Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Ιστορική απόφαση της Δικαιοσύνης
Εγκληματική οργάνωση
η Χρυσή Αυγή > σελ. 5
Οι υποψήφιοι για τις εκλογές Τourou Peloponesse 2020:
του Εμπορικού Συλλόγου
Σπάρτης σελ 7
Ιστορικά αυτοκίνητα
κατέκλυσαν τη Σπάρτηn> σελ. 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πεμητη 8 Οκτωβρίου 2020 1Ετος 25-1 Αριθμός 5971 | Τιμή φυλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
(Οχι ΣΜΑ σε κατοικημένη περιοχή
Καζάνι Που αβράζειν
Τούναρη και Καλάμι
για επενδύσεις
στη μεταποίηση
Προϊόντων
Στην ανατολική
Πελοπόννησο
Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελonoνήσου κ. Πανα γιτη
Πιστσεις ύψους 3.200.000
ευρ, ηροκειμένου να χρηΝίκα διατέθηκαν
ΚΟχιν στην Περαιτέρω υποβάθμιση του τόπου
Σε μια θυελλδη όσο και no λυηληθή συγκέντρωση , nou
Πρoγματοηοιήθηκε την Κυ - Χρίστενα-Γούναρη" , nροκει- μιας τέτοιας μονάδας θα έχει Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορ
ριακή 4/10, οι κάτοικοι Γού - μένου ο ΦΟΔΣΑ να χωροθετή- σοβαρό αντίκτυπο στην Ποι - ριμμότων θα εξunnρετήσει ,
ναρη , Καλαμίου , αλλά και της σει Σταθμό Μεταφόρτωσης ότητα ζωής τους συνυπολογί - έστω και ηροσωρινά, τις ανόγευρύτερης περιοχής . συζήτη- ΑΠoρριμμάτων ΣΜΑ ,
σαν και εναντιθηκαν ομόθυμα
στην αμφιλεγόμενη επιλογή του nροκαλέσει θύελλο αντιδρά- χνν κρουσμάτων Παραβατικό- διαχείρισης απορριμμάτων.
Δήμου Σπόρτης να αγορόσει σεων , καθς κάτοικοι των na - τητας Πou καταγράφονται στον
το σύνολο των
έκταση αnό τον Πρην χρο ραπάνω Περιοχν εκφράόζουν τόηο τους , Αρκετοί , επίσης.
του ΑΣΠΕΣ Λακωνίας , στη θέση ανησυχίες πως η υλοποίηση εκτιμούν Πως
χρος του
θετικά αξιολογημένων ηροτάσεων των τonικν ηρογραμΑτε ι n FADER ης
μάτων
Ανοπτυξισκής Πάρνωνα και
έξι κες ενonόθεσης -nριν τη μεταΗ συγκεκριμένη εξέλιξη έχει καταυλισμν Ρομά και των συ- φόρτωση- για το εργοστάσιο
ζοντας την
Αναπτυειακής Μεσσηνίας
στον τομέα της μεταποiησης
αγροτικν ηροϊόντων.
ουνέχεια οελ 9
Συγκεκριμένα ατο
ηρόγραμμαο της Αναητυξιακής
Πάρνωνα διατέθηκαν 22 εκ.
στο τοηιικό
Έλεγχος της ποιότητας νερού
στη Σπάρτη με ένα κλικ
και με το nooo του 14
pωης αρχικής ηρό.
σκλησης θα ενισχυθούν 21
επενδυτικά σχέδια για τα
onoίa ολοκληρθηκαν οι δια δικασίες αξιολόγησης από την
Εφαρμογή για κινητά δίνει αναλυτικά στοικεία στους καταναλωτές
Ομάδα Toικής Δράσης nou
Σε μια πρωτοηοριακή Ψη φιακή ηaρέμβαση , με πεδο
εφορμογής το μεγαλύτερο
τμήμα της χρας , συγκαταλέγεται η Δημοτική Enuχείρηση
Υδρευσης ΑΠοχέτευσης Σπάρ της (ΔΕΥΑΣ . Αξιοποιντας η
σύγκρονη τεχνολογία , οι καταναλωτές της ΔΕΥΑΣ έχουν τη
δυνατότητα να ενημερνονται
άμεσα, μέσω του κινητού τους
τηλεφνου, για την noιότητα
του νερού nou φθάνει στn
βρύση τους.
Μέσω ειδικής εφαρμογής για
κινητά τηλέφωνα [smart
phones) , nou ανέπτυξε η
Ένωση Δημοτικν Enχειρήσεων Ύδρευσης-Αnοχέτευυλοηοιεί το Πρόγραμμα σε τοΠικό επίπεδο
Μετά την nαρanάνω εξέλιξη,
η Αναπτυξιακή Πάρνωνα
διοργάνωσε συνάντηση εργασίας με τους επενδυτές στην
onοία nαραβρέθηκε ο περιφερειάρχης Π . Νίκας
[ΕΔΕΥΑ),.
ενδιαφερόμενος αnοκτά ελεύθερη Πρόσβαση σε στοιχεία
σχετικά με την noιότητα του
νερού Πoυ ηροορίζεται για ανθρπινη κατανάλωση.
συνέχεια σελ. 8
Ανεξαρτήτως
της δικαστικής
απόφασης , είμαστε
βαθιά μηλεγμένοι
του Δημήτρn Πολιτόκη
συνέχεια σελ . 8
1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
0 ΛΑΚΩΝΙκΟΕ ΤΥΠΟE ΤΟ ΔΙΑΑΙΚΤΟ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα