Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Οκτωβρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7185
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κατάργηση
τns αύξσns
του 10%
διαπραγμα.
τεύεται
Τα Πρόστιμα για
τis ταμειακές μηχανές
από 1 η Νοεμβρίου
η ΔΕΗ
Προθεσμία μέχρι τις
31 Οκτβρίου 2020
δει στοιχεία λιανικής
πλησης χωρίς τη
έχουν οι επιχειρήσεις χρήση φορολογικού
ηλεκτρονικού μηχανι .
παλαιού τύπου ταμει - σμού ή από εγκεκρι μένο και μη δηλωμένο
φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από
φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο
οποίος δεν λειτουργεί
με εγκεκριμένες προδιαγραφές, τιμωρείται
βρίου, η τυχόν έκδοση με πρόστιμο ύψους
500 ευρ , ανά φορολογικό έλεγχο".
για να απο σύρουν τις
Με δύο κύρια ζητού
μενα προσέρχεται η
βιομηχανία στις δια .
πραγματεύσεις με τη
ΔΕΗ για τα τιμολόγια
ρεύματος, θεωρντας ότι συντρέχουν οι
αντικειμενικές συνθήκες της αγοράς
που επιτρέπουν
συνέχεια στην 11
ακές μηχανές που δεν
μπορούν να συνδεθούν online με την
ΑΑΔΕ και να τις αντι.
καταστήσουν με ανα
βαθμισμένες
ταμειακές .
Από την 1η Νοεμ.
στοιχείων λιανικής π.
λησης από τις παλαιού
τύπου ταμειακές μηχα .
απεικόνισης
που έχει καταχωρηθεί
στα ηλεκτρονικά της
Οι ταμειακές μηχανές τύπου QR , nου θα εξαΑναδρομικά συνστάρa
συνταξιούχων
θα μπορούν να συνδ ονται ακόμη και ανά
λεπτό της ρας με το
Taxis για να αποστέλ.
λουν σε αυτό όλα τα
ρούνται με πρόστιμο δεδομένα των αποδεί
ξεων που θα έχουν εκσφαλίζει την εγκυρό- βιβλία.
τητα , τη μοναδικότη τα
αλλά και την προέλευση της .
Μέσω αυτού του κωδικού θα είναι δυνατό
να επιβεβαινεται αν η
Κάθε απόδειξη ou εκδό .
θηκε από την επιχεί .
ρηση είναι ίδια με αυτή
Ταυτόχρονα, η νέου
τύπου απόδειξη , θα
μπορεί να ελεγχθεί
τόσο από τους εφοριακούς ελεγκτές , αλλά
και από τους πελάτες
καταστημάτων,
μέσω smartphone , με
συνέχεια στην 10
βαση.
Ειδικότερα όσοι δεν
αντικαταστήσουν τις
ταμειακές θα τιμω.
Μazi με
ύψους 500 ευρ για
κάθε έλεγχο.
Σύμφωνα με τη νοτis κύριεs συντάξεις
δοθεί .
εκδιδόμενη απόδειξη
μοθεσία όποιος εκδί . θα φέρει μοναδικό κω
Τέλη κυκλοφορίαsi
Ποια τα ποσά
Ταυτόχρονα με τις
συντάξεις θα γίνει στο
τέλος Οκτωβρίου η
πληρμή για αναδρομικά τα αναδρομικά
των συνταξιούχων . Τα
ποσά θα καταβληθούν
χωρίς να γίνει παρα.
κράτηση 20% φόρου
και ειδικής εισφοράς.
συνέχεια στην 2
και το πρόστιμο
για τοUS
ξεχασιάρπδες
Σελίδα 9