Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Πεµ π τ η 8 Οκτωβριου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3689 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Áíïßãåé óÞìåñá ç ðëáôöüñìá
óôï gov.gr ãéá ôéò ðëçãåßóåò
åðé÷åéñÞóåéò & ôá íïéêïêõñéÜ
-Óå Õðïõñãåßá ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Èåóóáëßáò Ê. Áãïñáóôüò, ãéá íá
ôñÝîïõí ãñÞãïñá ïé áðïæçìéþóåéò ôïõ Éáíïý
ÓÅ Ë . 6
Ï ÔóéôóéðÜò ãñÜöåé éóôïñßá
-Ðñïêñßèçêå
óôïõò “4” ôïõ Roland Garros

ÍÝåò ðáñåìâÜóåéò åðéóêåõÞò
& åíßó÷õóçò áíá÷ùìÜôùí
áðü ôçí Ð.Å Êáñäßôóáò

Áðü 13 Ýùò 30 Ïêôùâñßïõ ÷ùñßò ðáñÜôáóç ïé çëåêôñïíéêÝò áéôÞóåéò

Ìå ðñüãñáììá ÁÍÁÓÁ ç ÐåñéöÝñåéá
Èåóóáëßáò äßíåé ñåõóôüôçôá óå ìéêñÝò
åðé÷åéñÞóåéò & óôçñßæåé èÝóåéò åñãáóßáò

Ó ÅË . 1 9

ÐñïóöïñÝò óôá
êñåïðùëåßá ÊáñÝëáò
ãéá ÐÝìðôç 08/08/2020

×ïéñéíÝò ìðñéæüëåò ëáéìïý............... 3,49 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ìå êüêêáëï..................... 4,59 € ôï êéëü
Øá÷íü ÷ïéñéíü.................................. 3,89 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü.................................... 2,69 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò.............................. 4,99 € ôï êéëü
Áñíß ãÜëáêôïò -êáôóßêé ãÜëáêôïò...... 6,29 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ìðïýôéá........................... 1,99 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé øá÷íü................................ 7,49 € ôï êéëü
ÓðÜëá ÷ïéñéíÞ ìå ëßãï êüêêáëï........ 2,79 € ôï êéëü

Óôá øçôÜ ìáò èá âñåßôå:
ÊåìðÜð ÷ïéñéíü................................ 7,90 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ðñüâåéï............................... 8,90 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü.............................. 3 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï
ÊïêïñÝôóé......................................... 9,90 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï..................................... 9,90 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï...................... 5 åõñþ ôåìÜ÷éï
Êïôüðïõëï êåìðÜð........................... 3,99 € ôï êéëü
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779

ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÓÅ Ë . 6

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

Ó ÅË . 4

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

“ÐÁ ÑÅÌ ÂÁ ÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα