οτην Τρίπολης εκτιμάται πως , όσον αφορά στα κίνητρα που αφορούν
κατ' ελάχιστο έως 40.000 ε (μέγιστο) . Στα ποσά εξόδων επί ΑNΚΟ Α.Ε., [email protected], (τηλ. 2461 0-24022) www.anko.gr) .
στην υλοποίηση νέων επενδύσεων , το συνολικό ύψος της
ενίσχυσης χρειάζεται να αυξηθεί σε 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-Ε.Ε.Τ. 70% γα τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται πλέον η απαλλοτρίωση των
Αναργύρων Φλρινας , μετά και τον προσδιορισμό για τις
7/4/2021 της δικασίμου της αίτησης για ορισμό οριστικής τιμής
μονάδας ενπιον του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,
Γιργος Κασαπίδης, η επίσπευση των διαδικασιν ήταν 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ
προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής. Οι συντονισμένες ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη και των Υπηρεσιν της Π.Ε.
Φλρινας οδήγησαν στο να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες
ενέργειες το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να δοθεί
λύση στην μακροχρόνια ταλαιπωρία των κατοίκων του οικισμού σματιΚων οιατάξεων και κανόνων, που απειλεί την επιβίωση | μεχρι την ρα που τυπθηκε η εφημερίδα αν θα αναβληθεί για
Τέλος, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια παρακολουθεί και συνδράμει με όλες τις δυνάμεις τη μετεγκατάσταση
του οικισμού των Αναργύρων στη θέση Κουρίω Πτολεμαϊδας των ΕΙΕΙ- ΣΗΠΕ-ΕΔΙΠΤ, σε πρόσφατες συνεδριάσεις τους.
καθς και το αίτημα των κατοίκων για απαλλοτρίωση από τη
Δ.Ε.Η. επιπλέον πληγεισν εκτάσεων.
. Για τις λοιπές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και Μεγαλόπολης, η πρόταση είναι να προβλεφθεί μέγιστη
ενίσχυση της τάξης του 40% για μεγάλες επιχειρήσεις, 50%
για μεσαίες και 60% για μικρές.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 10 Νοεμβρίου 2020.
Το Σχέδιο Δίκαιης Ανατυξιακής Μετάβασης αποτελεί το μοναδικό θέμα στην προγραμματισμένη για την Δευτέρα 12 0κτωβρίου 2020 συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρν.
Καθς όμως επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα στην Κοζάνη,
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ-Σ.Η.Π.Ε.
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΕΔ.Ι.Π.Τ.
ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Με την κατάρρευση κάθε πρόνοιας σττήριξης του περιφερειακού
και του κλαδικού Τύπου, απέμεινε ένας ερειπινας αποσπα-λογω αύξησης των κρουσμάτων C0VID-19 , δεν είχε αποφασιστεί
λίγες ημέρες ή θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.
των επιχειρήσεων Τύπου.
Η διαπίστωση επιβεβαιθηκε για μια ακόμα φορά από το Δ.Σ.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Του Δημοτικού Συμβουλίου Φλρινας
Αφορμή γι αυτήν, η παρατεταμένη εκκρεμότητα του προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου δια
της επιδότησης των θέσεων εργασίας . Και τούτο, παρά τις επανειλ
Το ιστορικό 10 Σύνταγμα Πεζικού συγκροτήθηκε το 1877
και συμμετείχε σε όλους τους αγνες του Ελληνικού Έθνους.
Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Φλρινα, όπου και μεταστάθμευσε το 1952. Το 1998 διαλύθηκε και αντικαταστάθηκε
από την 9η Ταξιαρχία Πεζικού, όμως το 2013 επανασυγκρ0τήθηκε με έδρα και πάλι τη Φλρινα.
Το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα έντονη η φημολογία
ότι επίκειται η κατάργησή του . Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη,
ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝοΪΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟ ΝΙΑ | ημμένες διαβεβαισεις για την άμεση ενεργοποίησή του , από
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στ. Πέτσα, τόσο απέναντι στη
διοίκηση των ΕΙΕΤ-ΣΗΠΕ όσο και κατά τις συναντήσεις του με
τις ενσεις των εργαζομένων (ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ Κ.α.).,
Σημειωτέον ότι όλος ο περιοδικός / κλαδικός Τύπος της
Με ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δημο-οι0ικηση των EΙΕΙ -ΣΗΠΕ όσο και κατά τις συναντήσεις του με
σιοποιήθηκε ο αριθμός κρουσμάτων κορωνοϊού στην Δυτική
Μακεδονία τα οποία διαγνστηκαν στο εργαστηριο του1 ενικου χρας και ένα κομμάτι του περιφερειακού Τύπου αποκλείΝοσοκομείου Κοζάνης και στα ιδιωτικά εργαστήρια της εριφερειας στηκαν εντελς από το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρή-|πέρα από τον ιστορικό της χαρακτήρα, προκαλεί λύπη και ανηαπό 28 Σεπτεμβρίου έως 4Οκτωβρίου 2020.
Η εικόνα ως προς τα κρούσματα στην Δυτική Μακεδονια εχει ως αφορά την εξαίρεση των εργαζομένων που δεν βρίσκονται στο
εξής: Δήμος Βελβεντού 2, Δήμος Βοϊου 2, Δήμος Γρεβενων: 5 , καθεστς πλήρους απασχόλησης.
Δήμος Εορδαίας 8, Δήμος Καστοριάς: 6, Δήμος Κοζάνης 24, Δήμος
Άργους Ορεστικού 4, Δήμος Φλρινας 5, Δήμος Αμυνταίου 2 .
οι χνηλατήσεις καθς και οι δειγματοληψίες συνεχίζονται με την υποχρέωση των επιχειρήσεων περιφερειακού, κλαδικου
καθημερινά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ε.Ο.Δ.Υ της Τετάρτης 7 | τζιρου), τρα βεβαινει την οφειλή , και μάλιστα αναδρομικά , κεντρική εξουσία.
Οκτωβρίου διαγνστηκαν 407 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, στήνοντας βιομηχανία εξωδίκων σε βάρος των εφημερίδων.
από τα οποία 29 στον νομό Κοζάνης, γεγονός που οδήγησε
στην επιβολή περιοριστικν μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα | των Ενσεων τους δεν έχουν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν στον
Κοζάνης, που ισχύουν για πέντε (5 ) ημέρες , από την Τετάρτη | ΕΔΟΕΑΠ, εάν δεν απασχολούν πάνω από πέντε υπαλλήλους.
07-10-2020 και ρα 22.00 έως και τη Δευτέρα 12-10-2020.
Τα μέτρα έχουν ως εξής:
Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονο- επιχειρήσεις που είναι <ίσα βάρκα, ίσα νεράν τις καταοικαζεις !προβεί σε μια εσφαλμένη κίνηση, που θα προκαλέσει δυσαμικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 | να βρεθούν <Κκάτω από την ίσαλον ήγουν να βουλιάξουν!
της επομένης.
. Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης ότπως πάρτυ, εμποροπα-λίστα των οφειλετν / επιχειρήσεων Τύπου , απειλντας ευθέως
νηγύρεις , λιτανείες, κλπ.
. Εξαιρούνται της αναστολής οι λαϊκές αγορές, οι οποίες θα | αυτν εν δεν ικανοποιούνται και οι προϋποθέσεις εσόδων
λειτουργήσουν με όριο απόστασης μεταξύ των πάγκων των
πωλητν (5) μέτρα και το 50% της δυναμικότητας ανά κατηγορία | οικείο Κανονισμό Είσπραξης και τις τακτικς συντασσόμενες,
πωλητν.
. Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτν άνω των 9
ατόμων για οποιονδήποτε λόγο , τόσο σε δημόσιο όσο και σε | φαρμακευτικν υτηρεσιν σ' ολόκληρη της ελληνική περιφέρεια,
ιδιωτικό χρο.
. Στους χρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων | για την άδικη συμπεριφορά απέναντι στις επιχειρήσεις περιφεσε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς | ρειακού, κλαδικού Τύπου και την καταχρηστική αξίωση καταβολής
Α' βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα .
Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και | κρίσματος και μάλιστα αναδρομικά!
σε εσωτερικούς χρους.
σεων Τύπου , εν η ΕΙΕΤ έχει εκφράσεις τις αντιρρήσεις της όσον | συχία σε όλους μας και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αποφάσεων που πλήττουν την περιοχή μας.
Τη δεδομένη στιγμή , που οι επιπτσεις της απολιγνιτο
Σε αντίφαση, η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, που συνέδεε το έως ποίησης είναι εμφανείς, στόχος θα πρέπει να είναι η ελαχι
σήμερα ανύπαρκτο πρόγραμμα επιδότησης των θέσεων εργασίας, ||στοποίηση τους και όχι η περαιτέρω διόγκωσή τους. Οι κάτοικοι
της Φλρινας δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αισθανθούν
πως ο τόπος μας διαρκς χάνει και παραγκωνίζεται από την
Τύπου να καταβάλουν επιπλέον εισφορές (2% επί του ετήσιου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλρινας, αφουγκραζόμενο την τοπική
κοινωνία δηλνει κάθετα τη διαφωνία και την αντίδραση του
σε αυτό το ενδεχόμενο και καλεί την αρμόδια πολιτική ηγεσία
να αναθεωρήσει τυχόν πρόθεσή της για κατάργηση αυτής της
τόσο νευραλγικής σημασίας στρατιωτική μονάδα, τόσο για ιστο
Όπως, μάλιστα, επισημαίνουν η ΕΙΕΤ και η ΕΔΙΠΤ, πολλά μέλη
Έτσι και εν είναι πρόδηλο ότι επιβαρύνοντας (σημειωτεον, |ρικούς , όσο και για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους .
επί των εσόδων γενικς και όχι επί των κερδν), άδικα και επιπλέον ,
Ζητούμε από τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Αμυνας να μην
ρέσκεια και ανασφάλεια στους κατοίκους της ακριτικής μας
περιοχής.
Επιμένοντας σ' αυτήν την αδιέξοδη επιδίωξη μεγαλνει η
τη βιωσιμότητα, κυρίως των μικρότερων και ασθενέστερων εξ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ
Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλρινας γνωστοποιεί ότι οι αιτήσεις , που αφορούν
πάσης φύσεως εργασίες σύνδεσης των διαφόρων ακινήτων
στην πόλη της Φλρινας και στις Τοπικές Κοινότητες περιοχής
αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Φ. με τα Δίκτυα Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (αρχικές συνδέσεις-μετατοπίσεις υπαρχουσν
- βελτισεις κ.λπ.) , θα διεκπεραινονται εφόσον το επιτρέπουν
οι καιρικές συνθήκες μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020 και όχι
αργότερα, στε να είναι δυνατόν να αποκατασταθούν οι οδοί
και τα πεζοδρόμια που τυχόν καθαιρούνται (τσιμέντα-ασφαλτικά κ.λ.π.).
Τυχόν μεταγενέστερα αιτήματα θα διεκπεραιωθούν στην
επόμενη κατασκευαστική περίοδο, κατά το έτος 2021.
του Ταμείου, έτσι τουλάχιστον όπως αυτές περιγράφονται στον
σχετικές, αναλογιστικές μελέτες.
Εάν σ' αυτή την κατάσταση προσθέσουμε την υστέρηση ιατροεκτός ίσως Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενισχύεται η διαπίστωση
οφειλομένων σε πολλές περιπτσεις άνευ πραγματικού αντισυνέχεια στην σελίδα 4